English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41901. Nelze načíst hodnotu First Counter v klíči NfsSvr\Performance. Kódy stavu jsou vráceny v datech.
41902. Subsystém služby COM zabraňuje vytváření duplicitních záznamů v protokolu událostí po dobu %1 sekund. Tuto dobu lze změnit pomocí hodnoty REG_DWORD s názvem %2 v následujícím klíči registru: HKLM\%3.
41903. Služba Plánovač úloh nemá spuštěny žádné úlohy pro modul úloh %1 a byl spuštěn časovač nečinnosti.
41904. Ověřování: %1
41905. Vnitřní chyba: Objekt plex je zakázán.
41906. Ověření SDMI se nezdařilo.
41907. %1 nelze spustit.
41908. Pokus (v rámci připojení ID %1) o ověření klienta se nezdařil. Typ ověřování %2. Stav zabezpečení: %3.
41909. %1: Nastavení služby Ukládání jediné instance nelze změnit.
41910. %2 nemůže vyhradit prostředek typu %3 v důsledku konfigurované velikosti %4.
41911. Nepožadovat předověřování - vypnuto
41912. Vyvolání metody Název metody, která odpovídá zadaným omezením vazby, vyvolalo výjimku.
41913. Metoda OleDbCommandBuilder.DeriveParameters se nezdařila, protože hodnota vlastnosti OleDbCommandBuilder.CommandText představuje neplatný název s více částmi.
41914. Shromažďování informací potřebných k odebrání ze služby Active Directory Domain Services (%1!S!)...
41915. Soubor bitové kopie s tímto názvem již existuje.
41916. Vyplnění zpětného volání Javascript je podporováno pouze pro zprávy s formátem Json.
41917. Operace služby X vrácená zprostředkovatelem není jen pro čtení. Zkontrolujte, zda všechny operace služby mají nastavený atribut jen pro čtení.
41918. Určená třída je již obsažena v adresářové službě.
41919. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Pokus o aktualizaci maximální velikosti vyrovnávací paměti existující relace trasování se nezdařil. Vnitřní informace: %1.
41920. Nelze vytvořit instanci X, protože typ XamlType není platný.
41921. Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : %1
41922. Název člena Člen obsahuje znaky, které jsou v jazyce XAML neplatné.
41923. Protokol IPBOOTP nenaplánoval provedení úkolu. Chyba mohla být způsobena nezdařeným přidělením paměti. Kód chyby je uveden v datech.
41924. Posloupnost popisovače svazku nelze opravit.
41925. MSB4199: Syntaxe transformace X je neplatná.
41926. Během psaní datové části odpovědi http službou zápisu síťového zařízení došlo k chybě (%1). %2
41927. Neplatná vlastnost.
41928. Je nastaven nedefinovaný příznak atributu nebo jsou současně nastaveny příznaky pro import a export.
41929. Zadaná priorita není platná.
41930. Rozhraní IQueryable, které vrátí výraz typu Constant s referencí na sebe sama, není podporováno.
41931. Databázové operaci se nepodařilo najít dalšího kandidáta pro operaci vyhledávání.
41932. V úložišti PropertyStore bylo během obnovení katalogu %3 zjištěno %2 nekonzistencí.%1
41933. Předmět: ** OZNÁMENÍ PRO UŽIVATELE **
41934. Nelze přidělit dostatek paměti. Stavové kódy byly vráceny v datech.
41935. Došlo k chybě 0x%1!x! při formátování řetězce pro kód chyby 0x%2!x!.
41936. Proběhl pokus zrušit svěření nesvěřené virtuální paměti.
41937. Zadaný ovládací prvek není serverem podporován.
41938. Při zápisu do souboru aplikace došlo k chybě.
41939. Určený rozsah záložky nelze inicializovat, protože není aktuálně registrován.
41940. ID jazyka není podporováno.
41941. Sdílený atribut v oboru názvů 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' lze použít pouze v kompilovaných slovnících prostředku.
41942. Výchozí hodnoty kvót
41943. Chyba při přidání
41944. Rozložení disku obsahuje primární oddíly mezi logickými jednotkami. Takové rozložení disku je neplatné.
41945. Hodnotu X nelze převést na řetězec klíče pro identifikátor URI.
41946. V této třídě není agregace povolena (nebo je třída objektu vzdálená).
41947. Soubor je pro zvýraznění nalezených řetězců příliš veliký.
41948. Sdílení zařízení bylo vypnuto, protože se změnilo požadované nastavení nebo součást systému Windows. Další pomoc získáte v nápovědě na webu.
41949. V položce tagPrefix byly nalezeny neplatné nebo chybějící atributy. Pro uživatelský ovládací prvek je třeba zadat také položky tagName a src. Pro vlastní ovládací prvek je třeba zadat položku namespace a případně také položku assembly.
41950. Počet popisovačů WaitHandles nesmí být větší než 64.
41951. Třída CompleteWizardStep je povolena pouze v ovládacím prvku CreateUserWizard.
41952. Procedura RegNotifyChangeKeyValue se nezdařila. Návratový kód je %1. Inicializace bude pokračovat, ale změny v registru budou aktualizovány až po ukončení a novém spuštění služby SNMP.
41953. Z následující příčiny nelze získat počet záznamů v protokolu událostí:
41954. Chyba při analýze atributu Atribut: X
41955. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že všechny informace o hardwaru nelze shromáždit.
41956. Výsledkem operace bylo přetečení.
41957. Název v případě, kdy jsou v zóně připojení zobrazena existující připojení. V době běhu je k tomuto textu připojen název webové části určené pro připojení.
41958. Vlastníkem objektu, který bude vytvořen, by měl být primární řadič sítě. Operaci nelze provést.
41959. Metadata musí být SqlDbType.Row.
41960. Cesta MTU doby vypršení časového limitu stárnutí
41961. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Po 8 pokusech o kontakt nebyla přijata žádná platná odpověď ručně nakonfigurované druhé strany %1. Tato druhá strana bude jako zdroj času zahozena a klient NTP se pokusí vyhledat novou druhou stranu s tímto názvem DNS. Došlo k následující chybě: %2
41962. Probíhá obnovení %1.
41963. Šablona UriTemplate X není platná. Proměnná dotazu Y poskytla výchozí hodnotu jako součást dalších výchozích hodnot. Počítejte s tím, že šablona UriTemplate nepodporuje výchozí hodnoty pro proměnné dotazu. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
41964. Automatický zápis certifikátu pro %1 aktivoval rozhraní API zápisu.
41965. Služba Message Queuing není k dispozici.
41966. Výraz X nemá hodnotu.
41967. Pro svazek %2 byl během restartování zjištěn poškozený soubor klíče.
41968. Objekt ServiceHostBase vrácený metodou CreateServiceHost typu Název typu má hodnotu NULL.
41969. Služba MAPI není k dispozici.
41970. Určený vyhledávací filtr je neplatný.
41971. Styl tlačítka pro vytvoření uživatele
41972. Hodnota nekonečno pro člen není v této Matrix platná.
41973. Protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) je nekompatibilní s IPv6. Změňte typ virtuální privátní sítě na protokol L2TP (Layer Two Tunneling Protocol).
41974. Zadaná hodnota obsahuje neplatné znaky hlavičky HTTP.
41975. Objekt musí být typu DateTime.
41976. Instalace symbolické adresy %1 do veřejného úložiště vyžaduje, aby symbolická adresa měla katalog.
41977. Konzola SAC úspěšně snížila prioritu procesu.
41978. Zásadu protokolování nebylo možné nainstalovat, protože zásada stejného typu již existuje.
41979. Název katalogu je neplatný.
41980. Argument kolekce obsahuje více položek, než je povoleno hodnotou boundedCapacity.
41981. Vlastnost X nebyla nastavena. K získání této hodnoty použijte metodu Y.
41982. Název zastavovaného fondu aplikací (stejný jako identifikátor)
41983. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) vytvořila křížový certifikát certifikační autority %2 pro %1.
41984. Obsluhuje:
41985. Zpráva byla příliš velká pro schéma šifrování.
41986. Příprava pouze nezbytných svazků na nezbytných discích k obnovení.
41987. Chyba syntaxe: Byl očekáván identifikátor nebo identifikátor v uvozovkách.
41988. Transakce přidružená k tomuto kanálu relace byla vrácena zpět, protože došlo k vyvolání procedury Abort kanálu relace před potvrzením transakce.
41989. Nové zpracování přenášených dat pro zadaná pravidla portu bylo zakázáno.%1!ls!.
41990. Zadanou metodu Název metody u typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities, protože instance, jejímž prostřednictvím je metoda volána, není třídou ObjectContext, přes který je vyhodnocován dotaz, ve kterém je metoda použita.
41991. Bylo zastaveno inzerování služby Systémový čas jako zdroje času.
41992. Uživatelský účet
41993. Došlo k chybě při odstraňování sdílené položky.
41994. Změna zásad úrovně pravidla MPSSVC
41995. K vlastnostem uloženým v mezipaměti u vzorce vráceného metodou GetCurrentPattern nelze přistupovat.
41996. Chyba analýzy manifestu: Neplatné na nejvyšší úrovni dokumentu
41997. ***V databázi služby WINS nebyly nalezeny žádné záznamy, splňující kritéria %1.
41998. Přípona X není zaregistrována v obslužné rutině WCF/WF. Odeberte z konfiguračního souboru vlastnost relativeAddress Y v části Z nebo zaregistrujte příslušnou příponu X v obslužné rutině WCF/WF. Další informace o registraci přípony ve službě IIS naleznete na stránce http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx.
41999. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s!
42000. Video adaptér

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions