English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8501. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště licencí není inicializováno.
8502. Oznámení pro zdroj obsahu s místní adresou jsou podporována pouze u typu jednotek s pevným médiem. U vzdálených sdílených položek použijte název UNC.
8503. Popisovač vazby není správného typu.
8504. Direktiva X nepodporuje použití filtrů zařízení ve svých atributech.
8505. Použití funkce Compensate bez konkrétního cíle je platné pouze při použití s popisovači Compensation, Confirmation a Cancellation.
8506. Bylo narušeno uzamčení.
8507. Rozšíření brány firewall zahájilo konfiguraci.
8508. Systém zabezpečení přijal požadavek na ověření, který nebylo možné dekódovat. Požadavek nebyl úspěšný.
8509. Ze souboru nelze načíst objekt.
8510. Při odpojení čtecího zařízení byl rozpoznán neplatný stav dostupnosti.
8511. Tento popisovač není platný popisovač fronty zpráv pro VID.
8512. Prázdný identifikátor URI je možné zadat pouze u výchozího oboru názvů.
8513. Počet informací mezi uživateli přesáhl povolené maximum.
8514. Program Windows Media Player nebyl správně ukončen. Potíže pravděpodobně způsobil poškozený nebo nekompatibilní modul plug-in. Z preventivních důvodů byly všechny volitelné moduly plug-in zakázány.
8515. Při ukončení procesu, který obsluhuje fond aplikací %1, došlo k překročení časových limitů. Identifikátor procesu je %2.
8516. Volající nevlastní požadované pověření.
8517. Balík není online.
8518. Kód XML metadat je neplatný. Sloupec Y kolekce X musí obsahovat neprázdný řetězec.
8519. Cesta nebo adresa URL hledaného virtuálního adresáře
8520. Server pro systém souborů NFS úspěšně získal informace o mapování ze služby Mapování uživatelských jmen.
8521. Cíl požaduje ověření přihlášení pomocí protokolu CHAP, ale iniciátor není k provádění operací protokolu CHAP nakonfigurován.
8522. Název modulu.
8523. Nyní je vybrán adaptér iniciátoru %1!d!.
8524. Chcete-li použít schéma ověřování BASIC pro proxy server HTTP, je třeba zadat uživatele/doménu/heslo (-A)
8525. Při přenosu dat do zařízení na sběrnici I2C došlo k chybě.
8526. Připojení bylo ukončené vzdáleným počítačem ještě před navázáním. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a technickou podporu.
8527. Při inicializaci rozhraní API došlo k chybě:
8528. Přetečení čítače
8529. Instanci aplikace nelze změnit.
8530. Žádné další sloupce nejsou k dispozici. Jde o kód vnitřní chyby a neměl by být hlášen uživatelům. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
8531. Kořenová cesta
8532. Oprávnění pro provádění nelze získat.
8533. Hodnota délky je větší než maximální povolená hodnota délky.
8534. Přijatých relací
8535. Obsahuje seznam kategorií přidružených k záhlaví tabulky (které čtou nástroje pro čtení obrazovky). Kategoriemi mohou být libovolné řetězcové hodnoty. Kategorie jsou vykresleny jako seznam s čárkou jako oddělovačem pomocí atributu axis jazyka HTML.
8536. Během inicializace nastavení konfigurace nelze načíst velikost mapování souborů.
8537. Na základě hlavičky odpovědi Vary se shodují všechny vyžadované hlavičky odpovědi.
8538. Bit lokality registru přístupu čipu TPM nelze nastavit.
8539. Žádost byla zamítnuta, protože pověření patřila jinému hlavnímu uživateli, než je token akcelerátoru přihlášení. Nebyly vydány žádné tokeny.
8540. Při operaci v globálním katalogu došlo k selhání, které indikuje, že je katalog poškozený.
8541. Požadovaná velikost protokolu pro správu prostředků systému souborů je neplatná.
8542. V souboru odpovědí byla na řádku %1!u! zjištěna chyba.
8543. Vzdálenost sloupců tabulky legendy (jako procento písma legendy)
8544. Změnit hlavní server infrastruktury
8545. Popisovač zabezpečení přístupu specifický pro aplikaci COM Server %1 je neplatný. Obsahuje položky řízení přístupu s neplatnými oprávněními. Požadovaná akce proto nebyla provedena. Aplikace nastavila toto oprávnění zabezpečení programově. Chcete-li toto nastavení zabezpečení změnit, obraťte se na dodavatele aplikace.
8546. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat upozornění na změnu času. Služba nemusí zachytit aktualizace systémového času a plány úloh nemusí být aktualizovány. Další údaje: Hodnota chyby: %1
8547. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Cílový počítač vrátil prázdnou odpověď na požadavek.
8548. Podadresář X není platný. Povoleny jsou pouze přímé podadresáře adresáře App_Code.
8549. Vypočítaný identifikátor účtu není platný, protože nespadá do oblasti aktuálního fondu identifikátorů účtů, příslušejících tomuto řadiči domény. Vypočítaná hodnota RID je %1. Pokud zrušíte platnost fondu identifikátorů účtů, příslušejících tomuto řadiči domény, bude si řadič domény muset vyžádat nový fond identifikátorů účtů.
8550. Deklarace ElementType musí obsahovat atribut "name".
8551. Nalezen řadič domény %1 pro doménu %2
8552. Aktuální jednotku nelze zamknout.
8553. Nepodařilo se spustit správu služby IIS, službu publikování na webu nebo službu, která je na těchto službách závislá. Při spuštění služby nebo závislých služeb mohlo dojít k chybě, nebo může být služba zakázaná.
8554. Tato operace není podporována kolekcí InputGestureCollection jen pro čtení.
8555. Seznam slov v paměti je poškozen. Důvodem může být poškozený filtr, modul pro dělení na slova nebo jiná indexovací součást.
8556. Fyzické médium %x bylo zakázáno.
8557. Správce prostředků provedl jednofázové potvrzení transakce.
8558. Ovladač nelze vytvořit.
8559. Stopa lze vypálit na disk CD, ale existuje pro ni omezení vypálení seznamu stop.
8560. Jedna nebo více vlastností dané instance typu Název typu má určen název s hodnotou null nebo prázdný název.
8561. Argument typu X nemá platný typ.
8562. Prostředí runtime zjistilo nekonzistenci svého vnitřního stavu. Naznačuje to možnou nestabilitu procesu, jež může být způsobena vlastními komponentami, které jsou spuštěny v aplikaci modelu COM+, komponentami, které je využívají, nebo jinými faktory. %1
8563. Cyklická vyrovnávací paměť vstupních dat myši přesáhla limit (velikost vyrovnávací paměti lze nakonfigurovat v registru).
8564. Třída textových poznámek
8565. Zadaná bitová kopie nepředstavuje spouštěcí bitovou kopii.
8566. Ve vlastnostech zprávy nebyl nalezen název operace.
8567. Ukončení nástroje DiskRAID...
8568. Popisovač asynchronního volání RPC pro tuto operaci je neplatný.
8569. Nelze vytvořit typ, pro nějž má parametr Type.ContainsGenericParameters hodnotu True.
8570. Nelze spustit 64bitový proces ve 32bitovém operačním systému.
8571. Obnovení nebylo možné provést, protože v řadiči domény, který používáte, je spuštěný systém Windows 2000 a objekt zásad skupiny (GPO), který jste vybrali, obsahuje nastavení instalace aplikace. Obnovte objekt zásad skupiny (GPO) pomocí řadiče domény se systémem Windows Server 2003 nebo nezadávejte ověření během obnovení.
8572. Bitová maska představující procesory, na kterých smějí být spuštěny podprocesy v rámci daného procesu.
8573. Adaptér naslouchací služby
8574. Operace čtení nebo zápisu v síti se nezdařila.
8575. Přesměrovač odkázal na vyhrazený blok SMB nulovou adresou.
8576. %1 a model obsahu se vzájemně vylučují.
8577. Operaci nelze dokončit, protože hostitel služby některé z jeho rozšíření zrušil.
8578. Metodu Název metody lze pro stejné provádění volat pouze jednou.
8579. ***Funkce odesílání rozhraní Winsock vrátila neočekávanou chybu.
8580. Sériové číslo svazku je %1.
8581. Vytváření souboru objektových id.
8582. Tento objekt nelze ukládat do fondu.
8583. Vybraný disk má tabulku oddílů MBR. V systémech EFI lze systém Windows instalovat pouze na disky GPT.
8584. Nelze zapisovat do nenulového posunu, protože aktuální hodnota je Null.
8585. Při pokusu o povolení oznámení při spuštění služby došlo nejméně k jedné chybě. Zkuste akci opakovat.
8586. Prostředek síťového názvu clusteru %1 úspěšně změnil hodnotu vlastnosti názvu z %2 na %3.
8587. Dot4Usb AddDevice - testovací zpráva protokolu událostí <%2> <%3>.
8588. Zavaděč systému Windows byl poškozen.
8589. %2: Je povolen ethernet rychlostí fyzického spojení a nelze vyjednat maximální rychlost spojení. Příčinou může být vadný kabel nebo spojení.
8590. Neplatná rychlost
8591. Antivirový produkt jiného výrobce není povolen. Systém Windows nemůže povolit antivirový produkt automaticky. Správce musí povolit antivirový produkt ručně.
8592. Povolit nastavení důvěryhodnosti pro delegování pro účty počítačů a uživatelů
8593. %1 zjistil, že zařízení nesdělilo svůj stav při operaci zpracování %2.
8594. Připojitelná Vlastnost Název vlastnosti.X nebyla nalezena.
8595. Převod vzdálených odkazů na místní symbolické odkazy je zakázán.
8596. Záhlaví X nelze změnit přímo.
8597. Neplatná logická hodnota (%1). Vlastnost s neznámou logickou hodnotou je ignorována. Platné logické hodnoty jsou TRUE/FALSE nebo 0/1.%2%3%4%5
8598. Hodnota parametru X musí být větší než nula.
8599. Více interních identifikátorů souboru není k dispozici.
8600. Kontrola názvového kontextu %1 pro zápis ve vzdálené lokalitě %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions