English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17801. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token obsahoval aplikační žádost (AP) protokolu Kerberos zadanou hlavním uživatelem, který nesplňuje důvěryhodnost pro vydávání tokenů služby AD FS. Pole identifikátoru klíče obsahuje jméno hlavního uživatele.
17802. Žádost o replikaci byla odeslána. Systém čeká na odpověď.
17803. X v kolekci dosud neexistuje.
17804. Atribut %1 je již definován.
17805. V případě hodnoty true umožňuje použití asynchronní funkce ve zprostředkovateli dat .Net Framework.
17806. Název zastavovaného fondu aplikací
17807. Spuštění clusterové služby se nezdařilo, protože virtuálnímu adaptéru clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se nepodařilo inicializovat adaptér miniportu. Kód chyby: %1. Ověřte, zda jiné síťové adaptéry fungují správně a zkontrolujte ve správci zařízení, zda nedošlo k chybám. Pokud došlo ke změně konfigurace, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat v tomto počítači funkci clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání.
17808. Místní partner používá neexistující záznam.
17809. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na konfiguraci. Kód XML obsahuje opakovaný element: %1
17810. Číslo musí být větší nebo rovno nule.
17811. Požadavek je nutné poslat znovu.
17812. Musí být nastavena buď vlastnost ErrorMessageString, nebo vlastnost ErrorMessageResourceName, ale nikoli obě.
17813. Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR) byla spuštěna.
17814. *** Neplatny prikaz set
17815. Tento vzorek neobsahuje žádnou informaci o čase média.
17816. Server SMTP vyžaduje zabezpečené připojení nebo klient nebyl ověřen.
17817. Cílovým souborem File Name je adresář, nikoli soubor.
17818. Ověření pověření členství bylo úspěšné.
17819. Zadaná hodnota neobsahuje řetězec IPermission jako značku.
17820. Služba NAT (Network Address Translator) nemohla uvolnit překládací modul režimu jádra. Uvedený údaj je kód chyby.
17821. Při pokusu o vygenerování cesty odkazovaného sestavení z cesty X a zástupného názvu rozhraní Y došlo k chybě. Z
17822. Nepodařilo se použít změny nastavení instalace softwaru. %1 Došlo k chybě: %%%2.
17823. Kolekce byla během výčtu změněna.
17824. Selhání místního úložného prostoru podprocesu
17825. V tomto kontextu je požadována vlastnost Vector.
17826. Při převíjení zpět došlo ke změně seznamu stop.
17827. %2 : Došlo ke konfliktu paměti na adrese 0x%3.
17828.
17829. Objekt, který chcete přidat, není objekt MapArea.
17830. Argument události je neplatný.
17831. Aktuální souboru protokolu chybí.
17832. Operace snižování zátěže v síťovém rozhraní byla pozastavena.
17833. Došlo k chybě systému PnP, která způsobila vypnutí serveru WINS. Kód chyby je v druhé hodnotě WORD datové části.
17834. Není možné odebrat položku z pole (Array) s pevnou velikostí, které je typu Název typu.
17835. Nelze provést potřebné opravy převodu. Krátký název souboru zadaného v datovém proudu $SYSPREPSFN souboru nelze použít, protože tento název již je přiřazen jinému souboru v téže složce.
17836. Platné elementy typu: Název typu
17837. Chyba operace služby Stínová kopie svazku.
17838. Schéma má stejný obor názvů targetNamespace jako importované schéma: %1.
17839. Konfigurace služeb
17840. Název a okraj
17841. %1 (%2) %3Došlo k chybě %4 při synchronním zápisu překryté stránky opravného souboru.
17842. Chyba při analýze Soap. Typ XSD: Název typu, neplatné: X
17843. %2 : Toto je zkušební informační zpráva.
17844. Řazená kolekce členů obsahuje element typu Název typu, který neimplementuje rozhraní IComparable.
17845. Ze služby WinRM byl uvolněn následující modul plug-in: %1 (%2)
17846. Kategorie pro tuto zprávu.
17847. Seznam vzdálených souborů nebyl nalezen.
17848. Na serveru bylo dosaženo maximálního podporovaného počtu relací.
17849. Skupina aplikací dotazu LDAP se změnila na skupinu základních aplikací.
17850. Správce modulu plug-in <%2> nebyl inicializován.%1
17851. Typ není veřejný.
17852. Při spuštění se nepodařilo inicializovat konfigurační systém. Může k tomu dojít, pokud soubory konfiguračních schémat chybějí, jsou neplatné nebo nedostupné.
17853. Klíč registru %1 nebyl nalezen. Agenta SAP nelze spustit.
17854. A provider failed to report results within the specified timeout.
17855. WTC - Přímý zápis do mezipaměti povolen %1!18.18s!
17856. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSetOption (cert)
17857. Množství informací uživatel-uživatel překračuje přípustné maximum.
17858. Ověření referenčního seznamu řadičů domény pro doménu <%1> ....
17859. Přístup k adrese URL X byl v prvku XmlDataSource s identifikátorem Y odepřen z důvodu nastavení zabezpečení.
17860. Cílový adresář není prázdný. Odstraňte jej ručně nebo vyberte jiný cíl.
17861. Došlo k chybě, když uživatel změnil nastavení %1 pro aktuální národní prostředí na hodnotu %2. Kód chyby: %3. Chybová zpráva: %4
17862. X není definice GenericMethodDefinition. Metodu MakeGenericMethod lze volat pouze pro metodu, jejíž parametr MethodBase.IsGenericMethodDefinition má hodnotu True.
17863. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Objekt je vzdálený.
17864. Službě přenosu souborů pomocí infračerveného spojení se nepodařilo uložit data, protože disk je zaplněn.
17865. Kompilace aplikace byla dokončena.
17866. Je aktivována před změnou vlastnosti DisplayMode.
17867. Zařízení %1 není v tomto počítači podporováno, byl načten obecný ovladač.
17868. Počet bajtů odeslání COM
17869. Při zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařila replikace tajných klíčů z pomocného řadiče domény služby AD.
17870. Server FTP nemohl vytvořit soket hlavního připojení. Chyba je uvedena v datech.
17871. Element resourceProperty musí být vlastnost navigace u elementu resourceType.
17872. Nelze přeložit více operací Linq Select v jediné možnosti dotazu select.
17873. Neznámá verze protokolu LDAP. Aplikace vyžaduje verzi 2 nebo 3 protokolu LDAP.
17874. Soubor File Name je ve speciálním adresáři X, což není povoleno.
17875. Bylo dosaženo konce pásky, nebo páska není k dispozici. Zkontrolujte zařízení a pásku.
17876. Síťovému připojení odpovídajícímu síťové kartě s adresou %1 byla odebrána konfigurace karantény dříve přiřazená součástí DHCP Quarantine Enforcement Client.
17877. Chybějící parametr nemá výchozí hodnotu.
17878. Pro tuto sadu protokolů SQL programu Sledování výkonu nebyly nalezeny žádné čítače.
17879. Síť chybí nebo není spuštěna.
17880. Terminálový server je nakonfigurován tak, aby používal certifikát, jehož platnost vyprší za %2 dnů. %1 Algoritmus hash SHA1 certifikátu je uveden v údaji události. Zkontrolujte nastavení zabezpečení pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby ve složce Nástroje pro správu.
17881. Tuto funkci nelze provést, protože klíč registru odpovídající této funkci je poškozen nebo není platný. Přeinstalujte Správce systémových prostředků a opakujte akci.
17882. Nedostatečný stav pro návrat reálného objektu.
17883. Doplňkový čítač zavřel protokol událostí pro knihovnu DSCTRS.DLL.
17884. Správce transakcí nepřijal požadavek na připojení.
17885. Služba Plánovač úloh nemohla spustit proces %1 modulu úloh, protože došlo k chybě v %3. Příkaz=%2. Další údaje: Hodnota chyby: %4
17886. Operace se pokusila přesáhnout omezení definované implementací.
17887. The drive letter is unavailable until reboot.
17888. Svazek není čistý.
17889. Zobrazí události trasování v protokolu trasování. Je třeba zadat přesný identifikátor protokolu trasování odkazující na existující protokol.
17890. Při analýze souborů INF v daném adresáři %1 došlo k chybě.
17891. Souborový systém neumožňuje atomické změny typu uzamčení.
17892. Výraz try musí mít alespoň jednu klauzuli catch, finally nebo fault
17893. Zařízení signalizuje otevřená dvířka. Aby bylo možné zařízení používat, je nutné dvířka zavřít a zajistit.
17894. Minimální velikost zobrazení a posouvání
17895. Je aktivována pro přidání příkazů do webových částí.
17896. Systém Windows nemůže plně aktualizovat váš cestovní profil. Další detaily naleznete v předchozích událostech.
17897. Důvod: Vlastnost Viewstate nebyla platná.
17898. Není přístup k hodnotám klíče registru %1.
17899. Uživatel %1 byl připojen, ale selhalo ověření na portu %2. Linka byla odpojena.
17900. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zjistila nestejný počet virtuálních adres IP (VIP) a masek sítě. Pro všechny adresy VIP uvedené pro použití je třeba zadat stejný počet masek sítě. Cluster služby bude nadále fungovat, avšak adresa VIP bez odpovídající masky sítě bude ignorována. Chcete-li použít tuto adresu VIP, ověřte, zda je počet adres a masek sítě stejný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions