English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30901. Proces prostředí byl ukončen, protože nelze najít okno jeho událostí.
30902. Webové části nemohou být zabaleny třídou GenericWebPart.
30903. Replikace změn adresáře ve filtrované sadě
30904. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou TLB. Typ transakce: %1 Úroveň hierarchie paměti: %2 Adresa: %3
30905. Důvěryhodnost aplikace nemůže být nulová.
30906. Modul diagnostiky %5 (%4) spustil scénář řešení %1, instance %2, ID původní aktivity %3.
30907. Pro načtení instance byl použit neplatný ID instance s nulovým nastavením (Guid.Empty).
30908. Skupinu nelze převést kvůli omezením atributů požadovaného typu skupiny.
30909. Velština (Spojené království)
30910. Program FORMAT nemůže povolit tento systém souborů.
30911. Název zálohy (stejný jako identifikátor). Není-li nastaven, je generován automaticky.
30912. Jeden nebo více typů sloupců je nekompatibilních. Během kopírování dojde k chybám převodu.
30913. V případě nastavení False není položka legendy zobrazena.
30914. Použijte schéma z objektu DataTable nebo vlastnosti SelectCommand.
30915. Vnitřní chyba: Určený záznam není dílčí disk.
30916. Síťové rozhraní nepodporuje tento typ média.
30917. Veto delete
30918. Protokol IPRIPv2 odstranil svou trasu k síti %1 s dalším směrováním %2, protože trase vypršel časový limit a žádný sousední směrovač trasu neoznámil.
30919. Object or property already exists
30920. Režim kompilace nelze nastavit na hodnotu Never, protože v konstruktu uvedeném na stránce dříve je kompilace vyžadována.
30921. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil tiskový procesor %1, protože procesor již je v cílovém počítači nainstalovaný. Není nutná žádná akce uživatele.
30922. Načte další možnosti ze souboru odpovědí.
30923. Adaptér pro protokol PPP %1:
30924. Při kontrole rastrového obrázku svazku byla zjištěna chyba.
30925. V programu došlo k chybě paměti.
30926. Uprostřed informačního řídicího bloku (ICB) adresáře v bloku %1 byl zjištěn nadřízený identifikátor FID.
30927. %2 : Síťový adaptér úspěšně obnovil připojení k okruhu.
30928. Při zpracování datového proudu odpovědí došlo k chybě. V odpovědi chybí element id.
30929. Ověření tabulky atributů se nezdařilo.
30930. Systém událostí modelu COM+ nemohl zjistit jméno uživatele clusteru. Při volání %3 byl vrácen kód chyby %1: "%2"
30931. Dokončování odebrání služby Active Directory Domain Services, správce SAM a místního úřadu zabezpečení (LSA)...
30932. Aktivační kontext, jehož aktivace se právě ruší, není naposledy aktivovaným kontextem.
30933. Zakáže u oboru názvů výčet adresáře na základě přístupu (ABDE).
30934. Události protokolované při spuštění diagnostiky
30935. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licenci nelze otevřít ani vytvořit.
30936. Odebráno: [2]
30937. Rámec MPEG má chybný kontrolní součet CRC.
30938. Správci systémových prostředků se nepodařilo použít maximální pracovní sadu jako omezení paměti pro proces %1. Proces: %1
30939. Metoda Název metody musí být statická.
30940. Správa licencí Terminálové služby nemohla být spuštěna kvůli nedostatku systémových prostředků.
30941. Metodu GetResponseStream nelze volat na jímce předchozího kanálu, protože zásobník je prázdný.
30942. Adresářový server úspěšně aktualizoval pro tuto službu informace o názvu hostitele a portech v místní databázi.
30943. Úlohu nebylo možné spustit při výskytu události.
30944. Nástroj formátování textu nemůže formátovat odstavec kvůli chybě: X.
30945. Konfigurační oddíl lze nastavit pouze v souboru ApplicationHost.config.
30946. Hodnota argumentu X je neplatná pro vytvoření objektu SocketPermission.
30947. Neplatný počet parametrů
30948. Uživatel otevřel pozvání vzdálené pomoci, ale pozvání bylo ukončeno v důsledku příliš mnoha špatných pokusů o zadání hesla pro připojení k počítači.
30949. Zahájit stahování konfiguračního souboru z adresy URL konfigurace: ConfigurationURL=%2.
30950. Zdrojová doména nemusí být v téže doménové struktuře jako cílová doména.
30951. X: Vlastnost Connection nebyla inicializována.
30952. Zadaná váha není podporována nebo překročila podporované omezení a byla nastavena na 0 nebo na podporovanou mez.
30953. Nástroj BitLocker Drive Encryption nemůže provést požadovanou akci. Tento stav může nastat v případě vystavení dvou požadavků současně.
30954. Nesprávné pomocné příznaky
30955. Ovladač %1 nezbytný pro tiskárnu %2 je neznámý. Požádejte správce o instalaci ovladače a po ní se přihlaste znovu.
30956. Nelze přeložit registr stavu přerušení nahlášený uživatelem pro %2.
30957. Vytvoření nového popisovače rastrového obrázku prostoru v bloku %1
30958. Po zapnutí nástroje BitLocker se změnila spouštěcí aplikace.
30959. System property
30960. Aktivační atribut neimplementuje rozhraní IContextAttribute.
30961. Čas koncové značky musí být vyšší než čas počáteční značky a nižší než stopáž souboru.
30962. %1 (%2) %3Defragmentace online byla úspěšně zastavena na souboru datového proudu %4.
30963. Časový &limit relace (v minutách):
30964. Soubor protokolu auditu služby DHCPv6 nebylo možné zálohovat. Kód chyby: %1.
30965. Jako součást opětovného vytvoření %1 byl do nového zdroje %2 přidán odkaz na repliku. Synchronizace s tímto zdrojem byla přepnuta z důvodu práce s vyšší prioritou v jiném oddílu. Synchronizace bude provedena znovu.
30966. Požadovanou akci nelze dokončit, dokud nebudou objekt a fronta vyprázdněny.
30967. Před voláním metody GetBytes() nebo GetByteCount() musí být dokončena operace Convert() nebo volána metoda Encoder.Reset(). Kodér: X, vlastnost Fallback: Y
30968. Získá nebo nastaví název oblasti grafu, ke které je poznámka připojena.
30969. Probíhá načítání všech křížových odkazů v konfigurační sadě...
30970. Ověřte, že je vybrán název účtu, a pak v části Povolit zaškrtněte políčko Zapisovat.
30971. Může být určena pouze jedna direktiva uzamčení (allowOverride nebo overrideMode).
30972. Načtení pracovního postupu se nezdařilo. Určený strom aktivity není kompatibilní s danou instancí.
30973. Kód chyby koordinátoru MS DTC nelze převést na odpovídající chybovou zprávu MS DTC. Kód chyby koordinátoru MS DTC byl: %1.
30974. Vzdálená pomoc serveru COM byla ukončena.
30975. Pro název místního zařízení existuje zaznamenané připojení k jinému síťovému prostředku.
30976. Požadovaná operace může být provedena pouze na globálním katalogovém serveru.
30977. GET DISKS -- Zobrazí seznam aktuálně připojených disků.
30978. Zásady cache-only požadavku neumožňují síťový požadavek a odpověď nebyla v mezipaměti nalezena.
30979. Typ stylu okolí obsažených částí.
30980. Při zápisu databáze zóny do souboru zjistil server DNS nezapsatelný nebo neznámý typ záznamu o prostředku (RR). Příslušný typ záznamu o prostředku je uložen v datovém bloku události.
30981. Graf typu Kagi – Index zadaný vlastním atributem X je mimo rozsah.
30982. Systém souborů je jen pro čtení
30983. Servery názvů zóny
30984. Nebyly nalezeny žádné soubory s odpovídajícím SID.
30985. Alias nebylo možné nastavit jako proměnnou prostředí: Alias %1 = Sada stínových kopií %2.
30986. Volání funkce vytvoření soketu WAN se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
30987. Odeslaná druhá datová část (SSPI)
30988. Před načtením této vlastnosti musí být nastaven parametr ApplicationBase.
30989. Prostředek kvora neobsahuje protokol kvora.
30990. Informace ovladače svazku jsou poškozené. Operace na svazku se nezdaří.
30991. Ztráta synchronizace
30992. Seskupený index nelze vytvořit.
30993. Byla zadána chybná možnost směrování nebo záznamu trasy.
30994. Dvě nebo více součástí, na něž přímo nebo nepřímo odkazuje manifest aplikace, obsahují stejné identifikátory ProgID rozhraní COM.
30995. Režim clusteru již je zahájen.
30996. Hodnota je Null.
30997. Element %1 lze v tomto kontextu použít jen jednou.
30998. přesunutý objekt
30999. Název záhlaví neodpovídá této vlastnosti.
31000. Požadovaná hodnota není k dispozici.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions