English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21001. Časový limit načtení adresy URL pro sestavení řetězu: X
21002. Je třeba zadat platný cílový server a sdílenou složku k odebrání.
21003. Typ přenosu: Vzdálené volání procedur v lokalitě
21004. Službě WWW (World Wide Web Publishing Service) se nepodařilo povolit sdílení koncového bodu pro řídící kanál HTTP. Datové pole obsahuje číslo chyby.
21005. X není vlastní název úložiště KeyStore.
21006. Balíček zabezpečení %1 vygeneroval výjimku. Informace o výjimce jsou obsaženy v datech.
21007. Správce prostředků karet Smart Card obdržel od události Plug and Play %1 nulový popisovač.
21008. Službu vzdáleného přístupu není nakonfigurována na příjem volání nebo všechny porty nakonfigurované na příjem volání jsou používány jinými aplikacemi.
21009. Počáteční řetězec se dvěma tečkami (..) nelze použít v adresáři nejvyšší úrovně.
21010. Časová hodnota je mimo rozsah období.
21011. Volané číslo je obsazeno.
21012. Chyba služby Stínová kopie svazků: Operaci %2 nelze vyžádat, protože pro autora %1 neexistuje žádný pracovní podproces.
21013. Elementy pole AdjustmentRule nesmí obsahovat nejednoznačná časová období, která přesahují za vlastnosti DateStart nebo DateEnd daného elementu.
21014. Doručení této zprávy zabránila chyba SMTP.
21015. Probíhá zavěšení zablokované relace na %1.
21016. Neznámá chyba (X)
21017. Nebylo nalezeno žádné čtecí zařízení karet smart card.
21018. Objekt služby Active Directory žadatele se nenachází v aktuální doménové struktuře. Zápis v rámci více doménových struktur není povoleno. %1 %2
21019. Port IE v knihovně %1 nelze vtáhnout.
21020. Operace se nezdařila, protože zpráva DDC/CI obsahovala v poli příkazu neplatnou hodnotu.
21021. Hlavní název není platným názvem MSSTD.
21022. Kontrola zóny zabezpečení oznamuje, že operaci je nutné zopakovat.
21023. Nelze navázat spojení se službou sledování událostí programu NetShow.
21024. Zastavení požadované služby se nezdařilo.
21025. Databáze již existuje.
21026. XC1001: Neznámá hodnota typu boolean X.
21027. Hledání bylo dokončeno.
21028. Počty skupin digitalizace musí být menší nebo rovny hodnotě Int32.MaxValue.
21029. Cílový název nebyl nalezen nebo je označen jako skrytý před přihlášením.
21030. Vlastnost StandardOutputEncoding je podporována pouze v případě přesměrování standardního výstupu.
21031. Stínové kopie přístupné pro klienty nelze zveřejnit.
21032. Zadaným kritériím nevyhovují žádné bitové kopie.
21033. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují levou závorku ( a pravou závorku ).
21034. Akce ukončena [Time]: [1]. Vrácená hodnota: [2].
21035. Určuje, zda může být webová část minimalizována.
21036. Zadaný identifikátor svazku je buď příliš dlouhý, nebo obsahuje jeden či více neplatných znaků.
21037. Při načítání diagnostické zprávy ODBC došlo k chybě %1.
21038. Používá se tabulka závislostí výstupu v mezipaměti sestavená z:
21039. Odstranění připojení k tiskárně proběhlo úspěšně.
21040. Získání licence se nezdařilo. Získejte novou licenci nebo požádejte o pomoc poskytovatele obsahu.
21041. Na koncovém bodu poskytovatele identity X již je naslouchání. Zkontrolujte, zda se nepokoušíte použít tento koncový bod v aplikaci vícekrát a zda na tomto koncovém bodu nenaslouchají jiné aplikace.
21042. Unable to create a shadow copy
21043. Sloupec X je mapován na více vlastností Y. Zajistěte, aby pro každou vlastnost existoval samostatný sloupec.
21044. Klientská aplikace nemá ke spuštění funkce dostatečná oprávnění.
21045. Klient služby WinRM nemůže zpracovat požadavek. Parametr objektu pro funkci WSManEnumeratorAddObject nebyl zadán nebo má nulovou hodnotu, avšak režim výčtu je Object nebo ObjectAndEPR.
21046. Při operaci replikace došlo k chybě poštovního systému.
21047. Funkci byl předán neplatný parametr.
21048. Nezabezpečená místní skupina byla změněna na zabezpečenou místní skupinu.
21049. Ověření povoleno
21050. Překlad se nezdařil, protože je systém aktuálně přetížen.
21051. Oznamování událostí X, část Y: ZA událostí přijato v B
21052. Hledání všech stínových kopií pomocí dotazu na základě ID stínové kopie %1
21053. Data pro dešifrovaní přesahují maximum, které je pro tento modul X bajtů.
21054. FORMAT svazek [/V:jmenovka] [/Q] [/T:stop /N:sektorů] [/P:průchodů]
21055. Uživatel %1 v klientském počítači %2 se odpojil od následujícího síťového prostředku: %4. Před odpojením uživatele klient přenesl %6 bajtů a přijal %5 bajtů. Doba trvání relace klienta byla %7 sekund.
21056. Deklarace AttributeType musí obsahovat atribut "name".
21057. Výška musí být větší nebo rovna hodnotě minimální výšky DrawingAttributes.MinHeight a menší nebo rovna hodnotě maximální výšky DrawingAttribute.MaxHeight.
21058. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo vydat požadavky na recyklování pro všechny pracovní procesy fondu aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
21059. Nebyl nalezen soubor šablony, která má být použita k vytvoření tohoto oznámení události. Vyřazeno bylo X událostí, které byly částí této zprávy.
21060. Neznámé rozhraní
21061. Typ prostředku nemůže požadavek přijmout, protože je příliš zaneprázdněn prováděním jiné operace.
21062. Příznak obsažený ve vyrovnávací paměti bodu změny zpracování je neplatný.
21063. Souřadnice Y bodu
21064.

Žádná operace nenaslouchá X, ale existuje operace naslouchající Y, takže jste přesměrováni na tuto adresu.


21065. %1 Jednotka %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!5I64u! %6!-2.2s! %7!5I64u! %8!-2.2s! %9!3hd! %10!4hd! %11!5I64u! %12!-2.2s!
21066. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systému Windows se nepodařilo určit roli počítače. Ke zpracování zásad skupiny jsou vyžadovány informace o roli (pracovní skupina, členský server nebo řadič domény).
21067. Aktualizace mezipaměti není podporována pro restartované odpovědi FTP. Posun restartu = X.
21068. Ve vyrovnávací paměti není k dispozici dostatek místa.
21069. %1 (%2) %3Ověření čtení %6 bajtů stránky databáze ze souboru %4 na posunu %5 (stránka databáze %9) se nezdařilo. Poškozený bit %8 byl opraven, ale ověření stránky selhalo. Chyba: %7. Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem a může přetrvávat. Přechodné chyby tohoto typu mohou být předzvěstí závažného selhání podsystému úložiště obsahujícího tento soubor. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
21070. Povolené přihlašovací hodiny
21071. Operace NLS se pro národní prostředí %1 nezdařila, protože soubor %2\globalization\%1.nlp je poškozen. Tento problém odstraníte přeinstalací tohoto vlastního nastavení národního prostředí.
21072. Při kontrole dostupnosti hostitele procesu příkazem Ping došlo k chybě.
21073. Byly nalezeny chybné sektory.
21074. Nebylo možné vyhledat adresář zálohovacího skladu na médiu.
21075. Vnitřní konfigurace
21076. Nezjištěný objekt byl nalezen ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele.
21077. ***Tato funkce není službou WINS podporována.
21078. Uzel je záznam DNAME DNS.
21079. Bez modulů pro zápis
21080. Neplatný formát pro parametr %1: %2.
21081. Atribut %1 není podle schématu u elementu %2 povolen.
21082. Znamená, že struktura SECURITY_DESCRIPTOR není platná.
21083. Databáze registru modulu COM+ rozpoznala systémovou chybu.
21084. Vnitřní chyba: Svazek neobsahuje atribut úložiště.
21085. Připojení nelze provést, protože data jsou jen pro čtení. Ve filtru by byla data změněna.
21086. Připojení vzdáleného přístupu s ID korelace %1 má povoleno vynucení architektury NAP (Network Access Protection). Odpovídající ID korelace NAP pro toto připojení je %2.
21087. Služba WS-Management nepodporuje režim adresování.
21088. Použití: %1 [
21089. Z rozhraní SSPI byl obdržen klíč prázdné relace.
21090. Službě SAM se nepodařilo aktualizovat svoji databázi. Při dalším restartování počítače se o to pokusí znovu.
21091. X Číslo řádku Y a pozice na řádku Z.
21092. Objekt není připojen k serveru
21093. Aplikace %1 uvedená v zásadách %2 úspěšně inovovala aplikaci %3 uvedenou v zásadách %4.
21094. Nelze specifikovat více než jeden názvový kontext.
21095. Správce zabezpečení
21096. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Základní kontrola funkce LooksAlive se nezdařila. ID prostředku předané v %2 neodpovídá internímu ID prostředku %3.
21097. Zadaná cyklická vyrovnávací paměť již byla dříve prázdná nebo plná, a proto by měl u volajícího být signalizován opačný koncový bod.
21098. Systém Windows ověřuje soubory a adresáře...
21099. Služba Event Log byla zastavena.
21100. %1!d! Přidružené porty řadiče:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions