English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29601. Proces serveru nemohl být spuštěn, protože zkonfigurovaná identita je nesprávná. Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo.
29602. Statistické analýzy – Test Anova: Datové řady mají odlišný počet datových bodů.
29603. Při čtení z disku došlo k chybě.
29604. Chyba parity paměti ROM mikrokódu
29605. Při zápisu certifikátu %1 nebyla v podniku nalezena certifikační autorita. Zápis nebyl proveden.
29606. Služba RSM nemůže spravovat knihovnu %1. Nepodařilo se vytvořit soupis knihovny.
29607. Jedna nebo více vyrovnávacích pamětí je stále aktivní.
29608. Předaná místní hodnota nepatří tomuto generátoru ILGenerator.
29609. Delegát metody instance nemůže mít nastavenu proměnnou this na hodnotu Null.
29610. Vypršel limit transakce.
29611. OSR - Optimalizováno pro sekvenční čtení %1!18.18s!
29612. Účet vztahu důvěryhodnosti mezi doménami - vypnuto
29613. Čtení atributu %1 objektu %2 se nezdařilo.
29614. Ověřování se nezdařilo, protože platnost uživatelského certifikátu požadovaného pro tuto síť již vypršela.
29615. Dílčí výraz pro objekt typu Název typu byl vyhodnocen jako hodnota NULL.
29616. Aplikace nebyla v autorizačním úložišti nalezena.
29617. Zadaný svazek pro obnovení není v záloze.
29618. Doména určená pro ETRN existuje jako zástupná doména.
29619. Vyskytla se chyba při přístupu k datovému úložišti WBEM.
29620. UUID typu nelze použít.
29621. Vlastnost Duration musí být větší než vlastnost TimeSpan.Zero.
29622. Ve volání soketové funkce byl určen protokol, který nepodporuje sémantiku požadovaného typu soketu.
29623. Knihovna bitových kopií WDS
29624. Nepodařilo se zavřít knihovnu: %1.
29625. Proud dat kryptografické zprávy není připraven vrátit data.
29626. Volaný odmítl volání.
29627. Uzel clusteru je nedosažitelný.
29628. Typ poskytovatele je neplatný tak, jak se registroval.
29629. Tato výjimka nepředstavuje chybu a neměla by být zachycena. Může ji generovat implementace poskytovatele trvalého chování v metodě InstanceStore.TryCommand, BeginTryCommand nebo EndTryCommand kvůli oznámení, že byl proveden pokus o získání zámku ve verzi určené voláním InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
29630. Vícebitová korekce chyb ECC
29631. Pole X musí být řetězec o minimální délce Z a maximální délce Y.
29632. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u objektu aplikace.
29633. Zápis certifikátu %1 byl zamítnut objektem %3 při načítání čekající žádosti o certifikát %2.
29634. Nelze získat adresu IP pro %1.
29635. Název proměnné prostředí nesmí obsahovat rovnítko.
29636. Kontrola správce CRM se nezdařila. Aplikace není pravděpodobně správně nakonfigurována pro použití v clusteru. Další informace o možnostech řešení tohoto problému najdete v dokumentaci nástroje CRM (Compensating Resource Manager) modelu COM+.%1
29637. CHYBÍ %1 %2(%3!d!) %4!S! %5!S!
29638. Při vyhodnocování výrazu X byla zachycena výjimka: Y.
29639. Byl zadán chybný počet argumentů.
29640. Služba publikování na webu (Webová služba) nekonfigurovala vlastnosti protokolování pro web %1. Cesta k adresáři se souborem protokolu daného webu pravděpodobně obsahuje neplatný název počítače nebo sdílené položky.
29641. Tato procedura zavěšení deníku je již nainstalována.
29642. Zadaná vrstva tuto operaci nepodporuje.
29643. Dokončena analýza manifestu v: %1.
29644. Nejméně jeden ze vstupních binárních protokolů obsahuje méně než dvě ukázky dat.
29645. Data pravidla nebo aktivační události nelze uložit do registru.
29646. Programu Sledování tisku LPR se nepodařilo otevřít dočasný soubor během zařazování výstupu z portu %1. Tato situace může nastat, pokud má systém málo místa na disku nebo složka pro zařazování je chráněna proti zápisu nebo služba LPR nemá oprávnění k zápisu do složky pro zařazování.
29647. Text zobrazený v nadpisu při zadávání uživatelského jména
29648. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb, protože došlo ke konfliktu identifikátoru zařízení s předchozím zprostředkovatelem. Nový zprostředkovatel faxových služeb: %1. Předchozí zprostředkovatel faxových služeb: %2. Obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb.
29649. Konfigurace koncového bodu s názvem Y pro standardní koncový bod X nebyla nalezena v konfiguračním oddílu Z. Příčinou může být to, že nebyl nalezen konfigurační soubor pro aplikaci nebo nebyla nalezena odpovídající konfigurace koncového bodu v oddílu Z konfiguračního souboru.
29650. Nelze načíst čítače výkonu pro %1 pro instanci %2 %3 z důvodu následující chyby: %4.
29651. Telefonické zařízení bylo odpojeno.
29652. Nelze vytvořit relativní identifikátor URI, protože parametr uriString představuje absolutní identifikátor URI.
29653. Styl použitý pro vlastnost EmptyZoneText
29654. Soubor .resources je poškozen. Zadaný typ neodpovídá dostupným datům v proudu.
29655. Operace nebyla dokončena, neboť došlo k vstupně-výstupní chybě. Další informace najdete v protokolu událostí systému.
29656. Při pokusu o upgrade atributu User_Parameters v databázi SAM došlo k chybě. Chyba je pravděpodobně v knihovně DLL %1, zajišťující upozorňování. Chybový kód systému NT naleznete v datech záznamu této události.
29657. Zprostředkovateli se nepodařilo odebrat svazek z mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
29658. Spuštění Clusterové služby se nezdařilo, protože službě se nepodařilo registrovat rozhraní pomocí služby RPC. Kód chyby: %1.
29659. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny kvůli selhání výpočtu volného místa.
29660. Dávka označená pro zjištění předchozí chyby obsahovala příliš mnoho transakcí.
29661. Posun v datových typech proměnné délky
29662. Pro dokončení operace nedostačuje příděl.
29663. Byl otevřen objekt.
29664. Vyhrazené pole není nulové.
29665. Importovaný seznam stop neobsahuje všechny položky originálu.
29666. Příprava koordinátoru MSDTC pro vytvoření bitové kopie se nezdařila. Fáze programu Sysprep: "%1" selhala s chybou: %2
29667. Vynecháno neplatné schéma vlastnosti '%1': verze='%2' obor názvů='%3'
29668. Přístup k prostředku %1 byl omezen správcem pomocí pravidla zásady %2.
29669. Požadavek se nezdařil, protože připojené přidělení nelze vyřadit.
29670. Nelze přidělit paměť pro vyrovnávací paměť dotazu omezení připojení.
29671. Získat data z webové části
29672. Chcete-li provést operaci 'Select', musí být vlastnost DataFile zdroje dat X nastavena na platnou databázi aplikace Microsoft Access.
29673. Během využití oprávnění nebyla nalezena licence. ID licence = %1.
29674. Příkaz NTDSAPI DsBind vrátil neplatný popisovač vazby V1 pro vazbu V2.
29675. Nelze vytvořit nový dočasný soubor.
29676. Cílový konfigurační soubor nebyl nalezen. Zkontrolujte, zda soubor existuje a je ve správném umístění.
29677. Soubor protokolu nástroje CRM této aplikace je umístěn na disku s nedostatkem místa. V důsledku toho se mohou v této aplikaci vyskytnout chyby. Zvětšete velikost volného místa na tomto disku. Název souboru protokolu nástroje CRM je uveden níže.%1
29678. Zadejte nové heslo:
29679. V konfiguraci zprostředkovatele X chybí atribut Atribut.
29680. Podproces nebyl stornován.
29681. Ověření dat souboru dokončeno.
29682. Chyba X s návratovým kódem Y. Text chybové zprávy však nebyl k dispozici.
29683. U odběru %1 byly rozpoznány vyřazené události. Během přenosu z cílového počítače %2 došlo k vyřazení některých událostí. Počet vyřazených událostí: %3.
29684. Registrace ke Správci řízení služeb za účelem sledování stavu Terminálové služby se nezdařila s chybou %1, opakujte akci za 10 minut.
29685. Služba pro nasazení systému Windows nemůže najít objekt počítače pro tento server.
29686. Načtení ovladače %2 je blokováno.
29687. Kodér nearchivuje.
29688. Adresář načtených instancí byl zrušen. Probíhá náhlé ukončení služby.
29689. Barva položky legendy
29690. Vyžadovalo se najednou příliš mnoho identifikátorů místních uživatelů (LUID).
29691. Zobrazí nebo vyprázdní mezipaměť domény.
29692. Probíhá obnovení souborů pro součást %1, zkopírováno (%2!lu!%%).
29693.
29694. Pro objekt ActivityDelegate X je nutné určit element pracovního postupu vlastníka.
29695. Server je zaneprázdněn nebo nemůže přiřadit požadovaný popisovač.
29696. Oddíl není primární.
29697. Pokud chcete přehrát vybraný soubor, je nutné nainstalovat program Macromedia Flash Player. Chcete-li stáhnout program Macromedia Flash Player, přejděte na web společnosti Adobe.
29698. Proces %1 s identifikátorem (PID) %2 překročil omezení svěřené paměti %3 megabajtů. Z tohoto důvodu bylo implementováno nastavení Při překročení paměti. Proces: %1 Identifikátor PID: %2 Omezení svěřené paměti (v megabajtech): %3
29699. Velikost kurzoru je neplatná. Musí se jednat o počet procent v rozsahu od 1 do 100.
29700. Nelze najít žádné lokality v adresáři. Nástroj dcdiag nemohl pokračovat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions