English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5501. ***Nejsou k dispozici žádné záznamy pull.
5502. %1!4d!/%2!4d! =%3!3d!%%
5503. Zadaný formát atributů je po přidání záznamu nesprávný.
5504. Zadaná místní skupina již existuje.
5505. Klauzule catch již existuje pro typ Název typu. Pro jednotlivé jedinečné typy provedení CLR lze přidat pouze jednu klauzuli catch.
5506. %1 Neplatné časové razítko.
5507. CHYBA – Zadanou součást nelze v dané záloze nalézt.
5508. Seznam svazků zadaný v šabloně neodpovídá typu nastavení zálohy.
5509. Služba DFS byla nainstalována na zadaný server
5510. Při sestavování StylusPointDescription musejí být všechny StylusPointPropertyInfos představující tlačítka umístěny na konci kolekce.
5511. Vyžadováno ověření proxy
5512. Sousedé v grafu nebo skupině nepřijímají připojení.
5513. V celoobrazovkovém režimu nelze volat metody IVideoWindow.
5514. Modul pro zařazování do kategorií zpracovává pomocí funkce NDRing příjemce s adresou %1:%2. Kód důvodu %3 (%4).
5515. Zosobňování původce tohoto volání povyšovací funkce
5516. Modulu Kerberos byl předložen nepodporovaný mechanismus předběžného ověření.
5517. Tento svazek obsahuje stránkovací soubor.
5518. Nabízený popisovač má pro požadovanou operaci chybný typ.
5519. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace vyvolala metodu BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock nebo CreateBindReclaimedLockException pro svázání popisovače InstanceHandle k verzi zámku instance. Popisovač InstanceHandle však není vázán k instanci. Popisovač InstanceHandle lze vázat na zámek teprve poté, co je navázán na instanci.
5520. Pomocná součást služby Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) zjistila výraz %1.
5521. Kontrola názvu služby neproběhne, protože vazba kanálu již byla zkontrolována.
5522. Sestavení mají přístup pouze k dialogovému oknu Otevřít soubor a mají povoleno otevírání souborů prostřednictvím tohoto dialogového okna. Toto oprávnění umožňuje sestavením získat obsah souboru, aniž by soubor otevřely a aniž by jim bylo pro tento soubor přiděleno oprávnění Vstup a výstup souborů.
5523. Vzdálený server RADIUS %1 neodpověděl na %2 po sobě následující požadavky. Server byl označen jako nedostupný.
5524. Vlastnost UdtTypeName musí být nastavena pro parametry UDT.
5525. Soubor transakcí nebylo možné číst.%1
5526. Odpověď (ukazatel požadavku %1, ID serveru %2, počet bajtů %3) byla zařazena do fronty k odeslání z mezipaměti.
5527. Nepodařilo se nainstalovat aplikaci %1 uvedenou v zásadách %2. Došlo k chybě: %%%3.
5528. Určená zásada rychlého režimu již existuje.
5529. Název sdílené složky je již na tomto serveru používán.
5530. Síťová adresa Maska Adresa brány Metrika
5531. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nemohl použít nová nastavení pro tiskovou frontu %1, protože port %2 uložený v souboru CAB na cílovém serveru neexistuje. Tato situace může nastat, pokud se nástroji Printbrm.exe nezdaří migrace portu. Nainstalujte příslušný port ručně a poté zadejte příslušné nastavení tiskárny nebo opakujte import tiskové fronty.
5532. Název doplňku nesmí být prázdný.
5533. Požadovaná akce není při aktuálním stavu svazku povolena.
5534. (GMT-05:00) Indiana (východ)
5535. Konfigurační data pro tento produkt jsou poškozena. Obraťte se na pracovníky podpory.
5536. Pokus o přidělení hardwarového prostředku se nezdařil, protože prostředek používá jiná součást.
5537. Službu WINS nebylo možné spustit, protože existující databázi je třeba převést do formátu systému Windows 2000. Jestliže se jedná o první vyvolání služby WINS po provedení inovace ze systému NT3.51, je třeba na databázi služby WINS spustit nástroj pro převádění (soubor upg351db.exe v adresáři %%SystemRoot%%\system32) a databázi převést do nového formátu databáze. Po převedení databáze je třeba službu WINS restartovat.
5538. Byl nalezen jiný server
5539. Prvek ZoneTemplate objektu X by měl obsahovat pouze části editoru.
5540. Proces dešifrování nebyl dokončen.
5541. Model open není platný u typu ElementType s obsahem = empty nebo text-only.
5542. Formátování použité pro hodnotu svázanou s vlastností AlternateText obrázku, je-li použita vlastnost DataAlternateTextField; například "image: X"
5543. Klient služby WinRM nemůže zpracovat požadavek, protože prvek wsman:ConnectionRetry v objektu DeliverTo je neplatný.
5544. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nespustila spustitelný soubor automatického ukončení %2 pro fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
5545. Objekt musí implementovat rozhraní IConvertible.
5546. Úpravy názvu domény v názvovém kontextu nejsou povoleny.
5547. Správa licencí TS přijala platný kód SPK, ale jeho podpis není platný.
5548. Získá nebo nastaví cíl adresy URL.
5549. Je třeba použít přesný identifikátor pro objekt %1 s příkazem %2.
5550. Systém souborů pro jeden či více oddílů na disku pro prostředek %1 je pravděpodobně poškozen. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte konfiguraci úložiště. Volitelně můžete spuštěním programu Chkdsk ověřit integritu všech svazků na disku.
5551. Specifikace RunAs musí být \ nebo jenom .
5552. Manifest aplikace nepřijímá specifikaci oddílu .
5553. Při čtení ze sítě došlo k chybě.
5554. Hodnotu vlastnosti odpovídající vlastnosti Updated v SyndicationItemProperty nelze převést na typ DateTimeOffset.
5555. Nevolejte přímo metodu Finalize základní třídy. Tato metoda je volána automaticky destruktorem.
5556. Předání názvu zprávy dál bylo úspěšně stornováno.
5557. Systém Windows nemůže načíst váš profil. Pravděpodobně je profil poškozen.
5558. Odstranit ovladač tiskárny
5559. Základní typ Název typu typu Název typu se neshoduje se základním typem modelu Název typu.
5560. Probíhá dekomprimace souborů v %1.
5561. Služba Windows Update se nemůže připojit k serveru. Zkontrolujte připojení k serveru %1.
5562. Neplatná hodnota prvku X
5563. MSBUILD: Chyba MSB1021: Nelze vytvořit instanci protokolovacího nástroje. X
5564. Určený název nebyl nastaven.
5565. Částice nebyla nalezena.
5566. Nepodařilo se inicializovat soubor kontrolního bodu příchozích sekvencí. Soubory MQInSeqs.lg1 nebo MQInSeqs.lg2 ve složce Msmq\Storage jsou poškozené nebo chybí. Chyba %1: %2
5567. Během psaní části hlavičky odpovědi http službou zápisu síťového zařízení došlo k chybě (%1). %2
5568. Při inicializaci výchozí domény aplikace došlo k chybě.
5569. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při čtení vlastnosti %1 z konfiguračních dat ze souboru %2, číslo řádku %3. Tato funkce bude zakázána. Chcete-li tento problém vyřešit, opravte vlastnost v souboru a znovu potvrďte změny. Bude-li konfigurace správná, bude tato funkce znovu povolena. Datové pole obsahuje číslo chyby.
5570. "%1" nemá nadřazenou cestu.
5571. Nastaví vlastnost TTL oboru názvů nebo odkazu systému souborů DFS.
5572. Databázové operaci se nepodařilo umístit na objekt nezbytný k restartování operace vyhledávání.
5573. Vnitřní stavové kódy OFS sdělují, jak je zpracována operace alokace. Buď je zopakována po přesunutí obsahujícího uzlu onode, nebo je rozšířený proud převeden na rozsáhlý proud.
5574. Argument nesmí být roven hodnotě X.
5575. Bylo dosaženo maximálního počtu svazků pro tuto operaci.
5576. Tento uzel byl úspěšně připojen ke clusteru s podporou převzetí služeb při selhání %1.
5577. CoID=%1: Připojení k %2 vytvořené uživatelem %3 pomocí zařízení %4 bylo odpojeno.
5578. Tabulka je používána.
5579. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance je již dokončena.
5580. Nelze navázat spojení s kořenem systému souborů DFS <%1>.
5581. Systém Windows se pokouší zapnout automatické aktualizace.
5582. Adresa URL obrázku, který bude použit jako horní oddělovač v dynamické části nabídky
5583. Hodnota Y zadaná pro atribut Atribut není v konfiguraci zprostředkovatele X platná. Povoleny jsou pouze relativní adresy URL (~/url) aplikací.
5584. Uživatel %1 se připojil a byl úspěšně ověřen na portu %2. Data odeslaná a přijatá přes toto propojení jsou zašifrovaná.
5585. Název čítače pro objekt čítače výkonu.
5586. Je vytvářen soubor %1.
5587. Neplatný stav agenta relace
5588. Zadaný tiskový procesor již byl nainstalován.
5589. Tento soubor není platný binární soubor.
5590. Atributy X a Y prohlížeče nelze určit současně.
5591. (GMT+08:00) Irkutsk, Ulánbátar
5592. Systém nemůže nalézt uvedené zařízení.
5593. Nejvyšší počet spojení = %1!u!
5594. Účet je odemčen.
5595. Metoda AddRelatedObject funguje pouze v případě, že parametr sourceProperty je kolekce.
5596. Příprava zálohování služby Active Directory Domain Services se nezdařila. Zálohování nebude pokračovat.
5597. Daný popisek neexistuje.
5598. K indexaci služby Microsoft(R) Windows(R) SharePoint(TM) Services jsou pro web nutná oprávnění správce.
5599. Neznámý zvláštní přístup (bit 10)
5600. Virtuální cesta aplikace: 'X'

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions