English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3901. %1: Argument za /%2 chybí.
3902. Byl učiněn pokus připojit nebo substituovat jednotku, jejíž adresář je cílovým adresářem předchozí substituce.
3903. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_commit pro správce prostředku XA '%1'. Toto volání se nezdařilo s neočekávaným návratovým kódem (%2): Soubor=%3 Řádek=%4.
3904. Udělit sestavením &přístup k následujícím frontám zpráv:
3905. Zařízení přijalo příkaz, ale vrátilo data rozpoznávání a indikovalo chybu.
3906. Segment kanálu X je obecného typu, a proto jej nelze použít.
3907. (GMT+03:00) Moskva, Sant Petěrburg, Volgograd
3908. Při kódování informace cookie dirsync došlo k chybě.
3909. Došlo k vnitřní chybě služby Active Directory Domain Services.
3910. Celý název počítače
3911. Výchozí třída pro směrování a vzdálený přístup
3912. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů aktuálně přijímá platné časové údaje z %1.
3913. Elektronická pošta není na tomto serveru místní.
3914. Služba DHCP vyslala zprávu NACK (negative acknowledgement message) klientovi %2 pro adresu %1.
3915. %1 MB používáno systémem
3916. Intel PIIX4
3917. Odstranění schématu se nezdařilo: Třída je použita jako pomocná třída.
3918. Systém Windows nemůže analyzovat nebo zpracovat soubor odpovědí bezobslužné instalace pro předání [%1].
3919. Službě DCOM se nezdařilo vyhodnocení výrazu. Kontext je následující: %1 %2 %3
3920. /unhost DSA
3921. %1 vzdálený soubor
3922. Byl vygenerován nový certifikát podepsaný sám sebou, který má být použit k ověření terminálového serveru u připojení SSL. Název tohoto certifikátu je %1. Algoritmus hash SHA1 certifikátu je uveden v údaji události.
3923. Osa – snižování intervalu. Počet opakování je vyšší než normální.
3924. Server brány TS %1 není členem domény, a proto jej nelze přidat do serverové farmy brány TS. Chcete-li tento server brány TS přidat do farmy, je nutné jej nejprve přidat do domény.
3925. Pokud je určena třída AllGestures, musí být jedinou třídou ApplicationGesture v souboru tříd ApplicationGesture.
3926. Nelze číst soubor .INI média.
3927. Služba publikování na webu (Webová služba) má povoleno jak centralizované binární protokolování, tak i centralizované protokolování W3C. Najednou lze povolit pouze jedno protokolování, proto systém použije výchozí centralizované protokolování W3C.
3928. Pro objekt s identifikátorem X je registrována oprava, ale objekt se nezobrazuje v grafu.
3929. Proces obnovení svazku %2 byl restartován. Pravděpodobně došlo k restartování nebo selhání systému.
3930. Zařazování delegátů není pro typy v kolekčních sestaveních podporováno.
3931. Povolí pro web odpovídající zadané adrese URL ukládání událostí neúspěšných požadavků do vyrovnávací paměti.
3932. Bit přístupu k zařízení 4
3933. Protokol kvora nelze vytvořit nebo připojit.
3934. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 20 - vypnuto
3935. Akce X DragAction není platná.
3936. Některé položky konfiguračních dat nebyly pomocí firmware správně synchronizovány.
3937. Služba, která tento server poskytuje, nemohla být spuštěna.
3938. Při čtení ze souboru došlo k chybě.
3939. Chyba vnitřního časovače
3940. V segmentu záznamu řídce používaného souboru %1 byly zjištěny chyby.
3941. Vlastnosti ETag lze přidat pouze k instancím elementu ResourceType s vlastností ResourceTypeKind rovnou EntityType.
3942. Vytvoření nové relace trasování se nezdařilo.
3943. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo načíst informace o šabloně ze služby Active Directory (%2). Zápis nebyl proveden.
3944. Určený disk je offline.
3945. Zdrojový soubor této kompilace lze nalézt zde: X
3946. Ověřování se nezdařilo, protože uživatelský certifikát požadovaný pro tuto síť nelze v tomto počítači nalézt.
3947. Přidělí právo na přeskočení ověřování
3948. Získá nebo nastaví hloubku řady prostorového grafu (měří se v pixelech).
3949. RMP - Přemapování povoleno %1!18.18s!
3950. Nedeklarovaný typ XSD : %1
3951. Uživatelský účet není členem zadaného skupinového účtu.
3952. Styl tlačítek postranního panelu
3953. Zabezpečovací odpověď:
3954. GET ITEMS -- Zobrazí seznam položek obsažených v záloze.
3955. Směrování pro argument v kolekci X na pozici Y je nesprávné. Určené směrování je Z a očekávané směrování je A.
3956. &Odebrat informace o službách aplikací ze stávající databáze
3957. Bylo dosaženo limitu počtu indexů.
3958. Zadané zařízení pro digitalizaci zvuku není možné otevřít, protože je právě používáno.
3959. Podproces Push služby WINS zjistil výjimku. Bude učiněn pokus o zotavení.
3960. Neplatný parametr příkazu SETLOCAL
3961. Uživatelem stanovený limit zabránil použití místa na disku svazku %3 ke zvětšení úložiště stínové kopie pro stínové kopie svazku %2. V důsledku této chyby hrozí odstranění všech stínových kopií svazku %2.
3962. X je neplatná hodnota DataSetDateTime.
3963. Databáze SQL neobsahuje platnou sadu tabulek pro program Sledování výkonu. Použijte funkci PdhCreateSQLTables. Pomocí Správce zdrojů dat ODBC vytvořte systémový název DSN SQL Server a umožněte programu Sledování výkonu správné vytvoření databáze pro protokolování čítačů.
3964. Zadaná vyrovnávací paměť obsahuje chybně formátovaná data.
3965. Cesta souboru je neplatná.
3966. Hledání vyžaduje ovládací prvek SORT.
3967. Mezipaměť skupiny Správce zabezpečených účtu byla správně aktualizována. Mezipaměť skupiny je zakázána.
3968. UDÁLOST: Příkaz CMD je nyní k dispozici.
3969. Bylo dosaženo limitu maximálního počtu pokusů o spuštění z celkového počtu spuštění počítače. Funkce Lpremove nebude znovu spuštěna. Toto je chybová situace, která znamená, že všechna předchozí spuštění se nezdařila.
3970. Operaci Fragment-Level nelze provést kvůli neplatné hodnotě dialektu fragmentu.
3971. Mezery mezi buňkami
3972. Vlastnost lockAllElementsExcept neobsahuje žádné známé prvky.
3973. Délku proudu nelze zvýšit nad jeho kapacitu.
3974. Neplatné ID telefonního zařízení
3975. Požadovaná operace nemohla být dokončena, protože terminálové připojení je nyní zaneprázdněno spojováním, odpojováním, obnovováním nebo odstraňováním.
3976. Zařízení nebo adresář neexistuje.
3977. Sloupec (%1) obsahuje hodnotu NULL. U tohoto sloupce je nastaveno, že nesmí obsahovat hodnotu NULL, je proto třeba zadat hodnotu.%2%3%4%5
3978. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Známá_skupina)
3979. Chyby příjmu = %1!u!
3980. Úloha se nespustí, protože uživatel není přihlášený.
3981. Počítač byl restartován z procesu kontroly chyb. Kontrola chyb: %1. Nebyl uložen celý výpis.
3982. Záznam PTR . . . . . : %1
3983. V adresáři X nebyl nalezen žádný doplněk.
3984. Uživatel změnil hodnotu TwoDigitYearMax na %1.
3985. The refresher is busy
3986. Hodnota Y
3987. K novému přidělení vložených řetězců pro sekundární parametry není dostatek paměti. Další nahrazování bylo ukončeno. Zpráva bude formátována pomocí stávajících řetězců.
3988. Závažnost=Informace Protokol DHCPv6 Relay byl úspěšně spuštěn.
3989. Zásahem operátora byly nastaveny mezní hodnoty výkonu. Aktuální nastavení naznačuje, že bylo dosaženo mezních hodnot výkonu. Zpracování depeší je pozastaveno. Pro další zasílání depeší je nutný zásah operátora.
3990. Nelze zapsat soubor cookie do souboru %1
3991. Počítání přístupů trvalo příliš dlouho a časový limit vypršel.
3992. Identifikátor ProgID zadaný pro operaci kopírování je neplatný. Identifikátor ProgID již je používán v rámci jiného registrovaného identifikátoru CLSID.
3993. Hodnota komprese obrázku
3994. Token {0:x} není v oboru modulu {1} platný.
3995. Nebylo možné získat výstupní informace od programu pro kompresi videa.
3996. Atribut Union nepodporuje tuto hodnotu.
3997. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že daný kód Product Key neodpovídá kódu Product Key pro licenci.
3998. Při registraci aplikace modelu COM+ došlo k chybě. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci s žádostí o další informace.
3999. Obnovení aplikace %1 bylo zrušeno.
4000. Modul runtime pracovního postupu aktuálně provádí pracovní postup a operace lze provést pouze při jeho pozastavení. Přístup k instanci WorkflowInstance musí synchronizovat volající.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions