English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36901. Zadaný soubor exportu již existuje.
36902. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nezískal název řadiče domény. Příčinou může být selhání překladu adres IP. Zkontrolujte, že je systém DNS správně nakonfigurován a pracuje správně.
36903. Neplatný objekt zásad byl nalezen ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele.
36904. Byla nalezena úvodní závorka ({) bez odpovídající závorky koncové.
36905. Systém přešel do režimu spánku.
36906. Funkce EDM Function Name není podporována ve verzích SQL Server starších než SQL Server 2008.
36907. Modul pro zařazování do kategorií obdržel neočekávaný výsledek od funkce wldap32!ldap_result. Identifikátor zprávy: %1, hostitel: %2
36908. Systémový soubor %1 byl ohlášen jako poškozený, ale systém Windows určil, že soubor ve skutečnosti poškozený není. Pravděpodobně již byl opraven.
36909. Přístup k adresáři
36910. Nelze hledat v cestě konfigurace %1.
36911. Efekty BitmapEffect a Effect nelze u prvku Visual kombinovat.
36912. Server DNS přesunul odkazy na kořenové servery integrované se službou Active Directory pro všechny servery DNS v této doméně do oddílu adresáře %1.
36913. Atribut nelze změnit, protože je vlastněn systémem.
36914. Systém Windows nemůže načíst nastavení ze souboru odpovědí bezobslužné instalace.
36915. Připojení bylo zakázáno.
36916. Prostředek adresy tunelového propojení IPv6 %1 byl aktualizován tak, aby odpovídal typu tunelového propojení IPv6 podporovanému uzlem clusteru. Typ tunelového propojení se změnil z hodnoty %2 na %3 a byla nastavena adresa %4. Pokud se nejedná o očekávanou změnu, zkontrolujte prostředek adresy IP, na kterém prostředek adresy tunelového propojení IPv6 %1 závisí, a také konfiguraci protokolu IPv6 u sítě a všech uzlů clusteru.
36917. Adresa URL je mimo rozsah.
36918. Graf typu Renko – Tento graf nelze kombinovat s žádnými jinými grafy.
36919. K přenosu souborů je používán režim %1.
36920. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor databáze aplikace Access (podle výchozího nastavení je soubor nazván ASPNetDB.mdb) a vyberte příkaz Vlastnosti.
36921. Zadaná tabulka hodnot gamma je neplatná.
36922. Připojení vzdáleného přístupu s ID korelace %1 přijalo ze serveru neočekávanou nebo neodpovídající odpověď na prohlášení o stavu (SoH). ID korelace NAP pro tuto transakci je %2.
36923. Rozsah [x-y] je v obráceném pořadí.
36924. Vstupní zvukový formát je neplatný.
36925. Toto je vnitřní chyba: Inicializace jímky dat je nesprávná. Je vyžadován alespoň jeden identifikátor PROGID popisovače protokolu.
36926. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Základní kontrola funkce IsAlive se nezdařila. ID prostředku předané v %2 neodpovídá internímu ID prostředku %3.
36927. Předchozí vypnutí systému (%1, %2) bylo neočekávané.
36928. Služba pro fotoaparát s infračerveným rozhraním (IrTran-P) obdržela pouze část obrázku. Kopie obrázku v souboru %1 v počítači byla odstraněna.
36929. X bude kompilováno.
36930. Mapování vlastnosti je ve schématu duplicitní. Odeberte duplicitní schéma vlastnosti.
36931. Spuštění instalace aplikace %1 uvedené v zásadách %2 bylo úspěšné.
36932. (GMT+09:30) Darwin
36933. Všechny názvy SPN byly u této služby Active Directory Domain Services (%1) úspěšně odstraněny.
36934. Výsečový nebo prstencový typ grafu – Nelze získat odkaz na objekt grafu.
36935. Volitelná vlastnost DataField, kterou lze použít v kontextu vytváření datových vazeb k určení, které pole má být použito pro text ovládacího prvku DynamicHyperLink.
36936. Inicializace poskytovatele tisku
36937. Požadovaný typ emulace neodpovídá velikosti spouštěcího obrazu.
36938. Nelze pracovat se strukturou FORMATETC
36939. Klauzuli $inlinecount nelze použít na segment prostředku $count.
36940. Cesta k adresáři zadaná pro kořenový adresář historie je cesta UNC, která není povolena. Tato funkce bude zakázána. Chcete-li tento problém vyřešit, nastavte cestu k místnímu adresáři. Bude-li konfigurace správná, bude tato funkce znovu povolena. Datové pole obsahuje číslo chyby.
36941. Druhý argument není platný
36942. Rušení publikování součástí produktu Funkce: [1]
36943. Instalační program softwaru zařízení Windows Media Center Extender nemohl vytvořit účet %1 pro zařízení %2. Kód chyby: %3.
36944. Proces nemá oprávnění k naslouchání koncovému bodu IP X. Ověřte, že se nepokoušíte použít tento koncový bod několikrát v aplikaci, že na tomto koncovém bodu nenaslouchají další aplikace a že vaše aplikace je spuštěna s dostatečnou úrovní oprávnění pro použití koncového bodu.
36945. Možnost povolit nebo zakázat klientům systému Windows 2000 ukončit zapůjčení adresy DHCP po vypnutí
36946. Typ musí být Pointer.
36947. Správce oken plochy ukončil uzamykání systémové paměti, protože byl překročen práh jeho pracovní sady.
36948. Došlo k chybě klienta DHCP. %1.
36949. CHYBA: Čtení verze objektu ze schématu během opakované kontroly se nezdařilo: %1 (%2).
36950. Pro příchozí požadavek se nepodařilo vytvořit platnou identitu.
36951. Není k dispozici dostatek informací k určení příčiny neúspěchu.
36952. Odstranění zálohy stavu systému, verze %1 se nezdařilo. Chyba: %2
36953. Nelze určit obor názvů obor názvů:
36954. V segmentu %1 záznamu souboru byl nalezen zhuštěný datový proud.
36955. Oprava chyb ve spouštěcím souboru.
36956. %1: Obnovení selhalo, protože svazek pro obnovení je příliš malý.
36957. Odsazení znaku není v platném rozsahu textu TextRange.
36958. Adresář zadaný pro dočasné konfigurační soubory fondu aplikací buď neexistuje, nebo není službě WAS (WINDOWS PROCESS ACTIVATION SERVICE) přístupný. Zadejte existující adresář a zkontrolujte, zda má nastaveny správné příznaky přístupu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
36959. Služba zápisu síťového zařízení nemůže zašifrovat odpověď na požadavek klienta (%1). %2
36960. V systému nelze vytvořit žádné další podprocesy.
36961. Daný název portu nezačíná řetězcem COM či com nebo jej nelze převést na platný sériový port.
36962. Instance %1 má neplatný popisovač zabezpečené vazby %2 (název hostitele ignorován).
36963. Objekt příkazu, jehož strom obsahuje sadu nebo sady řádků, nelze klonovat.
36964. Jehla nebo myš musejí být při vyvolání resetu ve spodní poloze.
36965. Služba RSM nemůže spravovat knihovnu %1. Databáze je poškozena.
36966. Při práci jediného podprocesu došlo k pokusu podruhé zavolat proceduru CoInitialize.
36967. Název položky vlastního popisku (jen pro interní použití)
36968. Služba WS-Management nepodporuje neshodu formátů.
36969. Program Windows Media Player nemůže přidat soubor do knihovny. Je možné, že soubor není platný.
36970. Vnitřní chyba: Skupina disků neobsahuje žádné platné kopie konfigurace.
36971. Načtení instrukce
36972. Prostředek kořene systému souborů DFS %1 nebyl nalezen.
36973. Vnitřní chyba: Žádost překračuje hranici skupiny disků.
36974. Stávající hodnota registru byla změněna.
36975. Operaci nebylo možné dokončit z důvodu chybných clusterů na disku.
36976. Neplatný členský typ: Název typu
36977. Z nesynchronizovaného bloku kódu byla vyvolána synchronizační metoda objektu.
36978. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo zaregistrovat zavěšovací rozhraní nebo zrušit jeho registraci. Sblížení a činnost clusteru bude probíhat normálně, ale pro registraci aplikace nebudou ponechána žádná rozhodnutí o zavěšení. Zkontrolujte, zda v aplikaci používající službu Vyrovnávání zatížení sítě probíhá registrace zavěšení správně.
36979. Přijmout (Nalezen odpovídající popisovač připojení)
36980. Hodnota poskytnutá během operace X s objektem DataServiceCollection není typu entity s klíčem.
36981. V části InputFiles nebyly zadány žádné prostředky. Generování prostředků bude vynecháno.
36982. Ve zdroji textu bylo dosaženo konce textu.
36983. Služba WINS nemohla otevřít podklíč Push. Ověřte, zda jsou oprávnění ke klíči správně nastavena, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
36984. Směrovací služba je konfigurována s parametry RouteOnHeadersOnly: X a SoapProcessingEnabled: Y.
36985. Určená kapacita nesmí být menší než aktuální kapacita.
36986. %1 (%2) %3Systémový parametr prahové hodnoty pro zastavení vyprazdňování (%4) je menší než prahová hodnota pro zahájení vyprazdňování (%5).
36987. Dávkový soubor nebyl nalezen.
36988. Zadaný záznam nebyl v souboru protokolu nalezen.
36989. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) provádí zálohu objektů tiskárny na serveru: %1. Není nutná žádná akce uživatele.
36990. Nastavení zásad skupiny požadující kompatibilitu se standardem FIPS brání zakázání nástroje BitLocker. Další informace získáte od správce domény.
36991. Výukovou databázi Pomocníka pro témata nelze sestavit.%1
36992. Obnovení nelze provést na disk, jehož velikost sektorů se liší od velikosti sektorů zálohovaného svazku.
36993. Element include se na tomto místě nemůže vyskytovat.
36994. Konfigurace zásad skupiny WSMan je poškozena.
36995. V dialogovém okně Vlastnosti, které se otevře, vyberte kartu Zabezpečení.
36996. Pokus o přístup k metodě se nezdařil.
36997. Jeden z instalačních programů tohoto zařízení nyní nemůže provést instalaci.
36998. Vlastnost SelectedDate nelze nastavit, pokud je režim výběru nastaven na hodnotu None.
36999. Typ Název typu uvedený jako hodnota atributu Factory v direktivě ServiceHost neimplementuje výchozí konstruktor.
37000. Došlo k rozšířené chybě.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions