English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32701. Profil mezipaměti s názvem X není konfigurován.
32702. Do místní skupiny nelze přiřadit nového člena, protože člen nemá správný typ účtu.
32703. Služba pro připojení starších zařízení se systémem Windows Mobile vypnuta.
32704. Tabulka s názvem X nebyla nalezena.
32705. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Poslední známý stav hostitele služby Vyrovnávání zatížení sítě nebyl v registru nalezen. Stav tohoto hostitele bude vrácen na uživatelem zadaný upřednostňovaný počáteční stav hostitele.
32706. Zadaný bod instalace systému Windows neobsahuje soubor ID systému.
32707. Správce transakcí koordinátoru MS DTC přijal příkaz ERROR protokolu TIP pro aktivní transakci, která byla vytvořena pomocí příkazu BEGIN a je řízena jiným správcem transakcí. Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: adresa URL správce externích transakcí %1; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %2.
32708. Pracovní stanice byla povolena
32709. Při odstraňování jednoho nebo více záznamů zjistila služba WINS chybu. Adresa WINS je ve druhé položce DWORD v datové části. Zkontrolujte předchozí záznamy protokolu a pokuste se zjistit, kde došlo k chybě.
32710. Nepodařilo se vytvořit data DNS v mezipaměti.
32711. Chybí verze schématu.
32712. Do pole dataTables zadejte při použití nenulových hodnot pro vlastnost startRecords nebo maxRecords pouze jednu položku.
32713. Software zařízení Xbox 360 byl úspěšně stažen.
32714. Adresa URL obrázku, pokud má vlastnost ButtonType hodnotu Image
32715. Zásadu autorizace prostředků (RAP) %1 nebylo možné odstranit. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste správně konfigurovali nastavení zásad RAP a nastavili správnou hodnotu a oprávnění pro soubor RAP.xml a klíč registru RAPStore.
32716. Index obsahu nelze vytvořit, protože již existuje jiný index obsahu s totožným názvem. Vytvořte index obsahu s jiným názvem.
32717. Vnitřní chyba: Svazek neobsahuje zásady čtení disků RAID.
32718. Členům této skupiny je povoleno připojování k certifikačním autoritám v rozlehlé síti.
32719. Vynucení synchronizace času se serverem %1
32720. Ve stejném dokumentu nelze použít odlišný druh schémat.
32721. Text označující textové pole e-mailové adresy
32722. Požadavek nelze zpracovat, protože došlo k ukončení procesu (X).
32723. Vlastnost X je vyžadována pro aktivitu Y.
32724. Řadič PCI GPIB
32725. Soubor byl uzamčen a nejméně jeden uživatel souboru do něj může zapisovat.
32726. Operace není povolena v modulu WOW64.
32727. Nelze zadat SqlBulkCopyOption.UseInternalTransaction a zároveň předat externí transakci.
32728. Typ vizuálního oddělovače položky legendy
32729. Prostředek služby WINS
32730. Klíč registru hostitele zabezpečení služby RAS nelze otevřít. Došlo k následující chybě: %1
32731. Aktivace modelu COM+ se nezdařila, protože se nezdařila inicializační funkce. Další informace naleznete v protokolu událostí.
32732. Metoda pro mapování typu obsahu poskytnutého uživatelem vybrala fomát požadavku X podle typu obsahu požadavku Název typu.
32733. Knihovna DLL třídy nebyla nalezena
32734. Aktuální stav přehrávače tuto operaci neumožňuje.
32735. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /x:
32736. Parametry tabulky nemohou obsahovat tabulku s hodnou Null nebo nulovou délkou.
32737. Síťové rozhraní nepodporuje tento požadavek.
32738. Styl použitý pro buňky při řazení vzestupně.
32739. Není k dispozici žádná aktivní trasa protokolu IPv4.
32740. Probíhá spouštění služby replikace souboru.
32741. Nelze určit typ položky kolekce typu Název typu, protože má více než jednu metodu Add nebo implementaci rozhraní ICollection. Chcete-li, aby byl tento typ kolekce použitelný v jazyce XAML, přidejte veřejnou metodu Add(objekt), implementujte rozhraní System.Collections.IList nebo jediné rozhraní System.Collections.Generic.ICollection.
32742. Vlastní prohledávání
32743. V tomto podprocesu již probíhá vzdálené volání procedur.
32744. Zpracovávat upozornění jako chyby
32745. Index obsahu nelze povolit, protože jeho verzi pro šíření nelze ověřit na vyhrazeném serveru indexu. K této situaci může dojít tehdy, jestliže je vyhrazený server indexu v režimu offline nebo je index obsahu zastaralý.
32746. Byl zadán neplatný parametr %1 pro %2 v příkazu %3.
32747. Informace o zabezpečení tiskárny %1 nelze nastavit.
32748. Stavový registr pro %2 překrývá řídící registry %3.
32749. Přihlášení odmítnuto
32750. Nelze se připojit k seznamu transakcí koordinátoru MS DTC.
32751. Oprava chyb v tabulce definic atributů.
32752. Zdrojový instalační balíček produktu [2] není synchronizován s klientským balíčkem. Opakujte instalaci pomocí platné kopie instalačního balíčku [3].
32753. Je aktivována před přesunutím webové části (WebPart).
32754. Podproces WINS nemohl vynulovat popisovač.
32755. Úložiště součástí bylo poškozeno.
32756. Selhání v CryptEncodeObject(), hr- %1!lx!h. Poslední chyba - %2!lu!t, %3!lx!h
32757. P(T<=t) dva konce:
32758. Je nutné zadat parametr MethodName.
32759. Modul diagnostiky %2 (%1) se přesunul do stavu porušení. Kód chyby byl %3.
32760. Proběhl pokus o operaci zápisu na svazek poté, co byl svazek odpojen.
32761. Třída DataGridItem není platná.
32762. Deník změn svazku není aktivní.
32763. GET VERSIONS -- Zobrazí seznam záloh obnovitelných z umístění.
32764. Výpis soukromých vlastností pro všechny uzly:
32765. Terminálový server %1 není správně nakonfigurován na přesměrování ze starších verzí serverů a do služby Zprostředkovatel relací bude hlásit pouze jednu adresu IP.
32766. Vlastnost v kontextu WorkflowDataContext nelze resetovat.
32767. Paket obsahuje příliš mnoho datových částí.
32768. Aktivační procedura nebyla nalezena.
32769. NET START MESSENGER
32770. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože přidružený seznam stop neobsahuje žádné položky nebo není platný.
32771. Adresa řídicího bloku úložného prostoru není platná.
32772. Úloha služby BITS %1 je konfigurována na spuštění %3 po přenosu %2. Službě se nepodařilo spustit program s chybou %4, služba BITS se bude opakovaně pokoušet o spuštění programu, dokud nebude úspěšná.
32773. Zadané svazky nepatří do stejného balíku.
32774. Odemkne konfigurační oddíl defaultDocument v cestě k webu Default Web Site/.
32775. Neplatný typ objektu čtecího zařízení. Možné typy: Stream, TextReader, XmlReader nebo String (název souboru)
32776. Pokus sledovat komplexní vlastnost entity s typem Název typu se nezdařil, protože komplexní objekt už byl sledován jako součást jiné entity.
32777. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nezpracovala změny, které mají vliv na podporované protokoly pro web %1. Web bude zastaven, protože systém nemůže zaručit, že všechny zprávy určené pro tento web budou zpracovány. Datové pole obsahuje číslo chyby.
32778. Součást nepodporuje žádné další úrovně kvality.
32779. Zpracovávaný soubor:
32780. Tato operace není během kódování povolena.
32781. Služba Plánovač úloh spustila proces modulu úloh %1.
32782. Získá nebo nastaví příznak označující, zda lze ukotvení poznámky přesunout.
32783. Zadaná cesta pro umístění databáze není platná absolutní cesta nebo byla zadána neplatná jednotka. Cesta musí být absolutní (např. D:\Database\WSRM) a zadaná jednotka nemůže být jednotka RAM, jednotka CD-ROM ani síťová jednotka. Zadejte jinou cestu.
32784. Lze zkopírovat pouze nově zaznamenané kontexty.
32785. Zadaná hodnota času není platná.
32786. V instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze nalézt objekt NTDS Settings pro tuto instanci služby AD LDS %1 ve vzdálené instanci služby AD LDS %2.
32787. Styl popisku nabídky příkazů
32788. Určuje podporu pro provedenou inicializaci.
32789. Neplatná číselná hodnota. Zkontrolujte hodnotu a ujistěte se, že obsahuje pouze číselné znaky. Vlastnost je ignorována. Nesprávný soubor XML:%1%2%3%4%5
32790. Nelze přepsat chování %1 v kolekcích s více schématy prvků.
32791. V zadané doméně nelze nalézt servery globálního katalogu.
32792. Tento pracovní postup obsahuje výrazy lambda určené v kódu. Tyto výrazy nelze serializovat metodou XAML. Chcete-li pro pracovní postupy XAML používat serializace, použijte funkce VisualBasicValue/VisualBasicReference nebo ExpressionServices.Convert(lambda). Tím převedete výrazy lambda na aktivity výrazů.
32793. Instanci WorkflowInstance X nelze po jejím spuštění upravovat.
32794. Nastavení úlohy nepovoluje spustit úlohu na požádání.
32795. Návratová vyrovnávací paměť pro rozhraní API je příliš malá.
32796. Nástroj formátování textu nemůže uvolnit zdroj penalizace kvůli chybě: X.
32797. Verze operačního systému serveru není kompatibilní s verzí funkcí domény nebo doménové struktury.
32798. %1 kB ve %2 skrytých souborech
32799. Atribut IsDataSet chybí ve vstupním objektu Schema.
32800. Zadaný svazek byl vytvořen příkazem retain a lze jej rozšířit pouze do souvislého rozsahu. Rozsah zadaný pro rozšíření svazku není se zadaným svazkem souvislý.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions