English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2001. Spuštění Správce pravidel se nezdařilo.
2002. Zadaný objekt nebo hodnota neexistuje.
2003. Z důvodu zabezpečení nemá identita, pod kterou je spuštěna tato webová aplikace, oprávnění k zápisu do souboru databáze aplikace SQL Express konfigurované pro tuto aplikaci.
2004. Služba TBS není spuštěna a nelze ji spustit.
2005. Styl tabulky legendy
2006. Posunutí položky USA 0x%1 v souboru 0x%2 je chybné.
2007. Dokument nemůže být prázdný.
2008. Spouští se služba licencování infrastruktury serveru.
2009. Kořen šablony stylů XSL musí být element.
2010. Umožňuje objektu ScriptManager načítat skripty ze sítě pro doručování obsahu, když jsou dostupné.
2011. Webové části, kterým aktuální webová část odesílá informace:
2012. Typ zavěšení není povolen.
2013. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou.
2014. Operace je neplatná.
2015. Toto pověření obsahuje datovou chybu.
2016. Dokončování odebrání služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), správce SAM a místního úřadu zabezpečení (LSA)...
2017. Požadavek neexistuje.
2018. Certifikát X je k dispozici pro sestavení řetězu.
2019. FC: Nedostatečný počet uvedených souborů
2020. Typ výsledku Název typu zadaný v deklaraci funkce Function Name se neshoduje s typem výsledku Název typu v definici funkce.
2021. Proběhl pokus o vytvoření grafu se ID grafu, které již bylo použito ve stejném procesu. Při vytváření je požadováno nové ID grafu.
2022. Místní úřad zabezpečení nemohl aktualizovat informace o doméně v registru tak, aby odpovídaly adresářové službě. Chyba=%1.
2023. Text v zápatí tohoto pole
2024. Indexer kolekcí bodů cest poznámek
2025. Program Windows Media Player nemůže k přečtení disku CD použít digitální režim. Program Player automaticky přepnul jednotku CD do režimu analogového přehrávání. Chcete-li přejít zpět do digitálního režimu, použijte kartu Zařízení. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
2026. Objekt Blob s tímto počtem lokalit: %1!d!
2027. Není možno vrátit hodnotu vlastnosti TimeSpan pro hodnotu Duration X. Zkontrolujte vlastnost HasTimeSpan před požadováním hodnoty vlastnosti TimeSpan z Duration.
2028. Pokus o přístup k nepřípustné adrese.
2029. Objekt použitý k zařazování volání obsluhy události při vypršení intervalu.
2030. Hodnota měřítka 'X' je menší než 0 nebo větší než maximální povolené měřítko 7.
2031. Vstupně-výstupní procedura Start zjistila vnitřní chybu v ovladači pro polohovací zařízení PS/2.
2032. Bosna a Hercegovina
2033. Služba COM+ nemohla být inicializována z důvodu chyby v systémovém rozhraní API, jež je uvedeno níže. Obvyklou příčinou je nedostatek systémových prostředků v místním počítači.%1
2034. Argument X je nutné předat s klíčovým slovem Y.
2035. Komunikace s databází RSM se nezdařila.
2036. V systému není žádný ovladač zařízení.
2037. Přítomnost podřízeného zařízení nebyla spolehlivě zjištěna.
2038. Název má příliš mnoho částí.
2039. Správce programu NetShow v umístění v síti %1 zastavil server s obsahem %2.
2040. Pokud jsou uvedeny oba elementy xsl:matching-string a xsl:non-matching-string, element xsl:matching-string musí být první.
2041. Čipová karta byla zadána, ale server ji nepřijal (byla vrácena chyba ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED). Probíhá ukončení ...
2042. Nebyl zadán žádný záložní adresář.
2043. Při zpracování datové části hodnoty Hash došlo k chybě.
2044. Zadaná cesta zobrazení se nenachází v topologii VidPN.
2045. %1 zjistil, že zařízení '%2' nemůže sdělovat popisy vlastností (%3).
2046. Pokus o vytvoření serveru proxy k nevázanému typu.
2047. Sada uzlů pole pro %1 obsahuje uzel %2, který nemá jednoduchý typ nebo typ předdefinovaných dat.
2048. Název aliasu
2049. Definice omezení identity elementu %1 keyref má odlišný počet polí, než omezení identity, %2, na které odkazuje.
2050. Bylo dosaženo omezení MaxPendingMessagesPerChannel X. Chcete-li tento limit zvýšit, upravte vlastnost MaxPendingMessagesPerChannel objektu BufferedReceiveServiceBehavior.
2051. Ovladač protokolu není připojen
2052. Rutina CollectDhcpPerformanceData byla dokončena úspěšně.
2053. Synchronizace zpětného propojení %1 byla odložena na konec procesu. Atribut bude odstraněn.
2054. Nedostatek místa k načtení klíče
2055. Kritická hodnota Z – jeden konec:
2056. Hodnota musí být větší než nula. Nulová hodnota by tuto funkci zakázala, to lze ale provést jen prostřednictvím konfigurace.
2057. Obor názvů systému souborů DFS <%1> obsahuje nesprávné informace metadat.
2058. Specified number is invalid
2059. Maximální velikost %1!d! bytů
2060. Nástroj Oprava spouštění systému nepodporuje tuto verzi operačního systému.
2061. Návratová hodnota je chybná nebo se v návratové zprávě vyskytl nadbytečný argument.
2062. Služba Brána TS bude ukončena. Chcete-li diagnostikovat možné příčiny tohoto problému, ověřte, zda jsou nainstalovány a spuštěny následující služby: (1) Služba publikování na webu (2) Služba ověřování v Internetu (IAS) (3) Služba vyrovnávání zatížení RPC/HTTP. Také vyhledejte v Prohlížeči událostí události serveru NPS (Network Policy Server) a služby IIS, které by mohly naznačovat problémy se serverem NPS nebo službou IIS.
2063. Klient Terminálového serveru %1 byl odpojen, protože vypršela jeho dočasná licence.
2064. Referenční seznamy složek SYSVOL nebo NETLOGON se používají podle nákladů připojení lokality.
2065. Tato událost nastane při procesu ověření.
2066. Není dostupná žádná spojka pro náhled, výstup digitalizační spojky je proto rozdělen a poskytuje digitalizaci i náhled.
2067. Ignorování značky metadat
2068. Nepodařilo se znovu nainstalovat aplikaci %1 uvedenou v zásadách %2. Došlo k chybě: %%%3.
2069. Systém Windows nemohl načíst instalační program pro %1. Požádejte o pomoc dodavatele hardwaru.
2070. Vytvoření prostředku clusteru DTC se nezdařilo. Zadaný identifikátor GUID prostředku clusteru DTC = %1. Vrácený kód chyby: %2
2071. Styl použitý v případě, kdy je ukazatel myši umístěn nad položkou v dynamické části nabídky (k dispozici, jen když je povolen skript spouštěný na straně klienta)
2072. Rozšíření %3 zásad skupiny na straně klienta pravděpodobně způsobilo neočekávané ukončení služby zásad skupiny. Toto rozšíření bylo dočasně zakázáno, dokud nebude systém restartován, aby nedocházelo k dalším chybám ve službě zásad skupiny. Nastavení zásad skupiny spravované tímto rozšířením již pravděpodobně nebude vynucováno, dokud nebude systém restartován. Pokud se tento problém opakuje, měli byste se obrátit na dodavatele tohoto rozšíření.
2073. Získá nebo nastaví zarovnání obrázku poznámky.
2074. Zpracovávání položky %1 mimo rámec oboru, v dynamickém oboru %2
2075. Účet je aktivní
2076. Hodnoty default a fixed nemohou existovat společně ve stejném atributu : %1.
2077. Zadaný modul správy barev je neplatný.
2078. Data nejsou platná.
2079. Chyba vkládání datových bodů. Parametr polí hodnot Y nesmí být prázdný.
2080. Ukončovaný proces neobsahuje žádné podprocesy, které by vyžadovaly ukončení.
2081. Následující název obsahuje neplatný formát kódu znaku: %1. Název nebyl zapsán do databáze WINS. Jako předponu kódu znaku lze použít \, \x nebo \X. Znak zpětného lomítka lze zadat jako \\.
2082. K ovládání zařízení lze použít pouze jeden modul plug-in.
2083. Uvedení prostředku adresy IP clusteru %1 do online režimu se nezdařilo. Ujistěte se, že vlastnost sítě %2 odpovídá síťovému názvu clusteru a vlastnost adresy %3 odpovídá jedné z podsítí v síti s clustery. V případě typu adresy IPv6 ověřte, zda má síť s clustery odpovídající tomuto prostředku alespoň jednu předponu IPv6, která nepředstavuje místní ani tunelové propojení.
2084. Počítač automaticky nakonfiguroval adresu IP pro síťovou kartu se síťovou adresou %1. Použitá adresa IP je %2.
2085. Rekonstruována konfigurační data spouštění
2086. Pro ukládání do mezipaměti je nastaveno CacheControl = no-cache. Některé hlavičky budou odebrány.
2087. Do služby WinRM byl načten následující modul plug-in: %1 (%2)
2088. Řízení clusterů Terminálové služby se nepodařilo přesměrovat klienta na náhradní clusterový server, ntstatus=%1.
2089. Zprostředkovatel nepodporuje požadovaný typ objektu.
2090. Vlastnost hwnd nemůže mít hodnotu IntPtr.Zero nebo null.
2091. CoID=%1: Platnost hesla uživatele %2\%3 připojeného k portu %4 vypršela. Linka byla odpojena.
2092. Seznam DosMuxSemWait je nesprávný.
2093. X není platný atribut konfigurace pro typ Název typu.
2094. Serializovaná data obsahovala neplatnou řídicí sekvenci \X.
2095. Počet clusterů přesahuje 32 bitů.
2096. Pokud zadáte ověřovací identitu ve formátu , je nutné zadat heslo: %1!S!
2097. Vzdálený server neodpovídá včas.
2098. Klient nemá licenci pro připojení k serveru (chyba = %2).
2099. Uživatel nemá oprávnění k přihlášení z této pracovní stanice.
2100. Literálové výrazy typu X nejsou povoleny. Použijte výraz .

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions