English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22801. Systémový soubor %1 může být poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se nepokusil tento soubor opravit, protože stejný soubor byl v poslední době opraven již mnohokrát.
22802. Typ stylu okolí vykresleného kolem části.
22803. Server DNS zjistil chybu %1 při pokusu o načtení zóny %2 z adresáře služby Active Directory. Server DNS se znovu pokusí načíst zónu po skončení dalšího cyklu časového limitu. Důvodem může být vysoké zatížení služby Active Directory a může se jednat o přechodný stav.
22804. Pro filtrovací kritéria musí být uvedena hodnota typu String.
22805. Znamená, že hodnota podautority pro konkrétní použití není platná.
22806. Místní počítač musí být řadičem domény Kerberos KDC, ale není.
22807. Operaci nelze vykonat pro zpětné spojení.
22808. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand přerušila kolize klíčů.
22809. V typu Structured není dostatek polí. Typy Structured musí mít nejméně jedno pole.
22810. Operaci Y na instanci služby X nelze aktuálně provést. Další pokus bude proveden, jakmile bude instance služby připravena zpracovat tuto konkrétní operaci.
22811. Počítač rozpoznal, že adresa IP %1 pro síťovou kartu s adresou %2 je již v síti používána. Počítač se automaticky pokusí získat jinou adresu.
22812. Prostředku adresy IP clusteru %1 se nepodařilo obnovit zapůjčení adresy IP %2. Zkontrolujte, zda je server DHCP přístupný a je správně nakonfigurován na obnovení zapůjčení této adresy IP.
22813. Pole ConstraintType neobsahuje hodnotu DBCONSTRAINTTYPE_FOREIGNKEY a proměnná cForeignKeyColumns není nulová.
22814. Nepodařilo se získat rozhraní pro správu režimů zobrazení.
22815. Byla potřeba dálková aktivace, která však nebyla povolena.
22816. Tento jazyk instalačního balíčku operační systém nepodporuje.
22817. Neexistuje protokol nebo verze protokolu, které by byly současně podporovány klientem i serverem.
22818. Nepodařilo se převést rozšířený atribut.
22819. Pokud server není spuštěn ve smíšeném režimu, nelze tuto operaci na serveru provést.
22820. Operace nástroje Automatické obnovení systému se po obnovení nezdařila.
22821. Velikost záložní databáze musí být násobek 4 kB (4096 bajtů).
22822. Služba Windows Update ztratila připojení.
22823. Při čtení souboru seznamu redistribuce File Name došlo k chybě. X
22824. Určuje, zda má být pro uživatele v poli zobrazeno tlačítko pro výběr.
22825. Volající se pokusil rozšířit transakci na vzdálený systém, avšak síťový přístup DTC koordinátora MS DTC je v počítači '%1' aktuálně zakázán. Zkontrolujte nastavení konfigurace koordinátora MS DTC.
22826. Třída ImageField X obsahuje ovládací prvek, který není textovým polem (TextBox) v režimu úprav nebo obrázkem nebo popiskem určeným jen pro čtení. Chcete-li dědit ze třídy ImageField a přidat jiné ovládací prvky, přepište metodu OnDataBindField.
22827. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při mapování názvů fondů aplikací na odpovídající identifikátory SID. Některé identifikátory SID fondů aplikací nebudou správně rozpoznány v oboru názvů IIS APPPOOL. Chcete-li tento problém vyřešit, potvrďte znovu změny nebo službu restartujte. Datové pole obsahuje číslo chyby.
22828. Pokud je libovolná metoda určeného typu abstraktní, musí být daný typ deklarován jako abstraktní.
22829. Chcete otevřít výchozí soubor zásad pro vybranou úroveň nebo jiný konkrétní soubor zásad?
22830. Popisovač protokolu nebyl nalezen. Ověřte, zda byl popisovač nainstalován.
22831. Přeskakování přejmenování na %1.
22832. Musí být uveden buď atribut base, nebo podřízený atribut , ale nikoli oba současně.
22833. Daný zprostředkovatel stínové kopie nepodporuje vytvoření stínové kopie určeného svazku.
22834. Replikovaná data ve složce %1 byla změněna.
22835. Zadaný zdroj dat je aktuální aktivita.
22836. Zpráva byla znovu zařazena do fronty nebo byla uživatelem přesunuta mimo roli Ověřený uživatel QC.
22837. Ladicí program zpracoval výjimku.
22838. Udržuje synchronizaci data a času u všech klientů a serverů v síti. Pokud bude tato služba ukončena, synchronizace data a času nebude k dispozici. Jestliže je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádných služeb, které na této službě závisí.
22839. Argument minutes je mimo rozsah. Hodnota musí být mezi -59 a +59.
22840. TRASOVÁNÍ: Přijata nová událost média ze zásobníku: %1.
22841. V této relaci nelze spustit více transakcí.
22842. CoID=%1: Nelze rozpoznat počáteční rámec přijatý na portu %2. Linka byla odpojena.
22843. Došlo k chybě ověření.
22844. Režim zvukového upozornění %1
22845. Uzamčeno : TRUE
22846. Proces se nezdařil.
22847. Směr parametru
22848. Proud StandardIn nebyl přesměrován.
22849. Automatické nové připojení uživatele k relaci se nezdařilo, protože se nezdařilo ověření. (%1)
22850. Nedostatek stránkovaného fondu pro alokování vnitřní paměti potřebné pro ovladač pnpisa.
22851. Definice DTD je zakázána.
22852. Standardní serverový produkt lze povýšit na roli řadiče domény služby Active Directory pouze v doménové struktuře, která obsahuje méně než %1 existujících řadičů domény. Vybraná doménová struktura má %1 nebo více existujících řadičů domény.
22853. Skupinu clusteru se nepodařilo nalézt.
22854. Při přechodu na konec souboru protokolu došlo k chybě - vyhledávání konce protokolu se nezdařilo. Byl zadán popisovač %1. Návratový kód procedury ReadEventLog je %2.
22855. Nelze zadat hlavičku protokolu HTTP If-Match nebo If-None-Match, protože identifikátor URI X odkazuje na kolekci prostředků, má segment $count nebo $link nebo má jako jeden z parametrů dotazu klauzuli $expand.
22856. Nelze číst data ze zařízení TDI.
22857. Chybná operace k načtení klíče NV
22858. Systém správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nemůže provést požadovanou akci, protože správce vašeho počítače nebo sítě povolil zásady skupiny Zabránit správě DRM služby Windows Media v přístupu k Internetu. O pomoc požádejte správce.
22859. Nové zařízení nelze vytvořit vzhledem k selhání systémového volání.
22860. Intel 82443BX with AGP
22861. Všichni posluchači musí používat stejný kodek videa.
22862. Databázové operaci se nepodařilo vytvořit tabulku rozdělení.
22863. Systém zjistil neplatnou adresu ukazatele při pokusu o použití argumentu ukazatele ve volání.
22864. Mimoprocesová aplikace %1 byla neočekávaně ukončena.
22865. Toto ID zabezpečení nemůže být přiřazeno jako prvotní skupina objektů.
22866. Nepodařilo se ověřit podpis DNS.
22867. Očekávaný vstupní parametr s názvem X nebyl nalezen.
22868. Systém souborů FAT32 není tímto zařízením podporován.
22869. Modulu zásad síťového přístupu serveru brány TS se nepodařilo otevřít program Azman (brána TS). Jednalo se o chybu %2
22870. Uvedený program vrátil kód chyby systému MS-DOS:
22871. Datový řadič pro satelitní komunikaci
22872. Název počítače se nepodařilo přidat jako odkaz zprávy. Název již zřejmě v síti existuje.
22873. Probíhá inicializace shromažďování dat - počkejte prosím.
22874. Došlo k výjimce
22875. Identitu sestavení nelze určit.
22876. Heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Zkontrolujte minimální délku hesla, složitost hesla a požadavky na historii hesla.
22877. Byla definována přesná duplicitní vlastnost.
22878. X již v kolekci existuje.
22879. Během přenosu úlohy %1 zjistila služba BITS chybu %7 při použití %6 jako proxy serveru HTTP. Webový server nebo nepodporuje funkci HTTP požadovanou službou BITS. Tento problém může vyřešit pouze správce webového serveru nebo proxy serveru. Podrobnosti: {job: %1}, {owner: %2}, {jobId: %3}, {url: %4}, {xferId: %5}, {proxyServer: %6}, {hr: %7}, {urlContentLength: %8}, {urlHttpVersion: %9}, {urlRange: %10}
22880. V tiskárně není papír.
22881. Aktualizace klíče systému souborů EFS z šifrované složky %1
22882. Nejméně jedna adresa tunelového propojení portálu nebyla úspěšně nastavena.
22883. Předběžná podmínka je neplatná: X
22884. Zobrazí seznam aktuálně spuštěných požadavků v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního požadavku na základě jeho identifikátoru, k zobrazení seznamu požadavků podle nadřazených pracovních procesů, fondů aplikací či webů nebo k vyhledání aktuálně spuštěných požadavků v počtu nula či více na základě zadaných atributů požadavků.
22885. Soubor MODEM.INF nebyl nalezen.
22886. Registrace záznamů DNS se nezdařila: %1
22887. Stahování požadovaného prostředku se nezdařilo.
22888. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nemohl přepsat soubor tiskového procesoru %1, protože soubor v cílovém systému má stejné nebo novější časové razítko. Není nutná žádná akce ze strany uživatele.
22889. Neočekávaná chyba. Nepodporovaný příznak
22890. Aktuální připojení = %1!u!
22891. Na tento objekt odkazují jiné objekty a proto jej nelze odstranit.
22892. Došlo k chybě napájení na %1. Ukončete veškerou činnost tohoto serveru.
22893. Typ tlačítka přechodu na předchozí krok
22894. Zadaná podsíť náleží do jiné množiny oborů adres.
22895. Při provádění operace se zásadami došlo k chybě.
22896. Neznámý filtrovací režim
22897. MSBUILD: Chyba MSB1020: Protokolovací nástroj nebyl nalezen. Zkontrolujte, zda platí následující skutečnosti: 1.) Zadaný název protokolovacího nástroje je stejný jako název třídy protokolovacího nástroje. 2.) Třída protokolovacího nástroje je veřejná (public) a implementuje rozhraní Microsoft.Build.Framework.ILogger. 3.) Cesta k sestavení protokolovacího nástroje je správná; nebo protokolovací nástroj lze načíst pouze pomocí zadaného názvu sestavení.
22898. Neplatná struktura STDGMEDIUM
22899. Nelze spustit službu MS DTC. Další informace naleznete v protokolu událostí systému Windows.
22900. Součást nepodporuje žádnou časovou funkci odkládání.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions