English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30601. ------ Podporované příkazy PROVIDER CACHE TIMEOUT ------
30602. Operace nevyžaduje kopírování žádných souborů.
30603. Hloubka mezery mezi body řady musí být v rozsahu od 0 do 1000 procent.
30604. Styl použitý pro řádky, je-li ovládací prvek v režimu vkládání
30605. Zadaný blok prostředí nemá správný formát.
30606. Internal event: The security descriptor propagation task has successfully completed its task.
30607. Identifikační řetězec prohlížeče nebyl zadán nebo obsahuje neplatné znaky. Zadejte identifikační řetězec prohlížeče, který není prázdný a neobsahuje dvojité uvozovky.
30608. Ve stromu LANMAN jsou nainstalovány neslučitelné soubory.
30609. Text zobrazený po odeslání e-mailu s heslem
30610. Hodnota parametru X=Y je neplatná.
30611. %1 se právě tiskne.
30612. Specifikace type musí jako obecný argument obsahovat třídu TypeBuilder.
30613. Získá nebo nastaví zarovnání objektu poznámky relativně s ukotvením.
30614. Operace nemůže být provedena, protože server nemá v zájmové doméně kontejner infrastruktury.
30615. Prostředky požadované pro toto zařízení jsou v konfliktu s tabulkou MCFG.
30616. Zprostředkovatel časových údajů '%1' protokoloval následující upozornění: %2
30617. Externí obecnou analyzovanou entitu %1 nelze použít jako odkaz v hodnotě atributu.
30618. Určuje, zda bude v dynamické části nabídky zobrazen výchozí obrázek rozbalení.
30619. V jednotce CD není vložen disk CD. Vložte disk CD a akci opakujte.
30620. Počet vypsaných stínových kopií: %1
30621. Šifrování složky mezipaměti souborů offline bylo dokončeno úspěšně.
30622. Stavové počítače jsou již spuštěny.
30623. Ověření nebylo úspěšné, protože bylo použito neznámé uživatelské jméno nebo nesprávné heslo.
30624. Zobrazit seznam aplikací
30625. X nemůže implementovat Y a zároveň Z, protože u některých náhrad parametrů typu může dojít k jejich sjednocení.
30626. Program IPMGM nevytvořil semafor. Uvedený údaj je kód chyby.
30627. Instalační program musí aktualizovat soubory nebo služby, které nelze aktualizovat, když je spuštěný systém. Pokud se rozhodnete pokračovat, bude nutné k dokončení instalace restartovat počítač.
30628. Neplatná hodnota pro atribut X: Atribut
30629. Neznámá chyba
30630. Vlastní typ ověření Název typu musí být veřejný.
30631. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo otevřít uživatelské rozhraní (%2).
30632. Systém se pokusil načíst filtr označený jako apartment v procesu typu démon filtru s více podprocesy. Systém se pokusí načíst dokument ve filtru s jedním podprocesem. Filtrování s více podprocesy je efektivnější, doporučujeme proto používat tuto verzi filtru.
30633. Byla obnovena konfigurace ze zálohy %1.
30634. Postovni skupina - Mail Group
30635. Byl očekáván název.
30636. Po vytvoření dotazu byla vyvolána událost. Umožňuje uživateli rozšířit instanci dotazu.
30637. Uzel clusteru je neplatný.
30638. Byl překročen maximální počet zápisů bez vlastníka do oblasti NV.
30639. Identifikátor SPI v paketu neodpovídá platnému přidružení zabezpečení IPsec.
30640. Označuje, zda je osa přiblížena.
30641. se pokouší připojit k tomuto počítači. Pokud toto připojení povolíte, budete odpojeni ale můžete připojení obnovit později. Chcete toto připojení povolit?
30642. Adresy protokolu IPv6 serverů protokolu SNTP dostupných klientovi
30643. Na konci řetězce se nacházejí další znaky, které nelze analyzovat.
30644. Odstranění místní tiskárny se nezdařilo.
30645. Služba Řízení front zpráv zastavila sledování složky mapování %3. Chyba %1: %2
30646. Vlastnost X objektu Y nelze použít před dokončením inicializace stránky.
30647. Server vyžaduje klientský certifikát k ověření klienta: RequestHandle=%1.
30648. Soubor nebyl zfiltrován z důvodu ochrany heslem.
30649. Pokus o připojení se nezdařil, protože pro daný uživatelský účet bylo odepřeno oprávnění k síťovému přístupu. Chcete-li povolit síťový přístup, povolte oprávnění k síťovému přístupu pro daný uživatelský účet nebo pokud je přístup k danému uživatelskému účtu ovládán odpovídající síťovou zásadou, zapněte oprávnění k síťovému přístupu pro danou síťovou zásadu.
30650. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože služba nepodporuje akci %1.
30651. Hodnota X vlastního atributu musí být v rozsahu od 0 do 100.
30652. Nelze provést požadavek stavu relace na serveru stavu relace. Server stavu relace je spuštěn, ale požadavek není správně formátován.
30653. Odstraňování stínové kopie %1 ve svazku %2 od zprostředkovatele %3 [atributy: 0x%4]...
30654. Prostředek X nepředstavoval proud. Použijte raději funkci GetObject.
30655. Neplatný formát serializovatelného řetězce obsahu. Název třídy není nastaven.
30656. Nelze provést inverzi jedné matrice.
30657. Aplikaci (%1) (PID: %2) se nezdařilo přidat koncový bod %3:%4 pro rozhraní s jedinečným identifikátorem %5 s chybou %6. Akce uživatele: Ověřte, zda je v počítači dostatek paměti. Ověřte, že v daném koncovém bodě nenaslouchá žádný jiný proces.
30658. Daná délka datového segmentu v hlavičce přesahuje hodnotu MaxRecvDataSegmentLength uvedenou cílem.
30659. Programy možná nebudou schopny přistupovat ke chráněným prostředkům, jako je registr, proměnné prostředí, názvy domény nebo nastavení zásad zabezpečení. Programy budou mít omezenou možnost použití prostředků grafického uživatelského rozhraní a místního systému souborů.
30660. Chyba nahrazení paměti
30661. Modul plug-in není v tomto počítači správně registrován. Ověřte, zda je aplikace správně nainstalována, nebo se obraťte na podporu produktů společnosti Microsoft.
30662. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Server pro systém souborů NFS není spuštěn. Spusťte službu a nastavte prostředek do režimu online.
30663. Vytvoření kontrolního bodu otevření tiskárny se nezdařilo.
30664. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v CertSetCertificateContextProperty
30665. Rozšíření brány firewall dokončilo analýzu.
30666. Ze systému nelze získat informace o výkonu týkající se nečinnosti systémového procesoru. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
30667. Kontext binárního rozsáhlého objektu je neplatný.
30668. Adresa URL stránky pro obnovení hesla
30669. Čtení informačního kanálu syndikace bylo dokončeno.
30670. Posun UCT (v sekundách)
30671. Pole neurčuje délku.
30672. Zásady počítače nejsou rozšířeny. %1
30673. = %1!S! UTC = %2!S! místní
30674. Není-li k dispozici vlastnost ApplicationInstance, nelze provést metodu Response.End.
30675. Tento datový proud videa je zakázán, protože je odesílán do neznámého softwarového výstupu.
30676. Došlo k pokusu o zařazení objektu za hranici kontextu.
30677. Textu sloupce legendy položek automaticky generovaných pro řadu. Chcete-li tuto vlastnost použít, nastavte vlastnost ColumnType na hodnotu Text.
30678. Tento dokument je cílem zástupce, proto nemůže být sám zástupce.
30679. %1 (%2) %3Pro soubor %4 nelze zapsat stínové záhlaví. Chyba %5
30680. ID %1 je duplicitní.
30681. Porušení omezení platnosti: deklarace samostatného dokumentu
30682. Službě publikování na webu se nezdařilo nastavit fond aplikací pro aplikaci %1 na webu %2. Datové pole obsahuje číslo chyby.
30683. Neplatný parametr SPI_*.
30684. Povoleny jsou pouze předpony identifikátoru URI ukončené zpětným lomítkem (/).
30685. X není platný zdrojový soubor.
30686. Přidání posluchače sledování X se nezdařilo, protože se nejedná o podtřídu TraceListener.
30687. Zadaný kód PIN musí mít délku 4 až 20 číslic.
30688. Soubor 0x%1 obsahuje chybný atribut bodu změny zpracování.
30689. Operaci nelze provést, protože aplikace WorkflowApplication X byla dokončena.
30690. Token odkazoval na důvěryhodný certifikát X509 s platným řetězem certifikátů. Pomocí veřejného klíče tohoto certifikátu však nelze ověřit podpis. Pravděpodobně došlo k neoprávněné změně tokenu.
30691. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory na disk CD, protože na disku není dostatek volného místa k uložení dočasných souborů. Odstraňte z pevného disku některé nepotřebné soubory a potom akci opakujte.
30692. Aktuální objekt DataTable X je prázdný. Objekt DataTable neobsahuje žádný objekt DataRow.
30693. Program Windows Media Player nemůže převést soubor do formátu požadovaného zařízením.
30694. Oddíl vybraný pro instalaci (%3!u!) neexistuje na disku %2!u!. Ověřte, zda nastavení %1 souboru bezobslužné instalace odkazuje na platný oddíl v tomto počítači, a potom instalaci restartujte.
30695. Na jednotce %1 nelze určit systém souborů.
30696. CREATOR GROUP SERVER
30697. Formátování na kapacitu %1,%2 MB
30698. Správce logických disků nemůže vypnout systém.
30699. Definici zdroje dat nelze načíst vzhledem k chybě %1.
30700. Srbština (latinka, Černá hora)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions