English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13501. Importovaná licence již existuje.
13502. Zadaná podmínka WHERE je neplatná nebo příliš dlouhá. Zadejte novou podmínku.
13503. Pro tento objekt nelze vrátit objekt RelationshipManager. Objekt RelationshipManager může být vrácen pouze u objektů, které jsou buď sledovány objektem ObjectStateManager, nebo které implementují rozhraní IEntityWithRelationships.
13504. = 0x%1!I64x!
13505. K tomuto ID připojení neexistuje žádné připojení.
13506. Třída HierarchicalDataBoundControl přijímá pouze zdroje dat, které implementují rozhraní IHierarchicalDataSource nebo IHierarchicalEnumerable.
13507. Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je program spuštěn v místní relaci konzoly. Nelze ji použít, pokud je program spuštěn v relaci vzdálené plochy nebo v relaci terminálového serveru.
13508. Tuto akci lze provést pouze v případě, že ovládací prvek ActiveX programu Windows Media Player je dokován.
13509. Vstup nepředstavuje platný svazek.
13510. Není otevřen odpovídající počáteční element.
13511. Vypršel časový limit operace ve službě Správce logických disků. Operaci zkuste provést znovu.
13512. Zamýšlená funkce je pro připojení neplatná.
13513. Zařízení myši bylo neočekávaně obnoveno (RESET). Kolečko bylo deaktivováno.
13514. Paměťový proud nelze rozšiřovat.
13515. Co chcete vyhodnotit?
13516. Chybí soubor kvóty.
13517. Vlastnost je pouze pro čtení.
13518. Bylo přijato upozornění Odemknutí popisovače svazku pro svazek spravovaný službou RSM. Všechny popisovače byly uzavřeny.
13519. Nelze provést odebrání s názvem o hodnotě NULL.
13520. Poslední spuštění úlohy bylo přerušeno uživatelem.
13521. Povinné číslo portu
13522. Relace již dokončila stahování.
13523. Čip TPM se brání vůči slovníkovým útokům a nyní se nachází v období časového limitu.
13524. Směrování nemístních zdrojů
13525. Build a custom test suite
13526. Značka X nemůže obsahovat atribut meta:resourcekey.
13527. Operace ASN1 dosud není implementována.
13528. Vybrat parametr instalace
13529. Chyba vkládání datových bodů. Musí být zadán zdroj dat.
13530. Hodnota kalendáře v souboru XML by měla odkazovat na jediný kalendář nebo na jedinou zásadu přidělení prostředků. Zadejte novou hodnotu.
13531. Cíl kořenového adresáře \\%1\%2 nelze odstranit.
13532. Uložit jako
13533. Pracovnímu procesu %2, který obsluhuje fond aplikací %1, se nepodařilo v rámci přiděleného časového intervalu ukončit kanál naslouchání pro protokol %4. Datové pole obsahuje číslo chyby.
13534. Program nelze spustit. Zosobnění se nezdařilo.
13535. Porušení souběžnosti databáze.
13536. Zálohovací sklad obsahuje součást umístěnou ve svazku, který není zálohován.
13537. Získá nebo nastaví osu Y, ke které je poznámka připojena.
13538. Služba WinRM nemůže zpracovat požadavek, protože objekt WMI obsahuje příliš mnoho úrovní vnořených vložených objektů.
13539. Poškozená data
13540. Přístupová práva jsou nedostatečná k provedení operace.
13541. Bylo dosaženo maximálního počtu relací.
13542. Formáty nelze dynamicky měnit.
13543. Proces nemůže otevřít zadaný soubor, protože byl otevřen v jiné transakci.
13544. %1 zrušil operaci %2.
13545. Převod místních odkazů na místní symbolické odkazy je povolen.
13546. Vnitřní chyba: Při formátování soukromé oblasti disku došlo k chybě.
13547. Ustanovení správci schématu
13548. ID zadaného režimu již používá jiný režim v sadě.
13549. HTTP: Úloha trasování ověřování
13550. Připojení ke spojovacím bodům událostí prohlížeče se nezdařilo.
13551. Je třeba zadat alespoň jedno schéma ověřování, pokud zadáváte hodnotu RPC_C_HTTP_FLAG_USE_FIRST_AUTH_SCHEME.
13552. Klientovi byla vrácena závažná chyba %1.
13553. Přesměrovač zjistil neshodu zabezpečovacího podpisu. Připojení bylo odpojeno.
13554. Hodnota v poli X je Null.
13555. Alokátor DHCP zjistil síťovou chybu, když se snažil na žádost klienta odpovědět na adresu jinou než IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
13556. Příkaz není určen.
13557. Metoda MakeRelativePath vyžaduje dvě související cesty.
13558. Chráněný výstup nemůže povolit systém ochrany digitálního obsahu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), protože jej nepodporuje.
13559. (GMT-11:00) Midwayské ostrovy, Samoa
13560. Statistické analýzy – Normální distribuce: Hodnota pravděpodobnosti musí být v rozmezí od 0,0001 do 0,9999.
13561. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: NFSCheckAndBringSubSharesOnline: Přidávání sdílené složky %2
13562. Byl použit neplatný styl filtru služby QoS.
13563. Parametr příkazu X typu Název typu není podporován.
13564. Chyba ODBC %1, %2
13565. Prvek skupiny nelze přidat.
13566. Funkce beta:
13567. Nedostatek místa na disku v tomto počítači zabránil spuštění systému Windows.
13568. Element %1 má podle definice DTD nebo schématu neplatnou hodnotu.
13569. Neshoda typů. Vrácený typ Název typu metody nejlepší shody Název metody na typu Název typu není kompatibilní s argumentem Result předaným metodě InvokeMethod Název metody, která očekává návratové hodnoty typu Název typu.
13570. Při zápisu na zařízení ConsoleOut došlo k chybě %1!ld!
13571. Zvýšení úrovně řadiče domény pomocí možnosti Instalovat z média nelze spustit, protože zadaná zdrojová databáze pochází z řadiče domény jen pro čtení. Při zvýšení úrovně řadiče domény pomocí možnosti Instalovat z média lze použít pouze databáze z jiných řadičů domény.
13572. %1 – v této kolekci nenalezeno
13573. Došlo k chybě vykonávání operací.
13574. Karta Smart Card nesplňuje minimální požadavky pro podporu.
13575. FORMAT svazek [/V:jmenovka] [/Q] [/P:průchodů]
13576. Správce databází
13577. Klient Terminálové služby %1 poskytl neplatnou licenci.
13578. Zrcadlení nelze odebrat, protože zrcadlený svazek nyní chybí nebo je obnovován. Opakujte akci v okamžiku, kdy bude zrcadlení v pořádku.
13579. Nepodařilo se správně nakonfigurovat službu Sběr událostí systému Windows. Opakujte akci později.
13580. Čisticí patice není vyhrazena.
13581. Byla volána metoda komponenty COM+ s transakcí, která je již přerušena nebo probíhá její přerušení.
13582. Virtuální pevný disk je poškozen. Chybí zápatí virtuální jednotky pevného disku.
13583. Klíč LoadByKeyOperation.LookupKey, který slouží k vyhledání instance, nesmí mít všechny hodnoty nulové (například Guid.Empty).
13584. Aktuální počet stránek
13585. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože vytvoření fondu vyrovnávací paměti se nezdařilo.
13586. Barva vizuálního oddělovače položky legendy
13587. Není přítomná žádná hodnota bytecode funkce shader. Je nutné nastavit parametr UriSource nebo zavolat funkci SetStreamSource.
13588. Člen Člen třídy Class Name není v serializovaném proudu k dispozici a není označen jako X.
13589. Při načítání digitálního certifikátu z vložené karty Smart Card došlo k chybě. %1
13590. Při vytváření zásad ukládání webového požadavku do mezipaměti určených v konfiguračním oddílu system.net/requestCaching došlo k chybě.
13591. Server SMTP nemůže vytvořit adresář %2.
13592. Pseudojazyk (pseudo)
13593. Tento řadič domény služby Active Directory nelze odebrat.
13594. Název atributu v identitě se nenachází v přípustném rozsahu.
13595. Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
13596. Filtr se vzorkem souborů.
13597. Došlo k potížím při analýze atributu newVersion. X
13598. Přenos odeslal zprávu na adresu X.
13599. Binární deserializátor nepodporuje vlastnost IgnoreUnknownAttributes.
13600. Zadaný identifikátor CLSID transakčního mostu není platným identifikátorem GUID. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak transakční most bude zakázán.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions