English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33801. Server proxy protokolu HTTP odmítl připojení, protože ověření souborem cookie se nezdařilo.
33802. Mezipaměť není zaktualizována
33803. Čtení ID odběru z konfiguračního souboru se nezdařilo.
33804. Vertikální soubory DIB nejsou podporovány.
33805. Přístup k prostředku %1 byl místně omezen správcem pomocí pravidla zásady %2 uplatněného na cestu %3.
33806. Vystaveno dne:
33807. Služba Active Directory Domain Services inicializuje obnovené databázové soubory. To může trvat několik minut.
33808. Požadovaná úroveň izolace je neplatná nebo není podporována.
33809. bindAddr: %1
33810. Vytváření zástupců Zástupce: [1]
33811. Formátování použité pro hodnotu vázanou k vlastnosti NavigateUrl hypertextového odkazu; například "page.aspx?id=X"
33812. Hodnota vlastnosti pole nebo binárního rozsáhlého objektu má neočekávanou velikost.
33813. Pravá složená závorka nebyla nalezena.
33814. Na základě požadavku nelze nastavit metodu NULL nebo prázdnou metodu.
33815. Parametr ThresholdCount nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
33816. Nelze převést tuto instanci XamlTypeName na řetězec, protože vlastnost Namespace má hodnotu Null. Před voláním metody XamlTypeName.ToString nastavte vlastnost Namespace.
33817. Hodnota není platná hodnota výčtu DbType: Název typu.
33818. Některé transakce nemohly být dokončeny, protože jsou nejisté. Nástroj CRM se je pokusí dokončit při příštím zotavení. %1
33819. Správci prostředků transakcí na svazku %2 se nezdařilo vytvořit volné místo v jeho protokolu z důvodu neopakovatelné chyby. Data obsahují kód chyby.
33820. Parametr je příliš dlouhý.
33821. MSB4173: Element <X> podřízený elementu <Y> je neplatný, protože podřízený element s tímto názvem již existuje.
33822. Došlo k chybě při odesílání zprávy na %1.
33823. Při komunikaci se službou TBS došlo k chybě.
33824. Symbol X typu Název typu nebyl nalezen v rozšíření SymbolResolver pro tuto instanci.
33825. Název záznamu jazyka serveru SQL Server.
33826. Služba WINS přijala paket, který má chybný formát. Popis může být například Více než 63 oktetů.
33827. Zpracování přenášených dat pro zadaná pravidla portu již bylo zakázáno%1!ls!.
33828. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!I64u! (0x%4!I64x!)
33829. Platnost relace klienta vypršela. Pokud chce klient dále přistupovat ke vzdáleným prostředkům, musí dojít k jeho opětovnému ověření.
33830. Machine Name,Policy Target,Subcategory,Subcategory GUID,Inclusion Setting,Exclusion Setting
33831. Volání metody Bind musí být přidruženo k vlastnosti v rámci šablony.
33832. Nastavení maximální pracovní sady jako omezení paměti pro jednotlivé procesy není v této verzi systému Windows podporováno.
33833. Výstup do souboru EDMX File Name byl úspěšně vyčištěn.
33834. Došlo k chybě vyhrazení. Velikost souboru bude upravena.
33835. Požadovaná operace není podporována.
33836. Zadaný klasifikátor je neplatný.
33837. %1 není platná hodnota prefixu oboru názvů.
33838. Certifikační autorita neodeslala upozornění e-mailem na %1 do %2.
33839. Odemknout konfigurační oddíl
33840. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) %1 zkrátí maximální životnost certifikátu vystaveného pro žádost %2, protože životnost certifikátu certifikační autority je kratší než doba platnosti registru. Problém můžete odstranit obnovením certifikátu certifikační autority nebo zkrácením doby platnosti registru.
33841. Odebírání objektu důvěryhodnosti pro %1
33842. priznaky hlavicky:
33843. Obsah alespoň jedné strany média %1 se změnil. Médium je pravděpodobně poškozeno a bylo vypnuto. Chcete-li tuto chybu ignorovat a používat médium i nadále, je nutné jej znovu zapnout v modulu snap-in Správce vyměnitelného úložiště pro konzolu MMC (Microsoft Management Console).
33844. Zadaný správce prostředků neprovedl žádné změny ani aktualizace prostředku v této transakci.
33845. Soubor cookie ze serveru nebyl přijat.
33846. Hodnota registru X byla prázdná nebo nebyla typu řetězec.
33847. Nelze najít objekt zařízení pro více zařízení portu klávesnice.
33848. Služba Šifrování selhala při volání OnIdentity() v objektu System Writer.%1.
33849. V souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! nebyl nalezen požadovaný prvek ConsoleSchemaVersion.
33850. Nebyla spuštěna aplikace Správce rozhraní vyžádaného volání.
33851. Bit přístupu k zařízení 5
33852. Invalid context
33853. Nelze získat cestu globální mezipaměti sestavení.
33854. Jímka kanálu vyvolala metodu Store v okamžiku, kdy zásobník jímky byl prázdný.
33855. odpojení se nezdařilo s chybou: 0x%1!x!
33856. Byla spuštěna grafická část instalace.
33857. Profil není platný.
33858. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou paměti ECC na neznámé fyzické adrese hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
33859. Svazek je na převod do NTFS příliš fragmentován.
33860. Hodnota Y s indexem X v řadě Y neexistuje.
33861. V adresáři %2 byl zjištěn neplatný název souboru %1 (%3).
33862. %1 (%2) %3Databázový stroj ztratil tabulku s názvem %4. Spuštění kontroly integrity pro databázi na úrovni aplikace zajistí integritu dat pro tuto úroveň.
33863. Klient poskytl jako legitimaci platný příchozí token.
33864. Obor názvů X je rezervován pro generování kódu Entity Framework.
33865. Atribut %1 musí mít některou z následujících hodnot: %2
33866. Žádný soubor k tisku.
33867. Služba pro nasazení systému Windows je buď zastavena, nebo je spuštěna v režimu starší verze.
33868. Metoda SqlWorkflowInstanceStore nemůže zpracovat příkaz, protože je aktuálně prováděn úklid úložiště. Počkejte na dokončení úklidu a pak zkuste operaci zopakovat.
33869. Internal event: The group membership cache task is starting.
33870. Bylo dokončeno předběžné zpracování rolí.
33871. Zpráva byla úspěšně odeslána do domény %1.
33872. Výsečový graf – Pole počátečních intervalů a pole koncových intervalů nemá stejný počet položek.
33873. Jedno nebo více vnořování v souboru %1 nelze filtrovat.
33874. Certifikát přijatý ze vzdáleného serveru neobsahuje očekávaný název. Z tohoto důvodu není možné určit, zda se připojujete ke správnému serveru. Byl očekáván název serveru %1. Požadavek na připojení SSL nebyl úspěšný. Připojená data obsahují certifikát serveru.
33875. Oprávnění tohoto certifikačního úřadu neumožňují aktuálnímu uživateli zapsat se k certifikaci.
33876. Serializátor – nepodporovaný příznak obsahu serializace
33877. Vlastnost ID ovládacího prvku lze ve značce použít pouze pomocí atributu ID a jednoduché hodnoty. Příklad:
33878. Konstantní pole nelze nastavit.
33879. Server DNS nalezl zprávu o neplatné odpovědi z %1. Paket byl odmítnut. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
33880. Konfigurační soubor nebo příkazový řádek obsahují duplicitní parametr.
33881. Silent Running: Stress test transition: %2
33882. Tato operace není povolena po prvním požadavku.
33883. Službu Řízení front zpráv nelze spustit. Nelze znovu načíst soubor zprávy %3 a soubor protokolu %4. Chyba %1: %2
33884. Hledání soukromého klíče pro certifikát: X.
33885. Je vyžadováno uživatelské jméno.
33886. Vytvářet okna
33887. Mapovaný oddíl nelze rozšířit.
33888. Zjišťování staticky definovaných cílů iSCSI se nezdařilo (kód chyby %1).
33889. Funkce vyžaduje operační systém Windows 2000 nebo vyšší.
33890. Nezdařila se aktualizace schématu: třída v seznamu pomocných tříd neexistuje nebo není pomocnou třídou.
33891. Řadič domény jen pro čtení přijal %1 požadavků za posledních %2 minut. Výsledný počet úspěšných požadavků: %3, výsledný počet neúspěšných požadavků: %4.
33892. Dynamické generování SQL pro vlastnost UpdateCommand není podporováno pro vlastnost SelectCommand, která nevrací žádné informace o sloupci klíče.
33893. Kód XML v souboru File Name je neplatný. V oddílu musí mít značka přesně 1 atribut name, jehož hodnota je plně kvalifikovaný název sestavení.
33894. Vytvoří nový web s názvem Nový web s danou vazbou a automaticky vygeneruje ID webu. Po vytvoření neobsahuje nový web žádné aplikace.
33895. Operace zálohování konfiguračních dat clusteru byla zrušena z důvodu chybějícího kvora pro daný cluster. Opakujte operaci zálohování po dosažení kvora.
33896. *** %1 nelze otevrit pro zapis.
33897. Hlavní adaptér v propojené konfiguraci ještě nebyl rozpoznán.
33898. Chcete-li uložit hesla v zašifrovaném formátu, musíte zadat klíč počítače, který není generován automaticky. Buď určete jiný formát passwordFormat, nebo změňte konfiguraci klíče počítače (machineKey) tak, aby byl použit dešifrovací klíč, který není generován automaticky.
33899. Časový limit čekání vlastní komponenty Compensator nástroje CRM na dokončení vlastní komponenty Worker nástroje CRM vypršel. Další informace o této chybě naleznete v dokumentaci nástroje CRM (Compensating Resource Manager) modelu COM+.%1
33900. V systému nebylo nalezeno žádné čtecí zařízení PSCR karet Smart Card.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions