English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40201. Získá nebo nastaví styl šrafování pozadí.
40202. Nepodařilo se určit vhodnou síť pro %1.
40203. Výsledný asynchronní objekt má hodnotu NULL nebo má neočekávaný typ.
40204. Na serveru %3 nebyly odstraněny informace nadbytečného svazku %2
40205. Neplatný bajt média.
40206. Atribut "revises" není ve schématu u elementu na nejvyšší úrovni podporován.
40207. Pole parametru MetaData musí mít délku odpovídající argumentu pole ParameterDirection.
40208. %1!-40s! %2!-10s!
40209. Beze zmen
40210. Název nebo adresa URL měněného webu
40211. Oblast rozvržení obrázku grafu
40212. Došlo k interní chybě clusteru. Nepodařilo se správně inicializovat data.
40213. Tento server požadoval delegování s vynuceným použitím protokolu Kerberos pro cíl umístěný mimo sféru serveru. Tato operace není podporována a je známkou nesprávné konfigurace seznamu položek, kterým tento server může delegovat. Obraťte se na správce.
40214. Nejsou k dispozici informace o odvolání certifikátu zabezpečení tohoto serveru.
40215. Pro soubor mapovaný do paměti zálohovaný prázdným souborem je nutné zadat kladnou kapacitu.
40216. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) odmítla žádost %1 z důvodu: %2. Žádost byla pro: %3.
40217. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, kdy se heslo neshoduje s regulárním výrazem
40218. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI neobsahuje klíče, třída však není typu singleton.
40219. Pro prvek X nelze vytvořit instanci objektu nejvyšší úrovně.
40220. Nebylo možné rozbalit proměnné prostředí v cestě souboru protokolu.
40221. Je nutné zadat úroveň ověřování, balíček zabezpečení a protokolovou sekvenci ncacn_http, pokud chcete použít zabezpečení serveru RPC/HTTP (%1!S!).
40222. Stav funkce MediaProc je chybný.
40223. Rozhraní IMAPI nepodporuje požadovaný typ pro více relací.
40224. ElementBody ::= ATTRIBUTE* ( PropertyElement | Content )* . ENDTAG.
40225. Služba nemůže získat přístup k serveru Exchange 5.5. Je možné, že nakonfigurovaný název serveru Microsoft Exchange 5.5 je neplatný, že je server Exchange 5.5 dočasně nedostupný nebo že účet používaný vyhledávacími službami nemá přístup správce k serveru Exchange 5.5. Zkontrolujte všechny tyto vlastnosti a akci opakujte.
40226. Šířka pruhu nemůže být záporná hodnota.
40227. Parametr by měl být atributem PKCS 9.
40228. Dočasný adresář v konfiguraci popisovače grafu není přístupný: [X].
40229. Nelze nastavit kanálové řízení místního úložného prostoru podprocesu.
40230. Určený seznam ověřování hlavního režimu existuje.
40231. Události instalace tiskárny
40232. Vlastnost EntitySet X použitá pro vytvoření výrazu Ref se neshoduje s vlastností EntitySet Y deklarovanou u atributu AssociationSetEnd Z vlastnosti AssociationSet A.
40233. Zastavení služby Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) se nezdařilo.
40234. Předaný identifikátor X nebyl nalezen v pracovním postupu. Ověřte, zda pracovní postup neobsahuje chyby ověření, které by mohly generovat nezpracovatelné podstromy.
40235. Soubor kontroly je buď poškozen nebo ho nelze nalézt.
40236. K vytvoření stínové kopie v umístění úložiště není dostatek místa na disku.
40237. Neúspěšných připojení
40238. Instalační balíček nelze otevřít. Přesvědčte se, zda balíček existuje a zda k němu máte přístup, nebo se obraťte na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná o správný instalační balíček Instalační služby systému Windows.
40239. Zadané pozvání pro připojení ke skupině je neplatné.
40240. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat certifikát, protože nemůže kontaktovat certifikační autoritu (%1). %2
40241. Instalace se nezdařila: Instalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby (%1): %2.
40242. Program Windows Media Player nemůže obnovit práva k používání médií, protože v počítači nebyla nalezena žádná zálohovaná práva.
40243. Posunutí intervalu osy
40244. Služba UPS nemá přístup k zadanému portu COM.
40245. Pouze události PreProcessInput a PostProcessInput mají přístup do prostoru činnosti manažera InputManager .
40246. Zadaný základ cesty aplikace není platný.
40247. Nepodporovaná verze
40248. Text zobrazený pro odkaz pro vytvoření uživatele
40249. Funkci EndWrite lze volat pro každou asynchronní operaci pouze jednou.
40250. Přístup k mediálnímu souboru byl odepřen.
40251. Oznámení podstromů jsou podporována pouze hlavičkami NC.
40252. Zotavování aplikace se nezdařilo. Příčinou mohou být systémové chyby (určené předcházejícími protokolovanými událostmi) nebo poškození záložní bitové kopie (zkuste zotavování zopakovat s platnou záložní bitovou kopií).%1
40253. Použití vlastnosti Description objektu Page vyžaduje ovládací prvek hlavičky na dané stránce. (např. )
40254. Musí být načten soubor dll.
40255. Skripty obchodního pravidla jsou pro volající aplikaci zakázány.
40256. Nelze přidělit místo pro soubor.
40257. Missing closing brace, or illegal array element
40258. Překročení časového limitu objektu TransactionScope
40259. CoID=%1: Uživatel %2 se připojil k portu %3 dne %4 v %5 a odpojil dne %6 v %7. Uživatel byl aktivní %8 minut %9 s. Bylo odesláno %10 bajtů a přijato %11 bajtů. Rychlost portu byla %12. Důvod odpojení byl %13.
40260. Adresa IP pro adaptér %1 již byla uvolněna.
40261. Ovládací prvky OutputCached nemohou být zabaleny třídou GenericWebPart.
40262. Argument path nemůže být prázdný, pokud má argument type hodnotu UserControl.
40263. Systém nemůže najít zadaný prostředek.
40264. Uživatel nemá oprávnění pro změnu národního prostředí systému (určeného elementem SystemLocale).
40265. Tato operace je podporována pouze u typů kolekce.
40266. Při spouštění služby infračerveného přenosu souborů došlo k chybě. Byla hlášena chyba %1.
40267. Filtr při přístupu programu %1 zřejmě není načten - prohledávání při přístupu je zakázáno - restartujte službu.
40268. %1 MB k dispozici
40269. Tato operace je podporována pouze u sledovaných kolekcí.
40270. (GMT-01:00) Kapverdy
40271. Oblast vyrovnávací paměti předaná funkci není dostatečně velká.
40272. Filtr této databázové operace nelze optimalizovat.
40273. Hodnota maxOccurs všech částic ve skupině musí být 0 nebo 1.
40274. Časový limit nového sestavení = %1!u!
40275. Jednotka ohlásila, že médium nelze smazat.
40276. Zadanou hodnotou nemůže být hodnota False.
40277. Kolekce je již spuštěna.
40278. Verze obálky příchozí zprávy (X) neodpovídá výchozí verzi zprávy místního přenosového kanálu. Místní přenosový kanál podporuje pouze adresování MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
40279. Kurzor osy X oblasti grafu a výběr rozsahu
40280. X: Vlastnost ChangePasswordTemplate neobsahuje pro aktuální heslo rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y.
40281. Klient služby DHCP %2 odmítl adresu %1.
40282. Skutečná hodnota byla X.
40283. Operace obnovení konfiguračních dat clusteru se nezdařila z důvodu přidružení nedostatečných oprávnění k uživatelskému účtu, který obnovení provádí. Zkontrolujte, zda má daný uživatelský účet oprávnění místného správce.
40284. Chcete přepsat %1? (Ano/Ne/Vše):
40285. Služba Řízení front zpráv je v režimu online se službou Active Directory Domain Services a je plně funkční.
40286. Počet řádků s čekajícími změnami překročil omezení.
40287. Vlastnost AuthenticationSchemeSelectorDelegate způsobila výjimku při odesílání odpovědi 500: X
40288. SqlWebEventProvider: Určete pouze jeden z atributů connectionString nebo connectionStringName.
40289. Objekt již existuje.
40290. Požadavek byl z důvodu chyby v modulu zásad odmítnut.
40291. Argument X neodpovídá platnému výstupnímu umístění.
40292. Popis: Zobrazí vlastnosti sítě definované v adresáři.
40293. X neobsahuje žádnou vlastnost závislosti Název vlastnosti.
40294. %1 nelze spustit v režimu Win32.
40295. Soubor (%1) obsahuje příliš mnoho varování. Během této operace nebudou uvedena žádná další varování. Vyřešte aktuální varování.%2%3%4%5
40296. Zakáže pro web odpovídající zadané adrese URL ukládání událostí neúspěšných požadavků do vyrovnávací paměti.
40297. Terminálovému serveru se nepodařilo vytvořit nový certifikát podepsaný sám sebou, který má být použit k ověření terminálového serveru u připojení SSL. Relevantní stavový kód byl %1.
40298. %1 kB ve %2 složkách
40299. Služba Zasílání zpráv o chybách nemohla přečíst nastavení CrashControl.
40300. Obnovení svazku %2 do stavu předchozí stínové kopie bylo dokončeno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions