English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22601. Tato operace je podporována v systému Windows Longhorn a vyšším.
22602. Operace časového pásma se nezdařila, protože chybí nebo jsou poškozena požadovaná data časových pásem. Aby bylo možné tuto chybu odstranit, je nutné aktualizovat hodnoty %1, a opravit tak hodnotu v podklíči %2.
22603. Tok úkolů představuje nekonečnou smyčku.
22604. Modul plug-in podporuje pouze odběry s režimem doručení Pull.
22605. Určený uzel nepodporuje tento typ prostředku. To může být důsledkem nekonzistence verzí nebo nepřítomnosti knihovny DLL prostředku v tomto uzlu.
22606. Pokud má být zprostředkovatel jímky použit v souboru .config, musí mít typ zprostředkovatele Název typu konstruktor ve tvaru X.
22607. Rozšířené atributy se nevejdou do vyrovnávací paměti.
22608. Načtení textového filtru pro analýzu souboru stop-slov se nezdařilo.
22609. Instalace se nezdařila. Je třeba restartovat počítač. %1
22610. Přihlášení bylo dokončeno, ale nebyla k dispozici žádná síťová autorita. Přihlášení bylo provedeno při použití místně známých informací
22611. Bitovou kopii nelze přidat do skupiny spouštěcích bitových kopií, protože se nejedná o spouštěcí bitovou kopii.
22612. WorkflowApplication Id: X – trvalé
22613. Komplexní typy nelze označit jako typy Open. Došlo k chybě u typu Název typu.
22614. Objekt X vyžaduje vazbu Y.
22615. %1 (%2) %3Probíhá spouštění přírůstkového zálohování.
22616. Zprostředkovatel diagnostiky výkonu programu Svchost služeb systému Microsoft Windows
22617. MSB3452: Byly předány parametry StronglyTypedClassName, StronglyTypedNamespace a StronglyTypedFileName, nikoli však parametr StronglyTypedLanguage. Chcete-li vytvořit třídu prostředků se silnými typy, zadejte jazyk. V opačném případě odeberte všechny parametry třídy, názvu souboru a oboru názvů.
22618. The test suite has been updated.
22619. Neplatný argument v seznamu objektů.
22620. Nelze získat čas vypršení platnosti kontextu SSPI.
22621. Název plánu obsahuje neplatné znaky. Název nemůže začínat pomlčkou (-) a nemůže obsahovat mezery a následující znaky: \ / ? * | : < > " , ;
22622. Typ zaregistrovaného objektu zabezpečení [%2] nebylo možné zjistit, ale úloha bude pokračovat. V budoucnu budete moci k mapování nebo odstranění tohoto zaregistrovaného objektu zabezpečení použít migrační tabulku.
22623. Název vlastnosti nelze nastavit, protože je již použit v ZOBRAZENÍ. SQLSTATE=42000
22624. Dotaz byl zrušen na žádost uživatele.
22625. Selhalo přidání sady shromažďování dat %2 v kontextu %3 pro pomůcky jiného typu než PLA; kód chyby %4.
22626. Deklarace schématu pro %1 nebyla nelezena.
22627. Objekt není typu HotSpot.
22628. Hodnota atributu Columns musí být větší než -1.
22629. Popisovač GCHandle nelze předávat mezi doménami AppDomain.
22630. Najde všechny události v zadaném protokolu trasování s názvem kategorie MODULE_SET_RESPONSE_ERROR_STATUS.
22631. Z důvodu nedostatku prostředků došlo k chybě.
22632. Název kontraktu IMetadataExchange nebyl nalezen v seznamu kontraktů implementovaných službou X. Přidejte třídu ServiceMetadataBehavior do konfiguračního souboru nebo přímo třídu WorkflowServiceHost, kterou povolíte podporu tohoto kontraktu.
22633. Při získávání dat záznamů službou WINS došlo k výjimce.
22634. Třída SqlBytes ani třída SqlChars v této verzi nepodporuje délku větší než 2GB.
22635. %1 - Zjistí stav probíhající operace obnovení.
22636. CoID=%1: Propojení ze serverem pro vzdálený přístup bylo vytvořeno uživatelem %2.
22637. Formátovací řetězec použitý při formátování hodnoty načtené ze třídy TextField, například Položka X
22638. Pracovní proces s ID procesu %1, který obsluhuje fond aplikací %2, požadoval recyklaci, protože bylo dosaženo jeho omezení virtuální paměti.
22639. Příliš hluboko
22640. Zadaný název je příliš dlouhý.
22641. Nelze znovu komprimovat komprimovaný objekt Overlapped.
22642. Instalace aplikace %1 uvedené v zásadách %2 bylo úspěšné.
22643. Bod obnovení je poškozen. Zvolte jiný bod obnovení a potom akci opakujte.
22644. Tibetština (ČLR)
22645. Příznak je %1!d!.
22646. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Adresář není prázdný.
22647. Příkaz msdtc -remove již není podporován. Chcete-li koordinátor MSDTC odinstalovat, obraťte se na podporu produktů. Pokud chcete pro tento systém nakonfigurovat použití vzdáleného koordinátoru MSDTC, použijte nástroj Component Services Explorer.
22648. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze přidělit paměť. Chyba: %2
22649. Port pro vsunutí či vysunutí nelze použít, protože není prázdný.
22650. Hodnota vrácená funkcí IDataServiceMetadataProvider.ContainerNamespace nesmí být null ani prázdná.
22651. Vlastnosti migrace tohoto klíče jsou nesprávné.
22652. Zařízení Windows Media Center Extender %1 bylo povoleno.
22653. Spouštění služeb Služba: [1]
22654. Dolní okraj nesmí být záporný.
22655. Vlastnost konfigurace je neplatná.
22656. Velikost parametru X je příliš velká. Maximální počet znaků: Y.
22657. FSUTIL Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů.
22658. Zadaný typ zdroje je neplatný.
22659. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Opakujte akci.
22660. Pokus o provedení operace v objektu ladění se nezdařil, protože objekt je momentálně odstraňován.
22661. Spuštění nástroje Správa zásad skupiny vyžaduje systém Windows XP nebo novější.
22662. ID ovládacího prvku rozhraní IDataSource, které bude použito jako zdroj dat
22663. Uživatel byl upozorněn, že Správce oken plochy má nízký výkon, a zvolil vypnutí.
22664. Nástroj zasílání zpráv %1 je spuštěn.
22665. Nelze odebrat metadata s názvem X, protože pocházejí z definice položky a nejsou přímo definována v této položce.
22666. Záznam DNS neexistuje.
22667. Pro aplikaci %s nebyl zadán žádný výchozí skriptovací jazyk. Použije se výchozí nastavení: %s.
22668. Vyhledávací příznaky atributu jsou neplatné. Bit indexu n-tice je platný pouze u řetězců ve formátu Unicode.
22669. Počet nalezených záloh stavu systému: %1!lu!, počet zbývajících záloh po odstranění: %2!lu!.
22670. Aritmetický typ Název typu nemá maximální hodnotu.
22671. Skupinu prostředků %1 nebylo možné vytvořit. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste správně konfigurovali nastavení skupiny prostředků a nastavili správnou hodnotu a oprávnění pro soubor RAP.xml a klíč registru RAPStore.
22672. Ověřování objektu počítače %1 v doméně
22673. Systémový katalog byl odstraněn.
22674. Obnoví zálohu konfigurace s názvem MyBackup na serveru. Server bude nejprve zastaven.
22675. Soubor protokolu neobsahuje záznam požadovaného čísla.
22676. Systémový časovač
22677. Událostem zálohování a obnovování nyní nenaslouchá žádné okno.
22678. U konfigurované položky certmapping není povoleno změnit hodnotu Vydavatel, Předmět nebo Identifikátor URI.
22679. Součet kvadratických hodnot mezi skupinami:
22680. Hodnoty registru v klíči HKLM\CCS\Services\Dfs\Parameters nejsou u porovnávaných počítačů konzistentní.
22681. Tyto spojky nemají žádný společný typ média.
22682. Toto je kód úspěšnosti, který označuje, že by proud dokumentu měl být filtrován pomocí filtru MIME. Jde o kód vnitřní chyby a neměl by být hlášen uživatelům. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
22683. Cestu zástupného názvu nelze normalizovat.
22684. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit soket pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
22685. Přístup pro připojení lze vyžádat pouze v režimu jen pro zápis.
22686. Standardní vstupní proud procesu.
22687. Uzamkne konfigurační oddíl defaultDocument v cestě k webu Default Web Site/.
22688. Příkaz provedený při aktualizaci řádků
22689. Uživatel se pokusil použít bezobslužný soubor XML (%1) ve formátu, který není podporován. Důvod: %3 (řádek %2). Změna systému nebyla provedena.
22690. Rychlost procesoru %1 je omezena systémovým firmwarem. Procesor byl v tomto stavu sníženého výkonu od posledního hlášení %2 sekund.
22691. Vlastnost X již byla nastavena pro Y.
22692. Systém Windows zjistil poškození v souboru, přičemž tento soubor byl již opraven. Může dojít ke ztrátě dat.
22693. Server DHCP . . . . . . . . . . . : %1
22694. Při zpracování souboru %1 došlo k chybě. Soubor je zřejmě poškozen. Přeinstalujte soubor opětovným spuštěním instalace.
22695. MSB3268: Primární odkaz X nelze přeložit, protože je nepřímo závislý na sestavení architektury Název sestavení , které nebylo přeloženo v aktuálně cílené architektuře. Y. Chcete-li tento problém vyřešit, buď odeberte odkaz X, nebo změňte cíl aplikace na verzi rozhraní obsahující řetězec Název sestavení .
22696. Vyhledávání konfiguračního souboru protokolu WPAD pomocí služby DNS se nezdařilo: DetectFlags=%1, Error=%2.
22697. Nelze přeložit vstupně-výstupní port nahlášený uživatelem pro %2.
22698. Nemohl být signalizován podproces Timer. To znamená, že buď je tento počítač mimořádně přetížený, nebo se nezdařila aplikace WINS. Ověřte, zda je k dispozici dostatek systémových prostředků. Může být zapotřebí restartovat službu WINS.
22699. Invalid method
22700. Služba směrování ošetřila výjimku.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions