English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6801. Statická skupina %1 nakonfigurovaná v rozhraní %2 nepředstavuje platnou adresu vícesměrového vysílání.
6802. Parametr X není platným parametrem klíče.
6803. Webový server proxy online odpovídajícího zařízení je úspěšně načten.
6804. Minimální šířka sloupce nesmí být menší než -1.
6805. Ochrana výstupního propojení programu Windows Media Player není v tomto systému podporována.
6806. Chyba na straně serveru: %1
6807. Znovu použitá mezipaměť DNS, dotaz na název hostitele %2 je dokončen: Handle=%3, Addresses=%5
6808. Systém již rovnocenné počítače vyhledává. Opakujte akci za několik sekund.
6809. Akce se neshoduje s aktuální konfigurací.
6810. Instance X již existuje s dobou životnosti procesu. Nelze ji znovu vytvořit nebo použít, dokud nebude odebrána nebo dokud nebude ukončen proces, který ji používá.
6811. První prvek mapy clusterů musí být roven nule.
6812. Název protokolu X je pro vytvoření vlastního protokolu neplatný.
6813. Použije pravidlo pro všechny akce.
6814. Nelze převést skupinu metod X na nedelegující typ Název typu. Chtěli jste volat tuto metodu?
6815. Název svazku: %1; název aliasu: %2; jedinečný název: identifikátor GUID %3
6816. Argumenty události musejí být nenulové.
6817. Pracovní postup vyvolaný objektem spolupráce X vyžaduje chování, které nespadá do dílčí sady chování podporované aktivitou spolupráce. Pracovní postup musí být spuštěn samostatně jako pracovní postup 3.x.
6818. Změny konfigurace provedené v [2] se projeví až po restartování počítače. Klepnete-li na tlačítko Ano, bude počítač restartován ihned. V případě, že budete chtít počítač restartovat později, klepněte na tlačítko Ne.
6819. Rozhraní IAsyncResult vrácené z metody Begin má hodnotu Null.
6820. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou SERR sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
6821. Kódová skupina uděluje plnou důvěryhodnost kódu podepsanému pomocí silného názvu společnosti Microsoft.
6822. MSB4190: Odkaz na vestavěná metadata Z na pozici Y není povolen v této podmínce X.
6823. Služba Active Directory Domain Services neurčila platný rozlišující název DNS %1. Zvolte jiný název DNS.
6824. Možné potíže s hardwarovou pamětí (RAM) pravděpodobně zabránily ve spuštění systému Windows.
6825. Vytvoří novou aplikaci se zadaným nastavením. Je třeba zadat alespoň název nadřazeného webu a cestu k aplikaci.
6826. Publikování součástí produktu Funkce: [1]
6827. Zadejte heslo spojené s uživatelem objektu:
6828. V případě hodnoty true lze z jednoho připojení vracet a číst více sad výsledků.
6829. Záhlaví nebo zápatí protokolu IPsec v paketu je neplatné.
6830. %1: není přesměrováno
6831. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nebylo možné nainstalovat z obnovených souborů. Je možné, že z disketové jednotky byla odebrána spouštěcí disketa. Vložte spouštěcí disketu a restartujte průvodce.
6832. Přenos přerušil transakci čekající na vyřízení.
6833. Chyba analýzy manifestu: Předpona oboru názvů nesmí začínat vyhrazeným řetězcem "xml".
6834. Nejméně jeden parametr je neplatný.
6835. Událost spuštěná při události
6836. Probíhá vytváření clusteru %1.
6837. Název elementu určujícího, který alternativní text má být načten
6838. Služba správy licencí Terminálové služby byla zastavena.
6839. Datové soubory Správce systémových prostředků byly uživatelem %1 resetovány do stavu po instalaci. Dojde ke ztrátě všech kritérií přiřazování procesů, zásad přidělení prostředků, událostí kalendáře a informací o plánech. Další informace a stavy, například stav monitorování účtů, stav oznámení, informace o seznamu vyloučení a aktuální stav správy, nebyly resetovány. Uživatel: %1
6840. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru %2 neznámý parametr spouštění %1. Daný parametr je ignorován. Tento parametr můžete ze spouštěcího souboru, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns, odebrat.
6841. Konfigurace sady je online.
6842. Platnost vzdáleného účtu vypršela.
6843. Vnitřní chyba: Požadovaný zámek není v transakci obsažen.
6844. Přístup UNC se nezdařil. Soubor: %s, chyba: %d
6845. Nerozpoznaný příkaz. Podrobnosti získáte pomocí příkazu help.
6846. Cílový disk je pravděpodobně nepoužitelný.
6847. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože nebyl zaregistrován jako protokol služby NDIS.
6848. Službě KDC se nepodařilo aktualizovat seznam důvěryhodných domén. Chyba je uvedena v datech.
6849. Zadané zarovnání není násobek velikosti sektoru.
6850. Typ Název typu v sestavení Název sestavení nelze přeložit.
6851. Zobrazí konfigurační vlastnosti, které lze vymazat u zadaného oddílu.
6852. OS = %1!.*s!
6853. Vazby CustomChannelBindings nejsou podporovány. Odeberte vazbu CustomChannelBinding ze zásady ExtendedProtectionPolicy.
6854. Zprávu lze použít pouze se synchronní operací.
6855. K provedení této operace je nutné pozastavit instanci.
6856. Odstraňování poškozeného segmentu %1 záznamu souboru.
6857. Neplatná hodnota portu: %1!d!. Platný rozsah je [0-65535]
6858. Správce TM koordinátoru MS DTC nemůže určit, zda příchozí požadavek na připojení pochází ze vzdáleného počítače. Z bezpečnostních důvodů bude tento požadavek na připojení zpracován jako vzdálený požadavek na připojení. Pokud není povolena možnost zabezpečení Síťoví klienti, může být tento pokus o připojení odmítnut. Aplikace pak mohou oznamovat, že správce TM není dostupný. Podrobnosti chyby: %1
6859. Odebírání objektů služby Active Directory Domain Services, které odkazují na místní řadič domény, ze vzdáleného řadiče domény %1...
6860. Došlo k poškození metadat izolace aplikace pro tento proces nebo podproces.
6861. Cílový kontejner pro přesměrování kontejneru známých objektů nemůže již být zvláštním kontejnerem.
6862. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 textový řetězec %1, jehož délka překračuje maximální přípustnou délku. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku (RR) ignorovat, velmi doporučujeme daný záznam o prostředku opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
6863. Události protokolované při detekci vyčerpání prostředků
6864. Po události PreRender nelze měnit vlastnost EnableCdn.
6865. Data typu DateTime byla serializována chybě. Hodnota Ticks musí být v rozmezí od DateTime.MinValue.Ticks do DateTime.MaxValue.Ticks.
6866. Modul plug-in nelze povolit, protože v systému není instalován kompatibilní ladicí prostředek skriptů. Nainstalujte ladící prostředek skriptů, nebo vypněte možnost ladícího prostředku skritpů na obecné kartě v okně vlastností modulu plug-in, a akci opakujte.
6867. Výchozí zásada Správce systémových prostředků (%1) byla uživatelem %2 nastavena jako zásada profilů. Uživatel: %2
6868. Spustit aktualizaci
6869. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neurčila lokalitu, do které má být tento server nainstalován. Ujistěte se, zda je konfigurace lokality nastavena správně.
6870. Tuto operaci nelze provést, je-li uzel typu %1.
6871. Velikost posuvníku musí být v rozsahu od 5 do 20 pixelů.
6872. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo nastavit konfiguraci filtru pro řídicí kanál. Datové pole obsahuje číslo chyby.
6873. Pole nesmí být prázdné a nesmí mít hodnotu Null.
6874. Index kategorie X nelze číst.
6875. Zobrazí dynamické vlastnosti aplikace, které lze nastavit u nového virtuálního adresáře.
6876. Nelze vyvolat EndInit bez vyvolání odpovídajícího BeginInit.
6877. Adresářové služby se nepodařilo spustit.
6878. Mezipaměť: LastModified=X, ContentLength= Y.
6879. Při dešifrování zprávy došlo k chybě: %1
6880. Časový limit musí představovat hodnotu mezi -1 a Int32.MaxValue, včetně.
6881. Systém Windows nelze instalovat v počítačích napájených bateriemi. Pokud by se baterie během instalace vybila, mohlo by dojít ke ztrátě dat. Pokud chcete v instalaci pokračovat, zapojte síťový adaptér počítače.
6882. Byl zjištěn neočekávaný místní název elementu X pro položku v kolekci. Pro elementy v kolekci lze jako jediný platný místní název použít název Y.
6883. Přidávání kontrolního bodu %2 registru pro prostředek %1...
6884. Vzdálený počítač zamítl pokus o připojení.
6885. V přípojném bodě není zveřejněna žádná stínová kopie.
6886. Služba protokolování zjistila pokus o čtení z oblasti sdružování v neplatném kontextu čtení.
6887. Tato stínová kopie je již zveřejněna.
6888. Požadavek serveru proxy není platný.
6889. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Řetězec pro období platnosti seznamu odvolaných certifikátů v hodnotě registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\%1\CRLPeriod je neplatný. Platné řetězce: Seconds, Minutes, Hours, Days, Weeks, Months a Years.
6890. XC1024: Byl zjištěn nesprávný kód Xaml. Připojitelný člen Člen lze nastavit pouze pro typy, které lze přiřadit ze třídy X.
6891. Vlastnost CommandArgument X s vlastností CommandName Y není platným celým číslem pro vlastnost ActiveViewIndex.
6892. Vypršel časový limit čekání na spuštění sběrače dat.
6893. Prvek elem není prvkem oprávnění.
6894. Adresář pro publikování nebo soubor na serveru Windows Media není nadále dostupný.
6895. Seznam serverů IRC dostupných klientovi
6896. Číslo musí být buď nezáporné a menší nebo rovné hodnotě Int32.MaxValue, nebo -1.
6897. Systém se pokouší načíst ovladač pro uživatelský režim (USD) tohoto zařízení.
6898. Interní. Položka nemůže operaci dokončit bez sítě.
6899. Nastavovat informace o procesu
6900. Odebrat slovník

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions