English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38301. Název regionu X není podporován.
38302. Typ tlačítka přechodu na další krok
38303. Přepnout expanzi metaznaků místních souborů
38304. Identifikátor DBID již existuje.
38305. Seznam neobsahuje žádné položky.
38306. Vybraný disk formátovaný pomocí GPT obsahuje oddíl, který nemá typ PARTITION_BASIC_DATA_GUID a předchází mu a následuje po něm oddíl typu PARTITION_BASIC_DATA_GUID.
38307. Argument X nemůže nabývat hodnoty NULL nebo mít nulovou délku.
38308. Pracovnímu procesu se nepodařilo předběžně načíst prostředí .Net Runtime verze %1.
38309. Prostředek clusteru %1 nelze uvést do online režimu, protože pokus o restartování přidružené služby se nezdařil. Kód chyby: %2. Restartování služby bylo požadováno za účelem aktualizace parametrů. K chybě však došlo dříve, než bylo možné službu ukončit a restartovat. Zkontrolujte další události související se službou a ověřte, zda služba pracuje správně.
38310. Server pro systém souborů NFS obdržel během druhé fáze inicializace (%1) od ovladače systému souborů NFS chybu. Pokuste se server za několik minut restartovat. Pokud potíže potrvají, bude pravděpodobně nutné restartovat systém.
38311. Pokus o volání více než jednoho podprocesu v režimu s jedním podprocesem.
38312. Program Windows Media Player nerozpoznal ve vybraném zařízení žádná paměťová média. Vložte paměťové médium do zařízení a akci opakujte.
38313. Chyba mapování virtuálních adres
38314. Operaci zmenšení svazku se nepodařilo dokončit. %1
38315. Nepodařilo se získat charakteristiku média v jednotce %1 v knihovně: %2.
38316. Velikost souboru spouštěcí bitové kopie v 512bajtových blocích
38317. RMDIR Odstraní složku.
38318. Metoda Název metody má obecný deklarační typ Název typu. Explicitně zadejte deklarační typ GetTokenFor.
38319. Služba SNMP ignoruje knihovnu DLL správce %1, protože nelze přeložit název správce.
38320. Klíč již ve slovníku existoval.
38321. %1!S! se nezdařil - %2!d! (%3!08x!)
38322. Před provedením požadované operace je nutné tento objekt inicializovat.
38323. K databázi relací serveru SQL Server se nelze připojit. Připojovací řetězec (server='X', databáze='Y') byl vrácen instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver.
38324. Počet plánů nemůže být vyšší než 512. Odstraňte některý plán a opakujte akci.
38325. [Vlastní deklarace neexistují.]
38326. Parametr /asmpath je podporován pouze při generování souboru registru pomocí parametru /regfile.
38327. Minimální délka hesla:
38328. Nový odkaz a existující soubor musí být na stejném svazku NTFS.
38329. CHYBA - Hodnota parametru: %1 je zadána nesprávně: %2. Viz použití níže.
38330. Metodu AddValidationError lze volat pouze z podstromu aktivity X.
38331. Svazek bude zkontrolován při příštím spuštění systému.
38332. Došlo k pokusu použít chybnou tabulku.
38333. Požadovaná verze rozhraní Windows Sockets není podporovaná.
38334. Při pokusu o odeslání oznámení o nabízené aktivační proceduře (push) vzdálené službě WINS byla zjištěna chyba. Kód výjimky je ve druhé položce DWORD datové části.
38335.

Metoda není povolena. Informace o sestavení platných žádostí na službu naleznete na stránce nápovědy služby.


38336. Pokusili jste se překročit povolený počet domén na server.
38337. Určený název prostředku není knihovnou DLL tohoto prostředku podporován. To může být důsledkem chybného (nebo změněného) názvu dodaného knihovně DLL prostředku.
38338. Cílový hlavní název je nesprávný.
38339. Přestože při vyvolání metody InstanceStore.Execute nebo BeginExecute nebyly přítomny žádné ambientní transakce, byla při zpracování příkazu použita vnitřní transakce. Vnitřní transakce přešla do stavu InDoubt.
38340. Nezdařilo se vyprázdnit a blokovat zápisy služby Snímkování svazků.
38341. Data indexovaná Vyhledávací službou systému Windows pro uživatele %1 byla úspěšně odebrána (důsledek odstranění uživatelského profilu).
38342. U programu Media Player a programu pro zpracování obrázků byly úspěšně zaregistrovány vrstvy kompatibility pro zařízení %1. Požadováno %2 bitů vrstvy, zaregistrováno %3 bitů vrstvy.
38343. Je třeba zadat proxy server RPC.
38344. Během přihlášení došlo k chybě.
38345. Název %1!ls! již existuje.
38346. Zpracovávané události: X
38347. Příznak na všechny události HTTP, které nastavují, nulují, nebo aktivují časové limity
38348. Není možno ovládat přední panel.
38349. Rozlišující název objektu: %1
38350. V popisovači protokolu úložiště exstore došlo k neočekávané chybě. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
38351. Neznámý název vlastnosti: %1
38352. Atribut MimeType pro vlastnost Název vlastnosti není platný. Zkontrolujte, zda typ mime není prázdný.
38353. Základní třída ukazatele rozhraní předaného metodě je neplatná. Jsou podporovány pouze třídy knihoven.
38354. Nelze nalézt žádný odpovídající typ vrstvy objektu pro koncepční typ Název typu.
38355. Pracovní postup byl zrušen.
38356. Server WINS nemůže vytvořit nebo přijmout toto připojení, neboť bylo dosaženo hodnoty omezení připojení. Tato situace je dočasná a měla by se sama v krátké době vyřešit.
38357. Partner se pokusil provést operaci, která požaduje připojení, ale není připojen ke grafu.
38358. Modul kompatibility úloh nemohl číst z existujícího úložiště za účelem upgradu úloh. Další údaje: Hodnota chyby: %1
38359. Uloženo pouze pro toto přihlášení
38360. View errors by test
38361. Počáteční čas zásady musí mít hodnotu mezi 0 a 60 minutami. Zadejte novou hodnotu.
38362. Proces prostředí byl ukončen, protože neodpovídal na událost zavření.
38363. Zadaná e-mailová adresa není platná. Zkontrolujte ji a opakujte akci.
38364. Znovu načíst certifikát SSL/TLS
38365. Vzorek nelze přehrát.
38366. Určený prvek klávesnice je už používán jinou stránkou.
38367. Systém souborů bude zapnut po restartování systému.
38368. Cesta ke zdroji není platná.
38369. Došlo k překročení limitu možného počtu souběžných připojení protokolem TCP.
38370. Nelze načíst profil uživatele.
38371. Vstupně-výstupní procedura Initiate zjistila chybu vnitřního stavu ovladače pro polohovací zařízení PS/2.
38372. Adresářová služba může provést požadovanou operaci pouze na listovém objektu.
38373. Sledování výkonu služby sběrače nebylo inicializováno, protože nejsou načteny čítače nebo nebyl otevřen sdílený objekt paměti. Tato skutečnost má vliv pouze na dostupnost čítačů výkonu. Restartujte počítač.%1
38374. Instance služby s identifikátorem X byla uvolněna.
38375. Byla rozpoznána vnitřní chyba komunikace.
38376. Baškirština (Rusko)
38377. Název zálohy. Není-li nastaven, je generován automaticky.
38378. Síťové rozhraní bylo odebráno.
38379. Element xsl:analyze-string musí obsahovat element xsl:matching-string, element xsl:non-matching-string nebo oba.
38380. Výběr automatického formátu není podporován pro koncové body WebScript.
38381. Database version mismatch
38382. Před použitím tohoto programu je nutné nainstalovat nejnovější aktualizace pro tento počítač. Informace o instalaci aktualizací najdete v nápovědě a podpoře.
38383. Zpětná smyčka %1:
38384. (GMT+09:30) Adelaide
38385. Při kontrole souborů a adresářů bylo zjištěno poškození.
38386. Popisovač rozsahu paměti byl označen jako rezervovaný.
38387. Neplatný výraz %1 XPath: %2
38388. Index rozhraní = %1!u!
38389. Do sady prostředků nelze přidat možnost count, protože by to bylo v konfliktu s existujícími možnostmi count.
38390. Řazení záznamů atributů pro segment %1 záznamu souboru.
38391. Oddíl nelze odstranit, protože je základním oddílem pro jednoho nebo více uživatelů.
38392. Operaci X nelze aktuálně provést. Další pokus bude proveden, jakmile bude instance služby připravena zpracovat tuto konkrétní operaci.
38393. Aktuální velikost %1!d! bytů
38394. Nadřazený objekt nemá výchozí konstruktor. Výchozí konstruktor je nutné definovat explicitně.
38395. Události protokolované při detekci potíží
38396. Z ESE nelze přiřadit relaci z důvodu chyby %1!d! %2.
38397. Konfigurační sada vyžaduje vzájemné ověření protokolem Kerberos. Do této konfigurační sady nelze nainstalovat repliku pomocí místního účtu. Vyberte jiný účet.
38398. Služba Plánovač úloh probudila počítač za účelem spuštění úlohy.
38399. Uživatel se pokusil použít vzdálenou pomoc a poslat pozvání s žádostí o pomoc prostřednictvím výchozího e-mailového klienta, ale programu vzdálené pomoci se nepodařilo pozvání úspěšně poslat. Je možné, že e-mailový klient konfigurovaný jako výchozí nepodporuje volání SMAPI nebo že e-mailový klient není správně nakonfigurovaný. Také je možné, že uživatel ukončil e-mailového klienta bez odeslání zprávy.
38400. Systém se pokusil odstranit připojení (JOIN) jednotky, která není připojena.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions