English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7601. %1!-33S!: Ano
7602. Nerozpoznaný typ
7603. Služba Plánovač úloh ukončila instanci %2 úlohy %1 z důvodu překročení času vyhrazeného ke spuštění, tak jak bylo toto nastavení nakonfigurováno v definici úlohy. Akce uživatele: Zvyšte nakonfigurovaný časový limit úlohy nebo zkuste zjistit, jaké externí důvody mohly být příčinou zpoždění.
7604. Vytváření zabezpečeného kanálu s %1
7605. Zadaná podmínka HAVING je neplatná nebo příliš dlouhá. Zadejte novou podmínku.
7606. Při vytváření cesty k virtuálnímu souboru došlo k chybě.
7607. Pro zdroj X musí být v oddílu Switches definován přepínač se stejným názvem.
7608. Nebyl nalezen název kritéria přiřazování procesů. Zadejte název.
7609. Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo při odstraňování adresáře %1 k výjimce. Výjimka: %2
7610. Výraz řazení použitý k řazení zdroje dat, s nímž je svázán prvek GridView
7611. Adresa URL počátečního uzlu
7612. Aktuální CachePolicy je CacheOnly, ale požadovaný zdroj v paměti cache neexistuje.
7613. Zadaný kořenový objekt nemůže být dílčí odkaz.
7614. Služba replikace souborů nemůže komunikovat se službou replikace souborů na řadiči domény. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
7615. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je ve stavu offline. Došlo k chybě čtení během operace zápisu stínové kopie. Zvyšte velikost stránkovacího souboru. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
7616. Zpracovaná relativní adresa elementu ServiceActivation: X, normalizovaná relativní adresa: Y
7617. Nelze vytvořit novou úlohu služby BITS. Aktuální počet úloh uživatele %1 (%2) je roven nebo větší než hodnota limitu úloh pro uživatele (%3) určená v zásadách skupiny. Chcete-li potíže vyřešit, po prohlédnutí chyby dokončete nebo zrušte úlohy služby BITS, které nevykazují žádný postup, a restartujte službu BITS. Pokud se tato chyba zobrazuje i nadále, požádejte správce o zvýšení limitu úloh pro uživatele a počítač.
7618. Brána rozhraní NetBIOS byla nakonfigurována na přístup k síti, ale nejsou k dispozici žádné síťové adaptéry. Vzdálení klienti, kteří se připojují pomocí protokolu NBF, budou moci získat přístup pouze k prostředkům v místním počítači.
7619. Pro pokračování instalace je vyžadováno více paměti.
7620. Získá nebo nastaví obrazec oblasti paprskového grafu.
7621. Služba WS-Management nyní obsluhuje jiné požadavky. Opakujte akci později.
7622. Adresář pro publikování byl úspěšně spuštěn, ale nejméně jeden požadovaný modul plug-in pro zápis dat selhal.
7623. Aktuální registrační databáze je poškozena. Katalog modelu COM+ se vrátil k předchozí verzi databáze. %1
7624. Stáří nejstarší transakce: %1
7625. Vnitřní chyba: Hodnota Magic Number v kopii konfigurace je neplatná.
7626. Spuštění skriptu se nezdařilo: Stavový kód HTTP = %2!.20s!

7627. Neplatný režim dokončení volání
7628. VER Zobrazí verzi systému Windows.
7629. Bod přerušení textu byl již dříve odstraněn.
7630. V poli obsahu jsou podporovány pouze typy RTF, HTML a text.
7631. MSB3253: Odkazované sestavení Název sestavení nelze přeložit, protože je závislé na sestavení X, které se nenachází v aktuální cílové architektuře Y. Odeberte odkazy na sestavení, která se nenacházejí v cílové architektuře, nebo zvažte změnu cíle projektu.
7632. Transformace šifrování protokolu IPsec není platná.
7633. Aktuální velikost fyzické paměti, kterou proces využívá.
7634. Klient Certifikační služby: Roaming pověření nebude proveden, protože počet tokenů v místním úložišti přesáhl limitní hodnotu.
7635. Nepodařilo se určit roli počítače %1.
7636. Ve volání rozhraní API služby replikace souborů byla chyba.
7637. Částečně zapisovat
7638. Mezipaměť licenčních zásad byla vyprázdněna, protože během očekávané doby nebyla aktualizována.
7639. Internetová adresa Fyzická adresa Typ Životnost
7640. Scan Line Update not detected on Mode Switch %2
7641. Sestavení bylo vyexportováno do souboru X a knihovna typů byla úspěšně zaregistrována.
7642. Odebere obor názvů.
7643. Typ vstupu není podporovaný pro zařízení D3D.
7644. Styl položek nabídky, které jsou v dynamické části nabídky
7645. Při zavírání popisovače %1 události změny klíče registru došlo k chybě. Návratový kód procedury CloseHandle je %2.
7646. Tato operace není v prázdné kolekci platná.
7647. Návrat k předchozímu ověřování kódu XML.
7648. Určený klient DHCP není rezervovaný klient.
7649. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že ID instalace (IID) nebo ID potvrzení (CID) nejsou platná.
7650. Tento dotaz nemůže následovat po dotazu, který může vrátit více než jeden uzel.
7651. Analýza spolehlivosti vytvořila %1 relací typu %2.
7652. Datové bity: %1
7653. Správce systémových prostředků při pokusu o získání přístupu ke klíči registru %2 zjistil chybu.%3 Chyba: %1 Klíč registru: %2
7654. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepřenesla role hlavního operačního serveru do jiné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Možné příčiny: Žádné další instance služby AD LDS, které by přijímaly roli hlavního operačního serveru, nejsou online nebo služba AD LDS obsahuje záznam instance služby AD LDS, která již neexistuje.
7655. Došlo k chybě funkce select() serveru DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
7656. Pokus o volání metody X při nezapisovatelném datovém proudu je neplatný.
7657. Typ Název typu nemá metodu Parse.
7658. Parametr pro %1 musí být celé číslo mezi %2!d! a %3!d!.
7659. Proměnnou X nelze použít ve výrazu typu Název typu, protože se jedná o nekompatibilní typ Název typu.
7660. %1 není správně zadaný den v týdnu.
7661. Vypršela platnost vnitřního časovače konzistence.
7662. Data programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů byla úspěšně odeslána společnosti Microsoft.
7663. Nelze získat hodnotu Dispatch ID pro X (chyba: Y).
7664. Hloubková analýza lokality...
7665. Služba BITS vytvořila novou úlohu %1 s vlastníkem %2.
7666. Cílová síť není dostupná.
7667. Nejsou k dispozici žádné adresy IP.
7668. Modul pro zápis %1 je uveden v dokumentu součástí zálohy a v počítači.
7669. Konzola SAC není k dispozici, byla přímo uvolněna z paměti.
7670. Uživatel není místní. Bude provedeno předání na určenou cestu.
7671. Klientský certifikát pro uživatele %1\%2 není platný, a proto se přihlášení pomocí čipové karty nezdařilo. Požádejte uživatele o podrobnější informace o certifikátu, který byl použit při pokusu o přihlášení pomocí čipové karty. Stav řetězu: %3
7672. Kodek byl přidán více než jednou.
7673. Proces nemůže přistoupit k portu, protože tento port je použit jiným procesem.
7674. Inuktitutština (slabičné písmo, Kanada)
7675. Cesta konfigurace nebo adresa URL, v rámci které se provádí vyhledávání. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
7676. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že aktuální stav neodpovídá originálnímu produktu.
7677. Zobrazí dynamické vlastnosti aplikace, které lze nastavit u nové aplikace.
7678. Primární řadič domény pro doménu:
7679. Workflows Aborted
7680. Aktualizace zásad nových organizačních jednotek počítače...
7681. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou závislou na platformě hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
7682. Rozhraní nebylo nalezeno.
7683. MSB4209: Zadaná instance projektu je v konfliktu se spřažením zadaným v konstruktoru HostServices.
7684. Probíhá obnovení člena.
7685. Pravidlo je zakázáno.
7686. Ve viditelném okruhu se nenachází žádné sítě pro následné přihlášení.
7687. Zástupný název fronty
7688. Na zařízení %1 byla při operaci stránkování rozpoznána chyba.
7689. Představuje buňku položky legendy grafu.
7690. Adresářová služba nemůže zpracovat skript, protože došlo k chybě.
7691. &Zděděná autorizační pravidla:
7692. Pod klíčem Pull nebyly nalezeny žádné podklíče.
7693. Kolekce datových bodů
7694. %1 (%2) %3Počáteční soubor protokolu %4 pro obnovení je příliš vysoko. Mělo by se začínat souborem protokolu %5.
7695. Čas zahájení volání: %1!S!
7696. Virtuální pevný disk je poškozen. Kontrolní součet zápatí virtuální jednotky pevného disku se neshoduje s kontrolním součtem na disku.
7697. Získá nebo nastaví příznak ke skrytí překrývajících se popisků, pokud nelze změnit jejich umístění.
7698. Vnitřní chyba: Operace vyžaduje přidružený záznam.
7699. Zadaný atribut nelze načíst.
7700. Lokalita %1 byla vynechána, protože neobsahuje žádné servery.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions