English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10501. Vytváření stínové kopie bylo úspěšně zrušeno.
10502. Ovládací prvek DynamicEntity X musí existovat v ovládacím prvku dat, který je svázán se zdrojem dat podporujícím dynamická data.
10503. Třída UriTemplate obsahuje hodnotu literálu pro klíč dotazu X, ale daný klíč je také obsažen v kolekci NameValueCollection. Buď odeberte klíč z kolekce NameValueCollection, nebo upravte třídu UriTemplate tak, aby neobsahovala literál dotazu pro daný klíč.
10504. Adresa URL, na kterou se odkazuje hypertextový odkaz
10505. Chybné atributy typu. Typ nemůže být současně abstraktní i finální.
10506. Uživatel zrušil instalaci.
10507. Jeden z disků určených pro vyloučení nebyl nalezen.
10508. Dotaz vyhledal několik odpovídajících položek, ale není možné sestavit celou sadu výsledků.
10509. Program Windows Media Player nemůže odstranit soubor ze zařízení.
10510. Funkci WebConfigurationManager::GetSection(sectionName, cesta) lze volat pouze v rámci webové aplikace.
10511. %1 (%2) %3Končí zálohování souboru %4. Nebyla načtena všechna data (bylo načteno %5 bajtů z celkového počtu %6 bajtů).
10512. Příkaz nástroje DfsUtil byl úspěšně dokončen.
10513. Nebyla nalezena žádná funkce nazvaná 'Edm.X' se zadanými typy argumentu.
10514. Tento výsledek se vrací, pokud jsou hodnoty času zadané při vytváření pozvání nebo pověření nesprávné.
10515. Nastavení základu názvů DNS počítačů na %1
10516. Asynchronní ISDN V.110
10517. Určená stínová kopie nebyla nalezena.
10518. Třída CryptoConfig nemůže přidat mapování pro hodnotu null nebo prázdný název.
10519. Chybí povinný parametr %1.
10520. Tento počítač je řadičem domény, a nemůže být proto odpojen od domény.
10521. Skupinu prostředků %1 nebylo možné aktualizovat. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste správně konfigurovali nastavení skupiny prostředků a nastavili správnou hodnotu a oprávnění pro soubor RAP.xml a klíč registru RAPStore.
10522. Pokud běží služba Netlogon, není tato operace přípustná.
10523. Přidat kontext
10524. Text na tlačítku pro přechod na první stránku
10525. Algoritmus klíče certifikátu není podporován.
10526. MSB6009: Probíhá vynucení opětovného sestavení všech zdrojových souborů z důvodu neplatného obsahu X.
10527. Není navázáno datové připojení.
10528. Číslo verze vrácené serverem iSNS není kompatibilní s touto verzí klienta serveru iSNS.
10529. Uvedené rozhraní API řízení front zpráv vrátilo neočekávanou chybu. Text přidružené chybové zprávy nelze načíst. Hodnoty vrácené rozhraním API řízení front zpráv jsou definovány v oddíle Platform SDK file MQ.H.%1
10530. Uvnitř hranatých závorek ([]) byl nalezen nesprávný počet indexů. Očekávaný počet indexů: X
10531. Neplatná možnost %1!c!, chybí požadovaný parametr
10532. Vyžadován restart počítače: Počítač bude za %1 min. restartován za účele dokončení instalace následujících aktualizací: %2
10533. Zadaný formát pixelu je neplatný.
10534. Při pokusu o odebrání tiskárny z adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné odstranit tiskovou frontu %1 z kontejneru %2. Chyba: %3
10535. TUN - Upřednostnit režim tunelového propojení %1!-10.10s!
10536. Nástroj pro volbu operačního systému není na serveru služby pro nasazení systému Windows podporován, protože je spuštěn v nativním režimu.
10537. Otevírání popisovače tiskárny
10538. Je-li uveden odkaz {ref = %1}, mohou být v elementu uvedeny pouze atributy minOccurs, maxOccurs, id a annotation.
10539. Cesta k souboru protokolu prostředku clusteru DTC byla původně konfigurována v: %1. Probíhá pokus o změnu na: %2. To označuje změnu cesty prostředku závislého disku clusteru DTC, což není podporováno. Vrácený kód chyby: %3
10540. Nastavení zásad skupiny bylo pro počítač úspěšně zpracováno. Od posledního úspěšného zpracování zásad skupiny nebyly zjištěny žádné změny.
10541. Službě WAS (WINDOWS PROCESS ACTIVATION SERVICE) se nepodařilo vytvořit konfigurační soubor fondu aplikací pro fond aplikací %1. Typ chyby: %2 Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda je soubor applicationhost.config správný a znovu potvrďte naposledy provedené změny konfigurace. Datové pole obsahuje číslo chyby.
10542. Nebylo možné spustit službu Internet Connection Sharing (Sdílení připojení k Internetu), protože překládací modul režimu jádra ovládá jiný proces.
10543. Zadaný název objektu překračuje maximální délku, která je obvykle 2047 znaků. Použijte kratší název.
10544. MSB3662: Úloze nebyl předán žádný vstupní soubor. Akce bude ukončena.
10545. V konfiguraci výstupního datového proudu nejsou nastaveni posluchači.
10546. Přístupová metoda vlastnosti X pro objekt Název objektu vyvolala výjimku: Y.
10547. Hodnota Y není platnou hodnotou pro argument X.
10548. Režim KEYS je zapnut.
10549. Aktivitu kompenzace X s nenastaveným argumentem InArgument cíle lze použít pouze v kontextu obslužné rutiny Compensation, Confirmation nebo Cancellation.
10550. Heslo bylo naposledy nastaveno
10551. nemá veřejný konstruktor.
10552. Program Infrastruktura diagnostiky právě provedl přidělení haldy.
10553. Požadovaný sloupec je platný, ale nelze jej načíst. Příčinou může být skutečnost, že se dopředný kurzor pokouší přesunout v řádku zpět.
10554. Opraven seznam řízení přístupu (ACL) pro následující soubor: %2
10555. V podsystému protokolu Kerberos došlo k chybě. Protokol požadoval službu pro uživatele v řadiči domény, který neposkytuje služby pro uživatele.
10556. Ukotvení názvu. Aby tato vlastnost fungovala, musí být pozice názvu Position nastavena na možnost Auto.
10557. Zadejte heslo pro %1!S!:
10558. Typ tlačítka pro krok dokončení
10559. CoID=%1: Platnost účtu uživatele %2\%3 připojeného k portu %4 vypršela. Linka byla odpojena.
10560. Upozornění: %1.
10561. Neplatný název hlavičky
10562. Nebyl nalezen uzel mapy webu s adresou URL X.
10563. Zrušení odkazu na pracovní soubor se nezdařilo.
10564. Chyba kompilace schématu: Neznámý datový typ (%1). Platné datové typy jsou uvedeny ve schématu.%2%3%4%5
10565. Pro vzorec X byla zadána neplatná hodnota Period. Zvyšte počet datových bodů nebo snižte hodnotu Period.
10566. Uživatel momentálně nemá oprávnění k přihlášení.
10567. Na tomto síťovém připojení jsou otevřené soubory nebo nevyřízené požadavky.
10568. Zadaná jmenovka disku je delší, než dovoluje cílový systém souborů.
10569. Chyba kontrolního výrazu: X
10570. Službě Active Directory Domain Services se nepodařilo přesunout výchozí schéma do %1.
10571. Velikost virtuálního pevného disku není platná.
10572. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: V síti byl zjištěn nepodporovaný starší hostitel %3. Verze operačního systému u tohoto hostitele již není v konfiguraci smíšeného clusteru podporována. Cluster zůstane ve stavu sbližování, dokud nedojde k odebrání všech neschválených hostitelů. Odeberte neschválené hostitele z clusteru.
10573. Směrovací služba vytváří klienta pro koncový bod: X.
10574. Informace o prostředku koordinátoru MSDTC nebyly v registru sdíleného clusteru správně nakonfigurovány. Specifikace chyby: %1
10575. Hostitel tisku se ukončuje v důsledku chyby signalizace serveru proxy modelu COM v zařazovací službě. Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
10576. (GMT+05:00) Jekatěrinburg
10577. Typ určený v konfigurační vlastnosti inherits musí dědit z typu System.Web.Profile.HttpProfileBase.
10578. Graf trasování obslužné rutiny žádosti o webovou stránku
10579. Nelze nastavit vlastnost Název vlastnosti určenou pouze pro čtení.
10580. Adaptér %2: Spojení adaptéru je funkční: plný duplex, 100 Mb/s
10581. Popisovač se zadaným názvem neexistuje.
10582. Protokol IPBOOTP zahodil paket přijatý v místním rozhraní s adresou IP %1. Paket obsahoval počet směrování %2, což překračuje maximální hodnotu povolenou v paketech přijatých pro toto rozhraní. Pole s počtem směrování v paketu DHCP REQUEST označuje, kolikrát byl paket předán z jednoho přenosového agenta na jiný.
10583. Formát dokumentu LDML je neplatný.
10584. Propagated method
10585. Tato metoda Setter není určena k použití přímo z vašeho kódu. Nevolejte tuto metodu Setter.
10586. Neznámá úroveň revize.
10587. Zprostředkovatel kryptografických služeb není znám.
10588. Posun a délka byly větší než velikost SafeBuffer.
10589. Příkaz nebyl připraven.
10590. Chyba kompilace schématu: Bylo definováno příliš mnoho tříd nebo vlastností.%1%2%3%4%5
10591. Bylo by přidáno %1 kB volného místa na disku.
10592. Chybná verze poskytovatele.
10593. Uchování potvrzení nebo přerušení není podporováno.
10594. Při načítání stavu sady byla vrácena chyba. Kód chyby: %1
10595. Operace není povolena na objektech typu Název typu. Použijte pouze objekty typu Název typu.
10596. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (hry Commonwealth Games)
10597. Oprava atributů souboru pro záznam souboru 0x%1
10598. Nelze provést analýzu názvu zásady.
10599. Datová řada s názvem X nebyla v kolekci řad nalezena.
10600. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v RtlStringCbPrintf

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions