English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39401. Příznak odvolání pro sestavení řetězu: X
39402. Při sledování odebírání z čtecího zařízení bylo dosaženo mezního počtu chyb: %1
39403. Při pokusu o čtení a vytvoření instance nakonfigurovaného typu ProcessHandlerType došlo k chybě.
39404. Zadaný disk je neplatný. Operaci nelze s neplatným diskem dokončit.
39405. Pole určené jen pro čtení nelze předat jako parametr Ref nebo Out (kromě případu, kdy se nachází uvnitř konstruktoru).
39406. Při spuštění pracovního podprocesu WAN došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
39407. Došlo k chybě při odebírání ovladače ODBC: [4]. Chyba ODBC [2]: [3]. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění pro odebírání ovladačů ODBC.
39408. Operace přidávání se nezdařila, protože ID instance clusteru připojovaného uzlu neodpovídá ID instance clusteru sponzorského uzlu.
39409. Chcete důvěřovat tomuto sestavení nebo všem sestavením od vydavatele?
39410. Chyba protokolu
39411. Index je již definován.
39412. Dvě nebo více součástí, na něž přímo nebo nepřímo odkazuje manifest aplikace, představují různé verze stejné součásti, což není povoleno.
39413. Inicializace předávající strany protokolu IPSec na platformě NAP byla úspěšně zrušena.
39414. Sadu oprávnění nelze generovat. Vstup XML je pravděpodobně poškozen.
39415. ***Pro tento klíč nejsou v registru žádné záznamy.
39416. Inovaci zabezpečení nelze dokončit, protože povolený počet denních inovací byl překročen. Opakujte akci zítra.
39417. Úplný podpis nelze upravit.
39418. %1!d! = 0x%2!x! = "%3"
39419. Zadaná délka proložení je neplatná.
39420. Správci logických disků se nepodařilo otevřít svazek.
39421. Neplatný formát souboru obrázku PNG.
39422. Kontrola vazby kanálu je povolena.
39423. Kolekci bodů nelze upravovat pro více řad najednou. Vyberte jednu řadu a potom akci opakujte.
39424. Pro tuto stránku webových částí bylo použito individuální nastavení. Následkem toho vlastnosti některých webových částí pravděpodobně obsahují důvěrné informace. Přesvědčte se, zda všechny vlastnosti obsahují informace, které lze bez obav zpřístupnit ostatním uživatelům. Po exportu této webové části můžete zobrazit vlastnosti v souboru popisu webové části (.WebPart) pomocí textového editoru, například programu Zápisník.
39425. Vlastnost Query nebyla nastavena.
39426. Pro metody doručování výstupního adresáře nesmí být povoleno zabezpečení SSL.
39427. V údaji 'CiColumns=' v souboru %2 nalezena neplatná vlastnost.
39428. Počet zadaných adres IP musí být větší než 0.
39429. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u nového fondu aplikací.
39430. Instanci <%1> nelze zavřít: %2 - %3.
39431. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že licence je neplatná.
39432. Y X nelze použít s argumenty typů.
39433. Ze serveru %3 nelze odstranit nadbytečný výstupní bod %2
39434. Závislosti sestavení
39435. Seskupený klíč nelze změnit.
39436. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) úspěšně publikovala rozdílové seznamy odvolaných certifikátů (CRL).
39437. Chyba analýzy manifestu: Neplatný znak pro šestnáctkové číslo
39438. Pokus o instalaci tiskárny %1 do offline bitové kopie operačního systému se nezdařil s kódem chyby systému Win32 %2. Tato situace může nastat, pokud ovladač tiskárny požaduje vstup uživatele nebo během instalace zobrazí uživatelské rozhraní (UI).
39439. Názvový kontext %1 byl vyřazen v %2!S! u USN %3!I64d!
39440. Zadaná vlastnost není prázdná.
39441. Hodnota MinMovingDistance nesmí být záporná.
39442. Bylo zahájeno čtení informačního kanálu syndikace.
39443. Identifikátor vlastnosti je neplatný.
39444. Metoda ověření Název metody() vrátila pro tento požadavek stav neúspěchu.
39445. ID ovládacího prvku dat.
39446. K objektu již je přidružena obálka CCW.
39447. Server indexu obsahu neaktualizoval databázi nebo k ní nezískal přístup, protože nejsou k dispozici relace. Zvyšte nastavení využití systémových prostředků pro vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, zastavte a restartujte vyhledávací službu.
39448. První položka indexu délky 0x%1 je listem, není však v kořenu.
39449. V šabloně stylů neexistuje šablona s názvem %1.
39450. Již probíhá jiná operace vyžadující výhradní přístup k PDC FSMO.
39451. Chyba Shared-Memory heap
39452. Neočekávaný konec souboru
39453. Nejsou povoleny vícenásobné příkazy. SQLSTATE=42000
39454. Pokud chcete tento soubor přehrát ve vašem zařízení, je třeba ho převést. Zařízení však nepodporuje přehrávání obrazu nebo program Windows Media Player nemůže soubor převést na obrazový formát podporovaný tímto zařízením.
39455. Typ kryptografické zprávy je neplatný.
39456. Pro objekt plex nebyly zjištěny žádné rozsahy.
39457. V programu Windows Media Player došlo k neznámé chybě s přenosným zařízením. Přenosné zařízení znovu připojte a pak akci zopakujte.
39458. ZAZNAMY OVERENI:
39459. Proběhl pokus o provedení neoprávněné operace.
39460. Není k dispozici žádný digitalizační hardware nebo tento hardware neodpovídá.
39461. Registrace %2 souboru (souborů), %3 procesu (procesů), %4 služby (služeb).
39462. Tato událost je aktivována po dokončení operace Select.
39463. Priorita e-mailové zprávy
39464. Tato AnimationEffectCollection je již používána jiným prvkem UIElement.
39465. Parametr CompareOption.Ordinal nelze použít současně s dalšími možnostmi.
39466. Pro ukládání do mezipaměti je nastaveno CacheControl = no-cache.
39467. Neočekávaná chyba zprostředkovatele. Problém může vyřešit restartování služby. Kód chyby: %1
39468. Nejsou přístupné žádné dokumenty, protože ve vlastnostech serveru indexu obsahu není zadána e-mailová adresa. Zadejte v konfiguraci služby e-mailovou adresu.%1
39469. Služba RSM nemůže spravovat knihovnu %1. Došlo k neznámé chybě. K tomu může dojít z několika důvodů, včetně, avšak nikoli výlučně, porušení databáze, poruch při komunikaci s knihovnou nebo nedostatku systémových prostředků.
39470. Klíč uživatele
39471. Nelze získat vlastnost TargetType v nepřipojitelném členu.
39472. Od klienta RADIUS %3 byla na portu %2 přijata zpráva RADIUS s polem Code nastaveným na hodnotu %1, která není platná. Platné hodnoty pole Code zprávy RADIUS jsou popsány v dokumentu RFC 2865.
39473. Funkce není k dispozici.
39474. Použití služeb Ole1 vyžadujících okno DDE je deaktivováno.
39475. Server (počítač nabízející multimediální obsah jiným počítačům) je příliš zaneprázdněn a nemůže zpracovat váš požadavek na multimediální obsah. Opakujte akci později.
39476. Tunelový filtr čeká na odstranění.
39477. Argument typu není platný konstantní literál nebo se nachází mimo očekávaný rozsah.
39478. Operace není pro daný stav transakce platná.
39479. Duplicitní název zařízení již existuje.
39480. Operace instalace ovladačů v offline operačním systému po obnovení se nezdařila.
39481. FTL - Odolné proti chybám %1!18.18s!
39482. Požadavek na zpětné volání v podprocesu MTA se nezdařil. K této situaci by mělo docházet pouze v případě, že systém je ve velmi nestabilním stavu. Je možné, že vlastní komponenty spuštěné v této aplikaci modelu COM+ způsobily nestabilitu, která vedla k této chybě. %1
39483. Adresa URL obrázku zobrazeného v případě, že data svázaná s daným polem mají hodnotu Null
39484. %1 (%2) %3Záhlaví databáze %4 nelze číst. Chyba %5. Databáze byla pravděpodobně přesunuta na jiné umístění, kde ji soubory protokolu neočekávají.
39485. Při změně metody klávesnice/vstupu pro %1 došlo k chybě.
39486. Probíhá komprimace souborů v %1.
39487. Cílový element odpovídá uživatelskému rozhraní, které již není k dispozici (došlo například k zavření nadřazeného objektu Window).
39488. Jmenovku tohoto svazku nelze změnit. Požadavek není podporován.
39489. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při pokusu o zpracování konfiguračních dat pro historii konfigurací. Tato funkce bude zakázána. Chcete-li tento problém vyřešit, potvrďte, že je konfigurační soubor správný a že má správné hodnoty atributů pro historii konfigurace a znovu potvrďte změny. Bude-li konfigurace správná, bude tato funkce znovu povolena. Datové pole obsahuje číslo chyby.
39490. Pro typ ByRef nelze získat token TypeToken.
39491. Určuje, zda by měla komponenta Process sledovat ukončení přidružených procesů a vyvolávat událost Exited.
39492. Pojmenovaným parametrem musí být seznam ACL adresářového objektu.
39493. Databázová operace byla úspěšná.
39494. Povinný atribut name nebyl v částici nalezen.
39495. Zadaný kód Product Key se neshoduje s žádnou bitovou kopií systému Windows, která je k dispozici k instalaci. Zadejte jiný kód Product Key.
39496. Vnořené třídy TransactionScopes nejsou podporovány.
39497. Určený argument byl mimo rozsah platných hodnot. Hodnota musí být přinejmenším X.
39498. Uvedení prostředku adresy tunelového propojení IPv6 %1 do online režimu se nezdařilo. Síť s clustery %2 přidružená k závislému prostředku adresy IP (IPv4) %3 nepodporuje tunelové propojení ISATAP. Ověřte, zda síť s clustery podporuje tunelové propojení ISATAP.
39499. Časové limity nejsou podporovány.
39500. Operace s atributem %1 není povolena, protože je atribut uzamčen. To může být způsobeno buď uzamčením oddílu, nebo uzamčením prvku prostřednictvím vlastnosti lockAttributes nebo lockAllAttributesExcept na nadřazené úrovni.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions