English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21301. Při zálohování spuštěném v: %1 selhalo zálohování svazků %2 s následujícím chybovým kódem %3 (%4). Po vyřešení tohoto problému spusťte zálohování znovu.
21302. Zadané pole typu singleton již v kolekci existuje a nelze je přidat.
21303. Zadaná přihlašovací relace neexistuje. Zřejmě již byla ukončena.
21304. Nastaví klíč DfsDnsConfig v registru serveru.
21305. Chybný paket DNS
21306. Zpráva výjimky byla zkrácena, kvůli nadměrné velikosti. Všechna narušení zobrazíte pomocí služby ActivityValidationServices.
21307. Žádné svazky
21308. Příkaz DynamicErrorID je neplatný.
21309. Data jsou již zašifrována.
21310. Podpis přijaté zprávy je neplatný.
21311. Nastavení serveru SMTP je aktuálně nakonfigurováno v rámci zásad skupiny a nelze je změnit.
21312. Nedostatek paměti pro nastavení zásad přidělování kvót.
21313. Pro zprávy, které nejsou typu Message, je podporován pouze typ synchronního volání.
21314. Shromažďování dat bylo úspěšně dokončeno, výstup = %1.
21315. Příkaz pro zobrazení nápovědy pro webovou část
21316. Chyba zpracování WebResponse.
21317. Neaktualizovat hlavičky uložené v mezipaměti
21318. Funkce LL_init nebyla ještě volána
21319. Systém nyní zkontroluje disk.
21320. Neplatné ID zařízení přepínače zavěšení
21321. Chcete převést složku na soubor (A/N)?
21322. Systém Windows se pokouší aktualizovat signatury programu Windows Defender.
21323. Proces nemůže pracovat se souborem, neboť jiný proces uzamkl část tohoto souboru.
21324. Parametr waitHandles nesmí mít hodnotu null.
21325. Ovládací prvek nemůže opustit blok finally.
21326. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla použít výchozího zprostředkovatele šifrovacích klíčů. %1
21327. Zadaný oddíl přesahuje záznam EBR (první stopa rozšířeného oddílu na discích typu MBR).
21328. Při přípravě připojení ke vzdálenému hostiteli došlo k chybě modelu COM (0x%1!08x!):
21329. Cílové pole není dostatečně dlouhé pro kopírování všech položek v kolekci. Zkontrolujte index a délku pole.
21330. Kanál kontextu přijal zprávu s kontextem, který neodpovídá aktuálnímu kontextu uloženému v mezipaměti ve vrstvě kanálu. Přesvědčte se, zda služba nezmění kontext poté, co byla původně nastavena, nebo zakažte správu kontextu nastavením vlastnosti kanálu IContextManager.Enabled na hodnotu false.
21331. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce LogRead vrátila chybu %1.
21332. Operaci není třeba provádět, neboť všechny zrcadlené disky a členové RAID-5 jsou k dispozici.
21333. Aktivace kanálu se nezdařila.
21334. Invalid Duplicate Parameter.
21335. Rozhraní IDispatchEx nepodporuje přidávání polí.
21336. Filtrování identifikátorů SID je u tohoto vztahu důvěryhodnosti již povoleno.
21337. /propcheck [TODO]
21338. Odstranění informačního řídicího bloku (ICB) rozšířeného atributu v informačním řídicím bloku (ICB) v bloku %1.
21339. Seskupení – Počet výstupních řad musí odpovídat počtu vstupních řad.
21340. Klient požádal o zastavení dokumentu.
21341. Jednotka %1 už je %2.
21342. Obnovení zásad pro úroveň X
21343. Typ prvního oprávnění, u něhož došlo k chybě:
21344. Žádost o připojení k tomuto terminálovému serveru byla odmítnuta. Vaše licenční číslo klienta terminálového serveru nyní používá jiný uživatel. Požádejte správce systému o jedinečné číslo licence.
21345. Při pokusu o zosobnění došlo k chybě. Provedení tohoto požadavku nemůže pokračovat.
21346. %1 (%2) %3Pokus o čtení ze souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů se po %10 sekundách nezdařil. Došlo k systémové chybě %8: %9. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud tyto potíže potrvají, je soubor pravděpodobně poškozen a bude nutné jej obnovit ze záložní kopie.
21347. Přidá podporu pro stav relace režimu SQLServer.
21348. Výpis možných vlastníků všech typů prostředků:
21349. V úložišti vlastností byly zjištěny nekonzistence.
21350. Řadič SAS
21351. selhalo kontaktování serveru %1, operace bude opakována později
21352. Podstrom registru nelze odstranit.
21353. Počítač není připojen k síti
21354. Správce účtů zabezpečení (SAM) zjistil, že identifikátor zabezpečení (SID) pro tento počítač je již použit v doménové struktuře, ke které se chcete připojit. Tento stav může nastat při obnovování instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) pomocí nesprávné zálohy. Nový identifikátor SID získáte přeinstalací operačního systému v místní instanci služby AD LDS.
21355. Server DNS nemohl inicializovat službu vzdáleného volání procedur (RPC). Jestliže není služba RPC spuštěna, spusťte ji nebo restartujte počítač. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
21356. Namísto očekávaného typu X byl získán typ Y.
21357. Tato instance zprostředkovatele již byla inicializována.
21358. V souboru IDQ %2 je na řádku 'CiForceUseCi=' či 'CiDeferNonIndexedTrimming=' očekávána hodnota TRUE nebo FALSE.
21359. To znamená, že požadavek na změnu oznámení byl dokončen, protože došlo k zavření popisovače, který žádal změnu oznámení.
21360. Cannot specify the same option more than once.
21361. Ve sledování stavu prostředků pro instanci <%1>: %2 - %3 došlo k chybě.
21362. Hostitel LDAP %1:%2 byl označen.
21363. Data datagramu
21364. Při otevírání kontejneru protokolu došlo k chybě.
21365. Ověřené prohlášení o stavu (Statement of Health Response) přijalo konfiguraci pro následující agenty stavu systému (SHA), kteří nejsou nainstalováni v počítači. %1
21366. Obrázek X byl uložen.
21367. Nepodporuje práci s kolekcemi.
21368. Nelze otevřít relaci WinHttp. Kód chyby: X.
21369. Nebyl vytvořen žádný klíč.
21370. Neočekávaný typ nebo hodnota vlastnosti.
21371. Pro X byla zadána neplatná hodnota. Bude použita předchozí hodnota.
21372. Datový proud částečného obsahu nepodporuje tuto operaci nebo je některý argument metody mimo rozsah.
21373. Already exists
21374. Určuje, zda jsou sloupce generovány při běhu na základě přidruženého zdroje dat.
21375. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost SeparatorImageUrl položky nabídky v případě vázání dat
21376. Služba Plug & Play není připravena. Server EFS se nebude pokoušet zjistit přerušené šifrovací a dešifrovací operace.
21377. Získá nebo nastaví umístění vnějších popisků relativně k pyramidovému diagramu.
21378. Hodnotu %1 nelze převést na typ %2.
21379. &Třída zprostředkovatele členství:
21380. Řízení distribuovaného přístupu
21381. Uživatel připojený k portu %1 byl odpojen, protože vypršela doba povolená k ověření.
21382. Adresa URL pro navigaci
21383. %1 je uzamčeno transakcí s názvem %2.
21384. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit soket. Uvedený údaj je kód chyby.
21385. Nekompatibilní verze rozšíření
21386. Argument initialCount musí být nezáporný a menší nebo roven parametru maximumCount.
21387. Replikace dat %1: Přijato %2 z přibližně %3 objektů a %4 z přibližně %5 hodnot rozlišujících názvů...
21388. ID domény je neplatné.
21389. AES-GMAC 256
21390. Nekonzistentní funkce vlastností.
21391. Požadavek HTTP byl úspěšně odeslán: RequestHandle=%1, SocketHandle=%2, %4, CookieSent= %5
21392. Pole instance X není definováno pro typ Název typu.
21393. Server DNS nalezl v paketu z %1 neplatný posun názvu domény. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
21394. Nepodařilo se spustit agenta zálohování, chyba = %1
21395. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze vytvořit stránku odvolání. %1
21396. clen skupiny odesilani posty
21397. Modul služby RSM pro zápis nemohl odstranit položku v registru. Pravděpodobně dojde k chybě zálohování nebo obnovení databáze.
21398. Volání za účelem vytvoření nadřazeného zařazení v tomto objektu transakce nebylo možné dokončit, protože objekt transakce zadaný pro zařazení je podřízenou součástí transakce. Jako nadřazenou položku lze uvést pouze kořenovou část transakce.
21399. Data uživatelské konfigurace pro parametr %2 potlačují data konfigurace firmwaru.
21400. Soubor .INF zařízení neobsahuje příkaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions