English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22901. Jeden nebo více uživatelů uvedených v souboru aplikace nejsou platní uživatelé.
22902. Název datové řady nesmí být null.
22903. %1 (%2) %3Instance %4 stínové kopie byla přerušena.
22904. Zahajte zadávání pošty. Zadávání ukončete pomocí znaků ..
22905. Určuje, zda zobrazovat hlavičku při zobrazení šablony EmptyDataTemplate.
22906. Sestavení v X nelze načíst. Program Caspol může částečně určit, jaká legitimace by byla k tomuto sestavení přidružena. Při použití tohoto pověření mohou být výsledky nepřesné nebo neúplné. Chcete v této operaci pokračovat s využitím částečného pověření? (ano/ne)
22907. Uživatel zastavil šíření indexu na vyhledávací server <%2>.%1
22908. -> Aktualizace registru
22909. Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení nebylo možné nalézt očekávané stavové objekty.
22910. Chyba při zápisu při obnovování souboru %1. Chyba: [%2] %3
22911. Identifikátor workid je odstraněn.
22912. Tisková úloha %1 tiskne na %2.
22913. Operace není podporována, protože protokol X je povolen pro aplikaci Y a aplikace je spuštěna v režimu částečného vztahu důvěryhodnosti. Aplikace s částečným vztahem důvěryhodnosti podporují pouze protokoly http a https. Buď odeberte ostatní protokoly ze seznamu protokolů v konfiguraci Windows Process Activation Service, nebo nastavte spuštění aplikace v úplném vztahu důvěryhodnosti.
22914. Cesta %1 je pro index obsahu příliš dlouhá.
22915. *** žádná lambda ***
22916. Adresa URL seznamu stop dodaná správci seznamu stop je neplatná.
22917. Během přenosu zóny %1 z hlavního serveru v %2 přijal server DNS záznam o prostředku (RR) CNAME(alias) pro uzel domény %3, který by v případě, že by byl přijat a použit, vytvořil smyčku CNAME. Záznam o prostředku CNAME pro uzel %3 bude ignorován.
22918. Neplatný soubor GIF.
22919. U přihlášeného uživatele jsou použity zásady omezení hodin přihlášení. Uživatelské jméno: %1 Název domény: %2
22920. Vstupní soubor obsahuje chybu syntaxe.
22921. Svazek - %1 je čistý.
22922. Barva pozadí vzhledu ohraničení
22923. Připojení modulu plug-in k databázi SQL se nezdařilo. Ujistěte se, zda Vyhledávací služba systému Windows pracuje správně.%1
22924. Chyba při odebrání zahrnutí
22925. Na serveru %3 byl nalezen nadbytečný svazek %2
22926. V souboru IDQ %2 musí být zadán rozsah.
22927. Připojení serveru ke službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo, protože volání funkce RpcMgmtInqServerPrincName selhalo s kódem chyby systému Win32 %1.
22928. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u objektu fondu aplikací.
22929. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) úspěšně publikovala základní seznamy odvolaných certifikátů (CRL).
22930. Hypervisor nemůže tuto operaci dokončit, protože požadovaný systémový řadič přerušení (SynIC) byl zakázán.
22931. Při instalaci sestavení [6] došlo k chybě. Jeden nebo více modulů sestavení nebylo nalezeno. {{HRESULT: [3]. rozhraní sestavení: [4], funkce: [5], součást: [2]}}
22932. Velikost značky
22933. Program na vzdáleném serveru ohlásil kód chyby.
22934. Chybný identifikátor instance pro sloupec s více hodnotami.
22935. Svazek není navázán na systém.
22936. Pro X bylo zadáno neplatné časové rozpětí. Bude použita předchozí hodnota.
22937. Vlastnost ConnectionState udávající, zda je připojení otevřeno nebo zavřeno
22938. Typ přípony nebyl nalezen.
22939. Došlo k neočekávané chybě funkce %1. GetLastError=%2!d!.
22940. Správce systémových prostředků nemůže najít nebo identifikovat uživatelské jméno %1. Uživatelské jméno nebude moci být použito u žádného procesu. Uživatelské jméno: %1 Akce uživatele Ověřte, zda je uživatelské jméno správné. Zkontrolujte také, zda je připojení k síti aktivní a zda správně funguje.
22941. Nepodařilo se nastavit vztah důvěryhodnosti pro zabezpečený kanál SSL/TLS.
22942. Dokončeno: %3 po %1 s.
22943. X: Typy odvozené od třídy ResourceSet musí poskytovat konstruktor, kterému lze předat název souboru jako řetězec (typ String), a konstruktor, kterému lze předat proud (typ Stream).
22944. Server indexu obsahu nenašel v databázi potřebné informace. Vymažte index obsahu a proveďte znovu jeho procházení.
22945. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token měl zadán nedůvěryhodného vystavitele.
22946. Tato zpráva je právě zpracovávána v transakci. Dokud není zjištěn výsledek transakce, nemůže být zpráva zpracována v žádné jiné transakci.
22947. Časová služba nastavila čas s ofsetem %1 (sekundy).
22948. Operační systémy Win9x nejsou podporovány.
22949. Titulek přidružený k tabulce
22950. Funkce LoadLibrary() se nezdařila, vrátila chybu %1!d!
22951. Během posledního restartování byl nalezen platný klíč.
22952. Syntaxe poblíž textu %1 je nesprávná. Bylo očekáváno %2. SQLSTATE=42000
22953. Nepodařilo se vytvořit záložní soubor %1!ws! v aktuálním adresáři.
22954. Obnovení uzlu %1...
22955. Databaze serveru AFS
22956. Hodnota Signal Period musí být kladná.
22957. Grafika grafu – Byl zadán neznámý styl značek.
22958. Řetěz certifikátu:
22959. Zóna %1 je nakonfigurována pro příjem aktualizací, ale záznam A pro primární server v záznamu SOA zóny není na tomto serveru DNS k dispozici. Může to signalizovat potíže s konfigurací. Pokud nelze přeložit adresu primárního serveru pro zónu, nebudou moci klienti DNS nalézt server pro příjem aktualizací pro tuto zónu. To bude mít za následek, že klienti DNS nebudou moci provádět aktualizace služby DNS.
22960. Modem (nebo jiné připojovací zařízení) byl odpojen z důvodu selhání propojení.
22961. Načítání se nezdařilo s chybou: %1!d!
22962. Snížení úrovně řadiče domény
22963. Byl opraven název %1 ve složce %2.
22964. Ovladač služby Browser nemohl převést znakový řetězec na řetězec Unicode.
22965. Spravovat atributy auditovacího protokolu
22966. Došlo k interní chybě clusteru. Byl proveden pokus o potvrzení transakce databáze clusteru v době, kdy neprobíhala žádná transakce.
22967. Certifikační úřad je neplatný nebo je nesprávně zadán.
22968. Soubor odpovědi nemůže obsahovat odkazy na jiné soubory odpovědí.
22969. Určuje, zda má být statická část nabídky vykreslena vodorovně nebo svisle.
22970. Jednotka X nebyla nalezena. Jednotka pravděpodobně není připravena nebo není namapována.
22971. Během zpracování požadavku došlo ke vnitřní chybě. V datech je uložený chybový kód.
22972. Zápis certifikátu pro %1 úspěšně obnovil certifikát %2 z certifikační autority %3.
22973. Virtuální web %1 je již zastaven.
22974. Neúspěšných použití účtu
22975. Jakmile jsou potvrzeny transakce přidružené ke kanálům relace, nesmí tyto kanály obsahovat nevyřízené zprávy. Nevyřízenými zprávami jsou označovány buď zprávy, které nebyly přijaty z kanálu relace, nebo zprávy, které sice přijaty byly, ale nebyla pro ně vyvolána procedura Complete. V kanálu došlo k chybě a transakce byla vrácena zpět.
22976. Při přístupu na disk bylo nutné resetovat řadič disku, ale i to selhalo.
22977. Uživatel %2 zaregistroval úlohu služby Plánovač úloh %1.
22978. Pověření klienta nelze ověřit, protože bylo pro dané uživatelské jméno nalezeno více objektů LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Pole s řetězcem chyby obsahuje název serveru LDAP.
22979. Došlo k pokusu o získání přístupu k počítači s nerozpoznaným ID sítě.
22980. V souboru odpovědí byla vícekrát zadána součást nebo nastavení mimo seznam.
22981. Nelze sestavit hlavní název služby (SPN) pro integrované ověřování systému Windows. Možné příčiny: nesprávně zadané servery pro volání rozhraní API připojení, chyba vyhledávání DNS nebo nedostatek paměti.
22982. Uvádění skupiny prostředků %1 do offline režimu...
22983. Infrastruktura Spolupráce rovnocenných počítačů není k dispozici.
22984. Soukromý klíč nelze archivovat. Certifikační autorita není konfigurována pro archivaci klíčů.
22985. Heslo pro obnovení nalezené v tomto zařízení USB není správné. Vyberte jiné zařízení USB.
22986. Internal event: Started to remove deleted objects that have expired (garbage collection).
22987. Program IGMP není v tomto rozhraní povolen.
22988. Zadaná metoda musí být deklarována v definici obecných typů zadaného typu.
22989. Sluzba Finger: neni urcen aktualni hostitel.
22990. Provádět výčet ploch
22991. Udělit sestavením &přístup k následujícím proměnným prostředí:
22992. Velikost clusteru je příliš malá.
22993. Text zobrazený v případě, že došlo k neočekávanému selhání
22994. Rozsah musí být UIElement nebo ContentElement.
22995. Parametry předané serveru ve sdíleném paměťovém okně klient/server byly neplatné. Možná bylo do sdíleného paměťového okna vloženo příliš mnoho dat.
22996. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů aplikací.
22997. Pokus o použití zadaného názvu clusteru selhal, protože povolený objekt počítače s daným názvem již v doméně existuje.
22998. Volání nelze dokončit, protože funkce IObjectControl.Activate neobsahuje kontext pro zabezpečení modulu COM+.
22999. Pro zadaný certifikát klienta nebyl nalezen žádný soukromý klíč.
23000. Získá nebo nastaví souřadnici Y bodu cesty poznámky.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions