English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19301. Tento objekt lze vytvořit pouze jako agregovaný objekt.
19302. Určuje, zda má být před provedením obnovení zastaven server.
19303. Fáze %1!d! pro %2 byla zahájena.
19304. %1!d! hodina
19305. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
19306. Právě probíhá povyšování řadiče domény.
19307. Toto není podadresář kořenového adresáře.
19308. Objekt TaskScheduler vygeneroval výjimku.
19309. Certifikáty EFS byly úspěšně zálohovány.
19310. Transport již byl nainstalován pomocí směrovače.
19311. Nelze změnit typ služby WinRM: %1
19312. Získá nebo nastaví posunutí pozice X poznámky z bodu ukotvení.
19313. Vnitřní chyba: Určený záznam není o přístupu k disku.
19314. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil nastavení ovladače tiskárny (%1, %2). Chyba %3. Tato situace může nastat tehdy, pokud je ovladač na cílovém serveru novější než ovladač v souboru migrace. Otevřete dialogové okno tiskárny Vlastnosti v cílovém počítači a ručně zadejte příslušné nastavení tiskárny.
19315. StartElement ::= . ELEMENT DIRECTIVE*.
19316. Určuje, zda má být za běhu automaticky generováno tlačítko pro vložení.
19317. K objektu nelze přistupovat.
19318. Obsluha sledování typu Název typu není pro služby vzdálené komunikace registrována.
19319. Class has children
19320. Směrovací služba odesílá zpět zprávu odpovědi s akcí X.
19321. Volání není zapojeno do konference.
19322. Protokol IPBOOTP nevytvořil semafor. Kód chyby je uveden v datech.
19323. Index byl pozastaven.%1
19324. MSB4200: Neznámá funkce transformace položky Function Name.
19325. Vytvoří nový připojovací řetězec.
19326. ***Podproces Scavenger nalezl aktivní repliky, které musejí být ověřeny serverem WINS vlastníka, neboť byly starší než ověřovací interval. Tabulka mapování vlastník-adresa naznačovala, že služba WINS nebyla aktivní.
19327. Je potřeba zadat hodnotu pro název.
19328. Procesor 486
19329. Ruční výběr datového proudu není podporován.
19330. Předtím, než lze vybraný klíč dat načíst, musí být klíče dat určeny v prvku DataList X. Klíče dat určete pomocí vlastnosti DataKeyField.
19331. %1 (%2) %3Defragmentace online dokončila plný průchod databází %4.
19332. Při detekci vyčerpání prostředků systému Windows došlo k chybě přidělení paměti.
19333. Byl nalezen odkaz systému Windows 2000 %1!wZ!; neshoduje se s položkou %2!wZ!.
19334. Do databázového adresáře nelze přesunout obnovený databázový soubor správy licencí TS "%1". Licenční server Terminálové služby použije prázdný databázový soubor. Přesvědčte se, zda jsou požadovaným skupinám udělena správná oprávnění k adresáři licenčního serveru. Vytvořte znovu databázi správy licencí TS a zavolejte službu Microsoft Clearinghouse. Při volání do služby Clearinghouse mějte po ruce údaje Smlouvy o nákupu licence.
19335. Statistika přehrávání pro protokol je neplatná.
19336. Připojování k serveru %1 jako přihlášený uživatel.
19337. Vzdálený počítač
19338. Tento počítač byl úspěšně připojen k doméně %1.
19339. Neplatný hledaný typ
19340. Nezinicializovaný objekt
19341. Procesu spuštění systému Windows se při instalaci nepodařilo synchronizovat s místním podsystémem zabezpečení.
19342. Neshodné verze: (je vyžadována verze %.1f, ale byla nalezena verze %.1f).
19343. GR Instance Error on %2
19344. Požadavek na uzamknutí či odemknutí používá neplatnou adresu paměti operačního systému hosta. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
19345. Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení neověřila vzdálený počítač.
19346. Je možné, že operace vrácení změn stále probíhá.
19347. Barva názvu čáry pruhu
19348. Soubor metadat: %1%2
19349. Dynamické načtení konfigurace specifické pro službu se nezdařilo z důvodu chyby: %1. Uživatel se možná pokusil ručně změnit nastavení služby vzdálené karantény v době kdy byla služba spuštěna, což není povoleno.
19350. Hodnota X není platným nastavením pro parametr Interval. Interval musí být větší než Y.
19351. Pro typ Decimal byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
19352. Pokus o zrušení sestavování...
19353. Některé argumenty přetěžované metody, která je nejlepší shodou pro deklaraci X, jsou neplatné.
19354. Plánování restartování počítače: Odstraňování souboru [2]. Operaci je třeba dokončit restartováním počítače.
19355. Typ zdroje pro identifikátor URI %1 není podporován.
19356. Síť s clustery je již v režimu online.
19357. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC byl dekomprimován.
19358. Rastrový obrázek svazku není správný.
19359. Systém Windows úspěšně aktualizoval kontejner objektu zásad skupiny <%1>.
19360. Řetězcovou hodnotu nelze určit, protože objekt XPathNodeIterator byl přesunut za první uzel.
19361. V síťovém podsystému došlo k chybě.
19362. Vytvoření kontrolního bodu otevření tiskárny CSR proběhlo úspěšně.
19363. Řetězec nebyl rozpoznán jako platná hodnota typu DateTime. Od indexu X začíná neznámé slovo.
19364. Replikace názvového kontextu: %1
19365. Nelze otevřít žádný soubor protokolu událostí. Služba protokolování událostí nebyla spuštěna.
19366. Hlavní název služby (Service Principal Name - SPN) nemohl být zkonstruován, protože poskytnutý název hostitele (hostname) nemá nezbytný formát.
19367. Došlo k překročení hodnoty SqlDbType.Time. Hodnota X je mimo rozsah. Musí být mezi 00:00:00.0000000 a 23:59:59.9999999.
19368. Tento počítač neodpovídá požadavkům pro uložení licence.
19369. Objekt, který chcete vložit, není objekt NamedImage.
19370. Chybí hodnoty typu Enumeration.
19371. Server HTTP nemohl provést inicializaci svého zabezpečení. Chyba je uvedena v datech.
19372. Zprostředkovatel profilu nebyl nalezen - X.
19373. Šifrování svazku %2 bylo zastaveno.
19374. Fond aplikací '%1' má časový limit nečinnosti IdleTimeout '%2' rovný nebo větší než časová hodnota PeriodicRestart '%3'. To znamená, že pracovní proces nikdy nepřekročí časový limit nečinnosti, protože bude vždy restartován dříve, než bude časový limit nečinnosti dosažen. Potvrďte, že je toto chování žádoucí. Pokud ano, zvažte zákaz časového limitu nečinnosti nastavením tohoto limitu na hodnotu '0'.
19375. Volání metody instance vyžaduje cílový objekt.
19376. Určená vlastnost adresáře je neplatná.
19377. Modul nelze iniciovat, protože je aktivní jiný modul.
19378. Nelze vytvořit odkaz.
19379. Prázdný balík již existuje. Než vytvoříte další prázdný balík, uvolněte stávající volný balík.
19380. Hodnota X není platná, protože neobsahuje animace.
19381. Přidat nový fond aplikací
19382. Chybná reálná hodnota ASN1.
19383. Zadaný název clusteru nelze použít pro vytvoření nového clusteru, protože název je již používán. Zadejte pro cluster jiný název.
19384. Pro %1!ws! nebyly nalezeny žádné karty smart card.
19385. Chyba parity adresy
19386. Databáze RSM není binárně kompatibilní se službou Vyměnitelné úložiště.
19387. Z přístupového tokenu se nepodařilo získat informace o uživateli.
19388. Klon instance typu Název typu je nulový nebo se nejedná o instanci typu Název typu.
19389. Očekávaná délka (0=žádná)= X.
19390. Chyba analýzy XML (řádek %1, sloupec %2): %3\n\nZdrojový text je: %4
19391. Styl použitý pro řádky v tomto poli
19392. Operátor X nelze použít na operandy typu Název typu a Y.
19393. Uživatelský účet je v jiné doménové struktuře, než je účet počítače. Zpracování zásad skupiny z jiné doménové struktury je zakázáno. Zásady skupiny budou zpracovány v režimu nahrazení zpětnou smyčkou. Rozsah nastavení uživatelských zásad skupiny bude určen umístěním objektu počítače ve službě Active Directory. Tato nastavení budou získána z konfigurace uživatele těchto zásad.
19394. %1 (%2) %3Pokus o vytvoření složky %4 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %6: %7. Operace vytvoření složky se nezdaří a dojde k chybě %5.
19395. X bude kompilováno, protože nebylo nalezeno v protokolu sledování.
19396. Určená zásada rychlého režimu nebyla nalezena.
19397. Služba pro nasazení systému Windows nemůže provést místní převod bitové kopie umístěné ve vzdálené síťové složce.
19398. Přípojný bod zprostředkovatele X v Y a přípojný bod spotřebitele Z v A nepoužívají stejné rozhraní připojení.
19399. Hodnota parametru NoOfWrkThds je příliš veliká a nemůže být podporována.
19400. Virtuální disková služba není dostupná.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions