English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37001. Rozsah odpovědi (dosud není v mezipaměti) = Range:X.
37002. Výsledný typ aktivity NewArray musí být konkrétního typu pole.
37003. Nelze načíst konfigurační soubor.
37004. Soubor nelze najít.
37005. Pro úlohu byla nakonfigurována nepodporovaná kombinace nastavení účtu a možností času spuštění.
37006. Statistické analýzy – Rozdíl středových hodnot musí být kladné číslo.
37007. Adresa URL obrázku tlačítka pro vytvoření uživatele
37008. Vyčištění disku %1 (%2!c!:)
37009. Běžící protokol IGMP obdržel žádost o spuštění.
37010. Zadané disky nelze odebrat, protože je mezi nimi poslední určující disk.
37011. Terminálový server %1 úspěšně opustil farmu ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby.
37012. Chyba při otevírání popisovače pro protokol událostí
37013. Neplatné ID agenta.
37014. Skupina DH 2
37015. Určuje, zda je stránkovací rozhraní viditelné.
37016. Při přechodu na konec souboru protokolu došlo k chybě - nelze získat nejstarší záznam protokolu. Byl zadán popisovač %1. Návratový kód procedury GetOldestEventLogRecord je %2.
37017. Velikost úlohy je %1 bajtů.
37018. Při vyhrazení vyrovnávací paměti pro uložení popisovačů podprocesů WAN došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
37019. Pověření použitá při pokusu o zpracování tohoto příkazu jsou neplatná. Ověřte, zda jste přihlášeni pomocí účtu uživatele domény, a akci opakujte.
37020. Hodnota X musí být v rozsahu YZ.
37021. - Svazky ovlivněné touto součástí:
37022. Aktualizace metadat bitové kopie...
37023. Chyba analýzy manifestu: V poznámce byla použita nesprávná syntaxe.
37024. Zadaný koncový bod nemůže mít hodnotu NULL nebo být prázdným řetězcem. Zadejte platný koncový bod. Platné koncové body naleznete v kolekci system.serviceModel/extensions/endpointExtensions.
37025. <%1> může mít výhradně hodnotu 0 nebo 1.
37026. Řadič PCMCIA zjistil chybu při zapnutí vloženého zařízení.
37027. Počítání pro tento dotaz již začalo.
37028. Název sloupce legendy nesmí být prázdný.
37029. Žádost o připojení k tomuto terminálovému serveru byla odmítnuta. Vaše licenční číslo klienta terminálového serveru nebylo zadáno pro tuto kopii klienta. Obraťte se na správce systému.
37030. Pro stínovou kopii svazku %2 nelze vytvořit novou stránkovanou haldu. V systému je pravděpodobně nedostatek virtuální paměti.
37031. Nelze načíst databázi registrace odběratele oznámení přihlašování do systému Windows. Důvod: <%1>.
37032. Vlastnost instance Název vlastnostiX není definována pro typ Název typu.
37033. V atributu X není uveden žádný soubor.
37034. Prostředek nebyl potvrzen, ale heuristicky přerušen.
37035. Chybné, chybějící nebo neplatné číslo síťového rozhraní.
37036. ***Chyba: Replikace z %1 se nezdařila z důvodu %2.
37037. Chyba protokolu ICMP
37038. Ve vlastnosti Columns nalezen zdvojený sloupec, pravděpodobně způsobený použitím aliasu.
37039. Protokol IGMPv2 našel chybu na místním rozhraní s adresou IP %1. K chybě došlo při přijímání paketů na rozhraní. Uvedený údaj je kód chyby.
37040. Tento terminálový server se nemůže zapojit do vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby, protože je nakonfigurován na používání serveru adresáře relací založeného na systému Microsoft Windows Server 2003 %1. Funkce adresáře relací v systému Windows Server 2003 nepodporuje vyrovnávání zatížení služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby.
37041. Sjednocení není implementováno.
37042. Název spouštěného fondu aplikací
37043. Zadejte relativní rozlišující název, rozlišující název nebo identifikátor GUID.
37044. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence je neplatná.
37045. Chyba analýzy manifestu: Byla očekávána mezera nebo znak '?'.
37046. Nastavení povolení přístupu SSL souboru šablony služby webhits je nekonzistentní s nastavením zobrazeného souboru.
37047. Služba Windows Servicing požádala o restartování za účelem dokončení procesu změny aktualizace %1 z balíčku %2(%3) do stavu %4(%5).
37048. Chybí jeden nebo více ukazatelů na ukotvení popisovače svazku.
37049. Služba Active Directory Domain Services nezměnila roli tohoto serveru z důvodu nesprávné hodnoty klíče registru typu produktu.
37050. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že soubor s licencí není nainstalován.
37051. Přenášená data pravidla portu povolena
37052. Bylo přijato neočekávané volání metody. Toto volání bylo ignorováno. Název metody: %1
37053. Opravení souboru [2] se nezdařilo: chyba kontrolního součtu CRC.
37054. Pro aktuální zdroj není nastaven žádný skriptový datový proud.
37055. Název registrovaného zprostředkovatele PersonalizationProvider použitý pro přístup ke stavu individuálního nastavení
37056. Zásady skupiny úspěšně zjistily řadič domény po %1 ms.
37057. Staré heslo není správné.
37058. Potvrzení metadat: Aktualizaci metadat se nepodařilo vyprázdnit.
37059. Klient poskytl pověření, ale zpracování bylo zastaveno dříve, než mohla být pověření ověřena.
37060.
37061. Informace o monitorování účtů se nepodařilo zaprotokolovat do databáze.
37062. Typ výjimky: Název typu
37063. Přijatá faxová zpráva %1 byla směrována na požadovanou e-mailovou adresu.
37064. Tisková úloha neexistuje.
37065. Ověření souborů a složek je dokončeno.
37066. Klient NTP nemohl nastavit ruční druhou stranu jako zdroj času v důsledku neočekávané chyby. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
37067. Opětovně vytvořená aktivita X musí být podřízeným objektem obslužné rutiny Catch aktivity TryCatch.
37068. Během restartování neodpovídala hodnota algoritmu hash spouštěcí aplikace očekávané hodnotě.
37069. Identifikátory objektů musí být větší než nula.
37070. Formát JPEG CCIR601 není podporován.
37071. Formát zadaných pověření zabezpečení je neplatný.
37072. Typ objektu plex je neplatný.
37073. Najde cesty konfigurace, kde jsou definovány konkrétní položky nastavení.
37074. Připojení bylo ukončeno z důvodu zastavení Správce vzdáleného přístupu.
37075. Parametr X je příliš dlouhý.
37076. Server vrátil v ověřovací signalizaci neplatnou odpověď.
37077. Kečujština (Ekvádor)
37078. Hodnota MaxLength je neplatná.
37079. Hodnotu MaxLength nelze přijmout. Zadejte hodnotu MaxLength vyšší než hodnota MinLength a opakujte akci.
37080. Překlad tabulky názvů není pro převod na %1 k dispozici.
37081. MSB4194: Nelze načíst soubor přepsání úloh. X
37082. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) odmítla žádost %1 z důvodu: %2. Žádost byla pro: %3. Další informace: %4
37083. Od klienta RADIUS %1 byla přijata zpráva Access-Request s neplatným atributem ověřovatele zprávy.
37084. Zobrazí dynamické vlastnosti webu, které lze nastavit u nového webu.
37085. X nedokáže převést Y na Z.
37086. Objekt již byl inicializován a nelze jej inicializovat znovu.
37087. Stav systému nelze obnovit z vyměnitelného média ani disku DVD.
37088. Byli jste úspěšně přihlášeni k serveru %1 jako %2.
37089. Formát zprávy je neplatný.
37090. Klient by měl oslovovat směrovače pomocí RFC 1256.
37091. Řadič paměti na sběrnici PCI
37092. Správa ovladačů ukončila proces odebrání služby %1 pro ID instance zařízení %3 s následujícím stavem: %6.
37093. Koordinátor MS DTC zjistil chybu (HR=0x%1) během pokusu o vytvoření zabezpečeného spojení se systémem %2.
37094. Tuto část nelze exportovat. Aby bylo možné část exportovat, musí v ní být povoleno individuální nastavení a nesmí mít vlastnost ExportMode nastavenu na hodnotu None.
37095. Režim výběru X není touto třídou podporován.
37096. Legenda grafu s názvem X nebyla nalezena v kolekci legend grafů.
37097. %1 (%2) %3Databáze %4 vytvořená %5 nebyla obnovena.
37098. Kořenový adresář: počet změněných atributů: %1!d!
37099. V klientském počítači není nainstalována součást správy serveru DHCP. Pokud tato součást není v tomto počítači nainstalována, nelze provádět operace zahrnující zobrazení nebo změnu nastavení serveru DHCP.
37100. Uložení nastavení se nezdařilo: Nelze přistoupit ke konfiguračnímu oddílu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions