English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24201. Modul úloh spuštěn
24202. Bit ready příkazu registru stavu čipu TPM nelze nastavit.
24203. Číslo VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je již používáno.
24204. Žádost byla zamítnuta, protože požadovaný identifikátor URI neidentifikoval partnera nebo aplikaci s nakonfigurovaným prostředkem. Nebyly vydány žádné tokeny.
24205. Hodnota délky je menší než minimální povolená hodnota délky.
24206. Vypršelých relací
24207. Při implementaci odvozené třídy StateManagedCollection se musí implementace metody CreateKnownType() shodovat s implementací metody GetKnownTypes().
24208. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo konfigurovat vlastnosti centralizovaného protokolování W3C pro řídicí kanál protokolu HTTP. Zapnutí protokolování: %1. Adresář se souborem protokolu: %2. Období protokolu: %3. Zkrácená velikost protokolu: %4. Příznaky přípony pro soubor protokolu: %5. Změna souboru podle místního času: %6. Datové pole obsahuje číslo chyby.
24209. Přesměrování - zachovat příkaz
24210. Počet nepoužitých popisovačů zabezpečení: %1.
24211. Popisovač zabezpečení omezení zásad skupiny %1 platných pro celý počítač je neplatný. Popisovač zabezpečení je definován jako neplatný řetězec jazyka SDDL (Security Descriptor Definitions Language). Požadovaná akce proto nebyla provedena. Chcete-li popisovač zabezpečení v nastavení Zásady skupiny změnit, obraťte se na správce.
24212. Chyba OSS ASN.1: Chyba systémových prostředků.
24213. Určený prvek klávesnice musí být UIElement.
24214. Lokalita pro %1!wS! je %2!wS!.
24215. Poskytovatel IPv6/802 u ovladače [NETFTAPI] není zadán.
24216. Chybná cesta k souboru - %1
24217. Srbština (cyrilice, Černá hora)
24218. Z databáze nelze zjistit konfiguraci jednotky %1 v knihovně %2. Zavřete jednotku a spusťte znovu službu Vyměnitelné úložiště.
24219. Systém zabezpečení zjistil chybu ověření v serveru %1. Kód chyby z ověřovacího protokolu %2: %3.
24220. Povolen je pouze jeden atribut ContentPlaceHolderID.
24221. K tomuto volání není přidružen žádný kontext. To se může stát pro některá vlastní předávaná volání na straně klienta volání.
24222. Při otevírání zařízení Wave došlo k chybě. Zařízení je pravděpodobně používáno.
24223. Cestu jednotky nelze odstranit. Přístup byl odepřen.
24224. Metoda %2 modulu ukončení %1 způsobila výjimku na adrese %4. Kód výjimky je %3.
24225. Žádné certifikáty nejsou platné pro toto použití.
24226. Hash Failure on %2
24227. Neplatný dotaz PASSTHROUGH: %1
24228. Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení narazila na chybu zpracování během počátečního vyjednávání se vzdáleným počítačem.
24229. Platnost hesla zadaného účtu vypršela.
24230. Neplatný identifikátor URI: Byl očekáván port, protože je použita dvojtečka (:), port však nemohl být analyzován.
24231. Nelze navázat spojení.
24232. Rutina ISR zjistila chybu vnitřního stavu ovladače pro klávesnici PS/2.
24233. Udělené oprávnění pro doménu nelze určit.
24234. Instalace byla dokončena s upozorněními. %1
24235. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Úložiště stínových kopií bylo znepřístupněno nebo odebráno ze systému. Zajistěte, aby bylo úložiště stínových kopií k dispozici. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
24236. Rozhraní IPersistStream a IPersistFile nebyly k dispozici pro knihovnu DLL filtru IFilter k načtení dat pro indexování.
24237. Mapovat oddíl pro spuštění
24238. Předaná adresa mapování cíle je mimo rozsah konfigurace adaptéru.
24239. Knihovna, jednotka, nebo fond médií musí být pro provedení této operace prázdné.
24240. K dokončení této zálohy musí být velikost cílového média alespoň 1 GB.
24241. Prostředí runtime zjistilo, že není k dispozici kritický prostředek, a ukončilo proces, který tento prostředek používal. %1
24242. Metodu GetExportedValue nelze volat před nastavením požadovaného importu X.
24243. Zadaný rozsah frekvencí monitoru je neplatný.
24244. Objekt TransactionScope byl vytvořen.
24245. Disk %1 obsahuje nepodporovanou hlavní verzi systému souborů %2.
24246. Nástroj pro migraci MTSTOCOM se pokouší opakovat akci naplnění kolekce balíčků, protože při prvním pokusu došlo k chybě.%1
24247. Nelze shromáždit informace o virtuální paměti procesu. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
24248. Aktuálně uložená pověření:
24249. Zpracovávají se položky NetInterface.
24250. Možnost instalace vlastníka je zakázána.
24251. Aktivuje se bezprostředně před vykreslením legendy grafu. Pomocí této události lze přizpůsobit položky legendy grafu.
24252. Funkce Function Name nemůže mít ComplexType ReturnType Název typu a zároveň atribut EntitySet X.
24253. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože vlastnost MaxResults X je menší než nula.
24254. Relativní identifikátor URI %1 nelze přeložit pomocí prázdné základní sady uzlů URI jako druhý parametr do funkce document().
24255. Nezdařilo se spustit sadu shromažďování dat %2 (pomůcka %1); kód chyby %4.
24256. %2 je v nulovém obsahu: <%1>.
24257. Element X není povolen v definici prohlížeče nebo brány.
24258. Oprávnění byla odepřena
24259. Přenos verze %1 zóny %2 serverem DNS byl přerušen serverem v %3. Chcete-li přenos zóny spustit znovu, je nutné jej inicializovat na sekundárním serveru.
24260. Při inicializaci čtecího zařízení standardu WDM byl nedostatek paměti nezbytné k ovládání zařízení %1.
24261. Soubor stop-slov nelze vytvořit. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
24262. Zaškrtnutím této možnosti zahrnete disk #%1 (nepoužitý disk) do obnovení nástroje ASR.
24263. Služba Řízení front zpráv nemůže přeložit název '%1' na adresu IP. Zkuste provést příkaz ping v počítači příjemce a zkontrolujte nastavení služby DNS v tomto počítači. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %2 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2184 na požadovanou dobu v sekundách.
24264. Předčasný konec datového proudu.
24265. Vzhled webové části
24266. Vytváření souboru kvót.
24267. Zadaný server není serverem tohoto odkazu
24268. Vyrovnávací paměť předaná funkci je příliš malá.
24269. Adresářové službě se nepodařilo pro název získat typ atributu.
24270. Program Windows Media Player nemůže provést požadovanou akci, protože v počítači není dostatek volného místa na disku. Odstraňte z pevného disku některé nepotřebné soubory a akci opakujte.
24271. Soubor UDL, který se má používat při připojování k objektu Data Source.
24272. Systém Windows nemůže zjistit, zda tento počítač podporuje instalaci.
24273. Byl dosažen konec seznamu.
24274. Byly úspěšně nainstalovány ovladače pro zařízení %1.
24275. Hodnota řetězce vysvětlujícího textu v registru je nesprávně naformátovaná. Chybně vytvořený řetězec je %1. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje hodnotu indexu chybně vytvořeného řetězce, zatímco druhá a třetí hodnota DWORD v datové oblasti obsahují poslední platné hodnoty indexu.
24276. Aplikaci nelze určit v úložišti domény nebo sestavení.
24277. Vedlejší osa X
24278. První procedura WinHttpQueryHeaders neměla proběhnout úspěšně.
24279. Antispywarový produkt jiného výrobce není povolen. Systém Windows nemůže povolit antispywarový produkt automaticky. Správce musí povolit antispywarový produkt ručně.
24280. Dispečer ovládání služby selhal při načítání přesměrování.
24281. Třída CharacterMetrics není platná. Hodnota vodorovného posunu (definovaná jako součet hodnot BlackBoxWidth, LeftSideBearing a RightSideBearing) nemůže být záporná.
24282. Počáteční výčet PersonalizationScope použitý při prvním vyžádání této stránky
24283. Pokus o spuštění se nezdařil.
24284. Příznak na všechny události protokolu HTTP zpracovávající činnosti, které se týkají protokolování chyb
24285. Načtení XML se nezdařilo.
24286. V zásadách skupiny se nezdařilo odstranění připojení tiskárny %1 pro uživatele. Kód chyby %2. Uživatelé tohoto počítače mají připojení tiskárny i nadále k dispozici. Tato situace může nastat v případě, že je název připojení tiskárny nesprávný, pokud nastaly potíže se zásadami skupiny nebo v případě, že zařazovací služba tisku nemůže kontaktovat tiskový server. Zásady skupiny se budou pokoušet periodicky o odstranění tohoto připojení tiskárny.
24287. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Open: Prostředek nelze otevřít. Můžete zkusit prostředek odstranit a vytvořit znovu. Chyba: %2
24288. Při přenosu byly vyřazeny události auditu. %1
24289. V sestavení Název sestavení nebyly nalezeny žádné použitelné součásti modelu doplňku X.
24290. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezkopíroval: %1 do: %2. Při obnovení tiskových front ze souboru nastala chyba %3. Tato situace může nastat v případě, že uživatel nemá správná oprávnění k cílovému počítači, pokud je poškozen záložní soubor nebo pokud není systém stabilní. Pokuste se znovu exportovat tiskové fronty ve zdrojovém počítači.
24291. (GMT+05:30) Kalkata, Čennaj, Bombaj, Nové Dillí
24292. Počet klíčů X v tokenu přeskočení s hodnotou Y neodpovídal počtu omezení řazení Z pro tento typ prostředku.
24293. CHYBA - Nastavení zásad skupiny zabraňuje provedení této operace.
24294. K provedení této operce nesmí být instance pozastavena.
24295. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel vyprázdnil všechna připojení pro všechna pravidla portu. Nyní zpracuje všechny nové přenosy s vyrovnaným zatížením pro všechna pravidla portů.
24296. Tato adresa IP je již používána.
24297. Musí být nastaven režim připojení.
24298. Nejnovější bezpečnostní komponenty jsou již k dispozici. Není třeba provádět nyní inovaci.
24299. Aktuální velikost paměti s možností stránkování na disk, která je využívána procesem.
24300. Chcete-li povolit oznámení, je třeba zadat název serveru SMTP a e-mailovou adresu. Zadejte obě hodnoty a opakujte akci.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions