English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30201. ---> Vytváření kořenové složky instalace služby pro nasazení systému Windows v umístění %1
30202. Pro %1!ws! byl nalezena více než jedna karta smart card.
30203. Nelze nalézt očekávaný objekt serveru pro tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
30204. Instalace produktu [ProductName] byla úspěšně dokončena.
30205. Nejméně jeden parametr kontextu je neplatný.
30206. Stav kořenového oboru názvů nelze změnit; bude zachován předchozí stav.
30207. Během použití kanálu kontextu při povolené správě kontextu nelze ve zprávě určit vlastnost ContextMessageProperty. Přesvědčte se, zda zpráva nemá vlastnost ContextMessageProperty, nebo zakažte správu kontextu nastavením vlastnosti kanálu IContextManager.Enabled na hodnotu false.
30208. Provizorní přidružení zabezpečení bylo odstraněno.
30209. Neplatný znak escape
30210. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost Selectable položky nabídky v případě vázání dat
30211. Tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze odebrat.
30212. Došlo k pokusu vytvořit ve sběrači více objektů plug-in, než je povoleno. Před přidáním tohoto objektu plug-in odeberte jiný.
30213. Neexistuje žádný katalog.
30214. Zdroj replikace byl znovu nainstalován.
30215. Stav na informační úrovni znamená, že zadaný transakční stav podstromu neexistoval a musel být vytvořen.
30216. Tento uzel byl úspěšně odebrán z clusteru.
30217. Vyhledávací služba systému Windows odebrala index %1.
30218. Proběhl pokus spustit nového správce relací nebo přihlašovací relaci LSA s ID, které už je používáno.
30219. Propojení serveru s obsahem %1 (%2) se serverem s obsahem %3 se nezdařilo.
30220. Iniciátoru se nezdařilo přidělit značku pro zpracování požadavku, což vedlo k chybě vstupu nebo výstupu.
30221. Tato operace není povolená u neplatného disku.
30222. Agent stavu systému (System Health Agent) %1 se pokusil o inicializaci, ale pokus se nezdařil, protože agent již byl inicializován.
30223. Název hledaného fondu aplikací
30224. Abstraktní základní třída všech tříd poznámek grafu
30225. Tato operace nebo kombinace parametrů je neplatná.
30226. Není k dispozici dostatek vyrovnávací paměti pro odeslání zprávy.
30227. Pracovní proces s ID procesu %1, který obsluhuje fond aplikací %2, požadoval recyklaci, protože bylo dosaženo jeho plánovaného času recyklace.
30228. Je nutné vyčistit jednotku %1 v knihovně %2.
30229. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Prostředek nelze nastavit do režimu online, protože nelze načíst vlastnost %2. Chyba: %3
30230. Provádí se inicializace stavu instance služby za účelem zjišťování předchozích instancí služby.
30231. Pracovní adresář %1!ls! není platný.
30232. Spojení s vyhledávací službou ve vzdáleném počítači nebylo vytvořeno. Zkontrolujte spojení se vzdáleným počítačem. Podle potřeby zastavte a restartujte vyhledávací službu ve vzdáleném počítači.
30233. Kolekce X je součástí instance EndpointDiscoveryMetadata, která byla publikována. Obsah publikovaných metadat EndpointDiscoveryMetadata nelze upravit.
30234. Stav odpovědi je roven 304, ale položka mezipaměti neexistuje.
30235. Možnosti pro dodavatele klientů systému Windows 98
30236. Velikost sledovacího záznamu X překročila maximum povolené relací ETW pro poskytovatele Y.
30237. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token odkazoval na důvěryhodný certifikát X509 s platným řetězem certifikátů, ale pomocí veřejného klíče daného certifikátu nelze ověřit příslušný podpis. Token byl pravděpodobně úmyslně poškozen. Pole identifikátoru klíče obsahuje kryptografický otisk daného certifikátu.
30238. Zadaný zálohovací sklad neobsahuje všechny nezbytné svazky.
30239. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat certifikát certifikační autority (%1). %2
30240. Kolekce DisplayModes ve třídě ToolZone je určena jen pro čtení.
30241. Správce oken plochy nebyl spuštěn, protože uživatel výslovně požadoval, aby se kompozice plochy neprováděla.
30242. Žádné chyby.
30243. CHYBA: Došlo k pokusu o upgrade schématu, jehož verze je nižší než 10. Tato konfigurace není podporována. Řadiče domén v této rozlehlé síti nelze upgradovat. Odstraňte instalaci ze všech řadičů domén v rozlehlé síti.
30244. Metoda Update vyžaduje objekt připojení. Vlastnost Connection nebyla inicializována.
30245. %1 bitů v každé položce tabulky FAT.
30246. Skupina prostředků %1 byla aktualizována.
30247. %1 není platný název nebo název typu.
30248. Nelze získat nebo nastavit časovou informaci u objektu, který používá formát času TIME_FORMAT_NONE.
30249. Nyní jsou podporovány pouze protokoly HTTP verze 1.0 a 1.1.
30250. Při čtení datového souboru pro zónu DNS došlo k chybě.
30251. Neutrální jazyk (neutrální země)
30252. Nezdařilo se přidání duplicitního prvku kolekce %1.
30253. Prostředek tunelového propojení IPv6
30254. Chyba vzorce – Chybí parametr Period.
30255. Příjemce výstrahy není platný.
30256. Vypršel časový limit. Časový limit vypršel před získáním připojení od fondu. Pravděpodobným důvodem je využití všech připojení fondu a dosažení maximální velikosti fondu.
30257. Zadaná rozteč je neplatná.
30258. Úloha testování souboru NotifyUILanguage callback dll
30259. Transakce byla přerušena.
30260. Disk nelze přepnout do režimu offline.
30261. Seznam režimů v elementu xsl:template nemůže obsahovat duplicitní položky (X).
30262. Služba WS-Management nepodporuje konfiguraci parametru MaxItems.
30263. Nelze přidělit %1!d! bajtů.
30264. Při přidání hodnoty do slovníku typu Název typu byla vyvolána výjimka.
30265. Oprávnění Měnit prostředí hardwaru
30266. Služba NAT (Network Address Translator) nemohla načíst překládací modul režimu jádra. Uvedený údaj je kód chyby.
30267. Pověření SSL pro adresu IP a port %3 byla úspěšně vytvořena
30268. ID třídy DHCP . . . . . . . . . . : %1
30269. Zadaná složka neobsahuje software ovladače pro vaše zařízení. Vyberte složku obsahující software ovladače a akci opakujte.
30270. Hodnotu nelze nastavit, protože objekt již byl odstraněn nebo nebyl správně inicializován. Ověřte, zda je odkaz na objekt stále platný, zvětšete registr nebo znovu vytvořte konfiguraci katalogu.
30271. %2 : Došlo ke konfliktu vstupně výstupního portu nebo kanálu DMA.
30272. Neočekávané načtení satelitního sestavení. Satelitní sestavení by nemělo obsahovat žádný kód. Název souboru: X
30273. Tiskárnu %1 nelze nastavit jako výchozí.
30274. Systém aktualizoval národní prostředí %1 příznakem %2. Číslo procesu %3 (%4). Návratový kód je %5.
30275. Pokud se rozhodnete u svého videa zachovat prokládání, rozměr končícího videa se musí shodovat s rozměrem začínajícího videa.
30276. Písmo textu položky legendy
30277. Server narazil na vnitřní chybu. Další informace zobrazíte, pokud vypnete nastavení customErrors v souboru .config na serveru.
30278. Server WINS nemohl aktualizovat tabulku mapování ID vlastníků na adresy v databázi. To znamená, že tabulka v paměti, která je namapována k tabulce v databázi, není s tabulkou v databázi synchronizována. V protokolu aplikací zkontrolujte součást Exchange (ESENT). Pravděpodobně bude nutné databázi WINS obnovit.
30279. Zkopírován následující soubor ze záložních souborů: %2
30280. Při zpracování došlo k chybě: %1.
30281. Autorita důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nemůže pro obsah povolit požadovanou akci, protože jedna nebo více součástí nejsou správně podepsané.
30282. Alespoň jedno rozhraní musí být označeno jako zařazené do fronty, aby bylo možné vytvořit instanci součásti zařazené do fronty pomocí procesu moniker fronta.
30283. Dosáhli jste maximálního povoleného limitu pro zpracování podmíněných událostí. Odstraňte některé události nebo stavy a opakujte akci.
30284. Neplatný typ objektu zapisovače. Objekt nemůže být typu Stream, TextWriter, XmlWriter ani String (název souboru).
30285. Neznámá hodnota WindowVisualState
30286. Atribut %1 není v tomto kontextu podporován.
30287. CoID=%1: V modulu protokolu PPP (Point to Point) došlo na portu %2 (uživatelské jméno: %3) k následující chybě: %4.
30288. Důvod, proč podproces čeká (pokud čeká).
30289. Oprava chyb v zrcadlovém obraze hlavní tabulky souborů (MFT).
30290. Vrácená akce PersistableIdleAction je mimo rozsah. Akce musí být nastavena na hodnoty None, Unload nebo Persist.
30291. GET STATUS -- Zobrazí stav aktuálně spuštěné úlohy.
30292. Operace vytvoření úložiště se nezdařila.
30293. Neplatná skupina agenta
30294. Pro tento server je požadovaná bezpečnější ověřovací metoda.
30295. Chybová zpráva: %1 se zobrazila uživateli.
30296. Hodnota výčtu X, Y, není podporována zprostředkovatelem dat .Net Framework Odbc.
30297. Chyba kompilace schématu: Požadovaná databáze (%1) nebyla nalezena. Došlo k vnitřní chybě NEBO tento soubor DLL nebyl správně nastaven jako produkt služby IIS, pokud neexistuje schéma pro tuto službu IIS.%2%3%4%5
30298. Vzdálené soubory %1
30299. Vypnutí systému nelze inicializovat, protože k počítači jsou přihlášeni jiní uživatelé.
30300. Hodnota %2 parametru %3 je neplatná.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions