English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10201. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) obnovil frontu %1, ale nezdařilo se mu obnovit nastavení ovladače tiskárny. Chyba %2. Tato situace může nastat v případě, že je ovladač na cílovém serveru novější než ovladač v souboru migrace. Otevřete dialogové okno Vlastnosti v cílovém počítači a ručně zadejte příslušné nastavení tiskárny.
10202. CHYBA - Nelze otevřít výstupní soubor, do něhož se má zapisovat.
10203. Zadaný svazek je neplatný.
10204. Zadané rozšíření rozsahu je příliš malé. Rozsah musí být rozšířen o násobky 32 adres.
10205. Aktualizovat příznak Heslo není požadováno
10206. Typ Název typu nebyl nalezen.
10207. U autority důvěryhodnosti výstupu WMDRM není nastavena žádná akce.
10208. MSB4206: V projektu se spřažením nastaveným na hodnotu vněprocesorové nelze zadat objekt hostitele s hodnotou null.
10209. Certifikační služba přijala požadavek na ukončení.
10210. Správce zastavil sdílení prostředku %1
10211. Tuto metodu nelze volat, dokud nebude zavolána metoda send.
10212. Toto kritérium přiřazování procesů je definované systémem a je součástí všech zásad. Reziduálnímu kritériu přiřazování procesů automaticky odpovídají všechny procesy, které neodpovídají žádnému kritériu přiřazování procesů definovanému uživatelem v zásadách.
10213. Je aktivováno po vytvoření datové vazby k položce.
10214. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou.
10215. Třída rozhraní v systému neexistuje.
10216. Vlastnost Body aktuálního objektu WorkflowService má hodnotu null. Zadejte pro tento objekt WorkflowService platnou hodnotu vlastnosti Body.
10217. Odstranění schématu se nezdařilo: Atribut je používán v identifikátoru rDNAttID.
10218. Nebylo možné zvýšit velikost svazku, protože svazek je zablokován z důvodu chyby šifrování BitLocker. Pomocí nástrojů BitLocker svazek obnovte a potom akci opakujte.
10219. Probíhá uvádění skupiny prostředků %1 do offline režimu.
10220. Výstup pro tiskárnu není přesměrován.
10221. Název adresáře pro publikování je neplatný.
10222. Vytvoří nový obor názvů založený na doméně.
10223. Šifrované soubory v tomto systému:
10224. Duplicitní název součásti X. Názvy součástí musí být jedinečné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).
10225. Unsupported locale
10226. Metoda AppInitialize je definována v X i Y.
10227. Byl proveden pokus o odkaz na neexistující token.
10228. Pole NativeDigits musí obsahovat přesně deset členů.
10229. Protokol IPRIPv2 byl zastaven.
10230. Pro aktuální stav linky není operace dovolena.
10231. Upravit parametry
10232. Vypršel časový limit žádosti.
10233. Zálohování stínové kopie služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) bylo úspěšné.
10234. Profil jednoho procesu
10235. Zapisovat sdílená data DDE
10236. Vytváření nového zrcadlového souboru metadat v bloku %1
10237. Nelze přímo vypalovat stopy z jednoho disku CD na druhý. Nejprve musíte zkopírovat stopy z disku CD do počítače a teprve pak můžete soubory vypálit na prázdný disk CD.
10238. Toto sestavení musí být přepsáno pomocí binárního modulu pro přepis.
10239. Čítače výkonnosti pro službu online odpovídajícího zařízení nelze inicializovat.
10240. Stav protokolu HTTP 409: Požadavek nelze dokončit, protože došlo ke konfliktu s aktuálním stavem požadavku. Uživatel by měl požadavek znovu odeslat s více informacemi.
10241. Byla vytvořena složka systému souborů DFS (Distributed File System) s cíli složky, která obsahuje jiné složky systému souborů DFS. K tomu může dojít, pokud dva správci přibližně ve stejné době vytvářejí na různých serverech oboru názvů konfliktní struktury složek. Obor názvů: %1 Složka systému souborů DFS 1: %2 Složka systému souborů DFS 2: %3
10242. WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ano
10243. Úložiště se od posledního svěření změnilo.
10244. Zásady přenosu na serveru byly aktualizovány.
10245. Nelze načíst objekt názvu uživatelského rozhraní koordinátoru MS DTC.
10246. Chybná hodnota zprávy.
10247. Objekt MP3 nebyl nalezen.
10248. Získá nebo nastaví barvu stínu.
10249. Zadaná identita sestavení obsahuje jeden nebo více názvů atributů obsahujících znaky, které nejsou v názvech XML povoleny.
10250. Během vzdáleného volání procedur předal klient hostiteli prázdný popisovač kontextu.
10251. V případě hodnoty true vynechá volání k nastavení atributu name připojení prostřednictvím rozhraní Oracle OCI. V případě hodnoty false (výchozí) bude nastaven atribut name připojení, který je požadován k zařazení do distribuované transakce. Tato možnost řetězce připojení by měla být nastavena na hodnotu true při používání databází Oracle před verzí 9i, protože starší verze nepodporují používání atributu name připojení OCI.
10252. Posun ukotvení musí být v rozsahu od 100 do -100.
10253. Nelze vytvořit certifikát serveru.
10254. [2] nemůže nainstalovat některý z požadovaných produktů. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci. {{Systémová chyba: [3].}}
10255. Při inicializaci databáze Jet pro protokolování informací došlo k chybě. Umístění databáze obsahuje znaky, které nepatří do anglické abecedy, a proto je nelze zpracovat.
10256. Atribut X musí být nastaven na nenulovou hodnotu desítkové soustavy.
10257. Zadané pole musí být definováno v definici obecného typu.
10258. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence není aktivována.
10259. Registrace úlohy u události se nezdařila.
10260. Zpráva X s parametrem messageId=Y byla objektem DiscoveryClient zahozena, protože neobsahovala vlastnost DiscoveryMessageSequence.
10261. Příkazem XCOPY nelze kopírovat z rezervovaného zařízení
10262. Povýšení se nezdařilo, protože název místního počítače je názvem předdefinovaného identifikátoru zabezpečení. Změňte název počítače.
10263. Úloha spuštěná při odpojení vzdálené konzoly
10264. Požadovaný objekt nebyl nalezen, ale byl nalezen objekt s tímto klíčem.
10265. Přidávání %2 do skupiny možných vlastníků prostředku %1...
10266. Technologii QoS se nepodařilo načíst ani ověřit pole %2 pro zásadu QoS %3 pro uživatele.
10267. Zadaná třída v daném oboru názvů neexistuje.
10268. Zásady použití hesel pro obnovení a použití služby Active Directory Domain Services nejsou v tomto počítači platné.
10269. Identifikátor zabezpečení nemůže být vlastníkem tohoto objektu.
10270. Vnitřní chyba průvodce
10271. Stav protokolu HTTP 505: Server nepodporuje verzi protokolu HTTP použitou v požadavku na kód chyby.
10272. Paměťový blok pro VID je stále používán a nelze ho tedy odstranit.
10273. Určuje počet sekund, po něž může být síťové připojení TCP/IP mezi webovým a stavovým serverem nečinné, než dojde k ukončení relace.
10274. Konfigurace se nezdařila.
10275. Zařízení v síti blokuje data přenášená protokolem UDP.
10276. Rodině adres soketu neodpovídá žádná z nalezených nebo zadaných adres.
10277. Byl poskytnut neočekávaný identifikátor typu X. Identifikátory typu musejí být sekvenční.
10278. Modul zásad ještě nebyl zaveden!.
10279. Je nutné zadat minimální hodnotu.
10280. Objekt musí být odvozen od typu Delegate.
10281. Výpis bitového obrazu aplikace se nezdařil.%1
10282. Byly zjištěny chyby protokolu mezi ovladačem a zařízením.
10283. Nelze přesunout náhradní soubor do nahrazovaného souboru. Soubor, který má být nahrazen, si ponechal svůj původní název.
10284. STOP JOB -- Ukončí aktuálně spuštěné zálohování nebo obnovení.
10285. Instalační program systému Windows nemůže zobrazit toto místo na pevném disku.
10286. K přidání příkazu k existujícímu objektu závislosti
10287. Tato implementace IStreamUpgradeChannelBindingProvider nepodporuje hodnotu X určenou objektem StreamUpgradeInitiator. Nejpravděpodobnější příčinou této chyby je předání objektu StreamUpgradeInitiator, který nebyl vytvořen poskytovatelem StreamUpgradeProvider přidruženým k aktuální implementaci IStreamUpgradeChannelBindingProvider.
10288. V paketu s více datovými částmi chybí délka datové části.
10289. Obnovený databázový soubor existuje, ale je starší než stávající databázový soubor. Služba správy licencí TS bude spuštěna se stávajícím databázovým souborem.
10290. Většinu disků se nepodařilo aktualizovat novou konfigurací.
10291. Člen nebyl nalezen.
10292. Server DNS nemohl zapsat klíč registru. Pravděpodobně je zaplněn nebo poškozen disk serveru nebo byla dosažena maximální povolená velikost registru serveru. Pokud nebude tento problém odstraněn, nebude moci server DNS uložit do registru parametry konfigurace serveru nebo zóny.
10293. --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
10294. K použití služby Active Directory Domain Services je nutné, aby byl systém připojen k doméně.
10295. Soubor existuje
10296. Odeslání úlohy do modulu se nezdařilo.
10297. Příkaz vlastního testování čipu TPM se nezdařil.
10298. Cílový svazek byl změněn. Je-li disk vyjímatelný, byl možná nahrazen jiným diskem. Vložte původní disk a obnovte úlohu.
10299. Atribut Framed Protocol ve službě RADIUS nemá hodnotu odpovídající protokolu PPP.
10300. Pokus o načtení typu této vlastnosti skončil s následující chybou: X

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions