English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5801. Získá nebo nastaví text poznámky.
5802. Řetězec se středníkem použitým jako oddělovač, který určuje databáze použité pro závislost. Řetězec je ve formátu databáze1:tabulka1;databáze2:tabulka2.
5803. Službě Fax se nepodařilo inicializovat žádná přiřazená faxová zařízení. Dokud nebude nainstalováno faxové zařízení, nelze odesílat ani přijímat faxy.
5804. Soubor vlastní jazykové verze X je poškozen. Pokuste se zrušit registraci této jazykové verze.
5805. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože adresa URL je příliš dlouhá.
5806. Power Users
5807. Příznaky účtu počítače byly opraveny.
5808. Chyba v konfiguraci serveru pro vzdálený přístup. Nelze nalézt čísla LANA síťových adaptérů. Vzdálení klienti, připojení pomocí protokolu NBF budou moci využívat pouze prostředky místního počítače.
5809. Instalovat nativní modul
5810. Nastavení logického názvu pro položku s identitou X na Y
5811. Data konfigurace disku jsou poškozená.
5812. Odemkne konfigurační oddíl na konkrétní úrovni, aby bylo možné přepsat jeho nastavení na nižších úrovních. Pokud je zadán identifikátor uvádějící cestu konfigurace, bude odemčena konfigurace pro zadaný oddíl v dané cestě. V opačném případě bude odemčena konfigurace pro zadaný oddíl na úrovni serveru.
5813. Správce prostředků se pokusil o přípravu transakce, která nebyla správně připojena.
5814. MSB3661: Vlastnosti Transform byla předána neplatná hodnota X.
5815. Počítač je odpojen ze sítě.
5816. Úloha NotifyUILanguageChange rozhraní MUI
5817. , odpoved overeni
5818. DHCPv6 - Klient odstraněn
5819. Požadovaný prvek ConsoleSchemaVersion v souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! je neplatný.
5820. Text položky v legendě
5821. Invalid parameter
5822. Neplatná hodnota pro typ serviceAuthenticationManagerType. Typ serviceAuthenticationManagerType Název typu není odvozen od objektu X.
5823. Legenda s názvem X již existuje. Zadejte jedinečný název.
5824. ------ Podporované příkazy COMMENT ------
5825. %1 (%2) %3Pokus o otevření komprimovaného souboru %4 pro čtení nebo zápis se nezdařil, protože soubor nelze převést do normálního souboru. Operace otevření souboru se nezdaří a dojde k chybě %5. Chcete-li této chybě předejít, můžete soubor ručně dekomprimovat a změnit stav komprimace nadřazené složky na nekomprimováno. Zápis do souboru v komprimovaném stavu není podporován.
5826. Zadaný objekt nebyl v počítači nalezen.
5827. Funkce odstranění byla pro tento objekt zakázána.
5828. Parametr TrimFlag nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
5829. Kolekce propagace X pro název propagace Y obsahuje hodnotu NULL.
5830. Při pokusu o odebrání z oboru názvů nebylo zpětné volání nalezeno.
5831. Služba WINS nemohla vytvořit soket upozornění. Ujistěte se, že je ovladač protokolu TCP/IP nainstalován a že pracuje správně.
5832. Internal event: The group membership cache task will run again in %1 minutes.
5833. Modul pro zápis aplikace není spuštěn. Zajistěte spuštění modulu pro zápis aplikace a opakujte spuštění obnovení.
5834. Při ověřování čtení došlo k chybě.
5835. Odložené načítání X vyžaduje, aby byla do rozhraní IServiceProvider implementována položka Y.
5836. Nepodařilo se načíst soubor SECURITY.DLL.
5837. Nutnou podmínkou pro použití aktivity ParallelForEach X je navázání hodnot na výrazy, které nevrací hodnoty NULL.
5838. Nelze vytvořit hodnotu pro vlastnost Název vlastnosti typu Název typu. Jsou podporovány pouze vlastnosti s primitivními typy.
5839. Vyhledávací služba systému Windows úspěšně vytvořila nový systémový katalog.%1
5840. Přihlášení k síti se nezdařilo. Příčinou může být to, že ověřující úřad nebyl k dispozici.
5841. Nelze přistoupit k potřebné sdílené knihovně
5842. %1!wS!\%2!wS!, chybějící cíl (server %3!wS!, složka %4!wS!)
5843. Služba Systémový čas byla konfigurována pro použití jednoho nebo více zprostředkovatelů vstupu, žádný z nich však již není spuštěn. Služba Systémový čas nemá k dispozici žádný zdroj přesného času.
5844. Nebylo možné inicializovat index obsahu v %1. Chyba %2.
5845. Silent Running: rising temperature caused level transition: %2
5846. Vnitřní vyrovnávací paměť typu MemoryStream není k dispozici.
5847. Adresa URL obrázku zobrazeného na tlačítku pro odstranění
5848. Neplatný řetězec HEX
5849. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit semafor. Uvedený údaj je kód chyby.
5850. Neplatná velikost paketu
5851. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence obsahují duplicitní vlastnosti.
5852. Anonymní metody, výrazy lambda a dotazovací výrazy uvnitř struktur nemají přístup ke členům instance this. Jako náhradu zkopírujte objekt this do místní proměnné vně anonymní metody, výrazu lambda nebo dotazovacího výrazu a použijte místní proměnnou.
5853. Vytvoří nový web s názvem Nový web se zadanou popisnou vazbou, který bude naslouchat požadavkům na portu 80 pro adresu www.doména.com.
5854. Požadavek na obnovení konfiguračních dat clusteru nebyl úspěšný. Obnovení se nezdařilo ve fázi před obnovením, což obvykle znamená, že některé uzly clusteru aktuálně nejsou funkční. Zkontrolujte, zda je clusterová služba úspěšně spuštěna ve všech uzlech tohoto clusteru.
5855. Sdílená položka %1 mapovaná na adresář %2 překrývá stávající kořenovou složku. Kořenová složka systému DFS nebude vytvořena.
5856. Hostitel nebo nazev domeny
5857. Povolit volání nespravovaného kódu
5858. Objekty MemoryMappedViewStreams mají pevnou délku.
5859. Služba Active Directory Domain Services nenačetla databázi správce účtů zabezpečení (SAM).
5860. Chcete-li načíst předmět certifikátu serveru, je třeba používat zabezpečení SSL.
5861. Soubor .INF zařízení neobsahuje žádné odezvy na tento příkaz.
5862. Při zpracování datové části NatOA došlo k chybě.
5863. -> Odebírání sdílené složky Služby pro nasazení systému Windows v umístění %1
5864. Síť clusteru není platná pro prostředek tunelového propojení IPv6. Zkontrolujte konfiguraci prostředku adresy IPv6, na kterém tunelové propojení IPv6 závisí.
5865. Během prověřování, zda %2 je skutečně sériový port, byl zjištěn zásobník typu FIFO. Bude použit tento zásobník.
5866. Název souboru metadat nebo cesta k adresáři nejsou platné.
5867. Instalační program systému Windows nemůže nainstalovat jeden nebo více ovladačů nutných pro spuštění. Chcete-li systém Windows nainstalovat, přesvědčte se, že jsou ovladače platné, a spusťte instalaci znovu.
5868. Kontext nelze vyčistit.
5869. Neplatný adresář X
5870. Styl značky datového bodu
5871. cmd Vytvoří kanál příkazového řádku.
5872. Jednotka USB Flash nyní obsahuje spouštěcí klíč pro tento počítač.
5873. Klient zahajuje vyjednávání SSL: RequestHandle=%1.
5874. Nelze přidat další bloky metadat na nejvyšší úrovni.
5875. Ladicí program nelze spustit.
5876. V metadatech uložených v mezipaměti nebyly nalezeny žádné hlavičky požadavků pro testování založené na hlavičce Vary odpovědi uložené v mezipaměti.
5877. Jedna z možností protokolu IP je neplatná.
5878. Byl očekáván argument typu Název typu, byl však přijat typ Název typu.
5879. Služba Licencování softwaru se ukončuje.
5880. Binární operátory je nutné volat se dvěma argumenty.
5881. Smazání odkazu DFS se nezdařilo: %2, kořen: %1 během operace přesunutí odkazu.
5882. Vydávat příkazy typické pro řízení služby
5883. Připojení nelze navázat.
5884. Během vyjednávání protokolu CHAP byl přijat neplatný klíč. Dvojice klíč=hodnota je uvedena ve výpisu dat.
5885. Stav protokolu HTTP 408: Časový limit žádosti serveru při čekání na požadavek vypršel.
5886. Základní název zprávy nápovědy nemůže mít hodnotu null ani být prázdný.
5887. Probíhá aktualizace zásad aktualizace konfiguračních dat spouštění...
5888. Formát používaný k serializaci dat grafu
5889. Došlo k nespecifikované chybě protokolu EAP.
5890. Při čtení protokolu bylo dosaženo konce souboru.
5891. %1!S! : %2!S!
5892. Autorizace adresy URL se pro požadavek nezdařila.
5893. Odchozí dohadování SSPI služby
5894. Typ požadovaného oddílu aktivačního kontextu neodpovídá použitému rozhraní API dotazu.
5895. Procesor zabezpečení oznámil chybu neshody systémových souborů.
5896. Hodnota doby obnovení vazeb (T2)
5897. Odeslána funkce Select/Poll: %1 %2 %3
5898. Token odkazuje na neznámý identifikátor klíče předmětu X509.
5899. Ve vnitřní podřízené sadě DTD se mohou odkazy na entitu parametru objevovat pouze tam, kde se mohou objevovat deklarace kódu, nikoli v nich.
5900. Chcete znovu nakonfigurovat ovládací prvek ListView, aby odrážel změnu schématu?

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions