English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10001. Váha filtru není platná.
10002. V úložišti pověření nelze najít pověření používané tímto odběrem.
10003. Dispečer vyvolal metodu BeforeSendRequest na třídě MessageInspector typu Název typu.
10004. Služba WINS nemohla vytvořit soket TCP pro vytvoření připojení TCP. Ověřte, zda je nainstalován zásobník TCP/IP a zda pracuje správně.
10005. Pro příkaz GOTO nebyl zadán název dávky.
10006. Popis zadaný pro zásadu je příliš dlouhý. Popis zásady může mít nejvýše 128 znaků.
10007. Hodnota vlastnosti pole má neočekávaný počet rozměrů.
10008. Služba Plánovač úloh zařadila do fronty instanci %2 úlohy %1, která bude spuštěna, až bude dokončena instance %3.
10009. Relativní virtuální cesta X aplikace zde není povolena.
10010. Ve službě Active Directory Domain Services již objekt počítače existuje.
10011. Chcete-li změnit stav soketu, použijte vlastnost Blocking.
10012. Byl proveden pokus o vyjmutí dat z prázdného zásobníku jímky kanálu.
10013. Inicializace služby Fax se nezdařila z důvodu nedostatku systémových prostředků. Ukončete jiné aplikace a službu restartujte. Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
10014. Nelze naplánovat nastavení atributů zabezpečení (%1).
10015. Aktualizace byla dokončena. Sběrač úspěšně zpracoval %2 dokumentů o celkovém objemu %3 kB. Počet dokumentů, u kterých se filtrování nezdařilo: %4. Počet změněných dokumentů: %5. Počet adres URL, které nebyly nalezeny nebo na které byl odepřen přístup: %6.%1
10016. Služba replikace souborů nemůže splnit požadavek, protože není k dispozici ověřené volání RPC. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
10017. Nelze vytvořit instanci zařízení, protože již existuje.
10018. Aby bylo možné použít klíč X, musí existovat klíč Y.
10019. Nelze otevřít zařízení, které sdílelo žádost o přerušení (IRQ) s jinými zařízeními. Nejméně jedno zařízení, které používá toto IRQ již bylo otevřeno.
10020. Probíhá inicializace clusteru %1.
10021. Záložky lze odebrat pouze instancí aktivity, která je vytvořila.
10022. Identifikátor Správce prostředků: %1
10023. Soubor nelze přidat do fronty pro snadné přehrání.
10024. Síť: %%d, odpojeno
10025. Nepodařilo se otevřít soubor protokolu.
10026. Objekt zdroje dat nelze vytvořit, protože pojmenovaný zdroj dat již existuje.
10027. Nelze najít zadanou součást systému Windows: %1.
10028. Pole objektů TypedReference, ArgIterator, ByRef nebo RuntimeArgumentHandle nelze vytvořit.
10029. Jazyková verze X není specifická jazyková verze a nelze ji přiřadit objektu SpecificCultureName.
10030. Přehrávat deník
10031. Prázdný identifikátor GUID není pro prvek X platný.
10032. Služba Active Directory Domain Services je již nainstalovaná nebo je tento řadič domény v režimu obnovení adresářových služeb.
10033. Stav protokolu HTTP 400: Požadavek nemohl být serverem zpracován z důvodu neplatné syntaxe.
10034. Vstup není správný.
10035. Posunutí položky
10036. Instalace produktu [3] již byla dříve spuštěna uživatelem [2]. Před použitím produktu je třeba, aby tento uživatel spustil instalaci znovu.
10037. Chyba analýzy manifestu: Deklarace nebyla uzavřena.
10038. Místní autorizační pravidla
10039. Zapnutí převodu adresy IP na vícesměrovou adresu IP
10040. Aktivační server zjistil chybu sítě.
10041. Nelze určit hlavní konec vztahu X. Může to být způsobeno tím, že více přidaných entit má stejný primární klíč.
10042. Bylo přerušeno připojení serverového procesu ke koordinátoru MS-DTC. Toto přerušení je očekáváno v případě zastavení koordinátoru MS-DTC nebo v případě, že v clusteru dojde k převzetí služeb při selhání (failover) koordinátoru MS-DTC.%1
10043. Odeslat oktet úklidu
10044. Vnitřní chyba prostředí Windows PowerShell. Vytvoření objektu DOMDocument pro soubor konzoly Windows PowerShell se nezdařilo. Došlo k chybě %1!lx!.
10045. Protokol nelze zaregistrovat pomocí RPC.
10046. Neplatný znak xml
10047. Připojovací řetězec
10048. Synchronní ve skriptech
10049. Vytvořit připojení ke zprostředkovateli
10050. Hlášená událost testu počítače je událost teplotního omezení procesoru, jež byla nahlášena z procesoru %1. Teplota procesoru klesla pod daný limit a omezení bylo odstraněno. Záznam obsahuje další chyby (%2).
10051. Správce systémových prostředků byl úspěšně spuštěn.
10052. Pokus o přístup na adresu URL se znovu nezdařil.
10053. Ovladač QWAVEDRV
10054. Spuštění úlohy se nezdařilo.
10055. Tento program vyžaduje vyšší verzi systému Windows.
10056. Nelze změnit číslo ID primární skupiny účtu řadiče domény.
10057. V případě hodnoty false nebudou v rámci připojení vráceny zabezpečené informace (například heslo), pokud je připojení otevřeno nebo bylo v otevřeném stavu.
10058. Klientu NTP zprostředkovatele časových údajů se nepodařilo vytvořit důvěryhodný vztah mezi tímto počítačem a doménou %1 pro bezpečnou synchronizaci času. Klient NTP akci zopakuje za %3 minut. Došlo k následující chybě: %2
10059. Pokus o přihlášení k %1 s účtem %2 a heslem %3 se nezdařil. Došlo k chybě neplatných pověření.
10060. Pokračováním budou tato připojení zrušena.
10061. Došlo k pokusu ustanovit token jako primární token, ale token už je používán. Token může být použit jako primární token jen jediného procesu v daném čase.
10062. Do kolekce DataGrid.Columns nelze přidat sloupec s neplatnou vlastností DisplayIndex.
10063. Při generování odkazu mezi sférami z domény %1 se službě KDC nepodařilo najít vhodný klíč pro ověření lístku. Verze klíče lístku v požadavku byla %2 a verze dostupného klíče byla %3. Nejobvyklejším důvodem této chyby bývá zpoždění při replikaci klíčů. Chcete-li tento problém odstranit, počkejte, až proběhne replikace klíčů, nebo zkuste replikaci vynutit.
10064. Pozice prvku v relativních souřadnicích
10065. Zadaný hlavní název služby (SPN) X není platný. Zkontrolujte, zda jste ve službě IIS správně nastavili rozšířenou ochranu pomocí ověřování systému Windows. Podrobné informace o hlavním názvu služby naleznete na adrese http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc961723.aspx.
10066. Mimo správce svazku došlo k neočekávané změně rozvržení.
10067. Podle standardu JSON není prázdný řetězec platným místním názvem.
10068. Zadaný oddíl na cílovém disku neexistuje.
10069. Odemykaný konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
10070. Graf přehrávání videa DVD nebyl dosud sestaven.
10071. Připojení nelze vytvořit z důvodu konfigurační chyby tohoto počítače. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a technickou podporu.
10072. Kontext SSPI není platný.
10073. Cesta nemůže mít hodnotu NULL.
10074. Sbalit X
10075. CHYBA: Modul pro zápis %1 obsahuje nezahrnutou součást %2. Akce se přerušuje...
10076. Při vazbě k cílové metodě došlo k chybě.
10077. Seznam serverů s účty v doméně:
10078. Nepodařilo se zamknout jednotku (%1) v knihovně: %2.
10079. Prostředek se nezdařilo převést do režimu online v důsledku selhání jednoho nebo více prostředků poskytovatele.
10080. Nedefinovaný přístupový bit č. 8 (neuplatní se)
10081. Služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP zjistila požadavek RPC z jiného než místního zdroje (TYp přenosu: %1). Přístup byl odepřen. Mohlo dojít k pokusu o získání neoprávněného přístupu ke službě pomocí sítě.
10082. Pokud jste zadali název počítače, je nutné zadat kategorii.
10083. Víceznaková korekce chyb paměti ChipKill
10084. Typ Název typu neobsahuje veřejnou vlastnost s názvem X.
10085. Je-li zadáno, bude pro tuto aplikaci vytvořen virtuální kořenový adresář. Je-li vynecháno, aplikace je vytvořena bez virtuálního kořenového adresáře a nebude možné ji použít, dokud nebude nějaký vytvořen.
10086. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo zapsat certifikát %2 z %3 (%4).
10087. Filtr zpráv volání zrušil.
10088. X není platná virtuální cesta.
10089. Zjišťování spustitelných instancí se nezdařilo, protože došlo k následující výjimce.
10090. Další informace: X
10091. Adresa URL podpory je pro oddíl příliš dlouhá.
10092. Zotavení nástroje CRM se nezdařilo, protože koordinátor MS-DTC předpokládá, že předchozí instance této aplikace je stále připojena. Jedná se o dočasný stav, k němuž může dojít při přetížení systému. Restartujte aplikaci a pokuste se provést zotavení nástroje CRM znovu.%1
10093. ldap_search_s(). Základní položka pro spuštění hledání: %1
10094. Zahájeno odeslání dat z: %1 do: %2.
10095. Pokus o provedení ověření zabezpečení SSL metodou handshake se nezdařil. Stav zabezpečení: %2.
10096. Zakáže v tabulce funkci závislosti mezipaměti SQL. Vyžaduje parametr -t.
10097. Ke kontrole nejsou žádná oprávnění.
10098. %1!20S! %2!5d!
10099. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC se pokusil vyhledat funkci 'GetXaSwitch' v knihovně DLL správce prostředku XA, avšak tato funkce v knihovně DLL %1 chybí: Chyba=%2 Soubor=%3 Řádek=%4.
10100. Nelze číst soubor metabáze. Podrobnosti jsou uvedeny v protokolu událostí.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions