English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19001. Řetězec obsahuje jiný znak než číslice.
19002. Správce stahování v programu Windows Media Player nemůže dokončit úlohu, protože spuštění úlohy trvalo příliš dlouho.
19003. Graf typu PointAndFigure – Neplatný formát vlastního atributu ReversalAmount
19004. Vyrovnávací paměť není podporována
19005. Text nápovědy uzlu stromu
19006. Tento podproces již blokuje výstupní spojku. Není nutné opět volat funkci IPinFlowControl::Block().
19007. Služba nemohla vytvořit vazbu instance %1. Uvedený údaj je kód chyby.
19008. Kombinace argumentů pro konstruktor DateTime je mimo platný rozsah.
19009. Modul FailedRequestTracing zjistil neplatnou konfiguraci v cestě %4. Zprostředkovatel trasování nebo název oblasti trasování %3 nejsou rozpoznány. Zkontrolujte oddíl pro aktuálně podporovaný seznam nebo zprostředkovatele a oblasti. Protokoly se budou generovat teprve po opravě této podmínky. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
19010. Vložte CÍLOVÝ disk do jednotky %1
19011. Okno s ovládacím prvkem nebylo nalezeno.
19012. Služba Browser byla nakonfigurována s hodnotou MaintainServerList=No.
19013. Vytvářet propojení
19014. Argument path musí být prázdný, pokud argument type nemá hodnotu UserControl. Argument path nemůže mít hodnotu X.
19015. Požadovaná PackagePart v cílovém zdroji nenalezena.
19016. Rozsah nelze přidat do seznamu rozsahů z důvodu konfliktu.
19017. Obnova tokenu podprocesu po ověření webového požadavku se nezdařila.
19018. Zadaná adresa je již používána.
19019. Získá nebo nastaví velikost mezery mezi body v relativních souřadnicích.
19020. Vybraný svazek není možno naformátovat, protože systém je zaneprázdněn formátováním jiného svazku. Před pokračováním počkejte, až formátování skončí.
19021. Přepínací port pro odesílání dat
19022. Z důvodu nedostatku paměti nemohl model COM+ vytvořit nový podproces.%1
19023. Hodnota savedContext.SchemaContext nesmí být Null.
19024. Ovladač nepodporuje funkci UAB.
19025. Čítače sledování výkonu nelze uvolnit, protože nejsou zavedeny na prvním místě.
19026. %1!-15.15s! - Ukončí objekt plex z vybrané logické jednotky (LUN).
19027. Hodnoty musí být vázány na hodnoty, které nejsou NULL, před použitím aktivity ForEach X.
19028. Existuje více než jeden atribut XmlnsCompatibleWithAttribute v sestavení Název sestavení pro obor OldNamespace obor názvů. Odeberte nadbytečné atributy.
19029. %1 (%2) %3Při vstupně-výstupní operaci s databází %4 došlo k chybě souborového systému %5. Pokud potíže potrvají, databázový soubor je pravděpodobně poškozen a je třeba obnovit databázi ze záložní kopie.
19030. Atribut X musí být nastaven na nezáporné celé číslo.
19031. MSB3687: Nelze analyzovat pravidlo úlohy Xaml. X
19032. Vyhledávací kritéria jsou příliš obecná nebo odpovídají příliš mnoho termínům.
19033. Nezdařilo se zpracování požadavku ERROR_ELEVATION_REQUIRED během vytváření podprocesu.
19034. Rozsah X neodpovídá při použití pravidla porovnání MatchByLdap. Chcete-li porovnávat rozsahy pomocí pravidla MatchByLdap, musí být jako schéma rozsahu použito ldap.
19035. Typ Název typu není jedinečný. To může být způsobeno typy, které se liší pouze velikostí písmen, což není kompatibilní s aktuálním výběrem jazyka.
19036. %1%% zkopírováno
19037. Soubor, který chcete připojit k tomuto souboru, musí obsahovat starší data než tento soubor.
19038. Označuje, že položka se zobrazuje v legendě.
19039. Služba DHCP/BINL v serveru Windows Server 2003 pro Small Business Server zjistila další server v této síti s adresou IP %1 náležející k doméně: %2.
19040. Přijmout jako
19041. Odebrání záznamu ukazatele (PTR) služby DNS %2 pro hostitele %3, který je přidružen k prostředku síťového názvu clusteru %1, se nezdařilo (chyba %4). V případě potřeby lze tento záznam odstranit ručně. Při této činnosti požádejte o pomoc správce služby DNS.
19042. Došlo k neočekávanému odpojení adaptéru naslouchání, který obsluhuje protokol %1.
19043. zadáno tftp_read
19044. Systém Windows nemohl zapnout automatické aktualizace. Je třeba, aby je správce spustil ručně.
19045. ftp: listen
19046. Zadaná hodnota není ve výčtu X určena.
19047. Chybné médium nebo chybná stopa 0 - disk je nepoužitelný.
19048. Vlastnosti Year, Month a Day zadaného objektu DateTime musí být nastaveny na hodnotu 1. Čas nelze zadat s vyšší přesností než na celé milisekundy.
19049. Cíl již existuje.
19050. Při zápisu došlo k chybě.
19051. Tento pixelový formát není podporován.
19052. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při spouštění úloh regenerace pro objekty plex svazku. %1
19053. Nelze změnit seznam výjimek serveru proxy, pokud server proxy nepoužívá vlastní nastavení.
19054. Systém Windows nemůže analyzovat nastavení souboru odpovědí bezobslužné instalace.
19055. Hodnota hlavičky Last-Modified odpovědi HTTP 1.0 je starší než hodnota položky uložené v mezipaměti.
19056. Byl přijat požadavek s žádným nebo neodpovídajícím schématem ověření. AuthenticationSchemes: X, Authorization: Y.
19057. Používaný účet služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) neodpovídá účtu služby, který byl použit k vytvoření clusteru. Změňte účet služby AD RMS na účet, který byl použit k vytvoření clusteru.
19058. Prahová hodnota textu nesmí být záporné číslo.
19059. Hodnota X vlastnosti TargetTextContentKind na členovi Člen typu Název typu pro typ EntityPropertyMappingAttribute není platná.
19060. Server odmítl jednu nebo více adres příjemců. Odpověď serveru: %1
19061. Fáze spuštění klienta ukládání do sdílené mezipaměti během spouštění byla dokončena.
19062. Nejméně jeden sloupec zadaný k seskupování je neplatný nebo podle něj nelze seskupovat. Zadejte jinou hodnotu.
19063. Chybí služba INameResolver ve zprostředkovateli služby.
19064. Funkce není podporována pro vzdálené počítače.
19065. Metadata prvku %1 jsou příliš velká. Maximální povolená velikost je 2048 bajtů. Zmenšete velikost metadat prvku %1.
19066. Certifikát řadiče domény V1 existuje.
19067. Z důvodu aktualizace indexu jsou dotazy zakázány. Akci opakujte za několik minut.
19068. Applies a 3x3 extended checkerboard pattern.
19069. V indexu %2 souboru %1 se opravuje položka.
19070. Počet odstraněných objektů: %1!d!
19071. Přidat identifikátor GUID
19072. Název skupiny
19073. Není nainstalovaná verze %1!ls! rozhraní .NET Framework. Tato verze je vyžadována ke spuštění verze %2!ls! prostředí Windows PowerShell.
19074. Prostředek je úplně nový, a proto není kompatibilní.
19075. Zadané informace o obnovení neodpovídají požadovaným informacím o obnovení pro odemčení svazku. Potvrďte informace a pokus opakujte.
19076. CHYBA – Právě není spuštěna žádná úloha.
19077. Položka vytvořila kategorii NULL.
19078. Služby Internetu byly úspěšně zastaveny.
19079. Inicializace se nezdařila, protože nemohly být spuštěny časovače.
19080. Mezipaměť informací o zabezpečení adaptéru HBA není tímto adaptérem podporována.
19081. Alias nelze přímo odkázat.
19082. Neplatná ordinální čísla v tabulce schématu. ColumnOrdinals, pokud jsou k dispozici, nesmí mít duplikáty nebo mezery.
19083. Nebyla zadána požadovaná cesta k výstupnímu adresáři.
19084. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Zpracování funkce FindClose se nezdařilo. Chyba: %2
19085. Error creating temporary file
19086. Identifikátor objektu nepředstavuje platný objekt.
19087. Svazek se nezdařilo komprimovat.
19088. Kolekci X nelze naplnit, protože při volání metody Clear u typu Název typu došlo k výjimce.
19089. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila provedení operace, která vyžaduje vlastníka instance, ale k operaci není vázán žádný vlastník.
19090. Sběr dat programu Diagnostika disků bude odložen, protože nebyly nakonfigurovány zásady programu CEIP.
19091. Požadovaný čítač výkonu není vlastním čítačem a je nutné jej inicializovat jako typ ReadOnly.
19092. Licence je poškozena. Získejte novou licenci.
19093. Název grafu.
19094. Vlastnost MaxPageStateFieldLength může být nastavena na hodnotu -1 [off] nebo na kladná čísla.
19095. Server SMTP nemůže otevřít službu SMTP/TCP. Návratový kód chyby je uveden v datové oblasti zobrazené níže.
19096. %1: Chybná adresa brány %2
19097. Čtení informací o zásadách domény místního úřadu zabezpečení (LSA)
19098. Rozšířený atribut Atribut na členovi Člen typu Název typu není povolen pro aktuální typ EntityPropertyMappingAttribute.
19099. Pro zobrazení souboru vlastních čítačů není dostatek paměti.
19100. Aktuální objekt nelze replikovat kvůli jeho třídě.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions