English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32201. Nelze zapnout přerušení na připojeném zařízení portu %1.
32202. Adresář nemůže ověřit navrhovaný název názvového kontextu, protože neobsahuje repliku kontextu pojmenování nad navrhovaným názvovým kontextem. Zajistěte, aby hlavní roli pojmenovávání v doméně měl server, který je konfigurován jako globální katalogový server, a aby byl aktualizován se svými partnery pro replikaci. (To platí pouze pro názvové servery domény Windows 2000.)
32203. Služba Systémový čas zjistila, že je nutné změnit systémový čas o %1 sekund. Služba Systémový čas nemění systémový čas o více než %2 sekund. Ověřte správnost času a časového pásma, a zda zdroj času %3 pracuje správně.
32204. Byla zachycena vnitřní výjimka.
32205. Jazyk instalačního programu zadaný v souboru odpovědí pro bezobslužnou instalaci je neplatný.
32206. Nelze nastavit logický název položky s identitou X. Tato identita má začínat cestou prostředku Y.
32207. Pokus o zastavení clusterové služby v uzlu %1
32208. V indexovacím modulu nebylo nalezeno úložiště vlastností. Důvodem může být skutečnost, že k volání došlo během obnovení katalogu nebo se nezdařilo načtení modulu plug-in úložiště vlastností během inicializace indexovacího modulu.
32209. Pole nesmí mít nulovou délku.
32210. Vytvořit objekt tokenu
32211. - Zveřejněno vzdáleně jako: %1
32212. U jednoho nebo více disků se nezdařila aktualizace pomocí nové konfigurace.
32213. , odpovedi %1!d!
32214. Neplatná hodnota klíče registru. Hodnota klíče registru %1!ls!\%2!ls! musí být REG_SZ.
32215. Kritická aplikace
32216. Rozhraní není připojeno.
32217. Nedefinovaný přístupový bit č. 9 (neuplatní se)
32218. Hodnota Y zadaná pro atribut maxEventDetailsLength zprostředkovatele X není platná. Hodnota by měla být mezi 0 a 1073741823.
32219. Plánovač služby TBS není spuštěn.
32220. Místo modemu nebo jiného zařízení pro připojení odpověděl člověk.
32221. Výpis filtru se nezdařil s chybou: 0x%1!x!
32222. Položka prostředku manifestu X nebyla v sestavení Název sestavení nalezena. Zkontrolujte název, použití velkých a malých písmen a pravidla vytváření a ověřte, zda je položka X připojován k sestavení.
32223. Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné zapsat nebo obnovit certifikát %2, protože u šablony %2 ve službě Active Directory je požadována akce uživatele.
32224. V knihovně nebyla nalezena jednotka: %1.
32225. Síť clusteru není platná pro prostředek adresy IPv6 nebo nesouhlasí s nakonfigurovanou adresou.
32226. Nesprávná syntaxe deklarace NOTATION
32227. Port X neexistuje.
32228. Popisovač protokolu nebyl zaveden.
32229. Název serveru Poznámka
32230. Součást DRM (Správa digitálních práv) není správně nainstalována. Přeinstalujte přehrávač.
32231. Při vykonávání funkce došlo k chybě.
32232. Seznam domén NIS
32233. Zadaná hodnota vlastnosti Název vlastnosti metadat musí být typu XName.
32234. V požadavku chybí požadovaný soukromý klíč pro archivaci na serveru.
32235. Služba Windows Update obdržela žádost o vypnutí služby.
32236. Neznámý typ buňky legendy: Název typu
32237. %1!wS!\%2!wS!, cíl s neshodnou prioritou cíle (server %3!wS!, složka %4!wS!)
32238. %1 (%2) %3Databázový stroj nemůže nalézt soubor nebo složku s názvem %4.
32239. Tento parametr odebere z databáze informace o členství technologie ASP.NET, profilech, správě rolí, individuálním nastavení a zprostředkovateli webových událostí SQL. Poznámka: Tuto operaci nelze vzít zpět.
32240. Program Ochrana prostředků systému Windows nemohl spustit službu opravy.
32241. Omezení dotazu se nepodařilo analyzovat.
32242. Data neobsahují známou verzi.
32243. Zosobnění anonymního uživatele pro aplikaci ASP %1 se nezdařilo. Rutiny OnEnd souboru Global.ASA nebudou provedeny.
32244. Návrat služby systému přes zpětné volání nelze provést, pokud není žádné zpětné volání aktivní.
32245. Funkci BeginGetRequestStream nebo BeginGetResponse nelze volat v době, kdy se stále zpracovává předchozí volání.
32246. Nelze změnit atribut - %1
32247. Parametr TimeSpan musí být v rozsahu od -14,0 do +14,0 hodin.
32248. Internal event: A privileged operation (rights required = 0x%1) was successfully performed on object %2.
32249. Nastal konflikt v hodnotě nebo použití těchto možností: %1.
32250. Sada MSAA vrátila neočekávanou prázdnou variantu.
32251. Nelze se připojit k serveru vzdáleného spouštění.
32252. Vlastnost DateTimeMode nelze změnit z X na Y, jakmile tabulka obsahuje data.
32253. Fronta neobsahuje žádné zprávy požadované (nebo vyšší) priority.
32254. Svazek, na němž je tento soubor umístěn, byl zvnějšku změněn, takže otevřený soubor již není platný.
32255. Funkci LPRemove se nepodařilo získat data spuštění z registru. Probíhá odebírání z plánu funkce LpRemove.
32256. Došlo k neočekávané výjimce služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP ze zdroje: Systémová služba WinHTTP (Kód výjimky: %1)
32257. Seskupení – Musí být zadána minimálně jedna vstupní řada.
32258. Aktualizace schématu se nezdařila: Hodnota Rdn-Att-Id má chybnou syntaxi.
32259. V metodě ResumeProcess služby modelu COM+ (například komponenty Queued Components nebo nástroj Compensating Resource Manager) došlo k chybě. Identifikátor GUID služby a hodnota HRESULT: %1
32260. Propojení adaptéru se nachází v nekonzistentním stavu. Ne všechny adaptéry se nacházejí v očekávaném stavu Plug and Play a napájení.
32261. Služba Řízení front zpráv byla spuštěna.
32262. %1: Odinstalace ovladačů u zařízení PTP (Picture Transfer Protocol) s jedním protokolem se nezdařila. Kód chyby %2.
32263. Zadaný e-mail je neplatný.
32264. Datový paket se zařazenými daty parametrů není správný.
32265. Šířka pásma požadovaná pro přenos souboru datovým proudem je větší než maximální šířka pásma souboru povolená na serveru.
32266. Seznam TrustedHosts obsahuje neplatný název hostitele nebo vzorec názvu hostitele.
32267. Microsoft-Windows-MSDTC Client 2
32268. Operace PUT pro soubor %1 se nezdařila při provádění funkce Close. ErrorStatus: %2.
32269. Zpráva nápovědy
32270. %2 – nezdařila se konečná inicializace v %1.
32271. Nelze vytvořit soubor protokolu pro server W3SVC%2. Zkontrolujte, zda je adresář protokolu serveru správný a zda má tento počítač přístupová práva k zápisu do tohoto adresáře.
32272. Rozložení čítače pro určenou kategorii není platné. Za čítačem typu AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction nebo SampleFraction musí bezprostředně následovat základní typ čítače, tj. AverageBase, CounterMultiBase, RawBase nebo SampleBase.
32273. Národní prostředí systému (určené elementem SystemLocale) bylo změněno na %1.
32274. Dceřiná okna nemohou mít nabídky.
32275. Službě publikování na webu se nezdařilo správně nakonfigurovat možnosti rozložení zátěže u fondu aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
32276. Tento kód byl generován ze šablony.
32277. Dokončena kopie vzdáleného spustitelného souboru z: %1 do: %2.
32278. Aktivita se zobrazovaným názvem X již byla přidružena k instanci. Po přiřazení k instanci již nelze s metadaty aktivity manipulovat. Tato chyba může také znamenat, že se pokoušíte provést sled prací, jehož aktivita je aktuálně součástí jiného sledu prací.
32279. Databázi služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařila inicializace (chyba %1). Další informace naleznete v protokolu událostí.
32280. Vybavení služby se nezdařilo (%1).
32281. během zpracování %1.
32282. Hodnota musí být typu Název typu nebo X.
32283. Ovladač nebyl načten, protože volání inicializace ovladače se nezdařilo.
32284. Získání zařazovacího modulu pro IID X se nezdařilo.
32285. Existuje příliš mnoho odkazů na objekt jádra.
32286. Oddělovač desetinných míst použitý v číselných literálech
32287. Metadata systému souborů DFS jsou mezi všemi přístupnými řadiči domény a primárním řadičem domény konzistentní.
32288. Nelze navázat spojení s cílovým serverem.
32289. Podrobnosti jsou v protokolu chyb.
32290. Velikost souboru protokolu dosáhla maximální hodnoty.
32291.
32292. Při vytváření obecného účtu %1 došlo k chybě %2. Se žádostí o opravu se obraťte na odbornou pomoc (PSS).
32293. Filtr zpráv ohlásil, že aplikace je zaneprázdněna.
32294. CREATOR GROUP
32295. Třída poznámek s vodorovnou čárou
32296. Nebyla předána žádná kontextová hodnota.
32297. Server přijal požadavek od %2 v chybném formátu.
32298. X: řádek Y, pozice Z
32299. Informace o vyloučení ověření - zapnuto
32300. Funkci EndRead lze volat pouze v případě, kdy existuje jedno čekající asynchronní čtecí zařízení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions