English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37101. Zdroj CancellationTokenSource byl vyřazen.
37102. Vlastnost Název vlastnosti není klíčovým členem třídy EntityType. Jako součást mapování EndProperty lze mapovat pouze klíčové členy.
37103. Příkaz SELECT * je povolen pouze pro zobrazení.
37104. Poskytovatel obsahu WDS vyžaduje, aby byl zadán konfigurační řetězec.
37105. Neplatná adresa URL.
37106. Umístění úložiště není platné. Vybraný svazek nelze použít jako umístění úložiště pro zálohování.
37107. Příchozí replikace byla uživatelem znovu povolena.
37108. V konfiguraci systému vznikl problém.
37109. Pozice rámečku názvu.
37110. Zprostředkovatel dat nemůže zpětně načítat výslednou sadu.
37111. Ověření odpovědi klientem se nezdařilo v důsledku nesprávného podpisu.
37112. Metoda WriteStartElement již byla v tomto kodéru volána.
37113. Řetězec přípony připojený za objekty sql
37114. Uživatel se pokusil vynutit zavření souborů na přesměrované jednotce, ale na disku byly otevřeny adresáře a uživatel nezadal dostatečně velkou vynucovací úroveň.
37115. Kód aplikace nemůže použít metodu Activator.CreateInstance k vytvoření typů odvozených od třídy System.Delegate. Místo ní lze použít metodu Delegate.CreateDelegate.
37116. Cesta zvolená pro systémový svazek není přístupná. Buď ručně odstraňte obsah cesty, nebo zvolte jiné umístění systémového svazku.
37117. V aktuálním rozsahu nejsou žádné další ukázky.
37118. Rozhraní IDataSource, které je zdrojem dat prvku DetailsView X, vrátilo prázdné zobrazení. Zkontrolujte, zda je vlastnost DataMember prvku DetailsView platná.
37119. Chybné číslo souboru
37120. Objekt TransactionScope musí být uvolněn ve stejném podprocesu, v němž byl vytvořen.
37121. Probíhá ukončení služby Soubory offline.
37122. Interaktivní režim %1
37123. Server DNS nalezl chybný paket z %1. Zpracovávání paketu vede za délku paketu. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
37124. Stav protokolu HTTP 300: Server nevrátil požadovaná data.
37125. Klient VidPN není na tomto adaptéru nastaven (například na tomto adaptéru zatím nedošlo k žádný změnám režimu vyvolaným uživatelským režimem).
37126. Nesprávný počet argumentů.
37127. CoID=%1: Uživatel %2, který se chtěl připojit na %3, byl odpojen z následujícího důvodu: %4.
37128. Při instalaci softwaru byla přidána kategorie %2.
37129. Atributu XmlnsPrefixAttribute v sestavení Název sestavení chybí požadovaná vlastnost. Nastavte obě vlastnosti Prefix a XmlNamespace nebo odeberte atribut XmlnsPrefixAttribute.
37130. Dolní souřadnice obdélníkového aktivního bodu
37131. V režimu SSL serveru musí být použit certifikát s přiřazeným soukromým klíčem.
37132. Popisovač protokolu %2 nebyl načten. Popis chyby: %3. %1
37133. Zadaný limit opakování je neplatný. Nastavte limit větší než nebo roven nule.
37134. Metadata tohoto souboru jsou poškozena. Číslo řádku nemůže být 0.
37135. Prostředek clusteru nemohl být zrušen nebo uveden do režimu offline, protože jde o prostředek kvora.
37136. Objekt X nesmí obsahovat element null (Nothing v jazyce Visual Basic).
37137. Neznámý zvláštní přístup (bit 11)
37138. %1 – vytvořeno
37139. Pro spuštění adresy URL není dostatečný kontext.
37140. P(Z<=z) jeden konec:
37141. Spravovat připojení pro X
37142. Doménové názvy serverů SIP dostupných klientovi
37143. Objekt PolicyLevel, který není založen na souboru, nelze obnovit.
37144. Rozšíření auditu dokončilo analýzu.
37145. Selhalo otevření NBT. Podívejte se do chybového hlášení NBT.
37146. Požadavek na protokol %1, který má zajistit konfigurování aplikace %3 pro virtuální web %2, se nezdařil. Virtuální web bude zakázán, protože protokol nemůže aplikaci konfigurovat. Datové pole obsahuje číslo chyby.
37147. Adaptér %2: Byla zjištěna chyba hardwaru.
37148. Databázová operace se nezdařila, protože instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) je vypínána.
37149. Služba Řízení front zpráv nenašla v knihovně Mqupgrd.dll adresu funkce MqCreateMsmqObj. Chyba %1: %2
37150. Základní typ %1 musí mít jednoduchý obsah.
37151. Vyprázdnění médií...
37152. Toto umístění je označeno jako konstantní, a proto jeho hodnotu nelze upravit.
37153. Zprostředkovatel dat ODBC nevrátil výsledky z rozhraní SQLGETTYPEINFO.
37154. Typ objektu tokenu není vhodný pro předpokládaný způsob použití.
37155. Terminálový server nemohl pro používání k ověření serveru zaregistrovat hlavní název služby TERMSRV. Došlo k následující chybě: %1.
37156. Zálohování spuštěné v: %1 selhalo, protože selhala operace kopírování stínového svazku pro záložní svazky s následujícím kódem chyby %2. Po vyřešení tohoto problému spusťte zálohování znovu.
37157. Odstranění schématu se nezdařilo: Třída je použita jako nadřazená třída.
37158. Jedna deklarace obsahu (content) typu Mixed nesmí obsahovat jeden název více než jednou: %1.
37159. Určenou jednotku [%1!c!:] nelze najít. Systém Windows vyžaduje k uložení dočasných instalačních souborů platnou jednotku. Chcete-li systém Windows nainstalovat, vyberte jinou jednotku a restartujte instalaci.
37160. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo nainstalovat odpověď certifikátu pro certifikát %2 (%3).
37161. Vnitřní chyba: Skupina disků je již naimportována.
37162. Nejnovější data pro nově vložený řádek nelze načíst z důvodu čekajícího vložení.
37163. Z důvodu chyby systému operace neproběhla úspěšně.
37164. Vyhledá požadavky určené pro zadaný web.
37165. Replikovaná databáze v tomto počítači je zastaralá. Databázi je třeba synchronizovat.
37166. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 24 - vypnuto
37167. Tento znak není platný v požadavku na metadata.
37168. OleRegisterDragDrop s návratovým kódem X a ovladačem okna Y selhal.
37169. Kódový segment nesmí být větší než 64 kB.
37170. Na portu %1 v modulu vzdáleného přístupu protokolem AppleTalk došlo k následující chybě. %2
37171. Bylo přidáno %1 kB volného místa na disku.
37172. Odeslaná data požadují další prvek TableRow, což není pro následující hodnotu vlastnosti CurrentRow platné: X
37173. Zásady QoS pro počítač byly úspěšně aktualizovány. Nebyly zjištěny žádné změny.
37174. Nastavení connectionId vyvolalo výjimku.
37175. (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
37176. Počet argumentů musí být vyšší než počet pojmenovaných argumentů.
37177. Příčinou selhání bylo narušení sdílení nebo uzamčení.
37178. Cíl nepodporuje nastavení sdílených tajných klíčů specifických pro cíl.
37179. Server buffers are full and data cannot be accepted
37180. Protokol DHCPv6 Relay neinicializoval kritický oddíl. Uvedený údaj je kód výjimky.
37181. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce LogFlush vrátila chybu %1.
37182. Požadovaný argument nebyl zadán.
37183. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) zkopíroval soubor tiskového procesoru %1 do: %2. Není nutná žádná akce uživatele.
37184. Službě Fax se nepodařilo vygenerovat pomocí serveru SMTP záporné potvrzení o doručení. Došlo k této chybě: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Uživatelské jméno odesílatele: %2. Jméno odesílatele: %3. Odesláno v: %4.
37185. Neplatný název hodnoty datového bodu. Index hodnoty Y musí být větší než nula.
37186. V nástroji SEM je nakonfigurován větší než maximální povolený počet scénářů.
37187. Bylo zadáno příliš mnoho parametrů příkazového řádku pro tuto možnost.
37188. V této kolekci neexistuje žádný argument s názvem X.
37189. Účet s číslem RID %1 nelze přidat do skupiny %2.
37190. Událost se nepodařilo vytvořit.
37191. Je aktivována při generování události Cancel v prvku GridView.
37192. Zdroj X není registrován v protokolu Y. (Je registrován v protokolu Z.) Vlastnosti zdroje (Source) a protokolu (Log) si musí odpovídat. Vlastnost Log lze rovněž nastavit na prázdný řetězec. V takovém případě je vlastnost automaticky spárována s vlastností Source.
37193. Byl překročen počet směrování 554.
37194. V přistupujícím objektu nezbývá dost bajtů pro zápis na této pozici.
37195. Nainstaluje nový nativní modul na server, a umožní tak jeho povolení pro aplikace. Je třeba zadat alespoň název modulu a soubor DLL.
37196. Kolekci X nelze naplnit, protože při pokusu o přístup k hodnotě kolekce došlo k výjimce. Pokud kolekce není typu IEnumerable nebo T[], musí implementovat typ ICollection a buď být předem inicializovaná, nebo umožňovat zápis prostřednictvím výchozího konstruktoru.
37197. Tento kanál je místní.
37198. Typ akce není jedním z povolených typů akce pro daný filtr.
37199. Vymazání seznamu stop se nezdařilo, protože bylo přerušeno uživatelem.
37200. Operace X nepodporuje Y jako formát odpovědi.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions