English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1301. V doméně AppDomain je povolena pouze jedna třída HostingEnvironment.
1302. Název souboru nemůže mít hodnotu NULL.
1303. Instalace nebo aktualizace ovladače %1 v prostředku zařazovací služby clusteru %2 se nezdařila. Chyba systému Win32: %3. Daný ovladač tiskárny je jiný než ovladač používaný v ostatních počítačích (uzlech) v clusteru. Tato situace může nastat z důvodu přechodného selhání replikace mezi uzly, nebo pokud je v uzlech spuštěn systém Windows 2000 (který automaticky nereplikuje ovladače).
1304. Memory controller: %s
1305. %1 (%2) %3Došlo k chybě %4 kontrolního součtu při synchronním čtení stránky. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi ze záložní kopie.
1306. MSB3084: Úloha se pokusila najít položku X ve dvou umístěních. 1) V adresáři daného procesoru Y, který je generován v závislosti na parametru SdkToolsPath. 2) V adresáři procesoru x86 v položce Z, který je zadán vlastností SDKToolsPath. Potíže bude pravděpodobně možné vyřešit provedením jedné z následujících akcí: 1) Nastavením vlastnosti SDKToolsPath na umístění sady Microsoft Windows SDK.
1307. USN: %1!I64d!/OU,
1308. Neplatný rozsah Unicode.
1309. Soubor nebo adresář je porušen a není čitelný.
1310. Pro místní systém nejsou nakonfigurovány žádné servery DNS.
1311. Klient WDS: Prostředí WinPE nemůže zahájit práci v síti.
1312. Funkci TryScheduleBookmarkResumption lze vyvolat pouze v případě, že modul runtime je v nečinnosti.
1313. Čtení ze svazku pro obnovení se nezdařilo.
1314. Auditovací protokol je zaplněn z 80%%.
1315. Operaci nelze dokončit, protože jeden nebo více dotazů nebylo dokončeno včas.
1316. Hodnota "maxOccurs" u atributu může být pouze 1.
1317. Doména pracovní stanice
1318. Server nemůže otevřít další soubory, protože bylo dosaženo maximálního podporovaného počtu otevřených souborů.
1319. Není nainstalován systém DirectDraw nebo nejsou dostatečné možnosti grafické karty. Přesvědčte se, zda není obrazovka nastavena na režim 16 barev nebo zkuste změnit grafický režim.
1320. Hauština (latinka)
1321. Pro zpětné obnovení
1322. Neznámý atribut %1. Zadejte místo něj atribut -?, čímž zobrazíte nápovědu.
1323. Funkci TypedReference lze provést pouze pro typy vnořených hodnot.
1324. Před pokusem o instalaci nebo odebrání jazyků je nutné tento počítač restartovat.
1325. Nastaví nebo získá pole barev palety. Tato vlastnost má vyšší prioritu než vlastnost Palette.
1326. Soubor již existuje.
1327. Brána BYOT Gateway nepřidělila aktivaci. Vytvářená komponenta bude pravděpodobně nesprávně nakonfigurována. %1
1328. V databázi SAM existují dva nebo více objektů se stejným atributem SID. Rozlišující název účtu je %1. Všechny duplicitní účty byly odstraněny. V protokolu událostí je možné nalézt další případné duplicity.
1329. Vybere X.
1330. Popisovač typu X a popisovač metody deklaračního typu Název typu jsou nekompatibilní. Popisovač RuntimeMethodHandle a deklarační popisovač RuntimeTypeHandle musí využívat stejnou třídu MethodBase.
1331. Nakonfigurovaná adresa MAC nemá žádnou adresu jednosměrového vysílání.
1332. Operace vytváření byla zastavena po dosažení symbolického odkazu.
1333. Vybraná hodnota TwoDigitYearMax %1; (určená elementem TwoDigitYearMax) není podporovaná hodnota. Změna národního prostředí uživatele nebyla provedena.
1334. Služba Browser přijala neplatný datagram od vzdáleného počítače %2 pro jméno %3 na přenos %4. Data obsahují datagram.
1335. Při získávání vlastnosti Název vlastnosti metodou Get došlo k výjimce.
1336. Datový proud Stream nepodporuje hledání.
1337. Protokoly sledování zápisu:
1338. Ověření SSL metodou handshake bylo ukončeno se stavem: %1.
1339. Při instalaci softwaru došlo k následující chybě: %1
1340. Volajícímu tohoto rozhraní pro správu byl odepřen přístup.
1341. Filtr hlavního režimu čeká na odstranění.
1342. Úspěšná nová sestavení = %1!u!
1343. Atribut distributedTransactionManager pro atribut LocalTransactionManager musí určovat platnou konfiguraci správce transakcí.
1344. &Povolit prázdná hesla pro všechny zprostředkovatele
1345. Při přístupu k adresáři Active Directory došlo k neočekávané chybě.
1346. Stav %1!d! vrácený v RpcCertGeneratePrincipalName
1347. Parametr s neznámým názvem pro konstruktor AddInAttribute: X Doplněk Y v Z
1348. Oznámení události profilu %1 komponenty %2 se nezdařilo, kód chyby je %3.
1349. (GMT+04:30) Kábul
1350. Globální metodu nebo pole z jiného modulu nelze importovat.
1351. Musíte zadat alespoň jeden datový proud zvuku tak, aby byl kompatibilní s programem Windows Media Player 7.1.
1352. Verze EndpointDiscoveryMetadata nemůže být menší než nula.
1353. Odstraňování připojení k tiskárně
1354. Identifikátor SupportedView nelze převést z řetězce na OID ASN.1. Probíhá ukončení agenta přípon.
1355. Přiřazení konfigurace karantény IPv6 síťovému připojení příslušejícímu síťové kartě s adresou %1 součástí DHCP Quarantine Enforcement Client se nezdařilo.
1356. /addrepsto [/selsecrets]
1357. Funkce SQLExecDirect skončila s chybou %1.
1358. Uvedenou hodnotu musí být možné přiřadit poskytnutému typu.
1359. Typ musí být typem RuntimeType.
1360. Identifikátor X je neplatný.
1361. Oprava chyby v rejstříku %2 souboru %1.
1362. Vzdálený adaptér %2 byl odebrán ze seznamu osobních zařízení.
1363. Typ dat vlastnosti %2 v adresářové službě Active Directory se liší od typu dat vlastnosti %3 profilu uživatele. Hodnoty této vlastnosti se během importu převedou na typ dat profilu uživatele. Další informace o převodu typů dat najdete v příručce správce serveru Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003.%1
1364. Hodnota je vyšší než maximum.
1365. Styl značek zaškrtnutí v nabídce příkazů
1366. Nelze číst hodnotu First Counter v klíči Remote Access\Performance. Kódy stavu byly vráceny v datech.
1367. Při hledání souboru Boot.SDI ve spouštěcím adresáři %1 došlo k chybě.
1368. Typ grafu
1369. Klient oznamování služeb má příliš velké zpoždění vzhledem k aktuálnímu stavu služeb v počítači.
1370. Na serveru DNS došlo k chybě.
1371. Přesnost je neplatná.
1372. Při zpracování požadavku klienta došlo ve službě BITS k chybě %1.
1373. Program Windows Media Player nemůže přehrát disk DVD. Způsob, jímž byl disk vytvořen, není přehrávačem podporován.
1374. Služba Plánovač úloh není k dispozici.
1375. Indexer kolekcí buněk položky legendy. Index celých čísel nebo název buňky legendy lze zadat jako parametr.
1376. Byl nalezen seznam stop bez názvu.
1377. Potřebné aktualizace zabezpečení musí nainstalovat správce.
1378. Došlo k vnitřní chybě. Síť nemá přístup ke sdílenému segmentu paměti.
1379. Ověření formulářů se pro požadavek nezdařilo.
1380. Kód v dynamickém sestavení nelze spustit bez přístupových práv pro běh.
1381. Tato operace není podporována u zrcadleného svazku.
1382. Protokol IGMP nemůže obdržet příchozí zprávu z jiného než místního rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
1383. Nepoužito
1384. Nelze použít model SetSaveStream pro entitu typu Název typu, která má definovánu vlastnost položky médií.
1385. Dělicí metoda vrátila oddíl null.
1386. Chybný počáteční port %1!d!
1387. Bylo zahájeno čtení položky syndikace.
1388. Zálohování zahájené v: %1 selhalo, protože zálohovací stroj systému Windows nelze kontaktovat, kód chyby %2. Zkontrolujte, zda je tato služba nainstalovaná a povolená.
1389. DHCPv6 - Obnovit
1390. UUID typu už byl zaregistrován.
1391. Seznam povolených pro řadič domény určený jen pro čtení %1 je prázdný nebo se v něm nenachází hodnota %2.
1392. Nebyla provedena žádná akce, protože nástroj BitLocker Drive Encryption je v režimu přímého přístupu.
1393. Nezdařilo se vytvořit soubor CAB.
1394. Zpracováno neindexovaných souborů: %1.
1395. Připojení architektury Filtering Platform
1396. Odstranění certifikátu z úložiště se nezdařilo.
1397. Pozdržet do %1
1398. Vytvoření vazby ke kořenu doménové struktury se nezdařilo. Tato chyba obvykle označuje potíže s konfigurací služby DNS.
1399. Instanci databáze se nepodařilo změnit. Zadaná instance databáze není k dispozici.
1400. Skript X se nepodařilo načíst, protože je závislý na skriptu Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions