English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25801. {{Chyba [1] }}
25802. Tato zóna obsahuje všechny aplikace, které pocházejí z Internetu.
25803. Vytvoření kontextu zabezpečení se nezdařilo.
25804. Podmínka členství Algoritmus hash je splněna pro všechna sestavení, jejichž algoritmus hash odpovídá algoritmu uvedenému níže. Sestavením, která splňují tuto podmínku členství, budou udělena oprávnění přidružená k této kódové skupině.
25805. Chybný podpis lístku CMK
25806. Element s názvem X a oborem názvů obor názvů není platným formátem dokumentu.
25807. Pole serverů RFC 1179, podle priority
25808. Název X nelze přeložit na platný typ či funkci.
25809. Konfigurace koncového bodu pro standardní koncový bod X s názvem Y nelze načíst z konfiguračního oddílu Z, protože bylo nalezeno několik odpovídajících konfigurací. Použijte jiné názvy pro konfigurace koncových bodů, jejichž výsledkem je typ standardního koncového bodu X nebo od něj odvozený typ.
25810. Nelze se dotázat objektu úlohy %1 na jeho ID procesu. Volající proces pravděpodobně nemá dostatečná přístupová práva. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
25811. Bylo zadáno příliš mnoho SID.
25812. Upozornění na změnu byla úspěšně aktualizována z %1 do %2.
25813. Takový proces neexistuje
25814. Operace může omezit správnou funkci modulu runtime.
25815. Správce místa
25816. Tato adresa je již používána.
25817. Statická připojení mezi webovými částmi na stránce
25818. Pro filtrovací kritéria musí být uvedena hodnota typu Int32.
25819. ID fondu aplikací bylo definováno jako řetězec nulové délky. ID fondu aplikací nesmí být řetězec nulové délky. Proto bude fond aplikací ignorován.
25820. Aktuální akce byla přerušena, protože byl nalezen ovládací prvek IfPresent.
25821. Oprava segmentu záznamu zabezpečovacího souboru.
25822. Funkce časového pásma appletu ovládacího panelu Datum a čas
25823. Deklarace elementu musí obsahovat atribut "type".
25824. Vybraný disk má styl oddílů GPT.
25825. Prostředek síťového názvu clusteru %1 nelze uvést do režimu online, protože název nelze přidat do systému. Příčina: %2.
25826. Uzel clusteru není připraven k provedení požadované operace.
25827. Systém Windows nemůže zpracovat nastavení v souboru odpovědí bezobslužné instalace.
25828. Automatická a ruční synchronizace byly dočasně vypnuty. Chcete-li synchronizovat obsah se zařízením, restartujte program Windows Media Player.
25829. Otevřená vlastnost Název vlastnosti má hodnotu, která není platného typu. Zkontrolujte, zda je typ vlastnosti podporován.
25830. Hodnota RowIndex nemůže být záporná.
25831. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nenalezla požadované informace služby Active Directory.
25832. Procházet tuto stránku
25833. Databáze RSM určila, že disk je zaplněn (soubor=%1).
25834. Místní transakce nebyla přerušena.
25835. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 28 - zapnuto
25836. Znaky uvozovek ' nebo " jsou povoleny pouze na začátku hodnot.
25837. Ovladač zařízení IPMI načetl neplatný parametr předaný správcem. Místo něj ovladač zařízení použije výchozí hodnotu definovanou systémem.
25838. Nelze vytvořit zabezpečený kanál SSL/TLS.
25839. Vlastník obsahu k licenci, kterou jste právě získali, vyžaduje registraci zařízení v aktuálním počítači.
25840. Přeskočení úlohy, protože je aktuální.
25841. Protože jste nevložili jinou disketu, program byl ukončen.
25842. Příznak na všechny události protokolu HTTP vyskytující se v rámci připojení
25843. Získávání topologie z lokality %1 (%2):
25844. Zastavit analýzu XML
25845.
25846. Pro tuto úlohu již nejsou naplánována žádná další spuštění.
25847. Oznamovací funkce popisku vrátila chybu.
25848.

Tato operace podporuje odpovědi JSONP. Funkce zpětného volání lze určit použitím parametru dotazu URL"X".


25849. Byla narušena vnitřní zabezpečovací databáze.
25850. Hodnota X pro atribut HasStream na typu entity Název typu není podporována.
25851. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Inicializace ovladače služby Vyrovnávání zatížení sítě se nezdařila, protože maska sítě clusteru %3 je neplatná. Zkontrolujte, zda je maska sítě zadána v platném formátu.
25852. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil frontu %1 tiskárny na portu FILE:. Chyba %2. Tato situace může nastat, pokud záložní soubor obsahuje neúplné údaje o portu nebo v případě, že port či nastavení portu nejsou kompatibilní s verzí systému Windows nainstalovanou v cílovém počítači. Obnovte v cílovém počítači port, kterého se to týká.
25853. CLSID se stejným identifikátorem GUID, jaký má nová aplikace, je již v tomto počítači instalován
25854. Dorazila nejméně jedna cesta.
25855. Server WINS zjistil chybu při zpracování aktivační procedury nabízené replikace nebo oznámení o aktualizaci. Kód chyby je uveden v části dat. Jestliže kód označuje selhání komunikace, zjistěte, zda nebyl vzdálený server WINS, který aktivační proceduru odeslal, vypnut. Pokud se vzdálený server WINS nachází v jiné podsíti, může být příčinou chyby vypnutí směrovače.
25856. Při použití třídy InstanceStore jako poskytovatele trvalého chování nelze zadat další klíče při načítání instance podle ID instance.
25857. SQL Network Interfaces
25858. Rutina OpenNbtPerformanceData byla úspěšně dokončena.
25859. %1 OD: %2 KOMU: %3 STRANA:
25860. MAPI: ID národního prostředí je neznámé.
25861. Soubory služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nezbytné pro instalaci nelze obnovit.
25862. Během čekání na zpracování vzorku se změnil stav.
25863. Skupina, zajišťující zpětnou kompatibilitu, umožňující přístup pro čtení všem uživatelům a skupinám v doméně
25864. Vytváření vztahu důvěry s doménou %1
25865. Uživatel s adresou IP %1 byl odpojen.
25866. Klient WinRM přijal neznámý stavový kód HTTP ze vzdálené služby WS-Management.
25867. Vytvoří nový samostatný obor názvů.
25868. Při zavádění souboru profilu došlo k chybě.
25869. Hodnota X musí být větší nebo rovna hodnotě Y.
25870. Operace vypnutí se nezdařila.
25871. Referenční řetězec zadaný pro toto rozhraní zařízení je neplatný.
25872. %1 - Zobrazí seznam stínových kopií svazku.
25873. Koncový bod s názvem X a kontraktem ServiceContract Název kontraktu má vlastnost Uri s hodnotou NULL nebo prázdnou hodnotou. Hodnota Uri pro tento koncový bod musí být uvedena.
25874. Provedené volání rozhraní bylo pro aktuální stav protokolu nesprávné.
25875. Adresářové službě se nepodařilo vyhradit relativní identifikátor.
25876. Metodu Free třídy InstanceHandle nesmíte volat při provádění obslužné rutiny OnNewInstanceHandle pro tento popisovač.
25877. Došlo k neočekávaným potížím. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace a potom opakujte spuštění programu. Informace o instalaci aktualizací naleznete v nápovědě a podpoře.
25878. Byla vytvořena složka systému souborů DFS (Distributed File System) s cíli složky, která obsahuje jiné složky systému souborů DFS. K tomu může dojít, pokud dva správci přibližně ve stejné době vytvářejí na různých serverech oboru názvů konfliktní struktury složek. Obor názvů: %1 Složka systému souborů DFS: %2
25879. Text zobrazený v případě, že uživatelské jméno není platné
25880. Platný znak nižší náhrady je z intervalu 0xdc00 až 0xdfff, včetně.
25881. Handle out of date
25882. Hodnota EffectiveKeySize musí mít alespoň 40 bitů.
25883. Server SMTP nemůže vytvořit soket hlavního připojení. Návratový kód chyby je uveden v datové oblasti zobrazené níže.
25884. Neplatné ID umístění
25885. Zadaný prvek nelze odebrat.
25886. Prohledávací seznam přípon DNS. . : %1
25887. Není určena adresa EventSourceAddress.
25888. Text pro potvrzení odstranění webové části
25889. Oprava nekonzistencí mezi hlavními a zrcadlovými metadaty
25890. Nelze aktualizovat hodnotu z parametru StringValue.
25891. Aplikace nebo služba %3 se pokouší aktualizovat rozlišení systémového časovače na hodnotu %1.
25892. Obnovení transakce se nezdařilo.
25893. V tomto počítači byla konfigurována úloha plánovaného zálohování.
25894. Sběr dat čítače výkonu od služby %1 byl vypnut z důvodu jedné nebo více chyb generovaných knihovnou čítače výkonu pro tuto službu. Chyby, která vyvolaly tuto akci, byly zapsány do protokolu událostí aplikace.
25895. Kódování nemůže být zahájeno, protože se od definování aktuální relace změnila velikost zobrazení nebo nastavení barev. Vraťte předchozí nastavení nebo vytvořte novou relaci.
25896. Tato zóna musí být konfigurována pomocí jedné nebo více adres IP hlavního serveru DNS.
25897. Alespoň jedna ze spojek obsažených v této operaci je již připojena.
25898. Funkce CbsClient instalace jazykové sady
25899. Ve výčtu ATTLIST byl nalezen neplatný znak.
25900. Styl použitý pro okolí vybrané webové části.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions