English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31201. Šablonu s názvem %1 nelze definovat se stejným pořadím importu více než jednou.
31202. Pro uživatele nelze získat informace o účtu.
31203. Zprostředkovatel XmlSiteMapProvider není inicializován. Nejprve volejte metodu Initialize().
31204. Správce systémových prostředků (WSRM) se nepodařilo spustit a vypršel časový limit. Při příštím spuštění Správce systémových prostředků (WSRM) bude použita výchozí zásada (%1). Akce uživatele Spusťte Správce systémových prostředků (WSRM) znovu.
31205. Příkaz flastmod() nelze provést: Kód chyby Win32 = %2!.20s!

31206. Nelze vytvořit přidružení, pokud jsou primární i sekundární objekty stejné.
31207. Běhová pracovní položky byla dokončena pro aktivitu X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
31208. Při pokusu o načtení hlavního klíče svazku během restartování došlo k neočekávané chybě.
31209. Zadaný disk neobsahuje jeden z podporovaných systémů souborů.
31210. Záznam je neplatný.
31211. Nezpracovaný podpis: X
31212. Klient NTP nemohl nastavit druhou stranu domény jako zdroj času v důsledku chyby při navazování vztahu důvěryhodnosti mezi tímto počítačem a doménou %3 za účelem zabezpečené synchronizace času. Klient NTP bude pokus opakovat za %2 minut a poté interval mezi dalšími pokusy zdvojnásobí. Došlo k následující chybě: %1
31213. Schazi potrebny klic registru %1
31214. Služba protokolování není v požadovaném stavu na provedení akce.
31215. Rozhraní ExDS
31216. Pokud chcete tento soubor přehrát ve vašem zařízení, je třeba ho převést. Zařízení však nepodporuje přehrávání zvuku nebo program Windows Media Player nemůže soubor převést na zvukový formát podporovaný tímto zařízením.
31217. Server DNS zapsal novou verzi spouštěcího souboru. V konzole služby DNS byly vytvořeny nové zóny nebo změněny informace o existujících zónách, což vyžaduje, aby server DNS aktualizoval informace v tomto souboru. Kopie předchozího spouštěcího souboru byla přesunuta do adresáře %SystemRoot%\System32\Dns\backup.
31218. Požadavek HTTP na přesměrování se nezdařil.
31219. Provedeno s kořenovými adresáři v doméně %1!ws!
31220. Odebrat vlastnost funkce
31221. Je aktivována v případě, kdy je ve třídě FormView generována událost CommandEvent.
31222. Hodnota vlastnosti musí být větší než nula nebo nekonečno.
31223. Od klienta RADIUS %1 byla přijata zpráva RADIUS s neplatným ověřovatelem. Tato chyba je obvykle způsobena vzájemně neodpovídajícími sdílenými tajnými klíči. Ověřte konfiguraci sdíleného tajného klíče klienta RADIUS pomocí modulu snap-in NPS (Network Policy Server) a konfigurace serveru pro přístup k síti.
31224. Požadavek na změnu stavu %2 nebyl zpracován.%1
31225. Dáríština (Afghánistán)
31226. Úroveň 1
31227. Nelze spustit službu modelu COM+ (například komponenty Queued Components nebo nástroj Compensating Resource Manager). Identifikátor GUID služby a hodnota HRESULT: %1
31228. Zápis certifikátu %1 byl zrušen uživatelem.
31229. Služba RSM nemůže spravovat knihovnu %1. Knihovna nebyla připravena včas.
31230. Protokoly sledování:
31231. Prohledávač nemůže přidat konfigurační parametr %1.
31232. Byla potřeba dálková aktivace, avšak zadaný název serveru byl neplatný.
31233. Přidávání ovladače tiskárny
31234. Vnitřní chyba: Transakci nelze rekonstruovat.
31235. V průběhu správy serveru DHCP došlo k chybě. Je-li v počítači povoleno protokolování WdsMgmt, vyhledejte přesný kód chyby DHCP v souboru protokolu.
31236. Operace nastavení klíčů registru na automatické obnovení systému se po obnovení v offline operačním systému nezdařila.
31237. Tato jednotka LUN neobsahuje žádné objekty plex.
31238. Funkci X lze volat pro každou asynchronní operaci pouze jednou.
31239. Získá nebo nastaví styl vykreslení paprskového grafu.
31240. Filtr přenosu čeká na odstranění.
31241. Na %2 byla zjištěna chyba, která vyžaduje prohledání části obsahu.
31242. Volající se pokusil importovat transakci ze vzdáleného systému, ale koordinátor MS DTC je aktuálně konfigurován tak, aby zakázal komunikaci správce příchozí transakce v počítači '%1'. Zkontrolujte nastavení konfigurace koordinátora MS DTC.
31243. Buď musí být atribut memberTypes neprázdný, nebo musí existovat nejméně jeden podřízený typ .
31244. Oznámení změny přejmenování adresáře pro X
31245. Byly zjištěny změny.
31246. Zadaný popisovač je neplatný. K této situaci může dojít při pokusu o nastavení seznamu ACL pro anonymní objekt jádra.
31247. Obecné rozložení ovládacího prvku
31248. Název katalogu je neplatný. Zvolte název katalogu, který je kratší nebo neobsahuje speciální znaky.
31249. %1 (%2) %3Při otevírání nově vytvořeného souboru protokolu %4 došlo k chybě %5.
31250. Správa ovladačů ukončila proces odebírání ovladače %1 z ID instance zařízení %4 s následujícím stavem: %9.
31251. Odkazy závislé na X [Y].
31252. Chcete odstranit aktuální jmenovku svazku (A/N)?
31253. Při pokusu o zpracování určené operace došlo k neočekávané chybě zprostředkovatele stínové kopie.
31254. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při přidávání několika mapování pro názvy fondů aplikací na odpovídající identifikátory SID. Chcete-li tento problém vyřešit, potvrďte znovu změny a službu restartujte. Datové pole obsahuje číslo chyby.
31255. (Chyba v systémové proměnné)
31256. Byly použity změny konfigurace u oddílu %1 pro %2 v cestě pro potvrzení konfigurace %3.
31257. Soubor se zadaným názvem již existuje.
31258. Nejméně jeden parametr předaný funkci je neplatný.
31259. Chybný klíč.
31260. Operace byla zrušena z důvodu V/V chyby disku.
31261. Hodnotu nelze formátovat jako literál požadovaného typu.
31262. Hodnota X musí být větší než Y.
31263. TRASOVÁNÍ: Adresa protokolu IPv4 byla analýzou získána ze zásobníku: %1.
31264. Nelze odesílat po ukončení podpory soketů
31265. Při analýze připojovacího řetězce SQL vráceného instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver došlo k chybě: X
31266. Pokud není určena vlastnost SelectMethod, není operace Select v prvku ObjectDataSource X podporována.
31267. Ve funkci AdRotator X lze nastavit pouze jednu z vlastností AdvertisementFile, DataSource a DataSourceID.
31268. Sledování paketu %1
31269. Chyba při čtení z konzoly. Chyba Win32: 0x%1
31270. Vlastnost X nebyla nalezena.
31271. CoID=%1: Port %2 byl odpojen, protože uživatel dosáhl maximální doby připojení povolené správcem.
31272. Šířka musí být nezáporná.
31273. Klient X může přijímat pouze adresy InterNetwork nebo InterNetworkV6.
31274. Nejmenší interval opakování přenosu = %1!u!
31275. Původní adresu portu nebylo možné přeložit do výrazu srozumitelného systému správy paměti.
31276. V zařízení %1 se provádí pokus o zabezpečení jediné cesty před selháním.
31277. Službě Active Directory Domain Services se nezdařilo načíst epochu replikace z %1.
31278. Dotaz $select nepodporuje projekci vlastností komplexního typu. Typ Název typu, vlastnost Název vlastnosti.
31279. Služba směrování - začátek shody MessageFilterTable
31280. Zadaný počet protokolů, které se mají uchovávat, je neplatný. Zadejte počet protokolů větší než nula.
31281. Intel 82443BX without AGP
31282. Neznámý zvláštní přístup (bit 8)
31283. Určený identifikátor anonymního uživatele je příliš dlouhý. Identifikátor může po kódování obsahovat nejvýše 512 znaků.
31284. Indexer kolekcí poznámek. Index nebo název poznámky lze zadat jako parametr.
31285. Datový proud uzlu XAML: Nebyla nalezena metoda CurrentObject před metodou EndObject.
31286. Nesprávně naformátovaný řetězec v šestnáctkové soustavě.
31287. Příznak CultureAndRegionModifiers.Neutral neodpovídá vlastnosti CultureInfo.Neutral pro jazykovou verzi X.
31288. Cesta zadaná v rámci konfiguračních dat spouštění (BCD) pro aplikaci s ochranou integrity pomocí nástroje BitLocker Drive Encryption není správná. Ověřte a opravte nastavení konfiguračních dat spouštění a opakujte akci.
31289. K vyhrazení pole událostí čekání je nedostatek paměti.
31290. Popis: Změní existující kontakt v adresáři.
31291. Služba Řízení front zpráv nalezla více adres IP pro místní počítač. Služba Řízení front zpráv použije výchozí adresu IP určenou ovladačem PGM pro zprávy vícesměrového vysílání. Chcete-li použít jinou adresu IP, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\%1 na některou z následujících platných adres IP: %2.
31292. Text zobrazený pro odkaz pro obnovení hesla
31293. Rozhraní API %1 testovacího zpětného volání selhalo se stavem %2.
31294. Použití: %1 řádek k odeslání
31295. Délka musí být nezáporná.
31296. Při analýze entity %1 došlo k chybě. %2
31297. Objekt Y musí být neabstraktního typu s veřejným konstruktorem bez parametrů, jinak jej nelze použít jako parametr X v obecném typu nebo metodě Název metody.
31298. Určenou jednotku [%1!c!:] nelze použít k uložení požadovaných dočasných souborů instalačního programu, protože jste zvolili možnost vymazání všech oddílů na tomto disku. Chcete-li systém Windows nainstalovat, vyberte jinou jednotku a restartujte instalaci.
31299. Zavření soketu: %1 %2 %3
31300. Formát proměnné serveru CACHE_URL je neplatný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions