English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14301. Chyby sítě
14302. Kvalifikovaný název nemůže obsahovat více dvojteček.
14303. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou SERR sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
14304. V adresáři X došlo k příliš mnoha změnám najednou.
14305. Objekt X není typu Název typu. Při načítání této instance je nutné zajistit, aby aktivita s názvem X implementovala Název typu.
14306. Neplatný kód XML v souboru File Name blízko prvku X. Oddíl podporuje pouze příznaky .
14307. Nepodařilo se zjistit vlastnosti zásad skupiny nainstalovaného systému. K dispozici bude pouze podmnožina funkcí zásad skupiny.
14308. Odeberte z počítače spouštěcí média.
14309. Byla zadána neplatná hodnota parametru %1!ls!.
14310. Vytvořen objekt úloh modulu úloh
14311. Adresářová služba je příliš zaneprázdněna, než aby v tuto chvíli provedla operaci replikace.
14312. Název hostitele
14313. TCP Provider
14314. Konfiguraci koncového bodu pro standardní koncový bod X nelze načíst z konfiguračního oddílu Y, protože bylo nalezeno několik odpovídajících konfigurací. Určete preferovanou konfiguraci koncového bodu zadáním požadovaného názvu.
14315. Dodaná vstupní nebo výstupní vyrovnávací paměť je příliš malá.
14316. Rozsah protokolu BOOTP je zaplněn
14317. Vstupně-výstupní Zařízení je nesprávně nakonfigurováno nebo jsou konfigurační parametry ovladače nesprávné.
14318. Data ASN1 jsou poškozena.
14319. Nalezeno použití klíče X v rozšíření Y v certifikátu Z.
14320. U oborů názvů verze 2 nebo samostatných oborů názvů není velikost objektu Blob podporována.
14321. Instalace byla dokončena s chybami. Je třeba restartovat počítač. %1
14322. Bosenština (cyrilice, Bosna a Hercegovina)
14323. Selhání procesu
14324. Restartování aplikace nebo služby %3.
14325. Dotazovat se na stav semaforu
14326. Obsah (content) musí být typu "empty","eltOnly","textOnly" nebo "mixed".
14327. Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože nebyly nalezeny zásady zabezpečení pro připojení.
14328. Hodnota, od které začíná číslování seřazeného seznamu
14329. Požadovaný vzorec pro identifikátor URI obsahující ;komponent je AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component, kde Vxxxx je verze sestavy a PublicKey je řetězec o 16 znacích představující token veřejného klíče sestavy. Vxxxx a PublicKey jsou nepovinné.
14330. Role X již existuje.
14331. Žádná další data nejsou k dispozici.
14332. Bylo vyčerpáno místo pro ukládání (pro aktuální adresář nebo sadu dat).
14333. Nepodařilo se porovnání s jedním nebo více zadanými adresáři.
14334. Žádná kopie databáze RSM není konzistentní. Probíhá rekonstrukce pomocí hlavního datového souboru.
14335. Konfigurace systému se během operace přidávání ke clusteru nebo tvoření clusteru změnila. Operace byla ukončena.
14336. Zásady pro X nelze uložit. Nemáte práva ke změně souboru.
14337. Byla nalezena více než jedna operace služby s názvem X. Názvy operací služeb musí být jedinečné.
14338. Chyba. Pokud je svazek zrcadlovým svazkem svazku RAID5, nebudou odeslána žádná upozornění na opětovnou synchronizaci.
14339. Zapisovaný nebyl úspěšně ověřen Certifikační službou. Zkontrolujte nastavení zabezpečení.
14340. Vnitřní chyba: Při zotavení došlo ke změně konfigurace na disku.
14341. Nelze nastavit vzorkovací frekvenci myši.
14342. Pro vzorec musí být zadána tři pole vstupních dat.
14343. Při zpracování digitálního podpisu XML došlo k chybě.
14344. Funkce úspěšně skončila, ale musí být zavolána funkce CompleteToken
14345. Instalace byla úspěšná. Není však dokončena část úklidu. Pokračovat bude možné až po restartování počítače.
14346. Ovládací prvek X musí v každé šabloně položky obsahovat rozhraní IButtonControl s identifikátorem Y. Může se jednat o šablony ItemTemplate, EditItemTemplate, SelectedItemTemplate nebo AlternatingItemTemplate, pokud existují.
14347. Posun časového pásma musí být v intervalu od -14 do +14 hodin.
14348. %1 (%2) %3Probíhá spouštění úplného zálohování.
14349. Příznak na všechny události protokolu HTTP zpracovávající interakce protokolu SSL
14350. Všechny výstupy jsou aktuální.
14351. Vyhledávání názvového kontextu: %1
14352. Ve službě PortalCrawl Web Service došlo k chybě.
14353. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) v kontextu %3 selhala; kód chyby %4.
14354. Došlo k chybě operace opožděného zápisu na vzdálený server %2. Data obsahují množství požadované pro zápis a množství skutečně zapsané.
14355. Pokud se atribut namespace nenachází u elementu importu, kdy schéma neobsahuje atribut targetNamespace, jde o chybu.
14356. Všechny artefakty načtené do třídy ItemCollection musí mít stejnou verzi. Bylo zjištěno více verzí.
14357. Položka nabídky
14358. Hodnota atributu je neplatná. Byla poškozena konfigurace aplikace. Přeinstalujte aplikaci.
14359. Tento odkaz je již podporován zadanou sdílenou složkou serveru
14360. Počáteční čas vzorku je pozdější než koncový.
14361. %1 - Obnovení svazku ze stínové kopie
14362. Nastavení typu produktu na %1
14363. Brána Firewall neumožňuje výjimky. Službu WinRM nelze nastavit pro vzdálený přístup.
14364. Zadejte objekt. Spuštěním příkazu appcmd.exe zobrazte podporované objekty.
14365. Hodnota NULL není platnou konstantní hodnotou pro tento typ.
14366. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila odloučení klíče, který nebyl přidružen k aktuální instanci ani nebyl dokončen.
14367. Agent serveru proxy služby DNS zjistil chybu v síti, když se pokoušel předat dotaz od klienta %1 serveru %2 na rozhraní s adresou IP %3. Uvedený údaj je kód chyby.
14368. Adresářová služba nebyla schopna inicializovat podsystém, který přiděluje relativní identifikátory.
14369. Argument hours je mimo rozsah. Hodnota musí být mezi -14 a +14.
14370. Tento objekt má zbývající DrawingContext. Tento DrawingContext je třeba zavřít nebo odstranit před voláním Open nebo Append.
14371. X bude kompilováno, protože nejsou k dispozici všechny výstupy.
14372. %1: Při migraci zařízení s protokolem MTP (Media Transfer Protocol) byly úspěšně odinstalovány ovladače u zařízení %2.
14373. Název typu je neplatný.
14374. Method name too wide
14375. Nelze nalézt požadované systémové zařízení.
14376. Byla překročena celková kvóta pro vytváření delegovaných vztahů důvěryhodnosti.
14377. Doplněk (AddIn) X není odvozen ze základu doplňku. Sestavení: Název sestavení
14378. * Ověřuje se, zda místní počítač %1 představuje adresářový server.
14379. Zásady skupiny byly nalezeny a úspěšně načteny
14380. Prostředek X nebyl v sestavení nalezen.
14381. CLS Vymaže obrazovku.
14382. Pro aplikaci nelze určit udělená oprávnění.
14383. Požadavek s podmíněnou oblastí není podporován pro protokol HTTP s verzí dřívější nebo rovnou 1.0.
14384. Server SMTP nemůže vytvořit podproces hlavního připojení. Návratový kód chyby je uveden v datové oblasti zobrazené níže.
14385. Změna trasy se nezdařila: %1
14386. Nelze otevřít zařízení TDI pro čtení a zápis. V datech se vrací vstupně-výstupní blok stavu.
14387. Argument paramSize příkazu má nesprávnou hodnotu.
14388. Vyhledávací server nemůže číst nebo zapisovat do registru. Ověřte, zda je server spuštěn s oprávněními správce.
14389. Systém souborů NTFS na disketách nefunguje.
14390. Faktor růstu fronty musí nabývat hodnoty v rozsahu od X do Y.
14391. Tuto operaci nelze po odeslání odpovědi provést.
14392. Uživatel bude odhlášen, protože požadované ukončení procesu programu Windows Media Player se nezdařilo.
14393. Operace Add/Update/Delete nelze provádět u podřízené entity, pokud je nadřazená entita již odpojena.
14394. V této fázi došlo k chybě u objektu clusteru %1, bude však pokračovat. Stav chyby: %2!d! (0x%2!08X!).
14395. Aktuální čas na %1 je %2.
14396. Framework zásad skupiny by měl zavolat rozšíření, dokonce i když nejsou žádné změny.
14397. Nelze ověřit vlastnictví role FSMO, protože její oddíl adresářů nebyl úspěšně replikován ani s jedním replikačním partnerem.
14398. Služba LPD (Line Printer Daemon) byla úspěšně zastavena. Není nutná žádná akce ze strany uživatele.
14399. Požadovaná operace vyžaduje v aktuálním kontextu transakci, která však nebyla v kontextu nalezena.
14400. Databázi MSSEE nelze inicializovat v režimu více uživatelů. Bude opět nastaven režim jednoho uživatele.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions