English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8701. Člen Člen byl již pro tento objekt nastaven.
8702. U %1 byl rozpoznán konflikt přerušení.
8703. Neplatný název katalogu %1. SQLSTATE=42000
8704. Název podosy (SubAxis) musí být jedinečný. Podosa (SubAxis) s názvem X již v kolekci existuje.
8705. DfsUtil: Přejmenování klíče registru LastDomainName na %1!ws! bylo úspěšné.
8706. Povoluje v tabulce funkci závislosti mezipaměti SQL.
8707. Povolit úpravy
8708. Ke sledování stavu nástroje BitLocker Drive Encryption použijte po restartu ovládací panel nástroje BitLocker.
8709. Program Windows Media Player nemůže otevřít soubor Stažení součástí Windows Media. Soubor může být poškozený.
8710. Soubor je příliš velký
8711. Delegovaná podzóna:
8712. Čtecí zařízení karet Smart Card %2 odmítlo příkaz IOCTL %3: %1
8713. Protokol X v počítači Y nelze otevřít. Systém Windows nevrátil kód chyby.
8714. Kořenový objekt vyžaduje třídu Top.
8715. Neplatná hodnota atributu "required"
8716. Session Provider
8717. Nelze převést objekt Název objektu na typ Název typu.
8718. K chráněnému členu Člen nelze přistupovat prostřednictvím kvalifikátoru typu Název typu. Kvalifikátor musí být typu Název typu (nebo musí být od tohoto typu odvozen).
8719. Zprávu nelze doručit z důvodu dočasné chyby.
8720. Při vytváření události pro synchronizaci přístupu k seznamu karet došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
8721. Výpis metadat modulu pro zápis...
8722. Úspěšná automatická aktualizace kořenového certifikátu jiného výrobce: Předmět: <%1> Miniatura algoritmu SHA1: <%2>
8723. V tomto uzlu clusteru již kořenový adresář DFS existuje.
8724. Hypervisor nepodporuje tuto operaci, protože zadaný kód hypervolání není podporován.
8725. Instance kontextu není objekt typu Chart.
8726. Připojení k serveru směrování a vzdáleného přístupu se nezdařilo z důvodu chyby: %1. Zkontrolujte, zda je vzdálený server funkční a správně nakonfigurován.
8727. Nelze najít protokolovou sekvenci: %1!S!. Probíhá ukončení...
8728. Určený parametr je příliš velký.
8729. Dvě nebo více součástí, na něž přímo nebo nepřímo odkazuje manifest aplikace, obsahují proxy pro stejné identifikátory IID rozhraní COM.
8730. Rozhraní fyzické přítomnosti není podporováno.
8731. Pole větší než 2 GB nejsou podporována.
8732. Nepodařilo se rozložit vlastnosti obsahu XML.
8733. Port je ve stavu přerušení a nelze do něj zapisovat.
8734. Identifikátor jednotky nepředstavuje platnou jednotku.
8735. Adresář %1 nelze v hierarchii objektu FileSystemImage nalézt.
8736. Počet vyhledávacích serverů překročil limit. Zajistěte, aby byl počet šířených indexů obsahu menší, než je uvedené maximum. Pokud tomu tak je, zastavte a restartujte vyhledávací službu a pak akci opakujte.
8737. Soubor zálohy v reálném čase byl poškozen v důsledku nesprávného vypnutí.
8738. Zálohování selhalo u svazku obsahujícího systémová data.
8739. Return to the previous menu
8740. Objekt osy – Automatický interval nemá správnou hodnotu.
8741. Vytváření nadřazeného vztahu důvěry pro doménu %1
8742. Brána firewall systému Windows byla úspěšně spuštěna.
8743. %1 (%2) %3Databázový stroj zastavil proces obnovení.
8744. Ambientní transakce (System.Transactions.Transaction.Current) neodpovídá transakci používané pro tuto epizodu provedení. V celé epizodě provedení může být použita pouze jedna transakce.
8745. Název legendy nesmí být prázdný.
8746. Modul kompatibility úloh nemohl odstranit místní úřad zabezpečení pro upgrade. Další údaje: Hodnota chyby: %1
8747. Proběhl pokus o zařazení příkazu do fronty s časem v minulosti.
8748. Místní partner již v síti naslouchá.
8749. Proběhl pokus stornovat nebo nastavit časovač, který má přidružené volání APC a předmětný podproces není ten, který původně nastavil časovač s asociovanou rutinou APC.
8750. Text zobrazený v případě, kdy je při vytváření uživatele vrácena chyba duplicitní e-mailové adresy
8751. Pracovní proces s identifikátorem PID %2, který obsluhuje fond aplikací %1, byl vyhodnocen jako chybný (viz předchozí zpráva protokolu událostí). Protože je však k němu připojen ladicí program, bude aktivační služba procesů systému Windows chybu ignorovat.
8752. Úložiště centrálních zásad autorizace připojení nebylo možné zakázat. Došlo k následující chybě: %2.
8753. Je-li model obsahu (content) typu Empty, nejsou povoleny podřízené elementy.
8754. Došlo k chybě při komunikaci se spouštěcím serverem.
8755. Disk je plný. Nepodařilo se najít starší soubor protokolu, který by bylo možné odstranit a vytvořit tak volné místo.
8756. Zakáže trasování u webu s názvem Default Web Site/ pro požadavky na soubory ASPX, přičemž odebere veškerou konfiguraci trasování definovanou na úrovni zadané adresy URL pro zadanou cestu.
8757. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože požadavek obsahuje příliš mnoho možností.
8758. Služba COM+ nezpracovala volání metody IsCallerInRole komponentou z důvodu neočekávané chyby. Volajícímu byl vrácen níže uvedený kód neočekávané chyby.%1
8759. %1!1.1s! Port %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-20.20s! %5!-10.10s!
8760. ID zadaného popisovače monitoru již používá jiný popisovač v sadě.
8761. Server služby pro nasazení systému Windows je již ověřen v adresářové službě.
8762. V kontejneru nebyla nalezena datová položka. Kontejner musí implementovat rozhraní IDataItemContainer nebo obsahovat vlastnost s názvem DataItem.
8763. Naposledy změněno = %1!u!
8764. %1 (%2) %3V rozsahu protokolu, který byl zkrácen, nebyly nalezeny soubory protokolu: %4.
8765. Stav média. . . . . . . . . . . . : Médium je neověřeno.
8766. Instalace zařízení na straně klienta nebyla provedena, protože nebyl nalezen soubor %1.
8767. MSB3133: Atribut ExcludePermissions již není nepoužíván. Sada oprávnění požadovaná aplikací byla nastavena na oprávnění definovaná v zóně Internetu nebo místního intranetu. Chcete-li pokračovat v používání vlastní sady oprávnění, definujte vlastní sadu oprávnění na stránce zabezpečení v Návrháři projektu.
8768. Byla nalezena duplicitní vlastnost. Pokud je tato chyba zjištěna, zavolejte podporu společnosti Microsoft.
8769. Prvek redefine nemůže být použit v tomto umístění.
8770. Záznam je pouze v kořenové zóně DNS.
8771. Výchozí zprostředkovatel členství nebyl nalezen.
8772. Částečně důvěryhodní hostitelé musí aktivovat doplňky v aktuální nebo nové doméně aplikace.
8773. Funkce se nezdařila, protože v ovladači monitoru došlo k neočekávané chybě.
8774. Názvy sestavení nesmí začínat mezerou a nesmí obsahovat znaky /, \ a :.
8775. Index je již povolen.
8776. Certifikát není určen pro tento licenční server.
8777. Interval nemůže být záporná hodnota.
8778. Zapůjčení adresy IP %1 pro síťovou kartu s adresou %2 byla serverem DHCP %3 odmítnuta. (Server DHCP odeslal zprávu DHCPNACK).
8779. Vzdálená relace z klienta s názvem %1 překročila maximální povolený počet neúspěšných pokusů o přihlášení. Relace byla nuceně ukončena.
8780. Vlastnost DisplayIndex se nachází mimo rozsah. Vlastnost DisplayIndex musí být větší nebo rovna nule a menší než hodnota Columns.Count.
8781. Použití - <
8782. Je třeba odebrat neplatnou položku mezipaměti s kódem stavu rovným 304 (NotModified).
8783. Služba WS-Management nepodporuje formát tokenu zabezpečení.
8784. Chyba kompilace schématu v dědičnosti: Odkazovaný sloupec (%1) je sloupec Direktiva, což není podporováno.%2%3%4%5
8785. Nebyl nalezen žádný agent obnovení.
8786. Požadovaná přenosová rychlost není k dispozici.
8787. Pořadí pro automatické obnovení připojení
8788. Nebyla spuštěna databáze zabezpečení.
8789. Nezdařilo se vytvořit klíč registru „System\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip6\\Parameters“.
8790. Zadaná cesta nepředstavuje adresář karty Smart Card.
8791. Aby bylo možné použít funkci SetFocus() nebo vlastnost Focus, musí v objektu Page existovat značka formuláře s nastavením runat=server.
8792. Prostředek DHCP
8793. Funkci EndRead lze volat pro každou asynchronní operaci pouze jednou.
8794. Uskutečnilo se úspěšné vhození
8795. Aplikace nebyla nalezena
8796. Hodnotu vlastnosti odpovídající vlastnosti Published v SyndicationItemProperty nelze převést na typ DateTimeOffset.
8797. Zadaný štítek nebyl nalezen.
8798. Získání rozhraní popisovače události uspořádaného grafu se nezdařilo.
8799. Hodnota Count není součástí datového proudu odpovědí.
8800. Aby byla povolena funkce navigace postranního panelu, musí třída SideBarTemplate obsahovat ovládací prvek ListView nebo DataList s identifikátorem X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions