English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18301. Nelze najít proceduru Close %1 v knihovně DLL %2 pro službu %3. Výkonnostní data pro tuto službu nebudou k dispozici. První čtyři bajty (DWORD) datové části obsahují kód chyby.
18302. Kryptografický podpis je neplatný.
18303. Čip TPM (Trusted Platform Module) je zakázán.
18304. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zjistila rozdílný počet vyhrazených adres IP (DIP) a masek sítě. Pro všechny uvedené adresy DIP určené k použití musí být zadán stejný počet masek sítě. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě bude pokračovat v činnosti, ale adresa DIP bez odpovídající masky sítě bude ignorována. Chcete-li tuto adresu DIP použít, zajistěte, aby byl počet adres a masek sítě stejný.
18305. Vlastnost partitionResolver lze použít pouze v režimu StateServer nebo SQLServer.
18306. Rozšíření rozsahu bylo menší než zadané původní rozšíření. Rozšiřte rozsah násobky 32 adres.
18307. Popis zadaný pro kritérium přiřazování procesů je příliš dlouhý. Popis kritéria může mít nejvýše 128 znaků.
18308. Adresa URL obrázku zobrazujícího, zda má položka nabídky podřízené položky
18309. Daný objekt neimplementuje rozhraní ISerializable.
18310. Operace obnovení Certifikační služby byla spuštěna.
18311. Služba Plánovač úloh spustila akci %2 v instanci %3 úlohy %1.
18312. Nastavování informací o důvěryhodné doméně na %1
18313. V seznamu nejsou žádné položky.
18314. Adresářová služba nemůže zpracovat skript, protože je neplatný.
18315. Při nastavování hodnoty vlastnosti došlo k chybě: X
18316. Služba WINS nemohla načíst hodnotu Initial Challenge Retry Interval z registru.
18317. Nepodařilo se získat popisovač spustitelného souboru (HRESULT=%%08x).
18318. Představuje buňky, pro které je záhlaví použito. Vykreslí atribut SCOPE jazyka HTML. Možné hodnoty pochází z výčtu TableHeaderScope: Column a Row.
18319. Vlastnost lockItem musí být nastavena na hodnotu true nebo false.
18320. V souboru otevřeném v režimu přidávání nelze zkrátit data, která byla v souboru dříve uložena.
18321. Prodleva před opakováním: %1
18322. Soubory nenalezeny - %1
18323. Požadovanou operaci nelze dokončit, pokud je adresář pro publikování spuštěný.
18324. Tuto operaci nelze dokončit, protože správce transakcí nemá protokol.
18325. Požadované protokoly nejsou kompatibilní s aktuálně používaným protokolem karty Smart Card.
18326. Typ grafu Název typu vyžaduje hodnoty Y X v každém datovém bodě.
18327. Velikost svazku nebylo možné zvýšit, protože je označen pro obnovení pomocí nástrojů BitLocker. Obnovte svazek pomocí nástrojů BitLocker a potom akci opakujte.
18328. Název hledané zálohy
18329. %1: Šifrování bylo aktualizováno.
18330. Zadaný název počítače neodpovídá konvenci UNC.
18331. Výchozí případ již existuje.
18332. Telefonní číslo je neplatné nebo nesprávně naformátované.
18333. Při odesílání žádosti pro konfiguraci %1 certifikační autoritě %2 došlo k chybě ve službě online odpovídajícího zařízení. ID žádosti je %3.(%4)
18334. Byl dosažen maximální limit počtu podporovaných rozhraní vyžádaného volání.
18335. Inicializovat statické sdílení dat DDE
18336. Objekt použitý k zařazování volání obsluhy události, která jsou výsledkem ukončení procesu.
18337. Protokol IPRIPv2 zjistil novou trasu. Trasa je k síti %1 s dalším směrováním %2 a byla získána ze sousedního směrovače s adresou IP %3.
18338. Typ zprostředkovatele CodeDom Název typu nebyl nalezen.
18339. Nelze uložit.
18340. Během vzdáleného volání procedur se změnil popisovač kontextu.
18341. Požadované kódování nebylo rozpoznáno.
18342. Rozšířené zásady ochrany musí určovat vlastní vazbu kanálu nebo kolekci názvů vlastních služeb.
18343. Řady grafů.
18344. Produkt %1: Soubor %2 je používán následujícím procesem (Název: %3 , ID: %4).
18345. Nelze získat název počítače.
18346. Události související s vyčerpáním limitu svěřené paměti (virtuální paměť)
18347. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence obsahuje neplatné údaje.
18348. Starší verzi produktu [2] nelze odebrat. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci. {{Systémová chyba: [3].}}
18349. Od partnera logické jednotky %1 pro transakci logické jednotky %2 bylo přijato heuristické potvrzené nebo heuristické smíšené POROVNÁNÍ STAVŮ při doručování přerušení (RESET) pro transakci s ID %3 nástroje MS DTC.
18350. Příliš mnoho otevřených souborů.
18351. Data individuálního nastavení nebyla načtena.
18352. Struktura systému souborů ve svazku %2 byla nyní opravena.
18353. Objekt musí být typu String.
18354. Funkce X nemůže převést hodnotu Y na Z.
18355. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 token %1 se špatným formátem. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku (RR) ignorovat, doporučujeme daný záznam o prostředku opravit nebo odebrat ze souboru zóny %2, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
18356. Akce spuštěna
18357. Zdroj obsahu pro toto oznámení musí představovat platný adresář systému souborů.
18358. Ujistěte se, že je počítač připojený k síti, a restartujte instalaci.
18359. Před voláním této metody musí být nastavena vlastnost DestinationTableName.
18360. Modul pro zařazování do kategorií nebyl inicializován. Kód chyby je %1.
18361. Zjistitelnost koncového bodu s parametry EndpointAddress=X a ListenUri=Y byla povolena.
18362. Práva k používání médií jsou poškozená nebo již skončila jejich platnost. Pravděpodobně k tomu došlo, pokud jste vyměnili hardwarové součásti v počítači.
18363. Hodnota atributu Rows musí být větší než -1.
18364. Chcete-li použít nástroj BitLocker Drive Encryption, inicializujte v tomto počítači modul TPM. Spuštění průvodce inicializací modulu TPM
18365. Chyba OSS ASN.1: Výstupní vyrovnávací paměť je příliš malá. Dekódovaná data byla zkrácena.
18366. Uživatel požaduje ukončení.
18367. Službu FIPS nebylo možné inicializovat. Trvalá přihlášení nebudou zpracována.
18368. Čtení odpovědi ze serveru stavu
18369. Nelze volat nedelegující typ.
18370. Není nainstalováno čtecí zařízení karet Smart Card.
18371. Nebyla nalezena žádná instance s danými hodnotami vlastností.
18372. Datový proud vrácený vlastností FileContent nepodporuje hledání. Vlastnost FileBytes není podporována.
18373. Proces obsluhující fond aplikací %1 byl neočekávaně ukončen. ID procesu je %2. Kód ukončení procesu je 0x%3.
18374. Typ objektu nelze převést na cílový typ.
18375. Certifikáty vázané na modul pro naslouchání protokolu HTTPS pro protokoly IPv4 a IPv6 nejsou odpovídající. U připojení SSTP by certifikáty měly být konfigurovány na 0.0.0.0:Port v případě protokolu IPv4 a na [::]:Port v případě protokolu IPv6. Port představuje port modulu pro naslouchání konfigurovaný na použití s protokolem SSTP. Výchozí port modulu pro naslouchání je 443.
18376. RPC nemůže zavolat server nebo nemůže vrátit výsledky volání serveru.
18377. Zrcadlová kopie datového proudu popisovačů zabezpečení obsahuje chyby.
18378. Svazek není v pořádku.
18379. Přístup k neimplementované paměti přístroje
18380. Odstranit virtuální adresář
18381. Systém Windows nemůže určit existující oprávnění k adresáři objektu zásad skupiny <%1>. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%2)
18382. Odebrání objektu CertObj certifikátu z uzlu %1 metabáze BYLO ÚSPĚŠNÉ.
18383. *** Vychozi servery nejsou k dispozici
18384. Kód chyby: %1!d!
18385. Adresář neexistuje: X.
18386. Typ podporuje porovnání pouze v případě, že implementuje rozhraní IComparable nebo IComparable.
18387. ******* Od %2!S! došlo postupně k %1!d! chybám.
18388. Začátek provádění položky FaultWorkItem - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Výjimka byla rozšířena - aktivita A, DisplayName: B, InstanceId: C.
18389. Aby bylo možné povolit funkci otázky a odpovědi hesla, musí být určeno mapování schématu atributů pro otázku a odpověď hesla.
18390. Identifikátor URI obsahuje dotaz a není určena žádná explicitní doba vypršení platnosti.
18391. Převod databáze
18392. Kategorie s jednou instancí jsou platné pouze s dobou životnosti nastavenou na hodnotu Globální.
18393. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) byla ukončena během kompilace.
18394. ID transakce: %1
18395. Bylo nalezeno několik rozšíření typu Název typu. Při spuštění tohoto pracovního postupu je povoleno nejvýše jedno rozšíření tohoto typu.
18396. Uživatel se rozhodl změnit režim spuštění kroku (pravděpodobně z režimu předvedení na provedení).
18397. Typ dat %1 není podporován.
18398. Vnitřní databáze spravovaná službou DFS je poškozena
18399. Mezipaměť nelze aktualizovat, pokud je stav parametru Response roven 304 a položka mezipaměti nebyla nalezena.
18400. Služba publikování na webu (Webová služba) neregistrovala předponu adresy URL %1 pro web %2. Adresa IP serveru není v seznamu adres IP pro naslouchání ovladače HTTP.sys. Web byl zakázán. Datové pole obsahuje číslo chyby.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions