English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5601. Zadání hodnoty v X vyvolalo výjimku.
5602. Název zásady přidělení prostředků nemůže být delší než 200 znaků. Zadejte jiný název.
5603. Index řádku vlastního popisku
5604. Třída FormView X aktivovala událost Y, která nebyla zpracována.
5605. Služba DHCP service úspěšněě zavedla jednu nebo více volacích knihoven DLL.
5606. Identifikátor GUID služby WMI již není k dispozici.
5607. Na tomto místě je požadován atribut 'encoding'.
5608. Import veřejného klíče z certifikátu se nezdařil.
5609. Operaci nebylo možno dokončit. Měli byste to zkusit znovu.
5610. Výraz nelze serializovat, protože dílčí výrazy pro přístup k proměnným byly poškozeny nebo nebyly rozpoznány.
5611. Nastavení nelze uložit.
5612. Najde všechny aktuálně spuštěné požadavky přidružené k fondu aplikací DefaultAppPool.
5613. Index X není platný index sbírky.
5614. Ve službě WINS došlo k chybě, která způsobila její vypnutí. Kód výjimky je druhá hodnota DWORD v datové části. Přesnější informace o původu chyby naleznete v protokolu událostí.
5615. Název direktivy nebyl nalezen.
5616. Schéma XML nebylo úspěšně načteno.
5617. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože neinicializoval atributy zabezpečení. Restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce. %1
5618. Při analýze %1 došlo k chybě. %2
5619. Služba WS-Management nepodporuje akci zadanou v požadavku.
5620. Vybrané styly položek nabídky použité na všech úrovních nabídky
5621. Objekt transkryptoru dosáhl konce souboru.
5622. Velikost svislé mezery mezi uzly
5623. Pokud má být typ kanálu Název typu používán ze souboru .config, musí mít konstruktor ve tvaru X.
5624. Ke konfiguraci databáze není na disku dostatek místa.
5625. Služba čte nastavení zásad skupiny.
5626. Objekt je integrován a nelze jej proto odstranit.
5627. Příkaz pro odstranění webové části
5628. Objekt musí být typu Int16.
5629. Sestavení nelze načíst.
5630. Lze nastavit pouze jeden z argumentů XslContent, XslInputPath a XslCompiledDllPath.
5631. Změny konfigurace NLS
5632. V souboru bitové kopie nelze nalézt zadaný typ prostředku.
5633. Parametr %1 vyžaduje skupinu %2 v příkazu %3.
5634. Nelze načíst nastavení proxy serveru pro identifikátor URI X. Kód chyby: Y.
5635. Nelze vrátit žádná data.
5636. Součást se pokouší o přístup k povrchu pro sdílení, který není sdílený.
5637. Tento svazek vyžaduje nejméně jeden nástroj ochrany pomocí klíče.
5638. Pole je již definováno.
5639. Bod, kde osa protíná jinou osu
5640. Nový zprostředkovatel
5641. Nelze vytvořit nebo otevřít konfigurační klíč WINS Push. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena oprávnění ke klíči, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
5642. Neznámý datový proud jímky paketů.
5643. Zjistit stav klidu
5644. Toto je nová položka v pomocném úložišti metadat.
5645. Neplatná syntaxe
5646. Kontrola rozšíření klienta zásad skupiny, které není součástí systému
5647. ------ Podporované příkazy IMPORT ------
5648. Byl poskytnut neočekávaný identifikátor sestavení X. Identifikátory sestavení musejí být sekvenční.
5649. Metoda OdbcCommandBuilder.DeriveParameters se nezdařila, protože hodnota vlastnosti OdbcCommand.CommandText představuje neplatný název s více částmi.
5650. Zdroj a cíl přesunu mezi doménami se neshodly na aktuálním názvu objektu. Zdroj nebo cíl nemá poslední verzi objektu.
5651. Účet uvedený pro tuto službu je jiný, než účet uvedený dalšími službami běžícími v témž procesu.
5652. Opětovné generování aktivity X nelze použít v soukromé podřízené aktivitě objektu TryCatch. Opětovné generování je povoleno pouze pro veřejné podřízené aktivity objektu TryCatch.
5653. Chybná jednotka nebo název souboru
5654. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
5655. Adresa URL obrázku nesmí obsahovat formátovač #UID i #SEQ.
5656. Formát komprese definovaný v souboru PNG není podporován,
5657. Text zobrazený po vytvoření uživatele
5658. Atribut nebo hodnota existuje, položka byla přeskočena.
5659. Server DNS nemohl vytvořit podproces. Mohou být vyčerpány systémové prostředky. Můžete ukončit nepoužívané aplikace, restartovat server DNS nebo restartovat počítač. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
5660. Úloha nepostupuje vpřed. Server je pravděpodobně chybně nakonfigurován. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) zopakuje akci později.
5661. %1!-26s! %2!-26s! %3
5662. Nepodařilo se nastavit výchozí přihlašovací doménu na %1. Vrácená hodnota je uvedena v datech.
5663. Pokus o připojení ke vzdálené aktivační proceduře se nezdařil a byla vyvolána výjimka X.
5664. Při operaci offline pro instanci <%1>: %2 - %3 došlo k chybě.
5665. Ukončit relaci ftp a ukončit
5666. Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k serveru Microsoft Exchange 5.5 Server. Ověřte, zda je konfigurace serveru Microsoft Exchange 5.5 platná a zda je vyhledávací služba spuštěna v kontextu uživatele s oprávněními správce v konfiguračním uzlu serveru Exchange Server.
5667. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že doba platnosti licence vypršela.
5668. Provedení spouštěcí rutiny Winsock se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
5669. Oprávnění protokolu událostí je neomezené.
5670. Třídu AnimationTimeline typu Název typu nelze použít pro animaci vlastnosti X typu Název typu.
5671. Zařízení je již trvale vázáno.
5672. Jako součást serializace informačního kanálu ve formátu RSS 2.0 nebyla provedena serializace autorů kanálu.
5673. Inicializace portů tiskárny %1 se nezdařila. Chyba systému Win32: %2. K této chybě obvykle dochází v případě problému se sledováním portu. Pokud je to možné, vytvořte port znovu pomocí standardního portu tiskárny TCP/IP. Tento problém nemá vliv na jiné tiskárny.
5674. Pouze první element xsl:sort může mít atribut stable.
5675. Aktuální položka již byla zkopírována nebo vymazána.
5676. Volitelná nápověda uživatelského rozhraní použitá k načtení šablony, která představuje toto pole.
5677. The contents of this slot are unknown
5678. Instalace dokončena: Instalování následující aktualizace bylo dokončeno úspěšně. %1
5679. Třída SiteMapNode je určena jen pro čtení. Vlastnost Název vlastnosti nelze změnit.
5680. Upozornění: Nastavení klíče registru %1 se nezdařilo.
5681. Správce řízení služby nebyl úspěšně spuštěn. Spuštění serveru konfigurace zabezpečení (scesrv.dll) se nezdařilo s chybou %1. Probíhá restartování systému...
5682. Potvrzení metadat: Nepodařilo se zapsat žádné kopie metadat ze svazku %2. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
5683. Nižší ukazatel aktuální položky indexu o délce 0x%1 je neplatný.
5684. Klient WDS: Bylo nalezeno více odpovídajících bitových kopií. Zkuste v souboru bezobslužné instalace klienta použít značku . Název bitové kopie: [%1]. Skupina bitových kopií: [%2].
5685. Objekt WorkflowApplication vyžaduje před voláním metody Load nebo LoadRunnableInstance vytvoření platné instance třídy InstanceStore.
5686. Při zpracování tokenu federace došlo k chybě. Podrobnosti chyby byly zapsány do události 10240 se stejným ID transakce.
5687. Server nepodporuje vyžadovaný protokol SSL.
5688. Atribut "dt:maxLength" je již definován.
5689. Velikost vyrovnávací paměti pro identifikátor zprávy nebo korelace je neplatná.
5690. Časový limit tisku v relaci DOS (s)
5691. Pokus o vyčištění uzlu %1...
5692. Vrstva zabezpečení grafu nemůže v tuto chvíli ověřit záznam.
5693. Vytvoření Huffmanova stromu pomocí pole délek se nezdařilo. Datový proud je pravděpodobně poškozen.
5694. Operace přesunu mezi doménami se nezdařila, protože existují dvě verze přesouvaného objektu - jedna ve zdrojové a druhá v cílové doméně. Cílový objekt je zapotřebí přemístit, aby byl obnoven konzistentní stav systému.
5695. K přehrávání tohoto souboru je nutný zvukový kodek. Chcete-li zjistit, zda je tento kodek k dispozici ke stažení z webu, klepněte na tlačítko Nápověda na webu.
5696. Objekt byl již inicializován.
5697. Při zpracování skriptu automatické konfigurace serveru proxy došlo k chybě.
5698. Neplatná hodnota Y pro parametr X
5699. Název hledaného protokolu trasování
5700. Bit přístupu k zařízení 0

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions