English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26501. Byl překročen limit relací síťového systému BIOS.
26502. Pro Služby vzdáleného přístupu nelze přiřadit paměť v administrátorském podpůrném procesu.
26503. Ovladači se nepodařilo vytvořit požadovaný objekt zařízení.
26504. Certifikát serveru pro instanci %1 nelze načíst, protože nebyl nalezen v oblasti certifikátů. Došlo k chybě %2. Protokol TLS bude pro tento virtuální server zakázán.
26505. Nečitelná verze obnovených dat
26506. Název hledaného modulu (stejný jako identifikátor)
26507. Je vyžadováno nové heslo.
26508. GUID : %1
26509. Konfigurace byla dokončena. V počítači je nainstalována také Clusterová služba, což může bránit správnému fungování obou služeb.
26510. , trida %1
26511. Pole X.Y není definováno pro typ Název typu.
26512. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) odmítá žádost s ID korelace %1 v umístění %2 (objekt zabezpečení: %3) (chyba: %4). Žádost se týkala ověřeného certifikátu, ale tato autorita pro registraci stavu je konfigurována pouze ke schválení anonymních certifikátů stavu. Ověřte konfiguraci autority pro registraci stavu nebo požádejte správce o další informace.
26513. Rozložení disku obsahuje oddíly bez zarovnání cylindru.
26514. Klient s ID adaptéru %1 nebyl spuštěn kvůli nedostatku prostředků.
26515. Nástroj BitLocker Drive Encryption zjistil, že v počítači je vloženo spouštěcí médium (disk CD, disk DVD nebo zařízení USB). Vyjměte médium a restartujte počítač.
26516. Služba DHCPv6 je autorizována v doméně adresářové služby %2 (adresa IP serveru: %1).
26517. Nelze se připojit ke službě MS DTC.
26518. Server RPC nezná tuto přenosovou syntaxi.
26519. Objekt zabezpečení %1 se nachází v seznamu zakázaných řadiče domény určeného jen pro čtení.
26520. Nelze spustit prostředí Windows PowerShell. Není nainstalovaná verze prostředí Windows PowerShell kompatibilní s %1!ls!.
26521. Zadaný profil hardwaru neexistuje.
26522. Dva objekty SendReply se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé typy ValueType.
26523. Systém nemůže přijmout zadaný čas.
26524. Nelze analyzovat cestu čítače. Zkontrolujte formát a syntaxi určené cesty.
26525. Výzva ke změně zásad je X.
26526. Je aktivována po sbalení prvku TreeNode.
26527. Součást Registrar odkazovaná v tomto souboru není k dispozici.
26528. Faxová zpráva nebude archivována, protože nelze vytvořit soubor ve složce archivu. Ověřte, zda složka archivu existuje a zda účet síťové služby, pod kterým je spuštěna služba Fax, má oprávnění k zápisu do této složky. Kód chyby: %1 Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
26529. Index sběrače byl přerušen.%1
26530. Uložená procedura vrátila neznámý výsledek zpracování: X.
26531. Přenesené role hlavního operačního serveru ve vlastnictví tohoto serveru v oddílu %1 na server %2.
26532. Oddíly CDATA nejsou v definici DTD povoleny.
26533. Element stylesheet nemůže být elementem rozšíření.
26534. Neshoda mezi polem označení sektoru diskety a adresou stopy disketového řadiče.
26535. Tato hlavička musí být upravena pomocí vhodné vlastnosti.
26536. Dodaná data jsou chybného typu.
26537. Typ argumentu nemůže být NULL.
26538. Zadaný adresář je umístěn na vyměnitelném médiu.
26539. S nezaregistrovaným prvkem informací o zařízení nelze provést operaci.
26540. Služba zotavení systému souborů nemůže otevřít soubor %1. Přerušenou šifrovací či dešifrovací operaci nelze obnovit.
26541. Dotaz DNS na název hostitele %2 se nezdařil: Handle=%3 Error=%4
26542. %1!wS!, kořenový adresář s neshodným komentářem
26543. Součást systému Windows %1 byla úspěšně odinstalována. (Příkazový řádek: %2)
26544. Ve značce Y musí být uveden atribut X nebo Y.
26545. Systémová chyba.
26546. Operace není k dispozici
26547. Vlastnost Název vlastnosti není zprostředkovatelem členství služby Active Directory podporována.
26548. Program Windows Media Player nemůže přehrát chráněný soubor. Přehrávač rozpoznal, že připojení k hardwaru pravděpodobně není zabezpečené.
26549. Neplatný parametr: Za možností -j musí být uvedeno umístění souboru protokolu.
26550. Klíč [2] není platný. Přesvědčte se, zda jste zadali správný klíč.
26551. Určený BitmapEncoder nepodporuje globální miniatury.
26552. Při otevírání protokolu událostí %1 došlo k chybě. Protokol nebude zpracován. Návratový kód procedury OpenEventLog je %2.
26553. Služba iniciátoru iSCSI není v seznamu ověřených aplikací brány firewall systému Windows nebo není nyní povolena. Je možné, že služba iniciátoru iSCSI nebude moci udržovat registraci na serveru iSNS nebo přijímat oznámení o změnách v databázi serveru iSNS.
26554. Protokol IPRIPv2 nemohl naplánovat provedení úkolu. Příčinou může být chyba při přidělování paměti. Uvedený údaj je kód chyby.
26555. Chyba vstupně-výstupní operace během formátování
26556. Přidat novou aplikaci
26557. Procesor zabezpečení oznámil, že důvěryhodné úložiště dat bylo znovu vytvořeno.
26558. -> Konfigurace použité bitové kopie ve složce %1
26559. Typ Název typu není platným typem sady nástrojů. Důvod: X
26560. Bylo zadáno neplatné uživatelské jméno.
26561. Zprostředkovatel nepodporuje zadaný strom příkazů. K vytvoření definice z tohoto stromu příkazů by měl být použit zprostředkovatel EntityClient.
26562. Microsoft-Windows-Winsock Network Event
26563. Průvodce nenačetl operační atributy ze vzdáleného řadiče domény služby Active Directory %1 pomocí protokolu LDAP.
26564. Oprávnění %1 přidáno
26565. Vstupní název není úplný.
26566. DfsUtil: Je kontaktován registr %1!wS! za účelem odebrání položky %2!wS!.
26567. Probíhá pokus o obnovení uzlu %1 do stavu vypojení z clusteru.
26568. Datový proud gzip nemůže obsahovat více než 4 GB dat.
26569. ID instance poskytnuté hostitelem pracovního postupu X neodpovídá ID uloženému v serializované instanci Y. Hostitel nemůže provést deserializaci instance pomocí jiného ID, než jaké bylo použito při její serializaci.
26570. Došlo k obecné chybě vzdálené komunikace.
26571. Programu Windows Media Player se nezdařilo získat název souboru požadovaného stažení. Požadované stažení bude zrušeno.
26572. Služba správy licencí Terminálové služby byla obnovena.
26573. Nelze určit bitovou verzi, pomocí níž má být načten objekt RegistrationHelperTx. Funkce IsWow64Process vrátila hodnotu X.
26574. Zvolený klientský certifikát bude použit pro transakci SSL: RequestHandle=%1, CertHash=%3.
26575. Počítač je nutné restartovat.
26576. Hodnota X pole Y dat reklamy musí být platný řetězec, který bude analyzován modulem Z.
26577. Objekty Timeline nemohou mít textové objekty jako podřízené prvky.
26578. Nelze načíst název souboru %1 v parametru EventMessageFile. Procedura LoadLibraryEx vrátila hodnotu %2. Depeše nebyla odeslána.
26579. Přidat parametr
26580. Pro aktuální stav adresy není operace dovolena.
26581. Metoda IOPMVideoOutput::Configure nemůže povolit ochranu HDCP protože hardware ochrany HDCP grafického adaptéru již používají jiné fyzické výstupy.
26582. Příkaz nebyl zadán.
26583. Načítání hodnoty se nezdařilo.
26584. Nelze otevřít ovladač směšovače zvuku.
26585. Získá nebo nastaví příznak, který označuje, zda je text poznámky víceřádkový.
26586. Oprava pole Zaznamenané bloky v informačním řídicím bloku (ICB) v bloku %1
26587. Nastaví vlastnost enabledProtocols aplikačního webu s názvem Default Web Site/.
26588. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že vlastnost licence je neplatná.
26589. Položka vytvořila uživatele NULL.
26590. Inicializace se nezdařila.
26591. Služba MS DTC byla spuštěna dříve než clusterová služba v tomto uzlu clusteru. Tato služba bude nyní zastavena. Pokud byla služba MS DTC nakonfigurována tak, aby byla spuštěna v clusteru, prostředek MS DTC bude uveden do stavu online clusterovou službou, jakmile bude spuštěna. Podrobnosti chyby: %1
26592. Službu Active Directory Domain Services nebylo možné vypnout za účelem odebrání.
26593. Nelze serializovat delegáty nad nespravovanými ukazateli na funkce, dynamickými metodami nebo metodami vně sestavení tvůrce příslušného delegáta.
26594. Oznámení pro tento zdroj obsahu nelze vytvořit, protože nelze získat informace o sdílené položce.
26595. Nelze spustit plánovač úloh.
26596. Instalační služba systému Windows zjistila, že podklíč %1 registru v rámci dat konfigurace nebyl správně zabezpečen. Vlastník klíče musí být ve skupině Local System nebo Builtin\Administrators. Existující podklíč a veškerý jeho obsah bude odstraněn.
26597. Kolekce hodnot polí klíčů dat
26598. Objekt NewArrayBounds vyžaduje integrální argumenty.
26599. Protokol mezipaměti odmítl odpověď serveru. Chcete-li povolit automatické opakování požadavku, nastavte vlastnost request.AllowAutoRedirect na hodnotu True.
26600. Soubor File Name zde není platný, protože nezveřejňuje typ.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions