English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34101. Není možná replikace s nenakonfigurovaným partnerem.
34102. Zprostředkovateli se nepodařilo zaregistrovat upozornění Plug and Play na disku. %1
34103. Došlo k chybě schématu nebo mezipaměti schématu (%1). Reference kolekce schématu: %2, třída obsahu: %3. Tato chyba je vnitřní a slouží pro účely ladění.
34104. Nesprávná syntaxe veřejného identifikátoru
34105. Server DNS
34106. Stisknutím klávesy Q akci zrušíte. Chcete-li pokračovat, stiskněte libovolnou jinou klávesu.
34107. Pokus zamknout vysunutou mechaniku média se nezdařil.
34108. Rozlišující název přenosu je nastaven na %1
34109. Informační kanál vytvořil uživatele NULL.
34110. Operace se nezdařila. Neexistuje žádné připojení ke vzdálenému databázovému serveru.
34111. Protokolovací servery
34112. Služba CI byla úspěšně spuštěna.
34113. Certifikát obdržený od aplikace vzdáleného klienta nebyl správně ověřen. Kód chyby je 0x%1. Připojená data obsahují certifikát klienta.
34114. Výsečový graf – překrývající se intervaly
34115. Při mazání přepisovatelného disku CD nebo DVD nastaly v programu Windows Media Player potíže. Zkontrolujte, zda je vypalovací zařízení pro disky CD nebo DVD řádně připojeno a zda je disk čistý a nepoškozený.
34116. Typ kontraktu dat Název typu nelze deserializovat, protože nebyly nalezeny požadované datové členy X.
34117. Získá nebo nastaví osu X, ke které je poznámka připojena.
34118. Element %1 není v tomto kontextu povolen.
34119. Neznámý Stroke v prvku PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
34120. Komponenta NetLogon není aktivní.
34121. Délka ID fondu aplikací %1 přesahuje limit. Tvoří jej %2 znaků, přičemž délka nemůže být větší než %3 znaků. Proto bude fond aplikací ignorován.
34122. Přístup byl odepřen - %1.
34123. Není nastavena vyrovnávací paměť. Operace čtení nebo zápisu se nezdařila.
34124. Argument count musí být větší nebo roven nule.
34125. Jímka je naplněna a žádá o pokračování v transakci. Během tohoto hovoru byly provedeny změny jednoho nebo více prostředků.
34126. Jeden nebo více prostředků clusteru závisí na síti, aby mohly poskytovat službu klientům. Schopnost přístupu ke klientům nelze ze sítě odebrat.
34127. Očekává se, že hodnoty přeskočitelných tokenů by měly být literály. Byl nalezen nerozpoznaný literál X.
34128. Šablonu certifikátu %1 nelze načíst. %2.
34129. Hardwarové prostředky pro %1 jsou již používány jiným zařízením.
34130. All domain users
34131. Zadaná cesta zobrazení videa je neplatná.
34132. hostname: WSAStartup:
34133. Disk %1 má neplatný identifikátor UID %2.
34134. Transakce byla rekonstruována.
34135. Získá nebo nastaví styl osvětlení oblasti prostorového grafu.
34136. %1!-15.15s! – Snižuje velikost vybrané logické jednotky (LUN).
34137. XACT_E_LRMRECOVERYALREADYDONE : Rozhraní API ILastResourceManager::TransactionOutcome nebo ILastResourceManager::LRMRecoveryDone bylo voláno po volání ILastResourceManager::LRMRecoveryDone.
34138. Data nelze do výstupního konfiguračního souboru zapsat. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
34139. Přesměrovač odkázal na server nulovou adresou.
34140. Direktiva X nebyla nalezena v oboru TargetNamespace obor názvů.
34141. V elementu X souboru s definicí prohlížeče je vyžadován atribut Y nebo Z.
34142. Vyvolá se, když událost vytvoření souboru nebo adresáře odpovídá filtru.
34143. Požadovaný soubor zásad neexistuje.
34144. Zadané umístění pro zálohu není jednotka vyměnitelných médií nebo DVD.
34145. Služba WINS nemůže importovat statické mapování ze souboru %1. Ověřte, zda soubor existuje a zda je čitelný.
34146. V objektu ObjectStateManager nelze najít objekt s klíčem shodujícím se s klíčem zadaného objektu. Ověřte, zda se hodnoty klíče zadaného objektu shodují s hodnotami klíče objektu, na který musí být změny použity.
34147. Element %1 již v modelu obsahu existuje.
34148. Poskytnutá trasa již v kolekci tras existuje. Kolekce nesmí obsahovat duplicitní trasy.
34149. Dotaz na stav transakce se nezdařil. Neznámý stav výstupu je %1.
34150. Příslušný kontext je již připojen k jinému objektu.
34151. LegendCellColumn s názvem X již v kolekci existuje.
34152. Objekt nebyl v registru nalezen.
34153. chyba knihovny Sqllib: Databáze %1 není jednoduchá.
34154. Aktivita X s názvem OperationName Y by neměla obsahovat obslužnou rutinu žádosti a požadavku v dalších korelacích.
34155. Je možné, že hardware tohoto počítače nepodporuje spuštění na tomto disku. Zkontrolujte, zda je v nabídce systému BIOS povolen řadič disku.
34156. Vyvoláno při každé změně kolíku v portu SerialPort.
34157. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Odpověď přijatá z cílového počítače obsahuje neplatné znaky a nelze ji zpracovat.
34158. Index je mimo rozsah. Index musí být nezáporný a musí být menší než velikost kolekce.
34159. Metoda Get vlastnosti nebyla nalezena.
34160. Zabezpečená globální skupina byla změněna na zabezpečenou univerzální skupinu.
34161. Řádků: %1
34162. Došlo k neobvyklému ukončení služby.
34163. Došlo k neodstranitelné chybě. Kvůli diagnostice je k této chybě přidružena anglická zpráva: X
34164. Tento objekt pro vytváření podporuje pouze identifikátor URI se schématem X.
34165. Během zjišťování, zda tento systém podporuje technologii Wow64, byl vrácen neočekávaný výsledek. Neočekávaný výsledek je X.
34166. Přesměrování bylo ukončeno.
34167. Uživatel %1 v klientském počítači %2 nesplnil požadavky zásad autorizace připojení, a proto nebyl oprávněn k přístupu k serveru brány TS. Byla použita následující metoda ověřování: %3. Došlo k následující chybě: %5.
34168. Požadavek na připojení k zadanému koordinátoru transakcí byl odepřen.
34169. Došlo k vnitřní chybě serveru. Typ Název typu není podporován.
34170. (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapur
34171. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Open: Nelze přidělit strukturu položky prostředku. Chyba: %3
34172. Zadaná velikost svazku není násobkem velikosti sektoru.
34173. Dodaný objekt DateTime zahrnuje nastavení TimeOfDay. Tato možnost není podporována.
34174. %1: Chyba knihovny DLL %3!d! v souboru DLL %2
34175. Služba Licencování softwaru byla ukončena.
34176. Potíže způsobily zastavení služby tohoto programu. Chcete-li službu spustit, restartujte počítač nebo v nápovědě a podpoře zjistěte, jak službu spustit ručně.
34177. Názvy grafů.
34178. Licenci není možné získat. Opakujte akci později.
34179. Vlastnost BorderPadding musí být větší nebo rovna -1.
34180. Hranaté závorky neodpovídají.
34181. Soubor plánu AT byl odstraněn.
34182. Operace obnovení Certifikační služby byla dokončena.
34183. Nastavování tajné hodnoty pro %1
34184. Za koncem rozšíření značek není povolena mezera.
34185. Dotaz na tým oboustranné příbuznosti (BDA) se nezdařil.
34186. Tento požadavek FTP je konfigurován pro použití serveru proxy prostřednictvím protokolu HTTP. Revalidace mezipaměti a odpovědi částečně uložené v mezipaměti nejsou podporovány.
34187. Zakáže funkce jazyka a umožnit lepší generování kódu.
34188. Pro úložiště aplikací nelze určit sestavení.
34189. Vlastnost Request v aktivitě X nemůže být NULL. Je nutné ji nastavit na aktivitu Receive, která náleží páru žádost-odpověď.
34190. Operace vzdáleného vytvoření křížových odkazů se pro hlavní názvový server domény FSMO nezdařila. Chyba operace spočívá v rozšířených datech.
34191. Služby WINS nemohla načíst hodnotu Challenge Maximum Number of Retries z registru.
34192. Typ nepodporuje rozhraní OLE DB ISourcesRowset.
34193. Obnovení stavu systému bylo úspěšně dokončeno [%1].
34194. Po zpětném volání 0x%p(0x%p) se dokončovací volání funkce ReleaseSemaphore(0x%p, %d) nezdařilo se stavem 0x
34195. Velikost vyrovnávací paměti vrácená procedurou Collect v knihovně DLL rozšiřitelných čítačů %1 pro službu %2 byla větší než dostupné místo. Výkonnostní data vrácená knihovnou DLL čítačů nebudou vrácena v bloku výkonnostních dat. První čtyři bajty (DWORD) datové části představují vrácenou velikost vyrovnávací paměti.
34196. Transformátor typu Název typu a přípojný bod spotřebitele X v Y nepoužívají stejné rozhraní připojení.
34197. Službě Fax se nepodařilo přečíst konfiguraci protokolování činnosti. Příčinou je pravděpodobně poškození registru nebo nedostatek systémových prostředků. Přeinstalujte součást Fax. Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
34198. Asynchronní aktivace není podporována.
34199. Při inicializaci podprocesu monitorování účtů došlo k chybě (%1). Informace o monitorování účtů nebudou protokolovány.
34200. Styl použitý pro řádky obsahující příkazová pole

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions