English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24101. Neplatná struktura LINECALLPARAMS
24102. Vnitřní chyba: Transakce již probíhá.
24103. Rušení vazby na server LDAP
24104. Protokolovací služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) neexistuje. Upgrade nelze dokončit.
24105. Neplatné zásady pro autoritu důvěryhodnosti výstupu WMDRM.
24106. Nejméně jedna ze zadaných kolekcí je označena jako úplná s ohledem na přidání.
24107. Vstupně-výstupní operace inicializovaná registrem se nezdařila. Registr nemohl vyprázdnit podregistr (soubor): %3.
24108. Protokol IPRIPv2 obdržel chybu při volání do funkce select(). To může znamenat problémy se sítí. Uvedený údaj je kód chyby.
24109. Nelze se připojit k řadiči domény: %1.
24110. Podle definice DTD nebo schématu není obsah pro element %1 úplný.
24111. Zprostředkovatel členství služby Active Directory nebyl inicializován.
24112. Zpracování souborů k obnovení (může trvat několik minut)...
24113. Vzhledem k tomu, že původní a nový objekt GPO se nacházejí v různých doménách, bude objekt GPO zkopírován (nebo importován) bez zásad zabezpečení protokolu IP [%2].
24114. Tuto metodu nelze volat v průběhu fáze inicializace aplikace před spuštěním.
24115. Zálohování zahájené v: %1 selhalo, protože zálohovací stroj systému Windows nelze kontaktovat. Kód chyby %2.
24116. Fond podprocesů 0x%p byl uvolněn, když podproces do něj odeslal zpětné volání 0x%p(0x%p).
24117. Brána firewall systému Windows byla zastavena.
24118. Požadovaná operace nevyhověla jednomu nebo více omezením souvisejícím s třídou objektu.
24119. Objekt DataTable nepodporuje odvozování schématu z kódu Xml.
24120. Hodnota TimeToUnload musí být větší nebo rovná hodnotě TimeSpan.Zero. Chcete-li tuto funkci zakázat, zadejte hodnotu rovnou TimeSpan.MaxValue.
24121. Požadovaný objekt nemá jedinečný identifikátor a nelze jej načíst.
24122. Velikost sektoru musí být nenulová, mocnina 2 a menší než maximální velikost sektoru.
24123. Hodnota maximálního povoleného počtu připojení k serveru brány TS byla aktualizována.
24124. Cesta ke zdroji nemůže být adresářem.
24125. Datový proud byl vypnut.
24126. Aktualizace hodnoty %1 klíče %2 se nezdařila. První hodnota DWORD v datové části obsahuje kód chyby.
24127. Nelze otevřít nebo získat informace o klíči protokolu PPP nebo o jednom z jeho podklíčů. %1
24128. Formátování použité pro hodnotu svázanou s vlastností ImageUrl obrázku
24129. Byla vytvořena instance typu Název typu. Typu Název typu nelze udělit platnou licenci. Další informace získáte od výrobce dané součásti.
24130. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nevytvořil během zálohování tiskových front cílový soubor %1. Hlášená chyba: %2. Tato situace může nastat, pokud uživatel nemá oprávnění vytvořit soubor v cílovém umístění nebo pokud není k dispozici dostatek místa na disku nebo dostatek systémových prostředků.
24131. Neplatná hodnota pro přiřazení: X
24132.

URL: X


24133. Rerun command
24134. %1 Řadič %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-10.10s! %5!-12.12s! %6!5d! %7!4d!
24135. Protokol IPRIPv2 zjistil novou trasu. Trasa je k síti %1 s dalším směrováním %2.
24136. Zadaná hodnota RegistryKeyPermissionCheck je neplatná.
24137. Služby IPsec byly úspěšně vypnuty. Vypnutí služeb IPsec může počítač vystavit většímu riziku síťového útoku a potenciálnímu bezpečnostnímu ohrožení.
24138. Neznámé protokoly %1!14u!
24139. Byl spuštěn ovladač Microsoft TCP/IP verze 6.
24140. Adaptér sítě FDDI %1:
24141. Nepřípustná operace s nesouborovým úložným prostorem.
24142. Při kontrole souborů a adresářů se vyskytla chyba.
24143. MSB3711: Musí být zadán výstupní soubor OutputFile nebo výstupní adresář OutputDirectory.
24144. Používají se výchozí pověření: RequestHandle=%1, IsProxy=%2.
24145. Převaděč SwitchConverter nelze použít pro obousměrnou vazbu.
24146. Byla zadána neplatná hodnota pro příkaz %1.
24147. Jednotka oddílu byla úspěšně nahrazena.
24148. Odebírání všech rolí hlavního operačního serveru vlastněných místním řadičem domény služby Active Directory...
24149. Došlo k neznámé výjimce.
24150. Prostředek média není spuštěn.
24151. Formát proudu MethodCall nebo MethodReturn je neplatný.
24152. Odkaz nejvyšší úrovně je k dispozici až po vytvoření výčtu odpovědi.
24153. Ve funkci DsUnBind() došlo k chybě. Stav:
24154. Profil nebyl povolen.
24155. Kopírování indexu bylo dokončeno. Index bude nyní šířen.%1
24156. Úhel sklonu musí být v rozmezí od -90 do 90 stupňů.
24157. Typ nesmí být importován z modelu COM.
24158. Levý okraj
24159. Neplatný znak pro číslici v šestnáctkové soustavě
24160. Nelze inicializovat pracovní plochu ESE.
24161. Argument pro metodu GetDayOfWeek musí být celé číslo v rozmezí od 1 do 7.
24162. Access serial port failed.
24163. Cesta nebyla nalezena.
24164. Internal event: Call to index intersection returned %1. The approximate record count in intersect index is %2
24165. Při interakci s objektem COM %1 nastaly potíže. Pravděpodobně byla nainstalována neaktuální verze nebo nebyla součást nainstalována vůbec.
24166. Identifikátor BAML TypeId X není znám.
24167. Zdroj protokolu událostí X nelze odstranit, protože se shoduje s názvem protokolu.
24168. Připojení mezi klientem a serverem vyžaduje alespoň utajení paketu.
24169. Systém Windows nemůže vymazat tento disk.
24170. Přidávání kontrolního bodu %2 šifrovacího klíče pro prostředek %1...
24171. Otevření vnitřní fronty požadované službou aktivačních událostí se nezdařilo (chyba: %1). Účet, pod kterým je služba aktivačních událostí spuštěna, pravděpodobně nemá oprávnění k otevření této fronty, nebo byla fronta odstraněna. Tento problém vyřešíte odinstalováním a novou instalací služby aktivačních událostí. Chyba %1: %2
24172. Zadanou položku není možné v aktuálním seznamu stop nastavit.
24173. Je aktivována při deaktivaci ovládacího prvku zobrazení.
24174. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 neplatný token @ (%1). Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento token ignorovat, doporučujeme opravit daný token nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
24175. Program Windows Media Player nenalezl zadanou cestu. Ověřte správnost zadané cesty. Je-li cesta správná, soubor v určeném umístění neexistuje nebo není dostupný počítač, na němž je cesta umístěna.
24176. Modul TPM v tomto počítači není správně nakonfigurován. Spusťte průvodce inicializací modulu TPM.
24177. Služba BITS odpověděla na dotaz klienta na druhou stranu.
24178. Podmínka pro spuštění nebyla splněna, služba je zaneprázdněna.
24179. Tento popisovač není platný popisovač rozsahu stránky pro VID.
24180. Neplatné nastavení zásad %1; zásada obsahuje chybný typ.
24181. Nebylo možné zrušit zveřejnění sady stínových kopií.
24182. Třída TypeExtension musí mít nastavenu vlastnost TypeName před voláním metody ProvideValue.
24183. Obraz má poškozenou hlavičku metadat.
24184. Je vytvářen nový šifrovaný soubor a je proto nutné zajistit systém souborů EFS.
24185. Vlastnost TargetControl X musí implementovat rozhraní IDataSource.
24186. Počet hodnot má být větší nebo roven X (aktuální počet: Y).
24187. Cíl během fáze vyjednávání neodeslal klíč metody ověřování.
24188. Svazek není zrcadlo.
24189. Šablona certifikátu %1 vyžaduje %2 podpisů, ale bylo jich přijato pouze %3.
24190. Cesta nebo adresa URL hledaného virtuálního adresáře (stejné jako identifikátor)
24191. Během instalace této komponenty do aplikace modelu COM+ byla změněna původní hodnota registru. Pokud máte potíže s aktivací této komponenty, zkontrolujte hodnoty registru.%1
24192. Sada sběračů dat není spuštěna.
24193. Existující transakce X se používá pro operaci Y.
24194. Hostitelský proces UMDF (%1) úspěšně načetl ovladače pro zařízení %2.
24195. Cesta ke kořenovému disku klienta, znaková sada NVT ASCII
24196. %1!21S!%2!21S! %3!5d! %4
24197. Příznak změny zpracování Windows I/O pro bod změny zpracování systému souborů NTFS je neplatný.
24198. Soubor nevyhovuje příslušné specifikaci formátu souboru.
24199. Médium bylo uzavřeno, protože byl ukončen systém Windows.
24200. Není k dispozici dostatek volného místa pro uložení zálohy.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions