English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32501. Čipová karta byla použita a server vrátil chybu 401 - server pravděpodobně není konfigurován na přijímání čipových karet.
32502. Nelze inicializovat prostředí runtime u transakcí, které jsou vyžadovány pro podporu transakčních komponent. Zkontrolujte, zda je spuštěn koordinátor MS DTC. %1
32503. Předpona xml je vyhrazená.
32504. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Dotaz služby Vyrovnávání zatížení sítě na parametry z klíče registru HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WLBS\Parameters\Interface\%3 se nezdařil. Může to být způsobeno nesprávnou konfigurací. Proveďte konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě pomocí Správce vyrovnávání zatížení sítě. Jakmile bude konfigurace opravena, spusťte na příkazovém řádku příkaz nlb reload a potom příkaz nlb start.
32505. Ovladač zařízení IPMI se během standardní operace pokusil komunikovat se zařízením řadiče pro správu základní desky rozhraní IPMI. Komunikace se však nezdařila z důvodu vypršení časového limitu. Zvyšte časové limity spojené s ovladačem zařízení IPMI.
32506. Plán se zadaným názvem již existuje. Zadejte jiný název.
32507. %1 (%2) %3Databázový stroj zastavil proces zálohování, protože byl klientem přerušen nebo došlo k přerušení spojení s klientem.
32508. Vnitřní chyba popisovače protokolu serveru SharePoint Portal Server
32509. MSB3205: SkipNonexistentProject přijímá pouze hodnoty True, False a Build.
32510. Proces %3 načetl bitovou kopii s názvem %7.
32511. Přesměrovači se nepodařilo vyhradit vyrovnávací paměť pro přerušení oplock.
32512. Na zabudované účty nelze tuto operaci použít.
32513. CHYBA - Umístěním zálohy je nezbytný svazek.
32514. Služba WINS nemohla přidělit přidružení odpovídajícího protějšku. Ověřte, zda jsou k dispozici systémové prostředky.
32515. Označuje, zda bude připojení přesměrováno na připojení k instanci serveru SQL Server spuštěném v rámci účtu uživatele.
32516. Databázi DHCP je nutno aktualizovat na novější formát. Další informace naleznete v protokolu událostí serveru DHCP.
32517. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezálohoval závislý soubor pro sledování jazyka. Závislý soubor: %1. Chyba: %2. Tato situace může nastat, pokud byl soubor odstraněn nebo přesunut.
32518. Stránka nápovědy není podporována pro koncové body WebScript.
32519. Operaci nelze provést, protože filtr není pozastaven.
32520. Z indexu byl odebrán obor %2.%1
32521. Podrobné sledování
32522. Zprostředkovatel členství služby Active Directory nepodporuje nastavení vlastnosti ApplicationName.
32523. Faxový server %1 přijal z %2 novou faxovou zprávu.
32524. Vlastnosti adresy URL musí být relativní nebo je třeba použít protokol http: nebo https:.
32525. MAPI: Přístup byl odepřen, protože vypršela platnost hesla.
32526. Při ukládání souboru profilu došlo k chybě. Profil byl částečně uložen.
32527. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nezjistila dobu označení konfigurační sady jako neplatné.
32528. Členové této skupiny mají oprávnění ke vzdálenému přihlášení.
32529. Nelze načíst součást hostitelského modulu Zabezpečení. Došlo k následující chybě: %1 není platná aplikace typu win32.
32530. Formátování se nezdařilo.
32531. Nepodařilo se inicializovat procesor příkazů: %%ws (HRESULT=%%08x).
32532. Služba WS-Management nepodporuje prázdné místo v kódu XML požadavku.
32533. Argumenty ActivityDelegate neodpovídají. Zkontrolujte, zda konfigurace aktivity odpovídá deklarovanému objektu ActivityDelegate.
32534. Volání xa_recover pro prostředek XA se nezdařilo.
32535. Adresářová služba vyčerpala fond relativních identifikátorů.
32536. Byla zadána vlastnost X, která by měla být použita pro všechny sloupce, minimálně u jednoho z nich však být použita nemohla.
32537. Velikost svazku nebylo možné snížit, protože svazek je šifrován pomocí nástrojů BitLocker a nebylo možné načíst soubor Fveapi.dll ke zjištění jeho stavu. Aby bylo možné tuto operaci úspěšně provést, musí být soubor Fveapi.dll k dispozici v cestě %SystemRoot%\System32\.
32538. Transformace XML se nezdařila.
32539. Název hledané zálohy (stejný jako identifikátor)
32540. Vícenásobné příkazy nejsou zprostředkovatelem podporovány.
32541. Invalid handle request
32542. Výchozí web
32543. Hodnota EffectiveKeySize musí být přinejmenším stejně velká jako hodnota KeySize.
32544. Vzdálená lokalita %1 se replikuje do místní lokality %2 s názvovým kontextem %3 pro zápis správně.
32545. Zvýšit prioritu plánování
32546. Služba BITS nemůže naslouchat oznámením serveru druhé strany. Kód chyby je %1. Úlohy služby BITS na tomto počítači nebudou moci používat ukládání do sdílené mezipaměti. Chcete-li tento problém vyřešit, zastavte službu BITS a znovu ji spusťte.
32547. Je zosobňující: True
32548. Soubor nepřiřaditelného prostoru je poškozený nebo ho nelze přečíst.
32549. Výsečový nebo prstencový typ grafu – Prahová hodnota výseče v kolekci musí být větší nebo rovna nule.
32550. Aplikace %3 s ID procesu %1 ukončila odebrání nebo vysunutí zařízení %5.
32551. Neplatný obor, byl očekáván typ User, User|Roaming nebo Machine.
32552. Typu Název typu nelze udělit platnou licenci. Další informace získáte od výrobce dané součásti.
32553. Bajty %1!14u! %2!14u!
32554. Nelze otevřít připojení LDAP k %1 (%2).
32555. Aktualizace řetězců prostředí Název: [1], Hodnota: [2], Akce [3]
32556. Adresa URL obrázku, který bude sloužit jako dolní oddělovač v dynamické části nabídky
32557. První spouštěcí sektor NTFS nelze zapsat.
32558. **** neočekávaný konec zprávy ****
32559. Zadaný zdroj v síti neexistuje.
32560. Odkazované sestavení nelze nalézt.
32561. Identifikátor není uveden v uvozovkách.
32562. Událost vygenerovaná v okamžiku, kdy má být u procesu spuštěna detekce nevrácení haldy
32563. Certifikát nelze nainstalovat na licenční server Terminálové služby. Pravděpodobnou příčinou jsou potíže s připojením ke službě Microsoft Clearinghouse pomocí protokolu HTTPS. Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste znovu aktivovat licenční server Terminálové služby. Pokud potíže přetrvají, zjistěte a vyřešte všechny možné problémy s připojením k síti.
32564. Zdroj dat používaný k načtení dat řady. Musí být také nastaveny vlastnosti řady Series ValueMember.
32565. Úkol ladění
32566. Metoda musí být statickou metodou.
32567. Server nemůže vysílat vybraný soubor jako datový proud, protože soubor je poškozený. Vyberte jiný soubor.
32568. Celkový průběh – %1!lu!%% (Aktuálně probíhá obnova souborů nahlášených v %2.)
32569. Element s názvem X a oborem názvů obor názvů není povoleným formátem položky.
32570. V řetězci byl očekáván literál, nebyly však nalezeny počáteční uvozovky.
32571. Data monitorování účtů nelze vzdáleně protokolovat. Vzdálený server %1 není dostupný.
32572. Sestavení Název sestavení nelze načíst.
32573. Kontrola šifrovaného svazku: Informace o svazku %2 nelze přečíst.
32574. Načtení dokumentu do filtru IFilter se nezdařilo. Pravděpodobně nebyl rozpoznán formát dokumentu nebo je dokument poškozen. Byla indexována pouze metadata získaná z úložiště dokumentu.
32575. Chyba: X: Y
32576. Text zprava doleva není podporován.
32577. Byl nalezen podřízený uzel bez správně vytvořeného nadřazeného uzlu. Bude ignorován. Zkontrolujte správnost zápisu a formát vlastností umístění%1%2%3%4%5
32578. Správce zabezpečení účtů vyžaduje heslo pro spouštění systému.
32579. Při šifrování zprávy došlo k chybě: %1
32580. Zadaný typ oddílu není pro tuto operaci platný.
32581. {Not yet computed}
32582. Ujistěte se, že jsou k dispozici všechny soubory požadované pro instalaci, a restartujte instalaci.
32583. %2: Tento ovladač toto zařízení nepodporuje. Proveďte inovaci na poslední verzi ovladače.
32584. Tok GQoS
32585. Adresa dosud nebyla asociována s koncovým bodem přenosu.
32586. Klient přidává hlavičky ověření k požadavku HTTP: RequestHandle=%1, Scheme=%3, IsProxy=%4.
32587. Proměnná X používá nepodporovaný typ Název typu. Typy odkazu nejsou pro proměnné podporovány.
32588. Operaci Parse lze volat pouze jednou.
32589. Požadovaná úloha nebyla nalezena.
32590. Index uzlu NUMA (Non-uniform Memory Access) se neshoduje s platným indexem v systému topologie NUMA.
32591. Pokus o připojení neodpovídá žádné zásadě požadavku na připojení.
32592. Ze serveru nejsou přijímány pakety. Pakety mohou být blokovány filtrovacím zařízením, například síťovou bránou firewall.
32593. Seznam serverů služby Finger dostupných klientovi
32594. Vytvářet podprocesy procesu
32595. Zobrazený text s pokyny
32596. Velikost souboru: %1!d! kB
32597. Datový proud popisovačů zabezpečení není čitelný.
32598. Systém Windows nemůže vytvořit nová oprávnění pro adresář objektu zásad skupiny <%1>. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%2)
32599. Chybí příkaz case pro ImplicitPropertyType.
32600. Na serveru došlo k výjimce.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions