English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34401. Služba WS-Management nepodporuje čas vypršení platnosti.
34402. Relativní virtuální cesta X zde není povolena.
34403. Nástroj KTMUTIL vyžaduje oprávnění správce.
34404. Modul plug-in Správce odběrů služby Vzdálená správa systému Windows
34405. Instance X neexistuje v kategorii Y.
34406. Vnitřní chyba: Šířka pole stripe objektu plex je neplatná.
34407. Tato operace není povolena pro tuto speciální skupinu.
34408. Řídicí bloky úložného prostoru byly zničeny.
34409. Ke skrytému svazku nelze přiřadit přípojný bod.
34410. Zobrazí seznam cest konfigurace, ve kterých byl explicitně definován atribut enabled oddílu defaultDocument, a to v zadané cestě konfigurace nebo pod ní.
34411. Příkaz byl znovu proveden.
34412. Internetova adresa %1, protokol %2!d!
34413. Chyba ochrany při kopírování - Operace čtení se nezdařila, protože je sektor zašifrován.
34414. Aplikace není registrována pro obsluhu požadavků.
34415. Ovládací prvek ActiveX programu Windows Media Player není spuštěn ve vzdáleném režimu.
34416. Vytvořené připojení z X na Y.
34417. Neplatný parametr: Za možností -o musí být uvedeny atributy.
34418. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) - stav instalace portu: %1. Není nutná žádná akce uživatele.
34419. Čip TPM (Trusted Platform Module) nemohl odemknout svazek, protože se změnily informace o spuštění systému.
34420. Klient směrovací služby X generoval chybu.
34421. Objekty s pevně určenými typy TypedReference, ArgIterator nebo RuntimeArgumentHandle nelze vytvořit.
34422. Nelze podporovat žádné další relace ochranného prostředí.
34423. Protokol IPBOOTP byl spuštěn úspěšně.
34424. Invalid qualifier type
34425. Požadavek na ověření nemohl být předán vzdálenému serveru RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) kvůli potížím se sítí.
34426. Hlavní režim protokolu IPsec
34427. Záložka není platná.
34428. Vytvoření nového informačního řídicího bloku (ICB) adresáře v bloku %1
34429. Předchozí aktualizace byla resetována nebo bylo jinak přerušena. Bude automaticky spuštěna úplná aktualizace všech zdrojů obsahu. %1
34430. Zadaná maska diagnostických součástí obsahuje neplatné nebo neznámé součásti.
34431. Chyba při otevření klíče registru k registraci operace obnovení stavu systému během restartování počítače.
34432. Správci transakcí (ID správce transakcí = %1, cesta k protokolu = %3) se nepodařilo přidat další položku na konec protokolu, protože transakce (pracovní jednotka = %4, popis = %6) zůstává delší dobu nevyřešena. Transakce musí být nuceně vyřešena, aby mohl správce transakcí nadále poskytovat transakční služby. Bude-li vynucen nesprávný výsledek, mohou být poškozena data v podřízených správcích prostředků a správcích transakcí.
34433. Odstranění hlavních názvů služby (SPN) z objektu účtu služby bylo přeskočeno.
34434. Funkce Správce rolí nebyla povolena.
34435. Odstraní vybraný připojovací řetězec.
34436. Nelze vytvořit trvalý uzel oboru názvů pod dočasným nadřazeným uzlem.
34437. DfsUtil: RenameRegistries: CÍLOVÝ SERVER \\%1!ws!\%2!ws!
34438. Řadič IEEE 1394
34439. Instalační služba systému Windows provedla odebrání aktualizace. Název produktu: %1. Verze produktu: %2. Jazyk produktu: %3. Název aktualizace: %4. Stav odebrání (úspěch nebo chyba): %5.
34440. Hodnota registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\%1 obsahuje neplatnou hodnotu nebo ji nelze načíst. Server DNS nelze spustit. Změňte tuto hodnotu tak, aby obsahovala platná data, nebo ji odstraňte a potom se pokuste restartovat službu DNS.
34441. Nástroj BitLocker Drive Encryption není k dispozici pro konfiguraci systému s clustery.
34442. Jeden ze serializovaných klíčů má hodnotu NULL.
34443. Odebírání všech rolí hlavního operačního serveru vlastněných místní instancí služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
34444. Chyba připojení modulu služby
34445. Protokol X již byl registrován jako zdroj v počítači Y.
34446. Nelze otevřít obnovený databázový soubor. Správa licencí Terminálové služby použije stávající databázový soubor.
34447. Určená třída není obsažena v adresářové službě.
34448. Komprimovaný svazek
34449. K dispozici není žádný hardware pro zrušení prokládání, který by bylo možné použít k zrušení prokládání datového proudu videa.
34450. Objekt neexistuje.
34451. Stav výběru položky nabídky
34452. Od: %1 na \\%2
34453. Probíhá nastavení vztahu důvěryhodnosti na přenosný.
34454. Jazykovou verzi X nelze nastavit jako nadřazenou verzi Y, protože verze X již je podřízena verzi Y. Jazykové verze nesmí být svými vlastními předchůdci.
34455. Neplatný kód XML - X
34456. MSB4187: Nelze přijmout odezvu z vlákna úlohy v časovém limitu X ms. Probíhá ukončení práce.
34457. %1Na jednotce %2 byl zjištěn nedostatek volného místa. Uvolněte místo na disku, aby mohlo indexování pokračovat.
34458. Automatickému zápisu certifikátu pro %1 se nezdařilo načíst certifikáty pro úložiště %2 z %3 (%4). %5
34459. Nelze otevřít žádné další tabulky.
34460. Atribut elementu xml:space obsahuje neplatnou hodnotu. Je třeba zadat hodnotu Default nebo Preserve.
34461. Pracovní podproces je vypínán z důvodu chyby. Spusťte službu WINS znovu.
34462. Program Windows Modules Installer musí být před instalací tohoto balíčku aktualizován (příkazový řádek: "%1")
34463. Datový typ CLOB a NCLOB vyžaduje při úpravě objektu LOB sudý počet bajtů pro vlastnost OracleLob.Position.
34464. Sběrnice PCI %1, zařízení %2, funkce %3
34465. Cesta k databázi správy licencí Terminálové služby byla úspěšně nastavena během instalace správy licencí Terminálové služby.
34466. Uvedené zpětné volání importéru knihovny typů bylo neplatné, protože nepodporovalo rozhraní ITypeLibImporterNotifySink.
34467. Potvrďte nové heslo.
34468. Server DNS vytvořil při načítání záznamu CNAME v %1 smyčku CNAME (alias). Jedno propojení ve smyčce CNAME: Název DNS %2 je alias pro CNAME %3. Další propojení ve smyčce CNAME naleznete v sousedních zprávách.
34469. Zpráva nebyla odeslána protože byl zastaven správce přenosu. K této situaci dojde při recyklování nebo zakázání aplikace.
34470. Cílová cesta <%1> je nepřístupná.
34471. Klauzule GROUPBY není u distribuovaného dotazu podporována.
34472. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště tokenů obsahuje neplatnou tabulku popisovače.
34473. Obor názvů %1 nemůže obsahovat bloky skriptu s rozdílnými hodnotami atributu jazyka.
34474. Povinná proměnná X není k dispozici pro extrahování v aktivitě: Y.
34475. Nejednalo se o požadavek GET, HEAD nebo POST.
34476. Tento objekt nemá platný ukazatel na knihovnu. Nebyl řádně vytvořen nebo byl ukončen funkcí Shutdown().
34477. Soubor HTX %2 obsahuje na řádku %1!d! chybně použitý příkaz include.
34478. Doména %1 je nedostupná.
34479. Zahrnutí úspěšně odebráno
34480. Název účtu podprocesu: X
34481. Zpracování operace replikace bylo přepnuto.
34482. Vyhledávací služba systému Windows nenačetla informace o úložišti vlastností.%1
34483. Služba Řízení front zpráv nebude moci dočasně přijímat zprávy, protože je svěřená paměť nízká. Během této doby bude kvóta počítače nastavena na hodnotu 0. V této fázi není nutný žádný ruční zásah. Po vyrovnání využití paměti na normální hodnotu obnoví služba Řízení front zpráv příjem zpráv automaticky.
34484. Neznámý název.
34485. Server s obsahem %1 (%2) nemůže komunikovat se síťovým protokolem systému médií.
34486. K této úloze nelze přidat další soubory.
34487. Klient vynucení %1 se pokusil o inicializaci, ale pokus se nezdařil, protože klient již byl inicializován.
34488. Určená hodnota atributu connectionStringName, X, nebyla registrována.
34489. Statistické analýzy – Neplatná hodnota pravděpodobnosti
34490. Odkaz Null při vyhodnocování cesty dat: X.
34491. Jednotka [2] není platná.
34492. Řetězec oddělovače mezi každým uzlem
34493. Zásady skupiny se pokoušejí zjistit informace o řadiči domény.
34494. Import se nezdařil. Zdá se, že sestavení nemá certifikát vydavatele.
34495. Operace není podporována objektem.
34496. Klient poskytl jako legitimaci platný příchozí token. V závislosti na zásadách auditu mohou být do události 10540 se stejným ID transakce zapsány další podrobnosti o tomto tokenu.
34497. Odchozí dohadování SSPI klienta
34498. Adresa IP uzlu: [%1] ID oboru: [%2]
34499. Ovladač byl nakonfigurován s nesprávným přerušením u %1.
34500. Brána protokolu TIP

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions