English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15401. Nelze odstranit, protože je sloupec indexován.
15402. Určuje, zda je oddíl Authentication uzamčen.
15403. Chyba funkce QOSStopTrackingClient
15404. Číslo CLSID součásti není k dispozici nebo je poškozeno.
15405. nelze vrátit licence vydané pro počítač %1, uživatele %2 kvůli chybě s kódem %3!d! vrácené serverem %4
15406. Obsluhu události nelze přidat, protože pro danou událost neexistuje žádná veřejná přidávací metoda.
15407. Aktivuje se v případě, že jsou všechna data legendy grafu před vykreslením připravena k přizpůsobení.
15408. Vlastníkem objektu, který bude odstraněn, je primární řadič sítě. Operaci nelze provést.
15409. Systém běží s poslední známou správnou konfigurací .
15410. Skript na straně klienta spuštěný v případě události OnClick na straně klienta
15411. Skupina, do níž patří souhrn ověření
15412. Nezdařilo se spustit relaci trasování ETW, chyba = %1!lu!.
15413. Název recyklovaného fondu aplikací
15414. Požadované pořadí řazení není podporováno.
15415. Zprostředkovatel spravovaný rozhraním ODBC vyžaduje, aby bylo zadáno omezení TABLE_NAME a nebylo null pro kolekci indexů GetSchema.
15416. Při vyhledávání se nepodařilo získat z databáze atributy.
15417. %1 bajtů celkem
15418. Služba Systémový čas nemůže registrovat události změn konfigurace sítě. K tomu může dojít, pokud není správně nakonfigurován protokol TCP/IP. Služba Systémový čas nebude moci synchronizovat čas pomocí síťových zprostředkovatelů, ale bude nadále používat místně nainstalované hardwarové zprostředkovatele, pokud budou k dispozici.
15419. Zdrojový a cílový balík musí být odlišné.
15420. Zadanou délku rozsahu nelze použít k vytvoření svazku se zadanou délkou.
15421. neznama trida dotazu: %1
15422. Neplatná verze souboru GIF. Program podporuje pouze verze 87a a 89a.
15423. Pokud má hodnotu True, zobrazuje hodnotu bodu jako popisek.
15424. Veškerý kód pocházející z Internetu získá právo na zpětné připojení k původnímu serveru.
15425. Vstupní soubor obsahuje neplatný počet atributů.
15426. Součást Enforcement Client technologie NAP (Network Access Protection) nemůže vytvořit systémové prostředky pro připojení vzdáleného přístupu. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže přetrvají, zkuste připojení vzdáleného přístupu odpojit a znovu navázat, nebo se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
15427. Kombinace vlastností pageIndex a pageSize nemůže překročit maximální hodnotu System.Int32.
15428. Chování služby X vyžaduje, aby vazba přidružená ke koncovému bodu Y s nasloucháním Z podporovala kontextový protokol, protože kontrakt přidružený k tomuto koncovému bodu pravděpodobně vyžaduje relaci. Aktuálně konfigurovaná vazba pro tento koncový bod nepodporuje kontextový protokol. Upravte vazbu tak, že přidáte podporu pro kontextový protokol, nebo upravte režim SessionMode kontraktu na hodnotu NotAllowed.
15429. ** Neplatný příkaz
15430. Objekt FileObject je aktuálně zavřen. Pokuste se jej otevřít.
15431. Komunikace s klientem
15432. Opravu nelze provést.
15433. Vývojový diagram X/FlowSwitch - Nebyla nalezena aktivita Case ani výchozí aktivita Case odpovídající výsledku výrazu. Spuštění vývojového diagramu bude ukončeno.
15434. Nelze nastavit hodnotu informace o vlastnosti, protože vlastnost neobsahuje metodu setter.
15435. Změna zásad auditu
15436. Ve vlastním úložišti účtů nevznikly žádné deklarace.
15437. Přijetí názvů vyřešených všesměrovým vysíláním se nezdařilo.
15438. Do not Install or Run button
15439. Syntaxe dotazu SQL je neplatná nebo není podporovaná.
15440. Bitovou kopii nelze přidat do skupiny instalačních bitových kopií, protože se nejedná o bitovou kopii vytvořenou pomocí nástroje Sysprep.
15441. V zadané záloze nebyla nalezena žádná součást adresáře SYSVOL.
15442. Zadaný typ vlastnosti není podporován.
15443. Nejméně jeden výstupní parametr nabýval hodnoty NULL nebo byl neplatný.
15444. Certifikát X musí obsahovat privátní klíč. Proces musí mít přístupová práva k privátnímu klíči.
15445. Akce ApplyApiChanges pro kořenový adresář %1!x!, stav %2!x!
15446. Řadič velkokapacitního paměťového zařízení
15447. Nepodařilo se odebrat aktuální repliku z domény %1. Vrácená hodnota je uvedena v datech.
15448. Řádek vlastního popisku
15449. Zdroj dat načtený objektem X vrátil prázdnou třídu DataSourceView.
15450. Připojení se nezdařilo: Připojení ke službě automatických aktualizací nelze navázat. Stažení a instalaci aktualizací podle tohoto plánu nelze spustit. Pokus o navázání spojení bude opakován.
15451. Cílové pole nebylo dostatečně dlouhé. Zkontrolujte index destIndex, délku a dolní meze pole.
15452. Správce uzavřel %1.
15453. Nelze registrovat sestavení Název sestavení .
15454. Náhradní StrokeCollection nemůže být prázdná.
15455. V definici typu není povoleno více výskytů %1.
15456. Chyba stránky byla chybou přechodu.
15457. dojde-li k novému generování kódu.
15458. An option is specified that is not allowed for the command.
15459. (Interní) Je očekávána výjimka nebo hodnota IEnumerable
15460. Rozhraní LDAP
15461. Nelze potvrzovat v cestě %1, protože se nejedná o podmnožinu upravované cesty %2.
15462. Dělení nulou.
15463. Typ CodeDomProvider nemá konstruktor, který používá vlastnost providerOptions – X
15464. Probíhá pokus o provedení operace v uzavíraném prostředí. Tato situace může nastat, pokud je používané prostředí zavíráno také jiným podprocesem.
15465. Křížový odkaz již existuje.
15466. Neočekávaná událost serveru: X
15467. K provedení požadované operace s tímto mediálním souborem potřebujete licenci.
15468. Zadaný port HBA není platný.
15469. Klient načetl zásadu skupiny architektury NAP (Network Access Protection).
15470. V ovládacím prvku ZoneTemplate objektu X by měly být pouze části katalogu.
15471. Zpráva RADIUS byla přijata z neplatné adresy IP klienta RADIUS %1.
15472. Serverová aplikace se pokouší přijmout certifikát klienta SSL, který bude poskytnut, pokud je k dispozici. Pokud není certifikát klienta k dispozici, dojde k zahájení opětovného vyjednávání.
15473. Inicializace modulu snap-in Instalace softwaru se nezdařila. Byla zjištěna následující chyba: %1
15474. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Kontrola k ověření jedinečnosti vlastností prostředku se nezdařila. Chyba: %2
15475. X blokuje použití typu Název typu v jazyce XAML. Chcete-li serializovat tento typ, změňte metodu X.GetXamlType tak, aby vracela pro tento typ jinou hodnotu než Null, nebo předejte jinou hodnotu v parametru schemaContext konstruktoru XamlObjectReader.
15476. Sestavení mohou zjišťovat informace o členech v ostatních sestaveních. Členové zahrnují metody a vlastnosti v rámci tříd, které obsahují sestavení.
15477. Hodnota Content-Length musí být větší nebo rovná nule.
15478. Nepodařilo se vytvořit instanci typu Název typu, protože pro vytváření nemohl být vybrán konstruktor. Zkontrolujte, zda má typ výchozí konstruktor nebo jediný konstruktor označený atributem System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
15479. Čtení vlastnosti metabáze PassivePortRange pod uzlem služby FTP %1 se nezdařilo.
15480. Vlastnost attributeMapUsername musí být mapována na atribut userPrincipalName.
15481. Systémový soubor %1 je pravděpodobně poškozen, což mohlo způsobit, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se pokusil soubor opravit, ale operace byla zakázána zásadou skupiny. Spusťte příkaz sfc /scannow na příkazovém řádku pro správu, tím zkontrolujete chyby a v případě potřeby opravíte soubor.
15482. Znamená, že se podproces pokusil implicitně ukončit pojmenovaný kanál, ze kterého se dosud nečetlo.
15483. /updrepsto [/selsecrets]
15484. Získá nebo nastaví posun od pozice ukotveného názvu. Posun může být zadán jako kladné nebo záporné číslo.
15485. Chybné atributy typu. Byl uveden neplatný atribut rozložení.
15486. Nelze vytvořit další kopie kvůli kontrole SDMI.
15487. Horní souřadnice obdélníkového aktivního bodu
15488. Nelze získat rozhraní ITextDocument z ovládacího prvku RichEdit.
15489. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při odebírání mapování pro název %1 fondu aplikací na identifikátor SID. Chcete-li tento problém vyřešit, potvrďte znovu změny nebo službu restartujte. Datové pole obsahuje číslo chyby.
15490. Požadovaný bezpečnostní balíček není podporován.
15491. Nelze vrátit dobu trvání pro funkci TimeSpan.MinValue, protože absolutní hodnota TimeSpan.MinValue přesahuje absolutní hodnotu TimeSpan.MaxValue.
15492. Proměnnou X typu Název typu nelze použít. Ověřte, že je proměnná deklarována v objektu Activity nebo SymbolResolver.
15493. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo vyvolat požadavek pro pracovní proces %2 fondu aplikací %1, který má zajistit čítače výkonu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
15494. Terminálový server je nakonfigurován tak, aby používal certifikát, který neobsahuje atribut Použití rozšířeného klíče pro ověřování serveru. %1 Algoritmus hash SHA1 certifikátu je uveden v údaji události. K ověření terminálového serveru bude od tohoto okamžiku použit výchozí certifikát. Zkontrolujte nastavení zabezpečení pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby ve složce Nástroje pro správu.
15495. Systémová chyba. Bez restartování počítače není bezpečné pokračovat.
15496. Prohledávací filtr nelze rozpoznat.
15497. Přesměrování knihovny DLL má nekompatibilní číslo verze (%1.%2). Verze systému je %3.%4.
15498. Virtuální web %1 je neplatný, protože ID fondu aplikací pro tento web má hodnotu Null.
15499. Typ pro třídu Class Name nebyl nalezen.
15500. Kontrola stavu prostředku sdílené složky %1 se nezdařila. Načtení informací pro sdílenou složku %2 (vymezenou síťovým názvem %3) označilo, že daná sdílená složka neexistuje (kód chyby %4). Zkontrolujte, zda sdílená složka existuje a je přístupná.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions