English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31701. Nelze provést požadovanou akci, protože v počítači došlo k problému se součástmi DRM (Správa digitálních práv) služby Windows Media.
31702. Spuštění podprocesu se nezdařilo.
31703. Hodnotu registru nelze číst, protože konfigurace je neplatná. Vytvořte znovu konfiguraci indexu obsahu tak, že jej odeberete.
31704. Do indexu %2 souboru %1 se vkládá položka s ID %3.
31705. Zpracovávání zpožděných odkazů DN bylo dokončeno.
31706. Neplatné omezení: Hodnota %2 pro %1 nemůže být větší než %3 základního typu.
31707. Přihlašovací relace není v konzistentním stavu s požadovanou operací.
31708. Hlavička Vary položky mezipaměti je prázdná.
31709. Zadaný prvek nelze přidat.
31710. Argument uvedený pro objekt RuntimeArgument X nelze vázat kvůli neshodě směrování. Objekt RuntimeArgument deklaruje směr Y a argument má směr Z.
31711. Vlastnost nastavení Název vlastnosti je určena jen pro čtení.
31712. Operace se nezdařila, protože dosud nebyl iniciován modul.
31713. Osa Y (hodnoty)
31714. Přenést historii čísel SID
31715. Seznam řízení přístupu (ACL) pro následující soubor pravděpodobně zabránil spuštění systému Windows: %1.
31716. Sledování standardního portu tiskárny TCP/IP (TCPMon.dll) má při tisku nedostatek místa na disku. Uvolněte místo na svazku, kde je umístěna složka zařazovací služby.
31717. Získá nebo nastaví minimální výšku datových bodů v relativních souřadnicích. Pomocí tohoto atributu lze vytvořit velmi malé viditelné segmenty pyramidového diagramu.
31718. Neznámá možnost %1
31719. Tato událost je vyvolána po úspěšném zastavení služby.
31720. Globální katalogový server není na nejbližším serveru.
31721. Od uživatele %1 byl přijat příkaz k ukončení Internetové informační služby. V protokolu je zaznamenán kód stavu.
31722. Zrychlené formátování na kapacitu %1,%2 MB
31723. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože disk, ke kterému je logická jednotka (LUN) přidružena, neobsahuje žádná média.
31724. Pseudojazyk (pseudozrcadlový)
31725. Vytvoří novou zálohu konfigurace obsahující aktuální stav systému.
31726. Systém Windows nemůže kontrolovat disku CD-ROM a DVD-ROM.
31727. Selhalo připojení k serveru brány.
31728. Klíčové slovo X nesmí být zadáno v argumentu connectionString pro metodu ChangePassword.
31729. Při spuštění metody Abandon v kontextu X došlo k výjimce Y.
31730. Je aktivována před vytvořením nového připojení.
31731. Správce připojení koordinátoru MS DTC nemůže použít vzdálené volání procedury k registraci, která je nutná k použití protokolu TCP/IP nebo UDP/IP. Vzdálené volání procedury musí být správně nakonfigurováno. Specifikace chyby:%1
31732. Název třídy je používán chybně nebo neznámým způsobem.
31733. Síťové rozhraní nemůže tento požadavek zpracovat, protože je resetován.
31734. DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
31735. Pokus o přejmenování počítače se nezdařil s chybou %1!d!.
31736. Přímo přiřaditelné opravy musí mít pouze jeden název.
31737. Primární přípona DNS. . . . . . . : %1
31738. Na serveru RPC došlo k přetečení v pohyblivé čárce.
31739. Workflows Suspended/sec
31740. CHYBA: Otevření připojení k %1 se nezdařilo.
31741. Metoda pořadí je neplatná.
31742. Paket je neprůhledný, a proto požadované informace nelze vrátit.
31743. Velikost intervalu pruhu nebo čáry
31744. Nelze použít server stavu relace, protože v této verzi technologie ASP.NET je vyžadován server stavu relace verze 2.0 nebo pozdější.
31745. Správce %1 inicializoval funkci Odstranit vlastníka partnerského serveru WINS %2.
31746. Do následujícího textového editoru můžete zadat statický text a libovolný počet klíčových slov. Klíčové slovo je speciálně naformátovaná sekvence znaků, která je nahrazena přidruženou hodnotou řady grafu nebo vypočtenou hodnotou. Zalomení řádků lze v editoru vkládat stisknutím klávesy Enter.
31747. Aktivita Send je konfigurována pomocí operace žádosti a odpovědi X, se kterou však není párována žádná aktivita ReceiveReply. Proveďte párování příkazu Send s aktivitou ReceiveReply a vytvořte jejich korelaci pomocí rutiny CorrelationHandle.
31748. Musí být buď zadáno pořadí řazení i řadová číslovka, nebo nesmí být zadána ani jedna z těchto hodnot (SortOrder.Unspecified a -1). Zadané hodnoty jsou: pořadí = X, řadová číslovka = Y.
31749. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy uživatelem %2. Zásada přidělení prostředků: %1 Uživatel: %2
31750. Server DNS nalezl název domény %1 překračující maximální délku. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento název ignorovat, doporučujeme opravit daný název nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
31751. res_mkquery() failed
31752. Pro zprostředkovatele šifrování musí uveden atribut type.
31753. Požadavek na změnu oznámení se dokončuje a do vyrovnávací paměti volajícího se nevrací žádná informace. Volající nyní potřebuje provést výčet souborů a zjistit tak změny.
31754. Ověřování na vzdálené straně se nezdařilo (datový proud bude pravděpodobně stále k dispozici pro další pokusy o ověření).
31755. Neplatná cesta
31756. TrackRecord = FaultPropagationRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, FaultSourceActivityName=A, FaultSourceActivityId=B, FaultSourceActivityInstanceId=C, FaultSourceActivityTypeName=D, FaultHandlerActivityName=E, FaultHandlerActivityId = F, FaultHandlerActivityInstanceId =G, FaultHandlerActivityTypeName=H, Fault=I, IsFaultSource=J, Annotations=K, ProfileName = L
31757. Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nemůže pokračovat. Doménová struktura není připravena na instalaci aktuální verze systému Windows Server. Pomocí nástroje Adprep připravte doménovou strukturu i doménu. Další informace o používání příkazu Adprep získáte v nápovědě ke službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
31758. Zařazování do kategorií nelze provést, protože nejsou k dispozici servery GC.
31759. Spouštění funkce %1
31760. Vlastnost DisplayIndex je již použita u jiného sloupce. Vlastnost DisplayIndex by měla být u sloupců jedinečná.
31761. Klíč prostředku nemůže být prázdný.
31762. Informace o typu parametru byly potlačeny volajícím.
31763. Nepodařilo se sestavit řetěz certifikátů certifikační autority %3 pro %1. %2.
31764. RM Logging Enabled
31765. Tento soubor již obsahuje metadata transakce a nelze jej proto nahradit.
31766. Při zápisu do serverové strany instalačního kanálu došlo k chybě.
31767. Uživatelská metoda operátoru Název metody pro operátor X musí mít totožné typy parametrů a vrácené hodnoty.
31768. Třída CharacterMetrics není platná. Hodnota vertikálního posunu (definovaná jako součet hodnot BlackBoxHeight, TopSideBearing a BottomSideBearing) nemůže být záporná.
31769. Probíhá přenos rolí hlavního operačního serveru domény v místním řadiči domény služby Active Directory do jiného řadiče domény v doménové struktuře...
31770. Stav protokolu HTTP 500: Neočekávaná podmínka brání serveru ve splnění požadavku.
31771. Propagated property
31772. Fronta zpráv VID je plná a nemůže přijímat nové zprávy. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
31773. Identita obsahuje dvě definice stejného atributu.
31774. Tento soubor neobsahuje práva pro zápis. Pokud jste tento soubor získali z obchodu online, požádejte v obchodu online o práva pro zápis.
31775. Kořenový prvek Visual třídy VisualTarget nemůže mít nadřazený prvek.
31776. Je-li vlastnost souboru určena pomocí virtuální cesty, nelze v době návrhu použít prvek XmlDataSource X.
31777. Unární operátory je nutné volat s jedním argumentem.
31778. Nezdařilo se získat informace o zabezpečení ze serveru Microsoft(R) Windows(R) SharePoint(TM) Services. Ověřte, zda je nainstalována sada Office XP SP1.
31779. %1 (%2) %3Defragmentace online databáze %4 byla přerušena a ukončena. Při příštím spuštění defragmentace online této databáze bude proces pokračovat od bodu přerušení.
31780. Jsou očekávány argumenty (X) určené metodě Název metody.Y.
31781. Objekt DSA byl úspěšně odstraněn: %1
31782. Filtrování tohoto souboru bylo ukončeno, protože soubor dosáhl maximálního limitu pro výstup filtru. Ověřte, zda filtr negeneruje velké objemy dat ve vztahu k velikosti dokumentu.
31783. Server DNS nemohl otevřít soubor %1 pro zápis. Pravděpodobně jde o soubor zóny, který je již otevřený. Zavřete soubor zóny a inicializujte zápis zóny znovu.
31784. Třída DataGridColumn s hlavičkou X již existuje v kolekci Columns třídy DataGrid. Třídy DataGrids nemohou sdílet sloupce a nemohou obsahovat duplicitní instance sloupců.
31785. Režim prevence před útoky s cílem způsobit odmítnutí služby (DoS) protokolu IKE byl zastaven.
31786. Počet vazeb nemůže být menší než 1.
31787. Styl setrvání ukazatele myši použitý pro příkazy v rozbalené nabídce
31788. Bajtové pole pro identifikátor GUID musí být přesně X bajtů dlouhé.
31789. Služba Telefonní subsystém nebyla inicializována.
31790. Argument RuntimeArgument s názvem Result poskytnutý autorem aktivity musí být vázán na argument vrácený vlastností Result aktivity.
31791. , nscount = %!d!
31792. Spuštění služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo z důvodu problému v určení sekvence protokolu RPC. Kód chyby byl %1.
31793. Zadaný název relace je neplatný.
31794. Nelze vytvořit ani odstranit kategorii Performance X, protože byl odepřen přístup.
31795. Adresa místního adaptéru Bluetooth není platná.
31796. Ve správci fronty Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) došlo k chybě.
31797. Příkaz tiskárny není platný.
31798. Objekt je statický, operace není dovolena.
31799. MaterialGroup nemůže být interaktivní materiál (vlastnost IsVisualHostMaterial má hodnotu true).
31800. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na další krok

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions