English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26201. Služba serveru Microsoft DHCP není na tomto serveru spuštěna.
26202. Při spuštění se dočasná hlavička přepne.
26203. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není správné.
26204. Čištění značek instancí pro soubor 0x%1.
26205. Instalačnímu programu koordinátoru MS DTC se nepodařilo naplnit registr sdíleného clusteru. Prostředek DTC nebude moci přejít do režimu online. Specifikace chyby: %1
26206. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezískal přístup k službě Remote Registry v: %1. Hlášená chyba: %2. Tato situace může nastat, pokud není spuštěná služba Remote Registry nebo pokud je počítač za branou firewall.
26207. Typ odeslané entity není povolen.
26208. Objekt X není platným rozsahem. Rozsah musí tvořit absolutní adresu URI.
26209. Určený filtr hlavního režimu již existuje.
26210. Události místní služby zařazování tisku
26211. Vnitřní vstupně-výstupní paměť je příliš malá.
26212. Při pokusu o odeslání zprávy došlo k chybě. Kód chyby: %1.
26213. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat počáteční certifikát (%1). %2
26214. Od zařízení IPMI byla přijata událost se zprávou:
26215. Došlo k nezpracované výjimce přístupu.
26216. Množství vodorovné výplně kolem položek
26217. Systém je připojen k %1.
26218. Metoda Název metody nebyla pro rozhraní či typ Název typu nalezena.
26219. Index obsahu je již zakázán.
26220. Oprava chyb v atributu DATA hlavní tabulky souborů (MFT).
26221. Hodnota substitution je neplatnou hodnotou pro atribut %1.
26222. Konfigurace členství v doméně
26223. Rekurzivní záloha není povolena pro znak \u{0:X4}.
26224. Názvy protokolů událostí musí sestávat z tisknutelných znaků a nemohou obsahovat znaky \, *, ? nebo mezery.
26225. Nelze vytvořit soubor %5 protokolu %2. Stav: %1.
26226. Katalog neexistuje, proto tuto operaci nelze provést.
26227. Daný typ nemůže být pevně určený.
26228. Vytvoří pravidlo pro ukládání událostí neúspěšných požadavků do vyrovnávací paměti. Není-li zadána cesta, bude povolen zástupný znak *. Nejsou-li zadány oblasti, budou povoleni všichni registrovaní zprostředkovatelé a všechny oblasti.
26229. Bit přístupu k zařízení 6
26230. Nelze přečíst název oddílu ze souboru .INI média.
26231. Určuje, zda má být zobrazeno záhlaví ovládacího prvku.
26232. PropertyElement ::= EmptyPropertyElement | NonemptyPropertyElement
26233. Server proxy RADIUS nemohl přeložit název vzdáleného serveru RADIUS %1 ve skupině vzdálených serverů RADIUS %2 na adresu IP. Kód chyby je %3.
26234. Aktualizace mezipaměti bude potlačena, protože položka byla synchronizována během poslední minuty.
26235. Dynamická volání nelze použít v kombinaci s ukazateli.
26236. Zpráva byla úspěšně odeslána všem uživatelům tohoto serveru.
26237. Nepodařilo se rozhodnout, zda je pro jednotku %1 nezbytné čištění.
26238. Tato instalace je zakázána systémovými zásadami. Obraťte se na správce systému.
26239. Server přestal po svém spuštění reagovat.
26240. Nebylo nalezeno řídicí ID.
26241. Funkce IDataServiceStreamProvider.GetWriteStream() musí vrátit platný zapisovatelný datový proud.
26242. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token odkazoval na certifikát X509, kterému nedůvěřují zásady důvěryhodnosti služby AD FS. Pole identifikátoru klíče obsahuje kryptografický otisk daného certifikátu.
26243. Vyprázdnění existujících dat trasování se nezdařilo.
26244. Při přípravě zadané součásti pro obnovení došlo k chybě.
26245. Pověření pro ověření pro výměnu klíčů po Internetu jsou nepřijatelná.
26246. Operační systémy Windows předcházející systému Windows Vista nepodporují funkci převodu bitových kopií RIPrep.
26247. Modul pro předběžné zpracování zahájil úlohy.
26248. Pomocí tohoto hesla již bylo zažádáno o certifikát (%1). Na jedno heslo lze vystavit pouze jeden certifikát pro podpis a jeden certifikát pro výměnu. Získejte nové heslo, které použijete spolu s touto žádostí, nebo vytvořte novou žádost s jiným použitím klíče a stejným heslem a akci opakujte.
26249. Systém zabezpečení přijal pokus o ověření a určil, že protokol %1 je obecný protokol.
26250. Byla vrácena hodnota ESTALE
26251. Označuje, že se bude pro všechny popisky os používat stejná velikost písma pro automatické přizpůsobení.
26252. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo upravit aplikaci %2 na webu %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
26253. Při pokusu sítě navázat spojení s vyhledávacím serverem vypršel časový limit.
26254. Ochranu proti kopírování nelze zapnout. Zkontrolujte, zda není nyní zobrazen jakýkoli jiný obsah chráněný proti kopírování.
26255. Určený svazek již dosáhl maximálního počtu stínových kopií.
26256. Rozhraní API %1zpracovalo nesprávný počet bajtů.
26257. Požadovaná fronta zpráv je prázdná a bude pozdržena, dokud nebudou obslouženy ostatní fronty.
26258. Nastaví, obnoví nebo zobrazí klíč DfsDcNameDelay.
26259. Oddíl zadaný k zapsání nemapuje datový soubor.
26260. Databázová operace se nezdařila, protože nelze provést převod syntaxe.
26261. Provedení příkazu InstancePersistenceCommands bylo zrušeno, protože došlo k uvolnění rutiny InstanceHandle.
26262. Clusterová služba byla zastavena, aby se zabránilo nekonzistenci v rámci clusteru s podporou převzetí služeb při selhání. Kód chyby: %1.
26263. CoID=%1: Uživatel s adresou IP %2 se odpojil.
26264. Během přístupu nejsou použity parametry.
26265. Neplatný název objektu.
26266. Byl zadán neplatný algoritmus.
26267. Neplatný popisovač telefonní aplikace TAPI
26268. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSetCredentials
26269. Chybové události služby WHEA
26270. Parametr pole X by neměl být prázdný.
26271. Není možné zobrazení s převodem barev.
26272. Přípojný bod zprostředkovatele X v Y a transformátor typu Název typu nepoužívají stejné rozhraní připojení.
26273. Pro objekt typu Název typu není k dispozici žádný identifikátor sestavení.
26274. Expected a flavor type such as ToInstance, ToSubClass, EnableOverride, or DisableOverride
26275. Zotavení nástroje CRM se nezdařilo, protože zařízení nebylo připraveno. Jedná se o dočasný stav, k němuž může dojít v případě převzetí služeb při selhání (failover) clusteru. Restartujte aplikaci a pokuste se provést zotavení nástroje CRM znovu.%1
26276. STS - Velikost prokládání %1!15lu! %2!2.2s!
26277. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Neplatný)
26278. Zprávy %1!-10u! %2!-10u!
26279. Nebyly nalezeny žádné tiskárny.
26280. Nelze zobrazit mezipaměť překládání DNS.
26281. Změně v exportech brání import X u části Y, který neumožňuje opětovnou kompozici.
26282. Typ obsahuje třídu AddInContractAttribute, ale neimplementuje rozhraní IContract. Název: X
26283. Nelze nastavit uživatelské vlastnosti Služby sdílení souborů a tiskáren pro systém NetWare.
26284. Rychlost média je nekompatibilní se zařízením. Příčinou může být použití média s vyšší nebo nižší rychlostí, než je rozsah rychlostí podporovaný zařízením.
26285. Argumenty na levé straně binárních operátorů musí být atributy, uzly nebo proměnné, a argumenty na pravé straně musí být konstanty.
26286. Nelze číst informace o konfiguraci vypnutí systému z registru.
26287. Možnost dotazu select lze zadat pouze po poslední navigaci.
26288. Neplatné argumenty příkazového řádku.
26289. Ověření rejstříku dokončeno.
26290. Doménová struktura používá vyjednávané předávací ověření. Vybraný název účtu neodpovídá názvu účtu, který používá zdrojový server. Všechny instance v této doménové struktuře musí používat místní účty se stejným názvem a heslem.
26291. Během šifrování hesla došlo k chybě. %1
26292. Modul zásad podniku %1, produkt %2, odepřel požadavek vrácení licence s kódem chyby %3!d!.
26293. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože povinný atribut InstanceId není uveden v hlavičce AppSequence.
26294. Služba DHCP service úspěšně obnovila databázi.
26295. Popis: Vyhledá sítě v adresáři podle daných kritérií.
26296. Nastaví klíč InsiteReferrals v registru serveru.
26297. Záložka s názvem X již existuje.
26298. Hodnota X musí být konečná a nezáporná.
26299. Zadané pravidlo není připojeno k této aktivační události.
26300. Element identifikace nelze použít, pokud element prohlížeče obsahuje hodnotu refID.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions