English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13001. Nelze nahlásit zařízení %2 vstupně-výstupnímu podsystému z důvodu konfliktu prostředků.
13002. Události podrobného kontextu
13003. Služba WINS nemohla získat informace o klíči Push. Ověřte, zda jsou oprávnění ke klíči správně nastavena, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
13004. Modul DPIO
13005. Příliš mnoho otevřených soketů
13006. Na stránce X je povoleno nejvýše Y závislostí (přímých nebo nepřímých). Toto omezení bylo překročeno.
13007. Nelze otevřít ovladač obsahující data o výkonu RAS.
13008. Příznak automatického přizpůsobení popisků
13009. Název procesu nemůže být delší než 260 znaků. Zadejte novou hodnotu.
13010. Tomuto počítací chybí některé aktualizace zabezpečení.
13011. Požadavek na přihlášení se nezdařil, protože důvěryhodný vztah mezi touto pracovní stanicí a primární doménou selhal.
13012. Chyba kompilace schématu: Zadaný výčet (%1) není platným výčtem pro tabulku (%2). Zkontrolujte správnost zápisu a vyhledejte platné hodnoty výčtu ve schématu.%3%4%5
13013. Nelze otevřít profil síťového připojení.
13014. Protokol IGMP byl úspěšně spuštěn.
13015. Zadaný rozsah svazku není zarovnán na sektory.
13016. Vlastnost kanálu %1 obsahuje neplatnou hodnotu. Hodnota má neplatný typ, nespadá do platného rozsahu, nelze ji aktualizovat nebo není podporována tímto typem kanálu.
13017. Služba Zasílání zpráv o chybách nemohla vytvořit dočasný soubor uchovávající stav systému.
13018. Modem neodpověděl na povel. Ověřte, zda je modem správně připojen kabelem a zapnut.
13019. Požadovaný disk je již tímto svazkem používán.
13020. Vlastnost nemůže být typu void.
13021. Služba BITS získala přístup k hodnotě zásad skupiny %1: %2.
13022. Volání musí být provedeno z explicitní transakce.
13023. Marshaling packet signature is invalid.
13024. Tato událost je aktivována jednou před každým provedením operace Select a SelectCount.
13025. Neznámé (Příslušné pravidlo portu je konfigurováno s příbuzností Žádná)
13026. Určený rozsah adres IP není obsažen v adresářové službě.
13027. Určený typ musí být viditelný z modelu COM.
13028. S dokumentem musí být konfigurována formátovací metoda.
13029. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce GetCheckpoint vrátila chybu %1.
13030. Hodnota LeadingZero X v souboru LDML je neplatná.
13031. Název položky X je vyhrazen a nelze jej použít.
13032. Nástroj SEM obdržel požadavek na spuštění nového scénáře, avšak maximální počet scénářů již probíhá.
13033. Nastavování filtru identifikátorů SID u vztahu důvěryhodnosti
13034. Nelze načíst vlastnost Název vlastnosti určenou pouze pro zápis.
13035. Služba WINS nemohla z registru získat interval ověření.
13036. Zadaný typ vlastnosti není v tomto kontextu povolen.
13037. Editor typu UI lze nastavit pouze pro výčty s příslušným typem Int32.
13038. %1 (%2) %3Ověření načtení stránky opravy ze souboru %4 na posunu %5 o velikosti %6 bajtů se nezdařilo. Došlo k neshodě kontrolního součtu stránky. Byl očekáván kontrolní součet %8, ale skutečný kontrolní součet byl %9. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi z dřívější zálohovací sady.
13039. Metadata indexu obsahu jsou poškozena.
13040. Řadič ATA
13041. Při ukládání nebo načítání úlohy došlo k chybě.
13042. Požadavek na službu X nelze zpracovat, protože probíhá ukončení virtuální aplikace Y.
13043. Paket IP
13044. Globální proměnná %1 nemůže obsahovat přímý ani nepřímý odkaz na sebe samu. Cyklické definice nejsou povoleny.
13045. Výchozí hodnota pro všechny uzly na této úrovni při vytváření datových vazeb
13046. Protokol IGMPv2 nemůže získat výčet událostí sítě na místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
13047. Šablona použitá pro položky v tomto poli
13048. Neplatná značka SSI.

13049. Tento kód byl generován nástrojem.
13050. Tuto přetíženou metodu lze zařadit pouze do podprocesu pracovního postupu.
13051. Formát přepínače /n je /n=XXXX
13052. Modul pro zařazování do kategorií nemůže načíst nové připojení, protože došlo k překročení maximálního počtu opakování (%1). Poslední použitý hostitel DS byl %2.
13053. Při čtení z kontejneru protokolu došlo k chybě.
13054. Parametr není nepovinný.
13055. Konstruktor podporuje pouze akce Reset, Add a Remove.
13056. Připojení serveru ke službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo, protože volání funkce RpcBindingFromStringBinding selhalo s kódem chyby systému Win32 %1.
13057. Soubor IDQ %2 obsahuje na řádku %1!d! duplikátní položku.
13058. Při operaci online pro instanci <%1>: %2 - %3 došlo k chybě.
13059. Do registru nelze zapsat klíč
13060. Služba WS-Management nenalezla zdroj dat se zadaným ID (%1).
13061. Chyba vyhledávání protokolu LDAP: '%1'
13062. Požadavek prohlášení o stavu s ID korelace %1 nemůže v prohlášení o stavu zahrnout následující agenty stavu systému (System Health Agent): %2
13063. Klíč již existuje.
13064. Vyhledávací služba systému Windows přidala katalog %1.
13065. %1 (%2) %3Podle informací uvedených v záhlaví souboru %4 se nejedná o databázový soubor. Záhlaví souboru je pravděpodobně poškozeno.
13066. Parametr názvu tabulky nemůže obsahovat hodnotu Null ani mít nulovou délku.
13067. Zásady skupiny čekaly po dobu %3 ms na síťový podsystém při spuštění počítače.
13068. Upravit nebo přidat nastavení aplikace
13069. Soubor XML nelze uložit
13070. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token obsahoval identifikátory zabezpečení služby Active Directory Domain Services, které nebylo možné ověřit, protože nebyla aktualizována mezipaměť důvěryhodnosti systému Windows.
13071. Promazání a přednačtení vzdálené mezipaměti tabulky názvů NBT bylo provedeno úspěšně.
13072. Trust Manager Question Icon
13073. Služba zařazování tisku nenalezla kontejner tiskové fronty, protože nelze získat název serveru služby DNS (Domain Name System). Chyba: %1. K tomuto problému může dojít, protože nelze pomocí služby DNS (Domain Name System) přeložit adresu IP serveru nebo protože není funkce řadiče domény nebo adresářové služby správná. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
13074. Služba událostí
13075. Zadaný disk neobsahuje systém souborů %1!ls!.
13076. Kódování ISO-2022-CN (znaková stránka 50229) není podporováno.
13077. Čítač %2 nelze přidat do kolekce %1, kód chyby: %3.
13078. Určené heslo nesplňuje požadavky zásad domény.
13079. ==== PŘÍCHOZÍ SOUSEDÉ ========================================
13080. Balíček zabezpečení Schannel se nepodařilo načíst. Operace vyžadující kryptografické protokoly SLL nebo TLS nebudou pracovat správně.
13081. Znamená, že pro požadovaný typ přihlášení byla poskytnuta neplatná hodnota.
13082. Nelze najít adresu typu ip/ipv6 pro připojení.
13083. Klient NTP nemohl nastavit druhou stranu domény jako zdroj času v důsledku neočekávané chyby. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
13084. Objekt ServiceDiscoveryBehavior musí podporovat bod DiscoveryEndpoint X. Přidejte objekt ServiceDiscoveryBehavior prostřednictvím kódu nebo konfiguračního souboru tak, aby bylo možné službu rozpoznávat.
13085. Z %1 se nepodařilo vytvořit řetězec ve formátu UNICODE.
13086. kapacita je menší než aktuální velikost.
13087. Binární serializace není aktuálně zprostředkovatelem LocalFileSettingsProvider podporována.
13088. Je aktivována v případě chyby při vytváření uživatele.
13089. ftp: %1!I64d! bajtů přijato za
13090. Přejmenování cílového objektu (implicitní) %1 na %2.
13091. Velikost vyrovnávací paměti pro vlastnost ID uživatele je příliš malá.
13092. Možné opakování konstruktoru odstraněno.
13093. Třída TcpListener nesmí před provedením této operace naslouchat.
13094. Název webu
13095. Objekt Module obsahující tento parametr nemůže mít hodnotu null.
13096. Žádná transakce není aktivní.
13097. Rozhraní MAPI
13098. Vypršela platnost certifikátu řadiče domény, který se používá k přihlášení pomocí čipové karty. Obraťte se na správce systému a předejte mu informace obsažené v protokolu systémových událostí.
13099. Nelze přijmout hodnotu MinRange X, protože není stejného typu jako hodnota MaxRange Y. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty MaxRange a MinRange stejného typu, a opakujte akci.
13100. Nezdařilo se inicializovat poskytovatele.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions